t Brugsche volk: katholiek volksgezind weekblad voor Brugge en omstreken

1301 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 18 Juillet. t Brugsche volk: katholiek volksgezind weekblad voor Brugge en omstreken. Accès à 09 août 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/pn8x922h60/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

BRUGQB 18 JUU 1914. BEN CBNT FER NUMMBR. 3* JAAR - - 29 HET BRUCSCWE VOLK KflTMQLiEK VOLKSGEZi N 0 WEEKBLflD V'OOR^S^. BRUGGE EN OMSTREKEN N ÉÉNIG VOLKSFEEST is het christen-syndikaal betcog van 12 Juli k Gent gswesst : éénig door zijne grootschheid ir hertelijkhsid en eenvoud. Men wilde 't werk der zelfbawuste arbeiders viereu. De zelfbewusta arbeiders hebben hur God van Liefds en zijn apostel gevierd : Eer« zij hun ! Rseds van tamalijk vroeg in den morgea wa; er te Geni eeae buitengewone beweging. Eîks aankemst van trein bracht eene afdeeling aan. Van de Zuidstatte en de St-Pietersstatia was 't een gedurige gang van dichte rangen bijkomen-de feestelingen. Eu reads was 't om 7 uur haeriijk begonnea in de Predikhaerenksrk, waar honderden mannen «n vrouwen — hftt opwekkend woord van E. P. Rutten aanhoord hebbend — ter H. Tafel cader-den.St-Dominicuskoor voerde, gedurende het H. Misoffar, onder 't bestuur van M. De Scheemae-cksr, uit de Mis van M. De Boeckx, verscheidene schoone deelea uit. • • Enkele minuten over tien uur was er geen middel meer nog plaats te vinden in den hesr-lijkèn tempel, die St- iichielskerk is. Daar waren zooveel vreeradelingen saâmgeschaard, dat vele gentsche liafhebbers van schoons muziek in 't portaal mossten b!ijv#n om het machtig « Te Deutn » van Herberigs te hooren. In 't koor hadden allsrhande hoogs geaoodig-dén hudne aangsduide plaats: Z. D. H.Mgr Ismail Perdomo, bisschop van Ibagné, in Colom-bia (Amsrika) ; miaisfer Cartel de Wiart ; hesr baron de Kerchove d'Exaerde, gouverneur ,dcr provincie Oost-Vlaanderen ; M. Damoiseau, gouverneur van Hanegouw , M. Vsrbeke, eerste voorzitter van het Beroepshof ; sanators Alexaa-der Braun, A. Ligy en délia Faille d'Huysse ; volksvertegeawoordigers Verhaegen, Mabille, Nobels, Van Cauwelaert, Huyshauwer ; M. Herm, De Baets, ondervoorzitter van den Provincieraad ; de Z. E. HH. kanunniken Segers, Byl en Cornand ; M. Lorin voorzitter der « sociale weken • in Fraokrijk ; Verwilgea, bestsndige aigevaardigde bij Oost-Viaanderen ; earw. paters Domiaikaaen, Augustijnen, Fran-ciskanen, enz. Kwaart over elf uur doet Z. Em. de Kardinaal zijne intrede met E. P. Rutten en Mgr. Van Roy, roorafgegaan door de Z. E. HH. De Bock en De Baets, grootvicarissen, m de Z. E, HH. kaoun likken De Lepeleer ®a Vaièr»*, ioceleid door den 2. H. Puissant, pastopr van St. Michiels. Er zijn vele mensenen in de kerk, die men ind*rszins onverschilligea zou mogen heeten en lie maar gekemen zijn voor de mudsk : dis zijn ie eersten om te knielsn onder den plechtigen ndruk der zegening, waarmede de hoogwijze jrelâat hen voorbij^aat. Rechtover den predik-stosl gaapt een lief kindjs zoo wijd met zijne; aogj«s als met zijn mondje : de Kardinaal bukt er zijne rijzige gestalte toe heea en geeft het esn kruiskea op 't voorhoofd... De omstanders irijgea waterlaaders in d'oogea... Mgr Mercier trekt het koorgewaad aan en ïeeft met kloeke stem den aanhef van het « Ta jsuen ». En daar klinkt het machtige, heerlijk cunstig bewerkte dankiubsl der christ es s zisl, ïoivend uit honderden borsten van mannen en [inderen, dis door de ïtëchtzimiisihsid hunesr :hristene overtuiging bijna voelecfwat 't gïsmoed ran dm machtigen kunstscheppe? meesfer Robert Herberigs hceft (-îvod;?, toen hij dien jrangenden dankkrest aijnrar doorkerstcadc zitÎK :en hooge zwierde. 't Aanhooren van zulke :hrisîen« kunstmuziek dost het herte tr iaen van jenot : meer kunsien we gr niet van zeggsn. Nadat Z. Em. de Kardinaal den pauzelijken zegen had gegeven, togea de meeste aaawezi-geti, stralend van geluk over dit eerste w«l-slaçen der inzetting van 't sameiuijn, naar 't Casino, waar de bijtreders tôt het syndikaal hongres met de volgende rede verwelkomd werden door M. Hesdrik Heyman, yoorzittsr van het Christea Vakverbond van België. Laatmij toe, Geachte Kameradsn, hier bij den aanvang d«zer indrukwekkende operiûgs-rergadsring een woord van dankbare hulde ts orengen aan mijnen geachten voorganger, M. Eylenbosch. Overtollig® bazigheden habbsn er liera, tegen ons aller wecsch in, toe aangezat it taak van algemeenen voorzitter vas het Christçn Vakverbond neer t« leggen. Ik wil hem hisr, in tegtî, woordigheid van deze duizenden christene werkliedais oezen vurigen dank zeggen. Met welka onzegsrsiHjke vreugd», bssfe Kàmc raden, hebben wij desen heerlijken dag zis . aanbreken. Wij zien onder U bekenden die met ons siac jaren in het vuur staan ; di® wij ontmost hebbe ; in dagjen van vreugde, van beproeving of va ! sirijd. : Wij zien hier honderdea onbekanden... di getui^en komen zijn van onze macht... di ; geloof hebben in de kracht van de Christen ; Vakvereenigitîgaa... onbekenden van naatr maar.... getae^onbekîsnden van hert,... Wij vo«ien hoe wij allsn, onder God3 zcgen door de Ciiristens Vakbeweging opgaan stilaa maar zeker, naar de stoffdijke, zedelijke, gods dienstige verhsffiag van den werkmanssîand. # * * Wanneer wij 10 jaar ac'.;teruit denken, ws was het dan een mager legerijs, dit der christen vensemgde werkiiedea. Esnige duizenden voor gansch Bslgië, overa ordeloos verspreid... elkander niet kspnende.. varîaten en machteloos... noggeen 10,000 ! En ziet ! Nu staaa we met ruim 100,000.. sterk asnseo gsbonden door onze national Fâderatiën, die steeds in macht en finaocieel sterkta grosisn. Van jaar tôt jaar hebben wij het v«rtrouwe< der Belgische arbeidende klassa ia de Christen! Vakbewagiog ziea asngroeiea. Sterk gaande op de rechtvaardigheid onze. Christen# Vakbeweging hftbbsa wij steeds he oog gehoudea op den God vaa Liefde, met d« diepe hoop ea onwrikbare overtuiging, dat wi door het krachtdadig optreden voor het brooe en het loon der arbeiders, velen tôt Zijn hav zouden teruggebracht of bewaard hebben, di« misschisn anders reddeloas verloreà gingen. Maar bij de wapenschouwing van dit prachtfg syndicaal leg@r, rekenen wij het aîien, niet waar, als een plicht, eea eeregroet te brengen aan onz&n wittea Generaal, die ons leger gedurend? 10 jaar met onuiiputtalijke liefde, goedheid er f?czag tevens. heeft bevolen ea groot gemaakt : Pater Ruttea 1 « • • Met ïnnige dankbaarheid denken wij vandaag terug aan de hooggewaardeerde goedkeuring welke wij gedurende tien jaren^bij onze wereld-lijka overheden mochten ontmoetea. De aanwezigheid hier vandaag van den door-luchtigen Kerkvoogd, Kardinaal Mercier, van dec Weledslen Heer Carton de Wisrt, minister, van ai de vertegenwoordigers van het Belgisch gpiscopaat, kgt d® gsiuig«nis af vaa die gaed-keuring.* « • Hoe diep wij ces ook verheugen over dis goedkcuring en aanwezigheid onzsr gecstslijk® fa wereldlijke overheden,toch zal onze Christene Vakb«wegingin de toakomst wezan en blijvec wat zij in het verlidan was : hoofdzakelijk eene werkliedsnbeweging. Onze bawcgiig rnoet steunea en steund« steeds op de arbeiders zelf. De v»rheffigg van den werkersstand zal nooit mogelijk zijn, ienzij ds werklieden zelf die wilien bewerksa. > Indien er vrije werklieden zijn, die door nie-mand of niets aan banden worden gdegd, dan door de banden dsr plicht en rachtveerdigheid, dan zijn het de christea® vereenu de werkliede» Die vrijheid virilisa zij bewaren omdat zij steeds hunne sterkte was en biijvea moet. Men vergefe niet, dat de Christene Vakbewe-ging in België ook het uitgasigspunt is geweesl van den draag die nu al meer es meer gevosld wordt om onze werklieden ook op varstandelijk sa zsdelijk gebied te ontwikkslen. Gatuige daarvan onze prachtige sociale wekea zoo Vhamsche als Fransche ; onze verboaden van Viaamsche en Waalsche Studiakricgea ; onze sociale studitdagen in aile steden «n voor-nam« gemeenten belegd, onze werkliedenboa-den tôt volledige standsorgaaisaiie, enz. . * * Bewust van onze groot® verantwoordelijkheid zien wij vol verirouwcn ds toekomst in Oh ! Wij ontduiken ons de moeilijkheden aiet, maar tegen die mosilijkheden gaan wij moedig in; steunend op ons goed recht. Bii ons staat het vast, dat op ons twintigjarig jubelfeest het getal vareenigde christene werklieden dit der socialistische moet on zal overtref-fen... Zoo zeker :dja wij van de hecriijkheid onzer beweging ! Laat mij om te eiadigen U wdkom wenschea »n ons middea, afgeveerdigdta van de vreemde I.;-' ^ ~ - :• î3XfJen, die hier heden met ons zijt komen ver-n broroderen ! Welkorn, Duitsche, Hollandsche, Franscha > Caaadeeschg makkers. Welkom allée, Vrienden. n Met meer moed dan ooit vooruit 1 n Leve de Christene Vakbeweging van België ! Leve Pater Rutten ! 3 * e * * % Herhaaldeiijk en geestdriftig toegejuicht, wordt die rede béant woord door M. Van Ryzen- ' wijck, voorzitteir vaa het • Roomsch-katholiek Vakbureel in Nederîand, dat op vijf jarea tijd q 35.000 katholieken mocht samenscharen en niet . wanhoopt eerlang cp 100.000 leden te zullen moge« bogan. E. P. Leroy, van d® « Action populaire » van Reiras, verklaarde hiar de zegening te komea j opdoen om vfuchtbaarheid voor zija werk te 1 bekomsn. " * • * 1 Kwaart vôôr één uur was die eerste ver-. paderiug afgeloopen ea elkeea ging eea brokke zceksa waar hij ze vinden kon : de restauratie-• houders zullen er wsl bij gevaren zijn. t En 's aamiddags was 't dan ta doen voor den s stoet. . ! Dii'n gaan ws niet beschrijven : dat heeft men te Gent in geea jaren gezien. 1 Ze defiiaerden voor het Biscom alwaar een ; verheog was opgctimmerd en waarop hadden plaats genomen de geestelijke en wereldlijke ' overheden. Het was een onophoudend jubelen. t Meer dan 18,000 mannen ea verscheidene ' honderden vrouwen, uit ails denkbars deelen i vanhciland, togsn geestdriftig door de stad, ■ sangs messtal bsvlagde stratea ea tusschen ï zser sympathiek gestemde aanschouwers heeo. 't Duurde ruim eca uur om de oazeglijke groote zaal vaa 't Casino te vullea, en dan bleven er nog duizenden buiten, die in de zaal geen plaats konden vinden. Op 't verhoog : dezelfde persocen als die we 's morgens in 't koor van de kerk aantroffen. De iatrsde vaa Z. Em. dea Kardiaaal — (die ia de ontyangstplaats uitbundige lofbetuigingen gesproken had voor het « Te Deum » van Herberigs) — werd met een donder van toe-juichingen begroet. Ondanks den moeilijken ordedienst, stild« het evenwel nogal rap, want msn verwachtte de jubelkantate : « 's Arbeiders Christi-Kruis ». En zeifs niet de hoogst gespannen verwach-tiag is er bedrogea vaa gekomea : Meester Henderick heeft er esn meesterwark op gescha-pea en hij heeft het measterlijk uitgevoerd. Zijne twee soiistén, MM. Steurbuut en Ara. De Mun-nyack, hebben de hertea der duizsndeti aan-wezigîusroet d« door hsm geschikte klanken doen stormen ia hua gemoed, «n zijn koren leefden zoodanig in de ziel vaa alla toehoorders, dat dezen terecht eischten nog en nog ervan te hoo:e». 't Was alîeszias zang» die uit het hert na^r het hert ging. Ea daahadd«nwe etste vloed van welsprekend-h#id te genieten. Erastig waar gezegd : niet te < verduren », maar inderdaad te « genieten ». Onze knappe vriead M. Hendrik Heyman, voorzitter van het Christen Vakverbond, dankand Z. Em, den Kardinaal» d»n heer minister van rechtwezen M. Carton de Wïari, de afgeveerdig-dea vaa al de belgische bisschoppeu, dan heer gouverneur, de heeren senators en volksver-iisgèïswoordigers, de heeren dichters, toondich-ters en hunne medewerkers in de uitvoering, de dagbladschrijversen..... hu'digendE. P. Rutten. M. Verhaegen, d«s geliefde voorzitter van den Belgischec Volks'oond, levend het beeld malead van Pater Ruttea, dieu het volk te danken heeft aan dea zoo eerbiedwserdigea Pater Portmaas ; wenschead dat aog vele zoaea van Domiaicus denzelfden weg zouden volgea. M. Fraas Vaa Cauwalaert» de dichterlijk® bszieler van 't viaamsche woord, die zegt hoe eerbi d voor de vroegersn, fi«rheid op de tegen-woordigen «a vertrouwen in de tosk< imenden oas volk kunnen groot maksn, — waar om aîlen als propagaadisten moeten uitgaan tôt breader we«en voor ons duurbare volk. M. Léo Mabille, de ontembare zeveatig ;jarige, met een." stem als aen klaroen en een g,i baran-kracht als van een veertiger, zeggend hoi ; onze mannen zijn trouw gebleven aan de Idealen hunner jeugd en voor testament nalaient 1 dan Mrenscn : dat Patar Rutten hun in dss eeuwi igheid maar zal volgen als hij zijn half millioen ch risten syadikaflsten in België zal sansan gaso haard hebben. Vriena Grégoire Rousseau, vijftig jaar in de kolenmijn gewerkt a. u. b. î — hoed af ! — dankt Pater Rutten die... weent... Z. Ex. de Kardinaal, met cëna sformende ovatie begroet, biedt Pater Rutten, WIENS WER-KINQ HIJ AAN ALLE ANDEREN TOT VOORBEELD STELT, een denkmaai aan, bestaande uit de harten dar 102,000 werklieden, die door zijne liefde tôt het christen syndicaal leven zijn gekomen. 't Is door de toepassiag van het aardsch leven dat we het eeuwig leven moeten verwar-ven : daarom moet het aardsch levea u weerdig zija ea deze weerdigheid moet gij wilien. Breagt isder eea nieuwea syndikalist bl| Pater Ruttea aaa : ik zal er u morgea ia de H. Mis de kracht toe vragea. M. Heymaa leest voor dat er telegrams van hulde en trouw aan Paus en Koning gestuurd worden. E. P. Rutten — (hoeft het gezegd dat heel de zaal in toejuichingan losberst) — protesteert tegen de overdrijvingen vanwege zljna vrienden, natuurlijk Eene enkele lofspraak aanveerdt hij : dat hij de werklieden bemint. — (Goed dat het eene kloeke zaal is, of anders, ze zou instui-ken van 't stormen der vervoerde mannen.) — Hij vraagt wederliefde : dat ze 't woord van den Kardinaal volgan, hem veel leden an veel werk aanbrengen, en binnen twee jaar, als we 't zil-veren jubel van de « Rerum Novarum » vieren, dan gaan we ta Mechelen aan Z. Erainencie ons 200.000"» lid aanbieden. 't Is nu geen juichen meer,'t is 't daveran van duizenden herten, dis bonzen van wel ea wonne achter zulke woorden, bij 't ontvangen der zegening vaa dan grooten kardinaai-aartsbis-schop van Mschelen. Wat een feest ! We voelen er oas twiatig jaar bij verjongea. 't Is dan nog 's avonds te doen geweest, heerlijk schoon, vanwege onze vrienden de muzikaa-ten der Gilde van St. Niklaas. Kaappa kerels, die aaa weiverdieadsa bijval genoten hebbea. Maar 't betoog, dat machtig éénig volks-betoog, dat overtreft ailes, het zegt oas gelijk Mgr Mercier : Gaat deazelfdea weg voort op ! * • * Z. H. Mgr Stillamaas, gebruik makead der aaawezigheid vaa M. Verhaegen, volksvertegen-woordigar, die Z. Eminentie den Kardinaal des morgens . in 't bisdom vargazelda, heeft aan onzen geliefden voorzitter des Volksboads het prachtig ivorea kuaststuk, St-Arthur, overhan-digd, hem nogmaals dankend voor al het goed 't welk hij voor 't volk gedaan had an nog doet. « Mededeeling aan de vrouwen over de heugeiijke feesten te Gent van zondag laafstleden. De werksters vaa Brugge vierdsa nu ook die groote feesten meê, van dan groei en den bloei der christene syadikaten, mat Pater Rutten aan hun hoofd ; en zij waren niet de misst geestdriftig... zij waren er bij met hert en ziel. Het zal dan ook ni«t verwonderen dat de vreugdige hoop die zij uit die fâestbetoogingen maêbrach-ten hea aaazat om er iets over meê te deeiea aaa de t'huisblijfsters. Zoo, willaa wij au, toch aiet al de bijzoader-hsdea van dian volien dag aanhalen, dit laten wij aaa het verslag dat hiermede zeker wel zal verschijaen en dat de vrouwen ook met aan-dacht moetea lezen. Hetgeen wel meest het be-ïang der werksters zal verwekken,denken wij, is dit : te weten welke plaats de vrouwen, ia al die fsesteij kheden hebbsn ingenomea. Zij zija vaa 's morgens te Geat in kleine hoop-ksns aangekomen, en met de uran van den mor-gen vergrootte steeds ook hun getal. Naaisteis van Luik en Brussei ea Antwerpen kwamea bij-een, handschoenmaaksters van Sinte-Maria Audeahoven en omstrekea, strijksters, kant-werksters, fabriekwerksters, bediendea, enz.; aile vrouwenslielea waren bijna verîegenweor-digd.Met duizend warea zij 's morgeas in de ope-ningsrede vaa het derdesyndikaal congres. Over de duizead, warea zij 's achteraoens ia dea stoet geschaard, fier ea opgewekt in reien vaa zes achter het kartel met opschrift « Christea Vrou-wenvakvereenigingea ». Sommige vormden eaaea groep met hun schoon vaaadellje voorop, zoo de naaisters vau Luik. En 's avonds, ia de plechtige feestvergaderiag in die ovargroote zaal vaa de Casino, voor de trede wa?r Zija Eminentie kardiaaal Mercier, aartsbisschop en E. P. Rutten en al de geestelijke en wereldlijke overheden moesten plaats nemaa, warea op vele rekea stoelea, al vrouwen,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre t Brugsche volk: katholiek volksgezind weekblad voor Brugge en omstreken appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Brugge du 1911 au 1921.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes