Stadsbode voor Brugge en omliggende: officieel orgaan van het gemeentebestuur

567 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 15 Septembre. Stadsbode voor Brugge en omliggende: officieel orgaan van het gemeentebestuur. Accès à 02 decembre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/ft8df6kt7z/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

STADSBODE ABONNEMENTSPRIJS : 5 fr. 's jaars, 3 fr. voor 6 maanden. (voorop betaalbaar). —o— Openbare Verkoopingen 25 c. per regel Rechterlijke Eerhersteiling 2 fr. per regel Begravenisbericht ... 5 frank. (voor abonnenten fr. 2.50) voor Brugge en omliggende Olcieel On m tat GeiMÉtaiiF verscliijnencle «ten Woens<lag; en Zaterdag, Bestuurder-Uitgever : xiBUDRiK: EE ZEIHE Ankerplaats, i, Oudcn Gentweg BRUGGE of ten ^tadkuke : Bureel Nr 1 der 2 e Afdeeling. Lees en verspreid STADSBODE in uw eigen belang; en voordeel ! Men kan zich te allen tijde abonneeren. De nieuwe inschrijvers kunnen nog AL de verschenen nummers bekomen. Getneentelij ke Mededeelingen. U urregeling. Met betrek op het bevel der Kommandantur, van 12-4-1917, wordt herinnerd dat aile openbare uurwerken in den nacht van 16 tôt 17 dezer maand, om 3 uren 's morgens, op 2 uren moeten terug gebracht worden. De inwoners hebben aile uurwerken overeen-stemmend met bovengaande bericht te regelen. Op bevel der Duitsche Overheid : Burgemeester en Schepenen, Baron Ern. van CALOEN. Teiefoon eu ^Iectriciteitslei«iîiigéii. in de laatste tijden is menigmaal vastgesteld geworden dat isolatoren die dienen tôt het vast-maken van teiefoon- en electriciteitsleidingen, door het werpen van steenen vernield zijn geworden. Dienaangaande wordt de bekendmaking van 4 Mei 1915 herinnerd, luidende als volgt : « Voor iederen aanslag die tegen spoor- of andere verkeerswegen,tegen telegraaf-, teiefoon-of draadlooze telegraafinrichtingen gepleegd wordt, is de stad of gemeente, op wiens grondgebied de misdaad geschiedt, verantwoordelijk. « Zulkdanige gevallen zullen daarenboven zeer zware straffen na zich slepen voor de plichtigen. » Voornoemde onderrichtingen in acht nemend, wordt hierop gewezen dat in voortkomende gevallen, de strengste straffen zullen toegepast worden en namelijk zal de straf aan het Stadsbestuur opgelegd worden wanneer de daders niet ontdekt worden. Op bevel der Duitsche Overheid : Burgemeester en Schepenen, Baron Ern. van CALOEN. Brugge, den 10 September 1917. Kook- en Waschketels. Op bevel der Duitsche Overheid worden hier-mede aile kook- en waschketels in het bezit der private personen of der gemeente alsook deze die zich in den handel bevinden, van eene inhouds-grootte van 20 liters en meer, in beslag genomen tôt verzekering der noodwendigheden der gemeente voor den onderhoud der troepen. De verkoop, zonder voorafgaande vrijgaaf, is verboden. Het verder gebruik wordt toegelaten. Tegen 16 dezer moeten dienaangaande aile verklaringen ten Stadhuize, bureel van militie, ge-daan worden met opgaaf van de inhoudsgrootte der kook- en waschketels. Burgemeester en Schepenen, Baron Ern. van CALOEN. Brugge, den 10 September 1917. Beriéht. Krachtens bevel der Duitsche Overheid worden aile zakken bij de inwoners voorhanden in beslag genomen. De goede en nog gebruikbare zakken moeten ten laatste den 15 September toekomende bij het Korpsproviantamt aangéboden worden. Volgens de grootte en de hoedanigheid zal daar 0.50 tôt 1.50 Mk. per stuk betaald worden. De Feldgendarmerie is gelast na te zien indien aile gebruikbare zakken aan het Korpsproviantamt aangeboden werden. Burgemeester en Schepenen, Baron Ern. van CALOEN. Brugge, den 11 September 1917. STAD BRUGGE Academie van Seheone ÏCunsten. Leerjaar 1 î) 1 1918. Burgemeester en Schepenen der Stad Brugge hebben de eer het publiek kenbaar te maken dat de inschrijvingen, onmiddellijk gevolgd door de opening der leergangen, zullen gedaan worden in de lokalen der Ste Catharinastraat, te weten : Voor de nieuwe leerlmgen, Dinsdag 2 en Woens-dag 3 October, ten 6 ui^ 's avoiiésy A. vcor de leerlingen der klas van lijnteekenen (leeraar M. De Loose), B. voor de leerlingen der klas van teekenen naar geschaduwde lichamen (leeraar M. Aerts). Vrijdag 5 October, ten 6 ure 's avonds, voor de leerlingen der klassen van Boetseerkunde, Plaaster, Leventeekenen en Bouwkunde. Volstrekt geene nieuwbeginnende leerlingen zullen, na de inschrijving, voor het leerjaar 1917-1918 aanveerd worden, Om ingeschreven te worden moet de leerling minstens 12 jaar oud zijn, vlug kunnen lezen en schrijven en de vier eerste regels der rekenkunde kennen. De bekwaamheid der leerlingen wordt, vôôr hunne aanveerding, door de zorgen van den heer bestuurder bestatigd. Er zal volstrekt geen schoolgeld van de leerlingen gevergd worden. Brugge, den 15 September 1917. bij bevel : De Secretaris, Burgemeester en Schepenen, C. DEBANDT. Baron Ern. van CALOEN. Waren uit Holland. Het hollandsch brood, de visch, enz., welke het gemeentebestuur, door tusschenkomst van het hollandsch grenskomiteit en der Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek, aankocht, moesten betaald worden volgens den prijs van de guldens. De gulden, die in gewone tijden eene waarde heeft van 2 fr. 08 centiemen, is binst den oorlog tôt 4 frank gerezen. 't 1s daarom alleen dat onze hollandsche eetwaren steeds duurder dienden verkocht te worden, daar de verkoopprijzen moesten geregeld worden volgens den koers der guldens. Sedert eenige weken heeft de maatschappij der Gist- en Spiritusfabriek van Delft in Holland, wier uitstekelijke diensten onze bevolking nimmer vergeten zal, eene overeenkomst met de gemeente Brugge gesloten waarbij zij zich verbindt eene opening van krediet van 150,000 guldens in eene hollandsche bank aan de stad Brugge toe te staan. De stad Brugge zal dus niets meer voor het oogenblik aan den overkant der grenzen te betaien hebben en moet zich dus niet meer be-kommeien met het veranderlijk bedrag der guldens. De waren zullen dus hier en in het Marïne-korps aan de bevolking verkocht worden volgens de waarde van het gangbare geld in België en dit geld wordt in de stadskas gestort. De stad verbindt zich daarenboven tôt de teruggave in guldens, der somme welke de waarde van het geopend krediet uitmaakt, een jaar na de sluiting van den vrede, wanneer het bedrag der guldens zal gedaald zijn. Dank aan deze schikkingèn zullen de hollandsche waren waarschijnlijk 25 per honderd goed-kooper kunnen verkocht worden. Eeistdaags zal de overeenkomst in voetre treden. Burgerlijke stand van Brugge. GEBOORTEN. 11 September 1917. - Theofiel Vlaeminck, Baliestr 12 Sept. — Niets. ^ 13 Sept. - Marcellina Baete, Roôpeerdstr. — Ceïestina Willaert, Schouwvagersstr. OVERLIJDENS. 11 September 1917. - Ernest Allaert, kleermaker, 22 1 /2 j ongeh., Mariastr. ' 12 Sept. - Mary Smyth, kloosterlinge, 55 j., Carmersstr — Eugenie Baes, 3 j., Mariastr. 13 Sep. - Pieter Van Dongen, 2 1/2 j., Ste Kruisvest. Henricus Pardo, schilder, 65 j., wed. van Sylvie De- ryckere, Mariastr. - Andréa Verbandt, 3 1/2 j., idem. -Edouard Bultinck. zb., 83 1/2 j., echtg. van Rosalie Verlée, Jacobinessenstr. Maria Ghyselen, 7 m., Eeckhoutstr. Uit verlecïene tîjclen. (1 en einde te votdoen aan talrijke aanvragen, zullen wij m elk nummer een gedeelte der beweging van den Bur-gerlijken stand, van den 14 October 1914 af die nooit werd afgekondigd, regelmatig mededeelen). GEBOORTEN. 10 December 1914. - Robrecht Debuyser, Witte Leer-touwersstr.11 Dec. - Jozef Laforce, Ravenstr. - Frans Messens, Calvariebergstr. Maria Hoet, Simon Stevinsplaats. 12 Dec. — Ferdinand Samsom, Ezelstr. — Gabriella Tim-merman, Stoofstr. Simonna Hilderson,Raamstr.— Agnès Kerkhofs, Biscayersplaats. 14 Dec. Elza Naeyaert, Goudenhandrei. — Clara De Wallens, Ravenstr. — Albrecht Emmery, Gieterijstr. 15 Dec. — Marcel Vande Cappelle, Elisabeth Zorgestr. - Adolf De Maseure, KleineSt Janstr. — Irena Brusselle, Vrijdagmarkt. — Karel Vande Kerckhove, Violierstr. 16 Dec. — Albrecht Van Pottelberghe, Ooievaarstr. — Belphegoor Smissaert, Ooievaarstr. 17 Dec. — Alfons Calebout, Rolweg. 18 Dec. — Gregorius Vandenbroele, Coupurerei. 19 Dec. — Jozef Van Caeseele, Steenkaai. — Albrecht Vandenbroucke, Kleine St Janstr. — Alfons Vandevoorde, Oude Geritweg. 21 Dec. Maria-José Van Raust, Guido Gezellelaan.— Albrecht Vanbrugge, Lodewijk Van Casselstr. — Maria Peire, Snaggaertsstr. — Elisabeth Huyghe, Groenestr. 22 Dec. — Gerarda Declerck, Ganzenstr. — Hortentia Clauwaert, Biddersstr. — Frans Parmentier. Hoogstuk. Alfons Van Kerschaver, Bapaumestr. 23 Dec. — Suzanna Ramon, Werkhuisstr. — Albrecht Van Iseghetn, St Joorisstr. — Maria Vanderstraeten, Stiib-benstr. — Maria-José Cosaert, Langerei. HUWELIJKEN. 22 December 1914. — René Vrielynck, werkman te €» centiemen. Met Ijemaclitiging der Duitsche Overheid. Zaterda^ 15 September 1917. — lfr î"-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Stadsbode voor Brugge en omliggende: officieel orgaan van het gemeentebestuur appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Brugge du 1917 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes