Stadsbode voor Brugge en omliggende: officieel orgaan van het gemeentebestuur

764 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 17 Août. Stadsbode voor Brugge en omliggende: officieel orgaan van het gemeentebestuur. Accès à 04 decembre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/0r9m32p91g/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

STADSBODE ABONNEMENTSPRIJS : 5.00 fr. voor zes maanden îvoorop betaalbaar) —o— 9p«nbiri Ytrkaopiafis 25 c. per regel. Richtirlijki Hirtiilllag 2 fr. per regel. Bigrmnlsbiricht 5 frank. voor Brugge en omliggende Qloieel Orgaas m let faMÉtetii -l verschijnende tien Woensdag en Zaterdag. Bestuurder-Uitgever : HENDRIK DE ZEINE Ankerplàats, 1, Ouden Gentweg BRUGGE of ten Stadhuize bureel N° 1 der 2e afdeeling. Gem^eacelijke Hededeelingeo. Akademie vanSchooneKunsten. Ter gelegenheid van het Tweelionderd-jar-ig Jubelkest van de stichtiiig der Aka demie van Schoone Kunsten, zal er op Zondag 18 Augusti aanstaande, om 3 uur namiddag, in de lokalen der Akademie, Se Catharinastraat,eene tentoonstellingvan werken derleerlingen geopend worden. Het kunstminnend publiek van Brugge wordt vriendelijk uitgenoodigd, aan deze tentoonstelling, die toegankelijk blijft lot Maandag 26 Augusti, cen bezoek te willen brengen. FLORI VAN ACKER BESTUURDER. (ïïuziefc-ConserDatoritim Dan Brugge. SCHOOI JAAR 1917-1918. Uitslag der prijskampen.—Hoogste afdeelingen NOTENLEER (jongelingen) Leeraar M. Aug. Reyns U prijs met groote onderscheiding : Souil-laert Albeit en Van Rolleghein René. Ie prijs met onderscheiding : BoddaertRené, Deroo Maurice en Messens Orner. Ie prijs : Deboo Georges. 2e prijs: Messens Honoré. Accessit : Van Hee Rich. en Rombaux Maur. NOTENLEER (jufvrouwen). Zelfde leeraar. la prijs met groote onderscheiding: Van Houtte Yvonne Cannaert Elza. Schotle Maria. Ie prijs met onaerscheiding : De Selnyver Lucille. Bourriez Emilie. prijs : Rousseau Lucille.; Store Maria-Magdalena.2e prijs : De Muynck Louisa. Van Rooy Louisa. Accessit : Hnbrecht Geo.rgette. KLAS VAN TROMBONE. Waarnemend leeraar : M. Jos, Tourlamaln. 2e prijs : Messens Omer. KLAS VAN HOORN. Waarnemend leeraar : M. Ad. Malfeyt. 2e prijs : De Biabandere Achiel. KLAS VAN FLUIT. Leeraar M. Ab. Redlich. 2e prijs : Boussy Marcel. le accessit: Rombaux Maurice. KLAS VAN ORGEL. Leeraar M. Edw. Danneels. 1 e prijs met onderscheiding: Souilliaeit Maur. Accessit : Messens Honoré. v KLAS VAN VIOOLCEL. Leeraar M. Ad. Je Vlaemynck. Ie accessit : Brusselle Arthur. KLAS VAN ALT-VIOOL. Waarnemend leeraar : M. Lod. Queeckers. le prijs met onderscheiding: Blomme Lionef. KLAS VAN VIOOL. Leeraar M. Ose. Claeys. le accessit: Deroo Mauiice. 2e accessit : De Ruyter Joseph, De Rycke Raymond. KLAS VAN VIOOL, Leeraar M, Lod. Queeckers. Ie prijs met onderscheiding: Provoost Jos. Ie accessit : Deboo Georges. KLAS VAN KAMERMUZIEK. Leeraar M. Lod, Queeckers. Ie prijs: De Cioet Leona, klavier ; Noltet Estella, id.; Provoost Joseph, viool ; Blomme Lionel, alt-viool ; De Vooght Jeroom, vioolcf 1. KLAS VAN PIANO. Leeraar M. Jos, Van Roy. 1* prijs met groote onderscheiding : Nollet Estella. Ie prijs : De Cloet Leona, Orlandini Paula. KLAS V.tN ZANG (julvrouwt n). Waarnemende leerares : Mevr. Van Gheluwe-Beckers. Vlaamsche en Fransche zang. Ie prijs met onderscheiding : Zwaenepoel Justine. 2e prijs met onderscheiding : Van Acker Maria-Louisa, Bourdon Yvonne. 2e prijs : Van Houtte Angela. Dienst der Apothekers. De apothekers berichten aan de bevol-king van stad en omliggende dat de apotheek DELEU, Steenstraat,35, morgen Zondag 18 Oogst, gansch den dag zal open blijven. Stadswinkel van Brugge. C0RD0UAN1ERSTRAAT, 13. Wie zijn profijt bemint bezoekt regel-matig den Stadswinkel. Huismoeders, als gïj uwe aankoopen wilt doen, komt zien. Er zijn vele voordeelige artikelen aan de gematigste prijzen in het magazijn beneden, en 00k occasiën boven. Voortdurend verkoop van versch groensel. Bijzonderlijk wordt Onze Koffie aan-bevolen. Vier soorten. Wie er van gekocht heeft, wil er geen andere meer Er is 00k uitmuntende mostaard te . bekomen. Vichy-water aan 0.60 c. de flesch. Dagelijksche yerkoop van kloefen en groote keus van. borstels. Het Zeegras laoidt bestendigverkocht 's namiddags van 2 tôt 5 uur. Gezinkaart is vereischt. Aankoopen. De personen die wenschen allerhande waren aan dem Stadswinkel te verkoopen mo<$en zich wenden tôt den Bestuurder. — ScbrifteUîjk aanbod zeer aanbevolen. Bargerlijki Stand va? Brngge. GEBOORTEN. 13 Aug. 1918. —Jeroom Debcir, Gro^'fiêâtr — Cecilia Vanden Bussche, Hooisfr. —Alix Ropse St Tiudostr. Maria Boclier, Werfsfr. 14 Ans;. — Anna Leys. Rolweg. HUWEL1JKEN. 1+Aug. 1918.— Eugène Bullaert, fimmerman, St Joorisstr, en Julie Kyndf, kleermaakster, Ste Clarastr.— René Vandekerckhove, meesfer-beeld-houwer, Kammenmakersstr. en Marie Callemien, zb., Willielmijnedreef. 16 Aug. — Philogène Vandenbussche, lood-gieter, Vischpaanstr. en Clemenfine Steelandt, dienstmeid, Schareslr. OVERL1JDENS. 13 Aug. 1918.— François Retsin, rentenier, 59 j., ongeh,, Buifen Smedepoorl. — Philippus Dumon, landbouwer, 81 j., echfg. van Alida Dumoulin, Vaartstr. — Jeanne Limbourg, zb., 48 j., ongeh., Gulden Vlieslaan.—-Gérard De Kefelaere, 7 j., Mariastr. 14 Aug. — Andréas Naessens, zb.. 17 i/2 j., Potferierei. — Zacharine Nachfergaele, handelaar-sfer, 61 j., ongeh., Vlamingsfr.— Vincent Van-dycke, werkman,53 1/2 j., echtg. van Justine Vla-minck, Mariastr. — Marie Olleviers, rentenierster, 79 1 /2 j., ongeh., Spiegelrei. — Jeanne Pinot, kloosferlinge. 35 1 /2 j., Ste Catharinasfr. "j" Vrienden en kennissen worden beleefd uitgenoodigd fot het bijwonen van het solemneel jaargelijde, welke zal gezongen worden op Maandag 19 Augusti 1918 om 9 uur s morgens in de parochiale kerk van Si Baafs onder St Andries tôt laafnis der ziel van heer Joannes Van Pottelberghe, god-vruchtig overleden te St Andries den 12 AugusfuS 1917, en van zijne echfgenoofe vrouw Marie De Suttef. godvruchtig oveHeden te Brugge den 2 Augustus 1910. Wees de overledenen in uwe gtbeden gedachtig. Canal de Panama. Trekking van. 15 Mei 1918. Uitbetaalbaar sedert 15 Juni 1918. 41083 met fr. 250.000 108701 id. 100.000 1703115 id. 10.000 54089 id. 5,000 Uitbetaalbaar met 2000 frank. 231339 325186 1559808 1571982 1823539 Uitbetaalbaar met 1000 frank. 87846 128659 132206 144596 193327 345690 349697 350893 331842 387188 411055 412597 465654 561921 624004 641723 708652 761833 788346 853618 863308 977954 996326 1028874 1032378 1065927 1102654 1124764 1137459 1234108 1291289 1249599 1261387 1270192 1271845. 1278555 1358605 1408068 1441221 1442735 1459374 1487754 1497269' 1507905 1517439 1710343 1710476 1733175 1875662 1960251 Winkels van het Nationaal Comiteit voor hulp envoeding te Brugge en voorsteden. WAREN te verkoopen binst de 14 dagen van 12 tôt 25 Augustus 1918. aard Rantsoen per Verkoopprijs der hoofd per eetwaren grammen rantsoen Smout 300 1.50 Gezouten Spek 1-50 of gerooktSpek 1-65 Suiker 250 1 — Onges. cacaoline ÎOO 0.65 Rijst 200 0.30 Witte boonen 300 0.45 Zout 0.35 2 pak! i Bsschuiten van 15, r 0.45 (1) 8person. r! . 90 of 1 pak , fa G,st 45011/2 p. ° i8 (3) (1)Tegen overleg van 1 /2broodbon perpakvan 15, (2) Per 10 kgr. bloem of meel. (:-i) Per 5 kgr. bloem of meel (mits overleg van den gistbon), Kostelooze genee«- en artsenijkun-dige hulp aan behoeftige gezinnen. De liuisgezinnen welke een docioorsboekje bekomen hebben door tusschenkomst van een der Werken die het Nationaal Comiteit onder-steunt, zooals den Bond tegen den longtering, Brugsche Bietjes, " Secours Discret Hulp *3» zwakke kinderen, Schamele Armen, enz., moeten zich ook demedicale zegels aanschaf-(en, willen zij voorts de kostelooze genees- en Wenijkundige hulp genieten. J3eze zegels worden dagelijks verkocht in het Seccetariaat van het Plaatselijk Hulpromi-teit, Kauthuizeiinnenstraat 4, (boven) van 9 tôt 1 f ureti 's morgens Ledermagazijn. ST SALVATORSKERKHOF, 16. De persotien, dragers van de nie uwe witte winkelk'aarten, kuaaeja liun rantsoen leder afhalen, in de volge.nde oïde : Maandag J9 Aug. voorm. 11301 tôt 11340 id. namid. 11341 » 11390 Dinsdaz 20 » voorm. 11391 » 11430 id. namid. 11431 » 11460 Woensdae 21 » voorm. 11461 » 11500 id namid. 11501 » 11540 Donderdag 22 » waorm. 11541 » 11575 id. lîaœrJd. 11576 » 11600 Vrouw Marguerite Vawden Broucke, St Gilliskerkstraat,7, LVugge., echtgenoote van Arthur Van paemfi-, Hailestraat, 12, verklaart dat zij hoegena*amd geen schul-den maakt, tegenstnjdig m'et de gezegden van haren man. Officieele afkondigingen der Duitsche Overheid. Uitbetaling der Matraswo» Bank van West-Vlaanderen,V\amm%sUa?[, 5$. STAD BRUGGE. Dinsdag 20 Augusti, Nr 2771 to-t .2931 Woensdag 21 » 2932 tôt 30j)2 Van 3 tôt 5 uur namiddag. Kleingeld tôt 1 Mark is mede te breîtgen, Uitvoeringsbepalingen . der Verordening des Opperbevelhebbers van het 4de- leger van 23 Juni 1918. § l. — Inbeslagneming en vervoerverbod,— Aile voorfbremgselert van den oogst van het vorige jaar, of herkomstig uit gebieden builen het « Ma-rinekorps » zijn insgelijks in beslaggenomen. De ingevoerde hoeveelheden zijn binnen de 24 uren aan de " Feld-lnt'endantur des Marine-koips „ te berichfcen, Hetzelfde geldf ook voor de voorraden van deci vorigen oogsi en deszelfs voortbrengselen die op 15SeptenibeT nog voor-handen zijn. Het vervoer van oogslprodukten, afgezien van de gevallen vormeld onder cijfer2, par, 3 der verordening, kan door de Plaatseiijke Kommandan-iuren (Ortskommandanfuren) sléchts toegeefaan worden tôt uitvoering der leveringen die door de Korps-Irrfenctenlur opgelegd werden en naai de aangeduid© j»laatsen. Aile handefsverrichtingen welke- reeds betrekke- lijk tôt den oogst van dit jaar gesloten werden, zijn nietig, § 2. — Oogstcomiteiten. — In uitvoering der maatregelen voorgeschreven onder cijier 3, par. 2 der vsrordening, zal in elke stad en in elke ge-meenfe een Oogstoomiteit ingericht worden samen-gesteld uit den Burgemeester, den Gemeentesekre-taris en een Schepen. Met toelating of op aanwijzing der Komman-danlur mag het Oogstcomitelt door één ol meer vakkundige gemeenteleden versterkt worden. Voor het vervullen der plichten der Commissie zijn de leden persoonlijk. even als de betrokken stad of gemeenfe, verantwoordelijk. Het is aan het Oogsfcomiteit opgelegd mede te werken tôt de schatli g, bewaring, levering en het verbruiken van den oogst voilgens de nadi.re bepaiingen dezer ui!voeringsmaatregelcr,en de ondemcliiingen van de KorpsintendanturotdeUrtskommandantui en. § 3. — Vaststellen van den Oogst. — à) Zaaikaarten ; Tôt het nauwkeurig vaststellen der bcbouwde oppervlakte, en tôt het narekenen van de opbrengst van den oogst, zullen voor elken voortbrenger zaaikaarten gehouden worden, welke zullen opgeven •' den aard der vruchten, de be-bouwde oppervlakte, de geschatte opbrengst. den aanbouw voor 1919 en hetzaaigraan voor 1919. Do zaaikaarten zullen, volgens model door de Korpsintrndantur voorgeschreven, doorelk gezins-hoofd, waarheidsgetrouw en zorgvuldig onderge-teekend worden. De juistheid van elke zaaikaart zal door het Oogstcomiteit nagezien, en desnoods, na verbeleiing, overeenstemijend, echt verklaard worden. Voor de juistheid der opgaves is het gezins-hoofd, evenals het Oogstcomiteit verantwoordelijk. b) Oogsfboeken : Elk Oogstcomiteit zal voor de betrokken gemeente een oogstboek openen, volgens model insgelijks door de ♦ Korps-lnten-dantur » vastgesteld, welk boek dezelfde aandui-dingen zal bevatten als de zaaikaart. en bo,endien de hoeveelhedcnvermelden die ami hel Oogstcomi-te'it geleverd geweest zijn. Als grondslag fot de inschrijvingen dienen de zaaikaarten. De oogsfboeken worden gahouden op het bureel d. r Orfskommandanturen, onder de veranfwoor» delijkheid van het Oogstcomiteit en het foezicht der Ortskommandantur. Tôt het uitvoeren van het echrijfwerk, zal elke gemeente het noodige aantal bekwame Belgen, op hare kos(«en, ter beschikking der Ortskommandantur stellen. De Korps-Intendanfur zal zoo dikwijls mogelijk tôt een onverwacht onderzoek der zaaikaarten en Oogstbocken doen overgaan. Het invullen der zaaikaarten en het overschrij-ven der aangiflen die zij bevatten, moet tegen den 1 Augustus van het loopende jaar geeindigd zijn. Verdere onderrichfingen voor het houden der oogstboeken aullen van wege de Korps-Inten-danfur aan de Ortskommandanturen overge.maakt worden. § 4. — Schatting van den Oogst, — Ten eind; een overzicht te hebben van den oogst die vermoedehjk zal kunnen afgeleverd worden, zal in elke gemeente, het Oostcomiteit tôt de schatting van den oogst overgaan, met medewerking van een deskundig lid der Kommandantur. Deze schatting zal korten tijd voor den oogst — einde Juli — plaa.s hebben ; de uitslag der schatting is tôt 1 Augustus aan de Kommandanturen optegeven, en van deze fot 5 Augustus aan de Korpsintendan-tur te zenden. § 5. — Dorschen. — Onmiddellijk na hef inlialen van den oogst, zal men met het dorschen beginnen. Hef dorschen geschiedf \olgens aanwijzing dey Korps-Infendanfur, en moet zooveel mogelijk bespoedigd worden, Op de dorschpremie van 6 fr. hef 100 kilo-^rammen, onder cijfer 5 der verordening van het A. O- K. 4, wordt bijzonderlijk de aandacht ge-vesfigd, ln geval van verziiim, zullen de nalatigen, .mitsgaders de Oogstcomiteiten, gesfraft worden. H'et dorschen kan insgelijkï, (en koste der nalatigen gedaan worden. k zulke gemeenten, waar sfoom- of mofor* dorsGhmaehietien besfaan, zijn deze onimiddellijk in weriking te zetfen en zij hebben (of beeindigd .van het dorsohen in onophoudelijke weiking le ver-blijven. Daarp.a zijn zij fer beschikking van gemeenten eener anderen Kommandantur fe sfellen, waar zij in gelijker wtjze werken moefen. — De fiskalisohen stoomdorschmachienen zijn van af het begin van den dorschtijd, in de gemeenfen zonder cigene machienen fe gèbruiken. § 6, — Aflevering. — Al het gedorschen graan mo:f afgeleverd worden, in zoo ver er voor afval en zaaigraan hiernageene naderebepaiingen volgen. De uitslag der schatting van den oogst is voor de aflevering niet maatgevend. In geen geval mag de opbrengst die de schatting overfreff, ingehouden worden. Al het graan, aan de overleveringsver-plichfing onderworpen. zal zoo spoedig mogelijk na het dorschen, ingeleverd worden ; groofe hoeveelheden mogen nergens in magazijn behouden worden. De groofsfe foegelafen hoeveelhe'd is de opbrengst van het dorschen van 8 dagen. Tfen centiemen. Met machtiging der Duitsche Overheid. Zaterdag 17 August» 19!8, — N' 102.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Stadsbode voor Brugge en omliggende: officieel orgaan van het gemeentebestuur appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Brugge du 1917 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes