St. Jans Molenbeek: nieuwsblad voor de soldaten van St. Jans Molenbeek

1419 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 01 Janvrier. St. Jans Molenbeek: nieuwsblad voor de soldaten van St. Jans Molenbeek. Accès à 13 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/gb1xd0rj13/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Nummer 6. Janiiari 1916. SINT-J ANS "MOLENBEEK "NIEUWSBLAD voor de 8oIdaten van Molenbeek. - Verschijnt aïs 't pasf. « Allés wat h et blad aangaat te zenden aan den E. H. Jan BERNAERTS, Belg. Leger-Aalmoezenier, Gainneyille (S. Inf.) Beste Vrienden 1917 ! We zijn het derde oorlogsjaar ingetreden. Nog z.egeviert de machL over het réélit, nog bezoedelt de vijand onzen geliefden vadergrond, nog drukt zijn ijzere.n hand op wetgeving en be-stuur, nog vermeerdert hij zijn kneve-larijen in dén dagelijkscheu liandèl en wandel, nog worden onze kratiige, fiere wèrklieden oiitvoerd, nog is de Duitsche overweldiger meester. 1917 ! Maar over enkele maanden wordt de ( Moi' neergedonderd onder het onweej-staanbaar geweld onzer vuurmqnden, over korten tijd zitten onze mansehappen den dwingeland met de bajonet in de lenden, om te wreken het bloed van onze mede-broeders, om te verlossen onze be-proefde krijgsgevangenen, om te zui-veren onstland en onze gemeente, om te bevrijden onze dierbaren. Mannen van Molenbeek, nw onders, uw cehtgenooten, nw kinderen, nw zusters en jongere bj'oers, ze snakken naàr u. Het wordt akelig in het land en de nood aan levensmiddelen klinit van dag tôt dag, maar aï zijn de onzen de laatste maanden meer teneer geslagen dan vroeger, nooit zullen zij den moed opgeven. Zij blijven hopen dat weldra zal opdagen het einde van de lange verne-dering, marteling, slavernij. Zij blijven hopen, omdat zij u kennen ; omdat zij weten dat gij met een spottçnden kwinkslag ten strijde vlieg't, dat gij met een blijden lach bekwaam zijt tôt wondere heldhaftigheid, omdat zij weten dat gij ailes veil hebt tôt het bevechten van een schitterende zege-praal en het afdwingen van een eerlijke vrede. Zij hebben nw portretten in de kerken gehangen opdat God n moge beschermen in den slag, zij bidden dagelijks voor n opdat gij hun beliou-den moogt wederkeeren. Zij hebben voor n bewaard den ouden gueuze-lambik die zal perelen in de glazen n ter eere, die zal gele-digd worden op nw heil en weder-varen.1917 ! Wij wensehen en zeggen n, makkers van Molenbeek, tôt wederziens over enkele maanden in onze bevrijde gemeente. BERICHT Yele lezers hebben ons hun adres-verandering ingezonden, goed zoo ; maar de meesten hebben het verwaar-loosd, zoo kwamen ons 50 gazetjes weer, dat is spijtig. We hopen dat al wie adressen oi' adresveranderingen kent, ze ons zal willen inzenden : we zijn reeds over de 1300 en vermoedelijk zijn er wel 2000 Molenbeekenaars in 't leger : alle-man moet een handje uitsteken opdat we geen enkelen Molenbeekenaar verge ten. Mannen aan 't werk ! We verwach-ten uw inlichtingen. Dank bij voorbaat. EERELIJST In het volgende nummer geven we onze eerelijst. Al wie een eereteeken verdiend heeft tijdens den oorlog, wordt ve'rzdcht ons dadelijk zijn naam en adres in te zeiiden en er bij te voegen welke onderscheiding hij be-komen heeft, ook den datum van het koninklijk besluit waarbij hem de decoratie werd toegekend. We weten dat er veel van onze mannen zijn die beloond werden om heldhaftig gedrag, we wachten dus vele namen in. Chers Amis En cette troisième année de guerre nous voyons toujours notre sol souillé par l'envahisseur, les nôtres courbés sous la domination ennemie, les administra- ' tions communales poursuivies pour la } fidélité à leur population, les ouvriers 1 déportés au travail forcé; mais nous ( avons la ferme confiance que cette ' année verra aussi la fin des mesures tyranniques par la débâcle des armées l)oches. î Dans quelques mois il vous sera 1 donné, camarades du front, de faire ! expier aux Allemands le martyre et £ l'esclavage qu'ils ont fait subir à vos parfelits, à vos épouses, à vos enfants, t frères et sœurs, lesquels malgré toutes ^ leurs souffrances ne perdent pas 1 confiance. 5 Certes, les derniers jours, Une forte 1 dépression a saisi tous les cœurs car la 1 situation s'empire sans cesse, mais nos s "familles retrempent leur courage à la pensée de nous voir sous peu, rentrer ' victorieux au foyer. Ils comptent sur notre volonté inébranlable de chasser ( l'intrus au delà de la frontière, ils 1 comptent sur notre courage admirable. Dans nos églises sont exposés vos ' portraits et les fidèles y prient tous les ' jours pour que Dieu accorde le succès * final à vos armes et vous préserve ' dans la lutte. * ( Puisez également, chers amis, dans £ la pensée aux vôtres, le courage d'une s conduite exemplaire et l'héroïsme au A combat. ! Le triomphe est à nous en 1917. AVIS Bien des changements d'adresse 1 nous sont parvenus, toutefois beaucoup j de nos lecteurs sont restés négligeants ^ encore. De pareils oublis nous occa- f sionnent bien des ennuis : ainsi il nous g est rentré 50 exemplaires de notre } numéro 5. j Nous nous permettons d'insister ( pour que tous nous communiquent leur nouvelle adresse et celles de leurs camarades qu'ils connaissent, de cette j façon nous pourrons en enregistrer en- j core bien des nouvelles quoique déjà 0 notre liste en comporte plus de 1300. ^ Nous remercions tous les camarades s qui voudront nous donner la copie de c leurs listes. s TABLEAU D'HCWNEUR c Le numéro suivant donnera notre r tableau d'honneur. Tous les Molen- bekois qui ont mérité une décoration, v pendant la guerre, sont priés de nous v envoyer immédiatement leur nom, h adresse et le genre de distinction !< obtenue, de même que la date de 1< l'arrêté royal par lequel leur a été ^ octroyé la décoration. h Nous n'en doutons pas que notre o tableau d'honneur sera bien rempli, 5 tout à l'honneur de notre chère ^ commune. « Briefwisseling 11 Het overdragen van de brieven ge- beurt steeds lastiger en moeilijker. ^ Over 't algemeen vraagt het 3 maanden J' van hier naar Molenbeek, en evenveel i1 van ginder tôt hier zoodat de brief- schijvers niet ongeduldig mogen zijn. 0 Correspondances d , Notre courrier rencontre chaque h jour des difficultés plus grandes, aussi s le transport d'une lettre d'ici à Molen- d beek ou vice-versa réclame-t-il liabi- E tuellement trois mois, nos correspondants comprendront donc qu'ils doivent v s'habituer à la patience. h flfijfie zijn van Meulekik en van de Boche n geen verveid Niet enkel de sohlaten van Molen-ieek hebben oj) het front getoond dat :ij mee van de dapperste Belgen zijn, naar ook in onze gemeente hebben le onzen bewijzen te over gegeven van îun kranigen moed. Bang van de moffen ? Ge moet s komen ! Zij die van de Marollen nog îiet vervaard waren. Wat beter is : deulebeik en de Marollen zijn gezwo-•en kameraden geworden om aan de >rijze luizen den duivel aan te jagen. Nu we onze lijst drukken van krijgs-jevangeneiij willen we hier enkele eiten aanhalen van mede-gemeente-iarendie ookgevansehap of kot hebben >ekend, ten bewijze dat ze geen reke-îing willen houden met wat de Mof ferbiedt, dat ze hem nog niet zien itaan ! Liever dood dan Duitsch en liever iot dan buigen. Mannen leest, en zegt ons of ge de :clite Molenbeekenaars herkent en of ve fier mogen zijn over ons volk ? 't Was enkele weken nadat de Motfen }root-Brussel waren ingetreden dat wee Duitsche officiereir per rijtuig itil hielden voor het huis van den E. H. Adriaens, onzen volksgeliefden bovenpastoor » ; dadelijk was het jerucht lieel de gemeente door ver-preid : Meneer de Deken zal worden veggevoerd ! Dat mag niet, dat zal îiet. De officieren lileven een volslagen mr binnen ; toen ze de pastorij ver-ieten, hadden ze uiets bij dan twee egisters ; gelukkig voor lien, want îeel de straat en 't pleintje stond zwart ran volk : mannen, vrouwen, kinderen, illen gewapend met stokken, emmers, toofhakeii, stoelen ; ze hadden er niet evend van afgekomen deofficierkens, ladden ze de hand durven leg'gen op nzen Deken. Bravo Molenbeek ! Een van de eersten die vastgezeten :eeft, was natuurlijk! drukker Prosper )esmedt van aan Sint-Janskerk. De rijze apàchen, zooals ons volk ze oemt, hadden lieel zijn winkel door-nuffeld en natuurlijk ! veel gevonden at hun niet aanstond. o. a. een ge- . mokkelde brochure van Mgr: Amette, en Kardinaal van Parijs. Ge moet iet vragen of Smedje daar fier over is. ' De heer Neybergh, Jubelfeestlaan, : oorzitter van den Sint-Remigiuskring, rerd aangehouden omdat een Duitsche uiszoeking twee sabels deed ontdek-en die toehooren aan den tooneel- 1 ring, en 8 niet aangemelde duiven! [a eerst vijf dagen vastgezeten te ^ ebben in de Kommandantur werd hij piiieuw gestraft met een boete van 0 mark of 5 dagen gevang. De heer : îeybergh verkoos het laatste, maar a 15 dagen was hij uit Sint-Gillis nog : iet los. ; Er werd te Molenbeek ook jaclit ; emaakt oj) burgerwachten die sedert ' en aanvang van den veldtoeht bij et leger ingelijfd zijn. O g'i domine ' •uifschers die de vaderlandsliefde ' nzer Molenbeekenaars niet kent ! 1 De heer Léon Faut, werd veroor- 1 eeld tôt 20 dagen gevang of 200 mark 1 oete onder beschuldiging buiten de ' lad baver te hebben aangekocht zon- ' er voorafgaandelijke toelating van de kommandantur. , ( De E. H^ Jules Petit, onderpastoor an Sint-Barbara, werd wegens het ' elpen verspreiden van smaadschriften, ( (zoo luidt althans het vonnis), veroor-deeld tôt 3 maanden gevangenis, met aftrekking van een maand voorloopige hechtenis : plus 100 mark boete. Wij zullen hem wreken. Vroeger werd in Sint-Barbara kerk, school en pastorij huiszoeking gedaan om bewijzen te vinden waarbij de Z. E. H. Pastoor Vossen zou kunnen gestraft worden ' voor medewerking aan La Libre Belgique waarvan hij verdacht werd. Er werd echter niets gevonden. Karel Fossey, lid van den-studiekring « Voorwaarts, » vrij van soldatendienst 0111 zijn zwak gezicht, mocht 8 dagen gaan rentenieren op de « Kommandantur », omdat hij zich niet aangemeld , had op het « Meldeamt ». ' De Z. E. H. Kanunnik Cocheteux, bestuurder van SintrAloysius gesticht, is Molenbeekenaar, zijn moeder woont nog in de Jennartstraat. Hij werd aangehouden onder betichting van hoog-verraad, namelijk jongelingen over de grens geholpen te hebben om het Belgisch leger te gaan vervoegen. Hij heeft zes maanden doorgebracht in de gevangenis te Sint-Gillis. De heer Antoine Dalle, tijdens den oorlog tervervanging van den heerMet-tewie,waarnemenden burgemeester, tôt schepene aangesteld, werd tôt 9 maanden gevangenschap in Duitscliland verwezen, omdat hij La libre Belgique zou verspreid hebben. De heer Dalle heeft zijn zoon Maurice tusschen onze rangen, jonge vrijwilliger die Molenbeek ontvluchtte om ons te komen vervoegén. Ook Mevrouw Dalle werd onlangs naar Mechelen verzonden om daar 15 dagen vast te zitten, om de groote mis-daad : een briefje aanvaard te hebben van Le mot du soldat, haar door Maurice toegezonden. Soldaten van Molenbeek denkt daar-aan wanneer ge de Bochen te lijve zult gaan. De heer Eloicq, metser, kreeg 2 maanden, om openlijk een Duitsclien soldaat te hebben uitg'escholden. Och arme ! Dat is zeker omdat die moedige soldaat onzen metser geen rammeling durfde geven. Wat lafaard. Bij den Eerw. Heer Fransen, onderpastoor te Sainte-Barbara, werd huiszoeking gedaan ; uitslag : o. Mejuffrouw Jeanne Bernaerts moest 3 maal voor de hoogere heeren ver-îchijnen, Naar vrienden uit Brussel 3ns schreven, «was ze niet op haar long gevallen», we hopen 't wel. Ze werd aangehouden en vastgezet sedert ie eerste dagen van 1917. Over de beroemde veroordeeling" van ongere Molenbeeksche . g'asten, later litvoerig. Victor Van Loo, voorzitter van den itudiekring Voorwaarts, drukker in de doopstraat, werd om het uitgeven van itukken van vaderlandschlievenden lard tôt 2 maand gevang veroordeeld. vven moedig als de andere heeft hij ze loorstaan. Mejuffrouw Jeanne Claessens, eigen-i jk van den Jetteschensteenweg, maar id van den studiekring De Dageraad Schoolstr.) en medewerkster aan de Cantine voor soldaten-kinderen. heeft >nlai>gs 3 maanden vastgezeten. Onze lerichtgever voegt er aan toe. «Ze heeft îlijken gegeven van veel karakter.» Natuurlijk zijn er tientallen veroor-leelingen meer, docli die ons niet verden meegedeeld, aan allen : pro-ïciat ! Ze verdienen allen een eere-iiploma.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre St. Jans Molenbeek: nieuwsblad voor de soldaten van St. Jans Molenbeek appartenant à la catégorie Frontbladen, parue à Alveringem du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes