Stem uit Gheel

1527 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 03 Decembre. Stem uit Gheel. Accès à 18 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/d795718c0w/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

... .^, - r - |fTa-Tm -1 r <H|MHaM>BwaaaH|aaB ZONOAG 3 0ECEM6CR 1916 Nr 7 STEM UIT GHEEL Stîchter en Besfiuurder «V. VKJlWEliJKMS aalm. B 89 «fe M. GII.IS B 270. 3' gr. VERSCHIJIVENDE ALLE MA ANDEN DRUKKERIi DE KINDER8 BONHOMME, Nieupoortstraaï, 10, Veurne. MaMiMuatc rw ■■■iwiMMnw——————— Qn&e {fiartelaaFf. Weel gij. jongens welke prachtstuk-ken. Gheel heeit voortgebracht tijdens tien oorlog 1 Ik spreek niet van die hon-derden vrijwiliigers die, ondanks aile rnoeilijkhedei., toch naar ons leger kwa-men toegestroomd en die nog immer toestroomen om als helden, lijk het Via- g ininge, Kempenaars kunnen, hier komen ® le strijden en weten te sterven voor het Vaderland, vonr onze haardsteê. Dit, en onze opgercepen soldaten die hun bloed veil hehben voor al wat ons heilig is, dte staan hier voor ons als praehtstukken zonder twijfel. Maar ik heb het un .over anderen, over beelden vol hewondering, die in 't daglicht staan voor heel de we-reld wier achting, medelijden en bewon dering zij aîdwmgen : het zijn deger.en j die ontschuldig geleden hebben, ontschuldig vermoord werden door de Duitschers, En zoo, beste vrienden, ga ik u een relaas geven over twee onzer jj dorpelingen waarvan gc reeds getioord hebtmaar misîhien aile bijzonderhaden - niet heht over vernomen. De eene is de Eerw. Heer ' Alfons Huypens, onderpas-voorte Heren, zoon var. Karel Huypens. koperslager op de pas. Hij werd door de Duitschers wreed gepijnigd en gefolterd omdat bij katholiek wa» en Vaderlander. De andere is Eerw-Heer Dergént, broer van Fr. Dergent klakkemaker op de pas; hij was pastoor te Gebrode en is, vol-gens de verklaring van Mgr Mercief, als martelaar gestorven voor de kath. gods-dienst, vermoord door de famatiehe duitsche proiestan'sche soldaten. J&ngens, deze twee dienen u tôt voor-beele omdat het de eenige gevallen zijn tijdens den oorlog. van helden die gele-den hebben voor den godsdienst onzer Vaderen en omdat het juist twee onzer medeburgers zijn. Zi| staven u in uwen héiligen godsdienstzin, zij staven u in u.we Vaderl.afidsliefde. Weest fier over h$n!. — Het relaas |over de floteringen <Ji<irde E. A. Huypens heeft oïderstaan, heb ik. getrokken uit « le martyre du Ciergé Belge » van mélot, genomen uit « De Tijd >» van 9 en 16 Maart. Mgr. Vaes L' Eisore e 1* innocenza del Clero Belga (Rome 1915; bl. 20-23 Op 28 Augustusdag 1914 bij h« avondinaien, ginç de E. H. Huypep.s onderpastoor le Hereni, terug naar huis Onderweg ommoete hij zes duitseh soldaten die hem aarandden en op dei groiid w erpen. Lij ontnamen hem dei pasbrief dien hij van' de duitsche Over heid gekreger. had en brachteu hem voo hunnen feldwebel. « Zijt gij een pries ter? » vroeg deze hem. « Ja » antwoord de de onderpastoor, « 'k ben een katho liek priestér. » - « ik ook beo wel ,kat holiek » zeide de officier, en reohstaandi ging tiij naar den man Gods toe ei spuwde hem in 't aangezicht «Gij kom vaa Herent... uw lot is heslist. Soldaten doet uwen plicht ! » De Eerw. Heer Huypens werd vastge oouden buiten gevoerd, de siraai op Nadat de soldaten hem nen beeleu tiji gevolgd Uadden. zegden zij dat hij vri was te gaan waarheen hij wilde Uaaro verwyderde hij zich geloovende aan ee rug medelijden van hunnentwege;|opeen hoorde hij een geweerkleiter achter zic en, vast besloten. keerde^ hij weer e verklaarde den weg niet te kennen en lie ver bij hen te blijven. Ze brachten het terug naar de wacht, bonden hem vas lijk een zwijn, en smeten hem in die toestand in eene schuur waar hij te mid den eene schaar slapetide duitschei terecht kwam. De soldaten werden wak ker, vloekten, siaken liclu aan en bracb ten den nacht door met den priester < smaden en te plagcn. Om drie uur smorgens (29 Aug kwam een olfieier en zegde : « We trel ken nu op en stelien de schuur in branc zoo zal verder nismand over u spreken. De bedreiging werd toch niet uitge voerd. Om vier uur keerde dezelfd officier weer, deed de koord loosnijde die priesters ledematen bond en bevool hem naar de kerk te gaan. — Ongevee honderd inwoners van het dorp ware er reeds bijeengebracht, en ;met het Iwee priesters van Weremael. De heel kudde werd nu door de soldaten vooi gedreven; daar de Eerw. Heer Huypeci met wel genoeg kon volgen gaf men hei s'ooten in den rug zoodat hij teikenma - op zijn aangezicht t<»n grond« viel (immers zijne handen ware nog op den rug vast gebonde en zoo kon hij ze vôor zich niet uitstekenj Oeze kruisweg duurde vanaf vier uur smorgends tôt tien uur 's avorids; gaosch dien tijd geen bète broods geen druppe! water Eindelijk kwam men aan e-jne spoorwegstatie waar er andere gevange-nen wachtten; onder hen waren ver-sçheidena priesters. In "t goheel waren zij rond de zeven honderd. Ze werden birinengelatcn in beestenwagens waarin eene lang nest lag 0,15 m. dik. Deze wagen ging de origelukkigcn vervoeren r.aar Munsteriager (ia 't harie van Duit-schland).Gedurende heei de rais door Beigie bleven de wapens gesloten — stelt u het iijden van die gevangenen voor, op dien heeten \ugustusdag o[>g'-s'otan in I dien stinkenden stal ! In Duitsch'and P werden aan iedere wachtpia;its de deure opengetrokken; zoo bleef er meteen soins s | een trein staan vol soldaten die naar k | liât front reden; wanneer deze de prie-n E sters bemerkien, schimpten zij met hean • 1 en sloegen ze in 't aangezicht ai« zij er n S de kans toe hadden. 1 j Zoo kwam men te Mûristerlage aan " ; waar de Belgische "gevangen in een - schuur werd„n opgesioten. Aan aile s | hoeken hielden soldaten de wacht, zij vtrlastigden zich m>3t doaderend op de | muren te beuker» en er van lijd tôt tijd e p door henen te schi^t m Zoo doende doodden zij vijf gevangenen en kwetsten ,} er zeven. Allen waren op het punt hun verstand I: te verliezen en om toch maar verlost te >» worden, riepen zij als oit çensn mond: «Wij zijn Duitschers, wij zijn Duit e schers! » Een jongetje van vijf jaar vie* n {i dood voordevoeten zijns vaders. 1 De morgend brsk aan en de priesters r werden uit schuur weggevoerd naar de n Overheid. De Eerw. Heer Huypens werd n van al zijne kleederen beroofd ; bijna e naakt, met enkel zijn hemd aan, moest hij zich daarstellen. Het verhoor begon s doch daar hij geen duitseh verstond ant-n woordde hij niet. Een fiolàaat slnee he > ie op den mond zoodat bet bk> J c> u

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Stem uit Gheel appartenant à la catégorie Frontbladen, parue à Veurne du 1916 au 1917.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes