St. Jans Molenbeek: nieuwsblad voor de soldaten van St. Jans Molenbeek

1081 0
01 janvrier 1914
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 01 Janvrier. St. Jans Molenbeek: nieuwsblad voor de soldaten van St. Jans Molenbeek. Accès à 22 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/cj87h1f896/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

ST.JANS MOLENBEEK. NIEUWSBLAD YOOR DE SOLDATEN VAN ST. JANSIOLENBEËK. I W W -L V_ -1—' i—I 1 J1A 1 K_/ i. , L YERSCHIJNT ALS TPAST Ailes wat-bet blad aangaat zenden aan den E.H.VandenHeuvel aalmoezeriier 4* Linie 2' Bat.V Lègerafdeeling JA! Ja ! ik groet u, Molenbeekscbe vriendétt, die worstelt, .woeU en wroet voor onzen dierbrengi'ond !" .la! ik bewondere u, eehte zo~ nen Van de dappere vaderen, met vu'rig oog, en gonden 1 art, e:. edele ziel en gewapenden ârm voor recht en waarheid ! Ja ! u zweer ik vriendendank, u beeid der 'rouw aan vorst en volk in liefen leed ! Ja ! al scheidt ons vuiir, en bloed en lijken, steeds blijven wij; "vereenigd met geest en ziel, met hoofd en hart ! Ja ! ik freurde orrï uw wegxijn,*-maar Weg de tnuten ! uw moed beschaamt mij en ik wil leven, leven, leven, oui u îe huldigen en 's lànds vrijinu king ! Ja ! 't land betrouwt op God en op U ! Hij zal uw ann g^eiden. Hij z.il titf hart opbeiiren. H<j z;d uw ziel vcrstei ken, [Iij z.-l u doen zegepralen ! ■Ja ! de dog is wordend wa ■ rop wij samen zullen zijn, elkajider versterkend, mëkaur opbeurend, niaikander aniivureud tôt, be: \ tnK'liten van ons in mer blijvftid id"eaal : de grooïmakii.g van ons volk ! Ja ! en als gij weergekqtnén ri', dan zal u's diçlrters |ârp bezin-gen : Zij vlei len gean grooten der wereld, Wat ivcht w.as en sehbori joe r hun b< ezem |în braud,] Zij dulden geen vretmden tôt meest.-rs fiii -U l.tffâV] 7ij eerden goeji kroon dan met glorie bepereld, En g«ven de vrijhêid dèii stafin de haïuO Ja ! dan zal 't trio-.nf zijn in den lande, en dan zuileu w5, . Molen-beekeria.ars ons Moli.-nbeekspbft vrienden, inèëf beminnén, ipeer vereeren, meer waardeefen ! Ja ! levé God ! en ons volk ! en ons land ! Moi.kn Dam. R. I. P. Ben 24 Sepî.wevfc beuraven /toejuffev 'C.v.iïïaAbtiç't (©optent eoti' ) in fcctt ouberbom van 33 jaar. "Coi over U.ser b:en wotM bet veilles van fcc^e eenvouMflë Wme to'ep nevoelï, wa;it niet enftel &e famttie IDan'Xanûu^t yaalit bc.îe jware gfâd, maar DOh en ten jeerste bet Cantines »verfc waar Ce feint>e= ccn be^orgb vooiben van fce bebocftûje gesïnnen wter vafcer in bet jSeLjiscb lecjei- Menst boen. "ïlîïlii vevnemen met bi^onbeve volboentna bat bet /n>olenbeef?£Cbe volfc 3f jn banhbaarbeib becft wiilen betoonen Door bet jeer talrifft aan\ve3ig 31 jn bij ben lijUbienst. Ban be qeaebte familie IDanlanbuçi bieben wij be betuiging aan on3er warnte beeinemfng in b«n rcebimatifle broefbeib en be belofte on3er vurige iiebeben voor be 3ielernst van be (jeltefbe afçiestorvene oie steebs met be grootste toewijbing be neberiçjete posten vetvnlbe wanneer bet çjoib be eer van Œob en bet weiboen aan &en evennaaste. ONZE PATRONATEN Het zal onze «oldaton wellicht aangenaain wezen te vernemen dat men zieh in onze pa-trouatén niet hceft latèn outmoedigen doorden ïreeselijkun oorlog die 't Vaderland in rouw dampelt. Het ware overigens eent onbs .'i'ijp iijke dwsling gèweeit die honder-de Molenleeksebe kiiide^en die daar op nut-tige wijze,hunne avonden doorbvengen, aar zich zelvon '.over te latéii en hen zoo de krisielijkn en zedeilijke opvoeding te doen derveu, ,'..kel oindat *een vreemde indrin-ger hier tijdeiijk meester apelen komfc Doch, Ood zij da ik, dit heeftiedereen goed begrepen en vooi'ii^mclijk de ouders die nu hunne kindel'en tlrij ;er dan ooit doen opkomen. . Do besl îurieden hebbon er voor gezorgd voorai in deze droeve oms-tandighedën het nuttige v .11 het aangename niet te scheiden en zoo kor.: ; "i d tt dat er gean eu' eh *e.~-gadering 'çerlooptzondei-dat uit dib hondor<!e jonge bar ton 12011 urig g; bed ten hemel stijgt voor het <jiojp beproefde î/adecTaiïtlrvoor onze dàppere soidateu waartuïschen zij niet zelden eenen broo 1er en zeifs eeneii tàdof tellen. Wekelijks ook wordt eene halve uur be-steed aan :'-t a inieepcn van -va i .rlandsche liodoron dan ook t ; rst uitgeîegd wordeii. De bijval dieu dt /s bekonien is gemakkelijk te bogrijpcn. Vcrlede w< k werd ereen uitstap gedaan door de iaruâÇteeiing. Pij de terugkomst werden de liedcrei'j met îoN» borst aangehe-ven en toen de rultige wandeiaar in Terka-merenboseh de «Vlaair-clie ï.eeuv.* » o Naar wijd en ziid > en « Doiv i.eeu'.ver.standa.ard » hoorden v. eeivja iuan.Nyashet hen oiimogfclijk hanne geejtdriftiàng. pte bcdwiiigan en alleu, j >ng en ord,. arm eu :jk jniehtei) on<r jonge tor3 ioi;. ' e.cr ùu,:*r .Hea Oa ve; .'..aoivttîU bijval a îngir.aoedig ]. w .n'en niet meer'-tôt zvrijgen u Inu 11. Ou'xfsoia-o im1) h«okK»n zij ga.isch di- stad zi .- ..n i dboi' en gedurig weerklonk het : Zij zullc-n hem niet temmen d 11 i'cren V!aa/nschen Leeuw. en verder nog : Xooit in V 1 tandérens rijlce beemden zw'aait, vreemdeling, gij den staf Vlaahdrens bodem duldt geën vreernden du!d ge^ii vr-eëmden dao in 't graf ! Aandoeiihj^ was het te' zieh hoo bij het hooren va:i de i « Vlaamseheii Leeuw » déu-ren en vEiistei'S op den doortoeht open gingen en hoe er aiet de zakdoeken ge-.vuii'd werd zeifs door de/endieinrredestijdonzeschoone Vlaams'ché liederen met minabhting sohenen te aanhoor' n .Menig dnilsch oricie 'of soldaat zag on/o k,b ia«ii aehte. nen daéht wtllicht bij zichzei.' dat, indien zij er dank zij hun overmaeiit toe_- •komen waren onze grenzen te ortrlreden, het T»lstfe'..toiiiaogelijk wezen zou de harten der Belgeu te winnen. De g«es' elijke lu 'er >a worden in 't Patro-naat eyeiiKiiu verwaarloosd, doeh steeds is het met !t _ lachte aan hen die hun bloed vergieti n -"mv hel geliei !e Belgenland dat deze aangi-heven woi-den. Zoo hebben wij b.v. hel li dvaii -() /eLieveVroii w van \7!aandoren dat hun aaugeleerd werd oui bij de eerstko-mende niaandelijksche algemeene communie gezamenli k in <ie kerk gezongen te worden en waarvaa ik voor te sluiten delaatste stroof, vo a de omst-uidigheden er bij gevoegd, tôt overwegiug laat: Geeî'gehoor aan onze bede nu voorai. o Moedermaagd, dat uw volk u smeekt om vrede daai het oorlogsrampen draagt. Vrij en Vlaa'Ynsch, zoois de krret die ons hart steeds trillen deed ; Moge't nimmer hier verandren 0 M iria, red uw Vland'ren. CODY. r. i. r». ■. * Begin October overleed de moeder va onzen wapenmakker Frans Lauters, na ee maandenlange ziekte, in den ouderdorn va 72 jaar. Aan onzen vriend Frans bieden we de b tuiging aan onzer diepgevoelde deelueminj ^annen van MoSenbeek, Gij die het gazetje « St. Jam Molenbeek» gelijk ik, op het or ver ' wachts ontvangen hebt, laat m 'toi inuwerinaam, «St.JansMotenl.iek), | wellcom te hesten. Ja, tevreden ivaren ic{j dii'l aâp. , te (loorsnuffelen en de vrienclc,> var, ] Molenbeek, die lu'1 niet ontvt (.en haddèn, rukten het ons bijva rJt de ] handen omook wat nieuws te v •ten, j zeifs degenen, die van Mole beel niet ziin, wUden het ook tezenmivij dan, vol genoegen, ivisten hiu van Molenbeek te spreken. Verschijn dus, bladje, hoe meer hoe Itérer, ver tel vus nitruw.. van daar waar onze gedachten dag.h'jks naartoe vlûgen; meld ons xvet zij zeggen en doen onze vrienden die den Daitschen dwang ondergaan met kioeken moed; zeg ons hoe men I heden te Molenbeek leeft! En gij Molenbeeksclte vrienden dit-zoo lalrijk op de lijsl der str.'jders voorkomt, spreekt van une helden-\ daden, icant 't is eeneaanmoeâiging voor ons, in deze droeve tijdin te veruemen dat zoovele dappere i, die | met gits leefden, oui hetzelfde doel, dezeUde jnoeilijkheden doorsh-an. ie'tcr tii-jijt zi/n btacifà, maar ieder heeft zijn deet in het l'ultrek-ken van het guldenboek van Molen-Tjeek.a. PÀRD A EN S Adjudant 2 Carabini- rs I I. NOTA BENE. Men ma<r ons hrieven en po^lr^tten sturen ; voor deze laatste nochta.us moet d« toelating gevraagd worden en duurt het wat, langer ; geene foto's sturen v;in de verscliansingen of andere zièhten van het front. Onze hrievenverzending is kostaloos. Toch werd enkele malen te Molenbeek geld opgeeischt voor brieven die ïangs ons werden verzoïïden, dat gebeurde h?nîeoia'al fcuitcTj ons voorweiêr om en tegen onzen dank. Het gebeurde sleclits dan wanneer onze verzendingen, we wcten niet lioe of waar, gestolèn werden." Nous nous chargeons de l'envoi de lettres et aussi de photographies ; pour ces dernières cependant nous devons demander l'autorisation et de ce la t l'envoi ne peut se faire que quelques jours en retard : prière de ne pas envoyer des vues des tranchées ou en général du front. Notre expédition de - correspondances est gratuite. Cependant à Molenbeek on a parfois réclamé de l'argent pour des lettres expédiées par notre entremise, cela s'est présenté alors à notre insu et contre notre gré. Gela ne s'est présenté d'ailleurs que quand nos expéditions ont été volées, nous ignorons ou et comment. NIEUWS van MOLENBEEK. De eerste ^akl irgaugen voor werk-looven der bou v/nijverhçid en der wer!;-tuigmakerij rijn prcopênd te Brussel. Ook voor de vromvni (naaistiel) zijn dergelijTco leergangen ingericht. î^a éénjaar oorlog hcefi mendaarvan de noodxakelijkheid ingezien. « o » :— Tn h-?t park -e Koekellberg is het footballtern mvirgroot geworden. Re-gefrhatig hebbon da-ir wedstrîjden plaats De pressing en de Jeanneiteclub, geren er d^î'toon aan. « o » — De schoîen begonnen weer op Mfanda.- l'io pt :>o niouwe srhoo'wet zal toegopast worden. Er is dan ook sprake op d 1 plakbriev-en van 4e graad en van verplfchting voor de ouviers hun-nt kinder'en naar de s holen te sturen, officietle of vrije, naar goedvinden. « o » — Ken «Galerie des occasions», 't is te zQjrgen een nwerkende raaatscbap-pij werd in de o'?ds werkhuizen Genet, K ooEÇraa t, i n géri • ■ b t met 't doel aan be-borfîig;> lieden hui voorrasd en kleede-ren te koop te :>telien tegen den miesten prijs. Het m-rk gaat uit van de Vincen-tiusà Paulovereeni ,:ng.Door welaadige personen wordt aan 't • erk den zolder ai -f.-taa::. O "le ine;ibc:«n en voddon a ordeii dr.ar herstrdd en dan verkoebt aan spotprijzen. Niefs onifreekt daar. Met werk sticht veel goeds ! « o » — In den TF erkmanskring St. Jan (at.leeling Daviclsfondsy werd een «zang-koor» geitiiiit. « o » — Nâàst de voorloopige kerk der nieuwe j a;< chic van O.L.V. van Lourdes, te Lakea-Jette, is er eene groote prachtige grot (A'> met-rs breedj opge-ri-ht. Kardinaal Mer ier heeft de «rot en het Mariabeeld ingewijd. Zijne Emi-nentie hi?ld eene korte rede. In de holte d< r grot — waar middenin bat altaar staat -r— prijken de portretten van onze hUden aan den Yzer. Reeds honderden hangen daar. Vooraan de be;-l%iissen van onze Vorsten. Ik zag een .-inipel volksvrouwk» het portret van een flinken lancier aan den 'wind vastspijkcrén na hef~ op de lippen te hebben gedrukt, een kruisteeken reaken en eon kortgebed doen. Zoo is 't met ons Belgis h volk. het betrouwt niet alleen op ons leger, maar ook op God. « o » » — Twee nieuwe scholen ie Molenbeek. Het gemeenîebestuur heeft besloten twee nieuwe scholen op te riuhten. De eena zal gelegen zijn in de Voorspoedstr., de andere op den Gentsch-n steenweg. De gemeenteraad heeft dsn wensch uitge-drukt dat voor die werken zooveel mo-geli.jk werkloozen der gemeente ge-bruikt worden. « o » — Wij ontvingen een uilnoodigings-kaart met volgenden tekst : «Met onze beste Vlaamsche groeten, in naam van den StudiekringVoorwaarts noodigen wij U uit, tôt het bijwonen van de voordracht, te houden door den heer L. De Mees, over Het werk der toeezen van denoorlog, Maandag 6 Sept, in ons lokaal, St. Jan - Baptistkring, 76 Schoolstraat, te 8 1/2 uur 's avonds. Wij hopen dat U ons met uwe tegen-woordigheid zult willen vereeren.»

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre St. Jans Molenbeek: nieuwsblad voor de soldaten van St. Jans Molenbeek appartenant à la catégorie Frontbladen, parue à Alveringem du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes