Stem uit Gheel

1512 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 07 Janvrier. Stem uit Gheel. Accès à 18 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/c824b2xv1j/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Z0N3AG 7 JANUARI ISII w s STEM UIT GHEEL Miclifti en Bestuurder J, VR*'NjRRKB]«g aa^m. P. 09 «fe 3W. B 270. 3' gr. VERSCHI.INENDE ALLE M A AN DEN DRUKKLRIJ DE KINDERS BONHOSiWE, Rieupoortstiraai 10, Veurae. Aan de Gheelsche soldaten. Trt gelegenheid van heî nirmve j:)^r bel bestuur van île « $tem utl gfoeel »> sa» si (tu Gheftlsebe soldateu in 't teger uit ganscher balte «en zaiig en gelukkig nir-uwjaar, Zalig •■!! glukkig ni^uwjaar ! — Ilot ja:»r 1916 j:)ar van lijden en bttprceviug, jaar van boopvdlia verwachtiugen en teleurgestelde Iioop, vVrzinkt in den kolk der tijder. on niets blijll er ons van er i' dan d« herinnering en Je verdiensten onzer goede werken, llflib^n we gedurende dit jnar ^ ons gndragen als ehnsten soldaten ? llehben we met geduld en onderwerping den zoo drukken-den last van heî goldaten-leven getorst 1- We hoopten dat 1916 ons den vrede zou bren ger, ons /ou Urugvoere» in den kr ng van onze familie : we tioopten dat we den overweldiger gingen verjagan. dut ons duurbaar Belgie weer vrij zou aljn ! Eilaas ! Hoe zijn we teleur-gesteldî De wFeede o^irlog, verre van te eindi-gen, dreigt immer hevigei, bloediger te worden. Onze vijanden stellen ailes in 't werk, roepen iedereen to wapen om ons te qverwinnen. Een dezer dagen kreeg ik een kaartje uit Gbeel het bevatte slechts eenige regeltjes. waar uit dit weinige begreep ik hoe knellend het juk is dat de vijand. onzen familien doet ondergaan. Het leven is duur ; gedurig komen nieuwe reg'emenr ten hun vrijheid inkorten, ailes wordt opgeeiseht. ze moeten een zware oorlogsschaiting betalen : ze belett-n de oudeis. wier ioneii strijden voor vrijheid en recht, ook maar het minste nieuws te laten geworden^: en wee hun, zoo zulk een Lriefje in 's vijands kanden valt ; San régent het boeten en gevangenb. E:i dit ailes zonde.n ze met geduld verdragen, in de hoop op beiere tijden; maar wat nu gebeurt in onze duurbare Kempen doet onze haan te berge rijzen, doet het bloed koken in onzeaderen. Onze vaders, onze liroeders, de mannQn in den bloei des levens •worden onmeedoogend losgerukt uit den fymilie-kring, en gevankiijk naar Duitsch'and gevoerd, -om <laar te weiken voir onze vijanden. Gheel che ipntyJikci'S,. ht'l't ge ieuds gedacht aan al die dioe- Ivige tooneeten die ziefi Ibans afspelen in ons arin Vaderfond ? Nool» het smeeken der trotjwg», iioeh het weenen der kiadereu, kunneo d& l)oH- sehers vermarwen. 5nbae3!enw3^enî gestopt worden onze maa-nen naar et'n onbefcevle slroek gevoern 1 Oh t b'e moeten ze bun handen wringor. vs:» inaen e loo'-e wo de ! E;: aan de verlateti haarditede blijve» enkel troostlo&ze weduwen, weeiionde ' kinduren an gebroken grijsaards ! Wreal î wree-de oorlog ! Arm lielgie. En to midden van al die b°proeving<>n, te midden van *bloed sn verwoestir.g. rij-t aan het jaar 1917. Jaar, rijk aan beloften : rijk hoep^ 1\ol e verwach'.ing-n : waot -het moat ons den zege brengen. Wo tijn solda)en, dus mannen, nsannea met een «Vork-în vvil ei een rotsvasi karakter; we zijna finie k-npenzonen; en toen de overweldiger ons land t-.iiiii. nviel liebbm we geen oogenblik i;e;ii/t|d de \^aj.ensopte neraen om ons land le verdedigen, t>e beproevirigen mogen ons niet té reer-s'aan, de droevige gebpurteni?sen, die nu in Be'g:e voo< vailsn moeten onzen wils alen. Het jaar 1917 zal een jaar zijn ^an strijd; en wij, Gheelsche soldaten, we zuiien inedet>lrijden in dit reuzengevechtJ Me] dwikt dat onze zoo d ep ("edroefde dorpsgenooteo hunneo »gen vol trantn op ons riçhten, en ons smeaken hen te komen wrlossen. Ik weet het wij lijden ook ; hcfsoldatenlever, 'shaid; maar wij, ten minste, wij zijn vrij; we voelen den kïiellenden hiel van den overweldi ger niet, Vooru t dan voor Hod en Vaderlàiid ! Onze moeders, onze zuMers 1 idden vnor on», en door die gebeden gesferkt zu^len we als ohristen en alssoldaat on/.en plioht doen, Moge voor o s a lien het jaar 1917 het einde zijn van deze vreeselijke beproev:ng; moge het ons al!en terugvoeren in den schoot onzer familien in oas duurbaar g.^oortedorp, om daar te za- Imen do ovérwinning en den vrede ta vieren-Dat gave ons Co 1 ! J. VENNEKENS.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Stem uit Gheel appartenant à la catégorie Frontbladen, parue à Veurne du 1916 au 1917.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes