t Brugsche volk: katholiek volksgezind weekblad voor Brugge en omstreken

1041 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 11 Septembre. t Brugsche volk: katholiek volksgezind weekblad voor Brugge en omstreken. Accès à 19 août 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/ng4gm82p7w/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

BRUQQ8, VRÎJSAG II S8PTEMBB«2iSJ4 SBN CENT Pm NUMMBR 3* JAAR — 36', WET BRUGSCWE VOLK K/lTHQLiEK VOLKSCEZiN D WEEKBL/1D BRUGGE EN OMSTRCKEW Beoordeeling. van den toestand. Wij zouden hier vrillen in't kort geheel den toestand beschouwea. Dat is van 't allergrootsts belang, maar zeer moeilijk. Wij stcunen alkan op wat zeker gekend is en op de beoordeeling van de beste der engelsche oorlogscorres pondeuten. Wat voor den oogenblik meest raadselachtig is, dit is de Duitsche troepenbeweging in Frankrijk. Na 't mislukkea van eea eerste pian, (plotse-ling en brutaal opmkkea naar Parijs), hsbbsn de Duitschers van houding veranderd. Zij hebben op eene groote breedte hunne beste legsrkorpsen in optocht gezet, met uitdrukkelijke bedoeiing het fransch leger orn te draaien, es zoo mogelijk in te sluiten. Dit was een geniaal plan, dat voor Frankrijk verpletterend zou zijn moest het gelukken. Met dat inzicht dan, hintd Duitschland zich op verdediging langs den Elzas, bleef werkHoos een zekeren tijd in het middstnpunt (Mezières Verdun) maar trad op met ontzaggelijke massas en voile geweld tegen de linktr vieugel van 't Pransch leger, zijn eigen rechter vieugel altijd breeder openzettend ten einde de Franschen te kunnen... omarmen. Zoo kwamen zij tôt boven Amiens. Ondertusschen Fransch* en Engelsche troe-pen trokken achteruit deels om geen grooten slag te moeten leveren,"deels om de Duitschen van langs om verder te brengen, deze alzoo verflauwend en tijd winnend, wat vaaj't aller-grootste belang is. 't Spcl van de Duitschers hadden zij begrepeo, en ze lieten zich niet gedoen. Nu gelooven wij dat de Duitschers ook aan dit tweede plan hebben vaarwel gezegd om een derde plan na te streven. Voof den oogenblik willen zij Parijs gerust laten, en ze trekken met hunnen rechter vieugel zuidoostwaarts op, ten einde zich meer samen te trekken met hua middenleger, dat ondertus-schen ook aanvallend was opgetreden en tôt Reims was doorgekomen. Hun doel zou nu zijn de fransche legers door te snijden tusschen Reims en Verdun en dan met hunne samengetrokken mannen, 't Frausche leger aan te vallen ten zuiden van de Marne-stroom.01 ze in dat doorsnijden geiukt zijn, wist men woecsdag nog niet te zeggen daar geene officieele inlichtingen gegeven waren over 't deel van 't fransch leger dat op de iijn Mezières-Verdun streed. Indien dit niet achteruit getrokken is, zou het Duitsch plan wel kunnen gelukken, G@ ziet dus, dat het soms noodig is achteruit te trekken, en voordeeliger dan veld te winnen. Donderdag nu iy?oe nieuws meegedseld. De fransche legerstaf zou geoordeeld hebben dat de oogenblik gekomen was, om de Duitschers weer achteruit te jagen, en daa'ia zouden ze ovgc-geheel de lijn geiukt hebben. Dat is zeker van belang. Slechter nieuws aïs 't waar is 'i ware de overgave van Maubeuge •ene versterkte stad van 't Noorden van Frankrijk die de Duitschers bezetten. Die plaats weer-hield een deel der Duitsche macht en bleef de betrekkingen bedreigen van 't Duitsch leger met hun land. 't Verlies van die versterking, wars dus jammer, hoewel zij allernuttigst de roi ge-speeld heeft die zij moeste speisn, juist zooals Luik. De vraag is nu of de Duitschers de bezetting-troepen van Maubeuge niet zullen gebruiken om nu ook Antwerpen te belegeren ? Antwerpen blijft imtners een groote doora in hunnen voet, omdat ons leger aile dage ook hunne betrekkingen met Duiischland zou kunnen afsnijden. Laten wij hopen dat zij Antwerpen zullen gerust laten, te meer dat de duitsche trospen van tegen Gent wsggetrokkea ziju; Frankrijk-waarts. Met die zslîds hoop tnogen wij dau oq denken dat ze naar Brupge ni«t «ulien komer althans nu nog niât. 't War« misschien anric? tnossfen ze Anivjerpen bsleg^ren. Maar An werpen en is niet gstnakkelijk om incemen, n voirai dat aile maatrcgsten genomsn zij!?. Een andere bestatiging van belang, 't is d* Duitschland na reeds zijn « Laadsturm », laatst reserve, gezonden te hebben, om hunne lijae te bswaken, nu reeds zijne marinstroapen zendl wat wel bewijst dat zij beginnen 't eiaden hu volk te zijn. Leggen wij dat samen met de groote nederlaag der Oastenrijkers, <« die maakt dat Duilschlauds boodgenoot niet vee meer telt als huip, dan zien wij dat Duitschlam nu al g«ïft wat hat kan. En nu komt al klaarder Engeland's opvatting van den oorlog. Zij bereiden zich gedurig ant om tijd te winn®n en te dom uitbloeden. Zi hebben een nieuwe verstsrking naar hun iegei gezonden, grooter dan het geledene verlies. Me den gewoanen tijd zijn ook de troepen uit Iadiër en Canada genaderd. Russissche bewegingen. Vaa hun optreden tegen Oostenrijk moeter wij niet meer sprekeri. Door 't verpletieren vat dat le^er mogen ze geraster optrekken naai Posen om bags daar Berlijn te naderen. In Oost-Pruisen nochtans, waar Duitschland aile mogelijke versterkingen zond, zijn z« eenigzins teruggedreven tôt Allenstein. Doch hun overweldigende macht, zal met der tijd tocli deure brekcn. Voegen wij nu nog daarbij de Publieke opinie in Amerika en Italie. Duitsche socialisten vroegen aan hunne caa-fraters van Italie om dezes onzijdigheid te be werken. De italiaansche socialisten weigerdea, erbij voegende dat zij ten strengsten de brutale handeling tegen België beoordeelden, en dat zij liever meêdedea net de republiek van Frankrijk dan met het militarist keizerrijk van Dnitschland. Dat is snuif voor de duitsche socialisten en medeeu voor hua leger. De amsrikaaîische consuls nu samen met andere aœerikaandars in Europa verbiijvend, hebben comiteiteu gssticht om de overtredingen vaa de oorlogswettea vast te steîlen en te vragen aan hun Saad dat het zou tusschenkomen om dis te doen naleven. Italiaansche volksvertftgsawoordigers hande-isa in dien zelfden zin. Dit ailes zal leeiijk tegen den gevel waaien van d» duitsche barbareo. V redesvoorstellen. Dit allas inziende, hebbea Duitsche gazstien, met de zalige vrees bevangen, retHs beginnen spreken va», vrsde te maken met Frankrijk om dais samen te spannea met h#n tegen Engeland. Nog maar 6 weken ver, en zij dis spraken vau 30 miiiard vergoediug ta vragen aan Frankrijk zoudëa nu ai tevrsden zijc met... niemendalie. Wacht maar, 't zou nog wel kunnen ver-betgren I Maar Engtland waakt. 't Weet dat dikwijls reeds in de geschiedcnis, verbondeae légers, later tegen elkandar slredaa, en om dat te vermij-d«n, he«ft hat eea nieuw akkoord geslcgen mel Frankrijk eu Rusland, bij 't welk geen «êh land sonder de twee andere vrijdesoaderhandslingea mag beginnen of vrtde maken. Men wil vooruit en vooral de vernedering van Jat land dat siads 15 jaar, door zijn® gsdufige jswapesiing, de vrede vaa Europa bsdreigt. ïen slotte. Wij hopen vast ea de toestand is gosd. Noch-;ans, verg?sî«n wij ni«t dat het duitsch leger sterk s ea goed in^ericht. Vooraleer zich over te jeven, zal het ongetwijfeld aog harde slagen iiaau, eu misschiia ook <rel overwinaingea b#-îalen. Dit sao«;ï oas dus niet vesontrusten. Hebb«n wij enkal «aduld in ons lijden be-rouwea ia de ï«sctaveardigheid vau onze za«k. Deoorloffvan 1870 o ï De groote veldslagen. 0«28 erssïigé lezers zullea met veel belang stilling 't kort verhaal iezen van da oorlogsbe wcgiagèa in 1870 îa ze vergelijksa met dezi va» nu. Di?ij 2 oogst 1870, wa^neer rie vijatîdelijk hedsn bsgonaen, stonden 500.000 Duitschers il 5 legers vèrdietld, gerçed aan de Noordergrenï vaa Lcrreinen-EIzas. Op disn oogenblik stonden laags hunne erers van 300 kilomaters laog: slechts 200 000 Franschen. ('t Ministerie was b'dî*ogen in 't getal snldaten dat het' meends U kur< «t oproepea.) Generaal Mac Mahon hnd 67.000 mannen en Bazaine 130,000 D î Duitschers vieien dsn Eizas aan den 4° Oogst, met hun 3e leger: Eene afdeeling vac Mac Mahon werd v«rslegea te Wissenburg. Twee dagsn aadien Mac Mahon met geheei zija leger nu leverds slag te'Froeschewiller en werd verslPtjei. Hij trok terug op Nancy en vandaar aaar C'iâloaa, waar hij met nieuwe troepen zijn Isger hervormdc. Daardoor warea de Duitschers messter in dea Elzas, waar alicea aog de versterkt® plaats van Slrasburg stand hield. Deze moest haar over-gevea, na 35 dagen lang beschoten te zijn, den 28 Septeraber. Deozelfden 4n Oogst vie! het Ie duitsch léger Bazaine aan. Een zijner àfdeelingen werd ver-siegen te Forbach, en Bazaine schaarde zijn ieger rond de versterkte plaats van Matz. Hij k>£ bsvfel van den keizer Napoieou III terug te trekken naar Verdun en Châloas. Maar Bazaine haaddde traag, al te traag, en hij ïiet dea tijd aaa dea Duitschen opoergene raal Moltks met de twee eerste duitsche legers vooruit te komen en hem den weg af le snijden aaar Verdun. Het eerste leger viel het in aftocht zijnde kger van Bazaine aaa den 14° Oogst, versloeg het fe Borny, en deed alzoo eenen dag aan dat ieger verliezea. 't Was een dag gewoanea voor-het 2# duitsch leger dat nevens het Fransch leger vooruitliep ea dea 16° Oogst dit leger had omgedraaid en aanviel te Rézonville, opi de l*J'groote baan tusschsa Metz en Verdua. De Fraaschea waren daar in meerderheid, ea de geschiedschrijvers zeggen dat zij daar de zegepr&al zoudea behaald heblisa, hadde Bazaine ia plaats vaa zich te verdedigen, zelf aangevalien om zich een weg te baaen. Hij werd de baan afgezet. Dea 17" Oogst, Bazaine deed geea pogieg om door te breksn. Oudertusschea was het Ie duitsch leg®r bij het 2° gekomen, ea toen Bazaine den 18° Oogst iaags de twee andere baaea tusschâa M&tz en Verdua wilHe oatsaap peu, stond hij voor eea leger van 180,000 Duitschers. Daar had dan de grontste veldslag plaats die binst dea oorlog vaa 1870 geleverd werd : 120,000 Fraasche tegea 180,000 Duitschers. 't Was vaa Gravelotte tôt St-Privat- Linkervltugel ea middea vaa 't Fraasch leger hieldea stand, maar de rechter vieugel begaf, omdat Bazaiae geen schietvoorraad zoad eu zijoe raserve vaa 20,000 ongebruikt liet. Ds slag duurde vaa 's noens tôt 's avonds 9 uur. 't Was eukel daags aadien dat de Duit schers bsstatigden dat zij den slag gewonneo hadden De drie wegen tusschen Metz en Verdun waren afgszei ea Bazaine zat ingeslotea te Metz, met 160,000 Duitschers roadom hem. In den slag vaa St-Privat haddea de Franschen 12,000 sa de Duitschers 20,000 mannen verloren. De volgenae week zullen wij zien hoe Bazaine het stelde en wat er gebeurde met Mac Mahon. PIUS X en DE VREDE Men had gemsend «a verzekerd dat met die bsroerde tijden, aile strijd vaa politieke gezind c hedea zou gesfaakt geweest zija : zou echter de g haat voor dea godsdienst sterker zijn dan dat ? s Een din^ea is zeker : oade. duim, hcefi mec z tegea de prissiers m de Kerk, an vooral tegsrs ^ de nagedachteais vaa otizan afgestorveu Paus, ) dûa vuigsteu smaad ea d«a schandigstea lasfer, ù onder ond«r ons volk vaa stad sa van te lande n doeu roadlcopea. De Paus zou dea fteuer vad Duitschl iad tôt dea oorlog aaagemoedigd hebbea, hem zelfs | daarvoor geld, veel geld gezonden hebben en zich daarna uit waahoop gszelfmoord hebben ! Zoo zagdea vuige lasteraars. We zouden eir niet van gesproken hebbea, ware 't niet dat die dommigheid al meer ea meer - veld wint, ea dat aog lichtgeioovige menschea wordea gevonden om ze voor waarhîid te aan-e zien. We heeten het een ware schaade dat niet meer katholiekea opsiaan om diea scha&mts-Ioozea herbergnraat it lakea en ts doemeB 1 De a heiligheid van Pius X, zijn weergalooze goed-s heid en vredelieveadheid, roepea om wraak 3 tegen die lasieraars. In dea herdsrlijkea brief van odzea gelidden bissc'Top, iazea we verledea week, dat Pais ' Pius X, al survende nog de vrede had gevraagd, * en 't is ind^tdaad een bijzoaderheid vaa zijn dood welke vele dagbiaden hebbsa weergeg*-J veci. la de doling vaa de ijlkoorts, warea die woorden : « Oorlog... Vrede » de laatsts die hij sprak. « Die schrikkslijke oorlog zal me dosa ! stervea »,had hij tenige dagea te vorea aan een 1 gro«p bedevaarders gezegd, en menige gazet hesft de getuigenis ovsrgedrukt vaa zijaea ge-1 n«esheer. « De iichaamsgesteltenis vaa dea H. Vader zou de ziekte overwonnea hebben, was het niet dat zija gemoedsgesteitenis in die beroerde tijden zoo fel geschokt is geweest ».j Een blad dat men zeker van katholieke g«-zindheid niet zal beschuldigen, de liberale « Indépendance » bracht ons het eerst h*t nieuws over van een tusse',lenkomst van Pius X, bij den Keizer van Oostenrijk en zelfs nadien bij den Keizer van Duitschland. Aan dezen Iaatste schreef de H. Vader dat hij niet zijn schrikkelijke verautwoordelijkheid uit het oog mocht verliezea en bracht bij zonderlijk «en woord van vocr-spraak tsa voordeele van ons arm Belgenland uit. Wat overigens Pius X, voor immer vaa ails*» smaad wrekea zal, is het Iaatste dat hij schreef, sa dat we hier vertalen uit da verzameling van de pauselijke Akten, namelijk den brief van den H. Stoel aan al de katholieken der wereld, om hen te verzoekea de vrede voor Europa af te dwingen door de kracht, van hst gebed. « Op het oogenblik — zoo luidt het — dat heel Europa in de verwikkelingen wordt meêgesleept van een verderfelij-ken oorlog, op wiens uiteinde men zoo-veel gevaren en verdelgingen voorziet, dat men téneergedrukt wordt van droef-heid en schrik, kunnen we niet nalaten, wij ook, van diep bedroefd te zijn en ods hert met een vreeslijken angst te voelen omkwellen, wannear we naden-ken op het gevaar, dat het leven en de behoudenis van zooveel menschen en zooveel volkeren bedreigt. In die zoo çroote omwenteling van aile zaken, in dit schrikkelijk uur van 't dringend gevaar, gevoelen en begrijpen wij dat onze vaderlijke genegenheid en onze geestelijke zending het van ons vragen, meer dan ooit de blikken der christenen ten hemel te richten van waar aile hulp opdagen moet ; van den hemel, 't is te zeggen, van Christus die de prins van den vrede is en de almachtige midde-laar tusschen God en de menschen. We wakkeren dus al de katholieken van gansch de wereld aan, hun toevlucht te oemen tôt den troon van Christus die de troon der genade en der bermhertig-heid is 1 We sturen die opwekking vooral tôt de geestelijkheid en verzoe-ken daarbij de priesters, dat ze in hunne parochiën, volgens de voorschriften * hunner bisschoppen, openbare gebeden zouden inrichten, opdat de bermhertige God, door die gebeden^der geloovigen om zoo te zeggen lastig gevallen, zoo gauw mogelijk dien schrikkelijken gee-sel des oorlogs van ons afwende en in zijn goedheid aan de staatsoversten ge-dac'nten van vrede irigeve, in plaats van de bedrosvende gedachten daarmeê zo nu zijn bezield. Gegeven in het Vatikaan, den 2 Aua;usti 1914, PIUSX, Paus.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre t Brugsche volk: katholiek volksgezind weekblad voor Brugge en omstreken appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Brugge du 1911 au 1921.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes