Syndikaal mededeelingsblad: van de Algemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen

420 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 01 Janvrier. Syndikaal mededeelingsblad: van de Algemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen. Accès à 07 juillet 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/154dn40f5p/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

SYNDIKAAL MEDEDEELINGSBLAD van de Algemeene Federatie der "Vak bois den van Antwerpen De redaktie behoudl zich voor, ingezonden | vERSCHIJNT BIJ GELEGENHEID I Redak,ie en AdminisIraHe : stukken al of niet te pîaatsen j | Plantijnlei West, 66, Antwerpen 9e HeriirisSifiiig vm tien Sfaun fa Antwerpen S«f8©r Iset zsjsB© a. es» b- i 1 Zooals we cioor het artike! van onzen collega V. M. hebben gezien in het voorlaatste nummer van ons blad, is de bespreking over de nieuwe steunregeling te Antwerpen in vollen gang en hebben sommige punten van belang alreeds hun beslag gekregen. Onder dezen bevinden zich de schei-ding van steun C en A, waardoor de steun aan het gezin zal komen, in plaats van aan elke persoon uit het gezin in 't bijzonder, alsmede dat de personen bij gelegenheid van het gémis aan steun, onmiddelijk na het bombardement, in het Weldadigheids-bureel gesukkeld, daarvan zullen los-komen en naar de komiteiten, welke steun A moeten bedesien, zullen ver-huizen.Daarmede schijnt voprloopig het principieele in de herinrichting een einde te nemen. Er dient nochtans verder gegaan te worden. In het bovenstaande ligt de beslissing dat Viet Weldadigheidsbureel voortaan geen steun C meer bedeelen zal.Dat is al een stap naar het normale. Doch dat geldt alleen voor steun C. Tôt hiertoe hebben nog niet ge-hoord dat eene herinrichting van steun A nog maar in voorbereiding is. Zou ook daarvoor niet de tijd gekomen zijn? Het was toch alierminst in steun C (werkloosheidsfonds)dat verbetering noodig was, en als er gesproken werd van herinrichting van den steun te Antwerpen hebben we gemeend dat dat goldt ook voor den warboel dien sîeun A te Antwerpen is. En een warboel is het. Het kàn niet anders zijn, daar waar, zooals we reeds vroeger zegden, twee paarden onafhankelijk van elkaar, denzelfden wagen trekken, bijzonder als het eene paard het andere voor een blinde knol aanziet zooals hier met het W. B. en de Wijkkomiteiten het geval is. De hervorming van steun C (we mogen het wel zoo noemen) is thans eene beste geiegenheid voor de macht-hebbers van steun A om te bewijzen dat ze partijganger zijn van het voor-komen der gelegenheden tôt misbrui-ken, door insgelijks het heele systeem van A te herzien. Alzoo zou er kunnen verandering gebracht worden aan de misselijkheid dat twee lichamen steun A bedeelen en voortdurend trachten elkaar de loef a{ te steken. Er zou kunnen bepaald worden dat, als het Weldadigheidsbureel niet ge-subsidieerd wordt voor den steun dien het op bazis van A verstrekt, het on-mogelijk, volstrekt onmogelijk is dat daarmee voortgegaan wordt ofwel dat als het WEL gesubsidieerd wordt van Nationaal of Provinciaal komiteit het zich gedraagt naar dezes voorschrif- ten in aile opzichen, te zeggen, hare daartoe besîemde diensten bij deze van het Hulp- en Voedingskgmiteit voegt, alzoo één komiteit per wijk of omschrijving vormendemet voldoende vertegenwoordiging van aile gezind-heden en een afzonderlijk bcheer maakt voor den steun welke zij, als opzichzelfstaande instelling, aan hare gewone klanten, boven steun A ver-strekken kan. Ook zou het komiteit voor kleeding-sîeun terzelfdertijd kunnen HERZIEN worden in den geest van de voor-schriften van het Nat. en het Prov. komiteit bijzonder voor wat de sa-menstelling betreft. Evenzoo voor het Komiteit der Soep~ bedeeling. Deze beide komiteiten kunnen zich thans niet meer beroepen op het pri-vate van hun karakter (nu de sîad duizende franks aan hunne inrichting ten koste legt) zonder î:e denken aan den edelman, van H. Conscience, welke de barsten in zijne schoenen met inkt zwart maakte en toch, îrotsch als een pauw daarheen stapte. Evenzoo komt het officieele, het openbare van tusschen de voegen dier instellingen uitkijken en kan ook niet meer het recht der 3 gezindheden tôt vertegenwoordiging ontkent worden. Het Horaiieiif voor Scfaamelè Arvneo dient niet herzien te worden, omdat het eenvoudig een uitwas is, welke geen reden van bestaan heeft, daar buiten de klanten van het W. B. al de op ;t oogenblik behoeftigen scha-mel zijn en ook omdat het bij de sysîe~ malieïve. doorvoering van den gedeelte-* lijke Werkeloozensteun door C effenaf overbodig wordt. Ook, en dit geldt hoewel in mindere. mate eveneens voor steun C, zouden de « herinrichters» kunnen in aanmer-king nejmen dat de logiek gebiedt de « kontroleurs » voor den steun door het komiteit te doen benoemen in den zin harer samenstelling. Hetzelfde voor de bedienden in loka-len en winkels. Weten de beheerders van den sîeun te Antwerpen niet dat in vele kleinere gemeenten in lokalen en winkels ook de vertegenwoordiging der 3 gezindheden toegepast wordt ? Men ga daarvoor maar eens naar Mechelen, om maar één te noemen. Hiermee kunnen wevoorloopig vol-staan voor wat de herziening betreft, welke mogelijk en noodzakelijk is. Als dat ailes gebeurt is hebben we in Antwerpen al niet veel meer te benijden aan sommige buitengemeenten en zal de steunbezorging eenwerkeiijk steun-karakter gekregen hebben, door het demokratische element in haar, terwijl ze nu nog immer als eene almoes-beweging door vele invloedhebbenden beschouwd wordt. De tijd van groote redevoeringen is nu voorbij. Lang genoeg zijn de fou-ten en gebreken aangetoond. Dat men nu eens recht déôrzette. Het is het juiste oogenblik ! ! JlVEH. Centrale voor Ârbeidersopvoeding Kursiis over Vakbewging -- Bijzondere Les De karsus van gezel D. Bouchery, welke aan duîdelijkheid en flink gedocama teerde uiteenzcl ting niet s te wenschen liet, heeft de leerlingen weinig tijd gelaten om met den voordrcchtgever van gedachten te wisselen nopens de béhandalde dee.len van het ontwerp. Om nu aile mogelijke voordeelen uii den karsus te trekken, werd tusschen lesgever eu leerlingen onder Uni; overeengekomen nog eene zitting te wijden aan de bespreking der versci illende lessen. j Ook zijn sommige leerlingen met den ieeraar nid 't akkoord nopens een paar cnderdeelen en deze meeningsverschillen zullen insgelijks op deze bijgevoegde les naar voren gebracht worden We roepen dus de aandacht der leerlingen en ook der bslangstellenden op deze les, welke zal 'plants hebben op Zondag 2 Januari aanstaahde, ten 11 ure (torenuur) in DE WERKER, zaal 1. Ieder dus op post. Er valt te leeren * * % Het is hier de plaats, meer,en we, om de Cen traie en in 't bijzonde; de kameraden Valider ■smi'ssen, Bouchery en Doms de erkentelijkheid cler arbeiders te betuigen voor de moeite die ze ! in deze moeilijke tijden, getroost hebben om de' \ werklieden de kennis, het wezen hunnerzaak en 'jiet vertrouwen in hare kracht te ontwikkelen en te perlevendigen. ,r De bè'stè dankbetuiging voor lien zal wezen : de b'elofte dut hun pogen niet te vergeefsch zal ge-weest zijn. De Afd. Antwerpen. Een onbegrijpelijk besluit De steun voor kinderen van 18 jaar. . Eene beslissing, waarvan we de reden maar niet kunnen begrijpen, is onlangs in het Nationaal Komiteit genomen en daar de andere, van hetN.K. afhangende, komiteiten dezes besluiten over 't alge-meen letteriijk of soins nog verscherpt overnemen en uitvoeren, is het te ver-staan dat bedoeld besluit, afnemen of verminderen van steun betreffende, dade-lijk in toepassing gebracht werd. Bedoeld besluit was namelijk : dat de kinderen welke niet vôôr 1 Aprii 1915 den ouderdom van 16 jaar bereikt had-den, alleen kunnen in aanmerking komen voor steun uit afdeeling C tôt een bedrag van 0.50 fr. per week, zelfs als ze gewerkt hebben, en dat dezen welke niet gewerkt hebben niet voor steun C (werkioozen-fonds) kunnen in aanmerking komen. Toch mag hen, bij uitzondering, steun A verstrekt worden. We herhalen het: We begrijpen niet waarom deze beslissing genomen is. We begrijpen ook niet waarom dezen die gebOien zijn vijf minuten voor twaalven den 31 Maart 1915, fr. 2.50 steun meer moeten hebben dan dezen welke tien minuten daarna het iicht zagen. Of is, van af den zesden slag van twaalven, de maag der pasgeborenen zôô hervornîd dat ze 5/6 minder behoefd om hei lichaam recht te houden? Nogeens, wegelooven dat niemand in onze provincie dien maatregei begrepen heeft, maar toch wordt hij toegepast. Er kan nu opgewprpen worden dat de plaatselijke komiteiten van steun A het noodige kunnen verstrekken. Doekskens voor het bloeden, jongens ! De steun A is voor vele gemeenten al een groote last. in de groote gemeenten, welke menscheiijk willen handelen en de kinderen welke NA 1 April 16 jaar wer-den zullen gelijk si lien met dezen van VOOR 1 Aprii, zal die last nog meer vèrzwaren, terwijl men in vele kleine gemeenten eenvoùdig doet alsof men van steun A niets afweet en die personen za! afschepen met een haif franksken per week. Het is zoowat het vroegere systeem : belasting der groote en ontlasting der kleine gemeenten. Zou het mogelijk ook met hetzelfde doel wezen ? We willen voorloopig het hierbij îaten. Mogelijk komt er nog wel eens verandering. We hebben nog die kwestie eens moeten onder 't oog zien, toen het ging over : 16 jaar zijn van vôôr den oorlog of 16 jaar zonder meer. We hopen de aandacht op deze kwestie gctrokken te hebben, in de hoop dat de beianghebbenden het hunne ter be-voegder plaatse zullen weten in te bren-gen, opdat misschien uit het kwade nog lets goeds geboren worde, te weten eene regeling welke den steun van 0.50 fr. per week voor jonge kinderen, TRAPS-GE WjjZE OPVOERT tôt een steun van 3 fr. voor kinderen van 16 jaar. Dat ware ten minste logiek. Rondiiitgezegd, we hadden ons veeleer aan dergelijk besluit verwacht dan aan het huidige,- wat, voor ons, kop noch staart heeft. j. BËRIOHT De leden der Vakboiidëin, groepen der gemeenten en aile belangttfbbenu'ep bij vakbelangen, bij sîeun oî liet «Mede-deelingsblad », worden ver7oelif te willen in herinnering' houden dat vanai heden de secretaris zich slechts 's EVîaairB" dags en Bendepdags vôôrmiddag ter beschikking kan houden voor klachtei . inlichtingen en dergelijke, op het bureel : PLANTINLEI, 66, ANTWERPEN Degenen ait de provincie, welke die dagen niet kunnen komen, worden verzocht op voorhand de dag waarop ze zich wilien aanbieden, te laten kennen. Dat ieder dus goede nota m me, om aile nuttelooze ver-pi îatsing te voorkomen. j. Verdomck. Aan de groepen cler Stad en Voorsteden We leven tegenwoôrdig in den tijd der voordrachten, lessen en kursussen, iets wat we we! als een verheugend ver-schijnsel mochten begroeten als er moge-lijkheid was de maag evenveel als het hoofd te verzorgen. In het eene zoowel als in het andere geval is eene opinerking noodig, namelijk dat orde en regelmaat dienen in acht genomen te worden. Zoo ook voor de voordrachten. Reeds dikwijls hebben we bestatigd dat op één dag eh omtrent op 't zelfde uur DRIE voordrachten of lezingen plaats grepen, iets wat natuurlijk allen aan een algemeen fiasco blootstelt. Het is dan ook niet te verwon'deren dat voordrachten met 12 of 15 toehoorders gegeven moeten worden. Mogen we de groepen, in hun belang en voor het prestige der sprekers, verzoe- ZATERDAG i JANUARI 1916 >.s" JAARGANG nr 2.1

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Syndikaal mededeelingsblad: van de Algemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Antwerpen du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes