t Brugsche volk: katholiek volksgezind weekblad voor Brugge en omstreken

587 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 17 Septembre. t Brugsche volk: katholiek volksgezind weekblad voor Brugge en omstreken. Accès à 16 janvrier 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/0p0wp9tv74/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

DE OORLOG. Nieuw uitzicht van den toestand. De toestand is veel verbeterd bij over tien dagen, zooveel verbeterd dat wij hetn vlak weg zeer goed mogen noemen. Onze verwachting is ver overtroffen. Vast bêtrouwead, wij rekenden stcllig op den einduitslag, maar durfden niet hopen dat Duitsch-land zoo haastig voor Prankrijk zou wijken. Roepen wij nogtans niet te rap weg. Wat is er dan de voornaamste gebeurtenis der laatste dagen, en waaraan is ze toe te wijten ? In hunnen optocht tegen de Pranschen hadden de Duitschers aile geweld gebruikt, en ze hadden •r grootelijks ingelukt in ze acbteruit te drijveK... als gij dat nu nog gelukken moogt nosmen. Generaal Joffre was achteruit.... geweken. Hij wilde geen siag leveren die zou beslissead zijn, omdat hij het gevaarlijk vond. Hij wilde, zooals wij verledeg week schreven, de Duitschers ver-moeien en ze ver van hun land brengen. , Maar als ze nu ver genoeg waren, vond hij dat het tijd wierd otn zelf aan te vallen, en dat 1 heeft hij gedaan, zijn bevel gevend over geheel de uitgestrektheid van 't leger. Da tijd is daar, zoo luidt zijn bsvel, om den ■ vijand in 't gezicht te zisn en dapper aaa te • vallen. Vooruit nu moeten wij, vsld winnsn, en j 't gewonnen veld kost wat kost behouden. Liever , sterven nu dan achteruitwijken. j En moe van wijken en blij van te mogen op-rukken — wat geheel in den aard van 't fransch < leger zit — zoo hebben zij eene machtige poging | gedaan, die met den prachtigsten uitslag be- ( kroond is geworden. Nooit wellicht in de geschiedenis zag men een s zoo algemeen, geestdriftig, geweldig oprukken t of dit van de fransche troepen du. Op vier dagen , tijd hebben zij de Duitschers op geheel de lijn van 60 tôt 150 kilometers ver achteruit gedre , ven. Zoodat deze, mannen en peerden en voed- < sel en krijgsmateriaal verloren bij de machte. | Zij, de fiers Duitschers vluchten M Wie had ] dat durven voorzeggen ? Hoe is die omkeer uit te leggen ? Verschiilige oorzaken hielpen daaraan mee en 't strekt generaal Joffre grootelijks ter eere van ze t« hebben kunnen benuttigen. Ziehier in 't kort : De Duitschers werden t moe, meer dan de Pranschen, omdat deze over c 't algemeen zonder grootea strijd achteruittrok- ken tsrwijl de anderen gedurig moesten strijd 2 leveren tegen de achterwacht der Pranschen, g wat hun vooruitgang lastiger miek. \ Ondertusschen door 't oprukken der Russen c hadden zij van 2 tôt 300 000 mannen moeten \ terugtrekken, waaruit groote vermindsrirsg van s sterkte. t Ver van eigen land, zij hadden gehoopt op' s 't vreemde land voedssl te vinden ; maar men c had er voor gezorgd : overal waar ze voorbij kwamen, had men ails beesten opgejaagd en s zooveel voeding mogslijk uit de voeten gemaakt t Gevangenen bekenden dat zij in 4 dagen geen regelmatige dseliag van voedsel meer hadden ' ontvangen. c De Pranschen integeadsel in eigen land had- s den gemak van voeding en rust. Hun leger groeide aan met nieuwe troepen uit de reserven. t Dicht genoeg komend van Parijs, zoo mochien zij nu hun vrij garnizoen der hoofdstad, 500.000 man sterk, 00k gebruiken tegen den vijand. en \ andere Engelsche troepen waren bijgekomen. c Dit waren allen frissche troepen die eene vreese- \ lijke macht waren tegen de vermoeide Duitsche t troepen. En zoo kan men uitleggen hoe het Duitsch I leger, dat in den grond sterker is dan het i Pransch, moest wijken. ; Zal het houden ? ; Niemand kan 't weten. Zsker is 't dat Duitsch- j land daar eenen grooten troef speelt en op de " eenen oi den anderen stand een verwoeden tegenstand zal bieden... als zij den tijd hebben , om hunne légers goed te centraliseeren. Hoe nader zij Belgie komen, hoe gemakkelij- , ker de bijna 100,000 Duitschers die nog in ons land zitten, hulp zullen kunnen bieden. Doch hier komt de roi van Antwerpen. , Bij den eersten tegenslag in Frankrijk, trokken 1 de Duitschers van hier op naar Frankrijk. Maar 1 Antwsrpen kwam uit, en gitsg de commuoicatia-lijnen der Duitschers aanvallen. En rap moesten de Duitsche troepen tcrugkceren. Onze mannen luktea de eerste dagen, sneden de lijoesi af te Cortenberg tusschen Leuven en Brussel. Maar toen was geheel de Duitsche macht daar ter plaats en 't Belgisch leger trok weer naar Antwerpen. De roi was gespeeld : de betrekkingsiijn bedreigen en een honderd dui-zend man bezig houden. Die roi zou van 't grootste belang worden moesten de Duitschers zoo ver verslegen wor-den dat ze haastig door ons land moeten trekken. Doch roepen wij aog niet te vroeg victorie, M«er en meer zijn wij overtuigd dat de eind-zegepraal ons toebehoort,maar dat de Duitschers nog wel eerst eenen tegenaanval zullen durven beproeven dat is zeker mogslijk. Wachten wij dus vol betrouwen doch niet rofkeloos. In 't Oosten blijft de toestand goed. De Russen schijnen hun eerste plan gswijzigd te hebben ten gevolge van hunne groote zegepraal tegen Oostenrijk. In plaats van geweldig binnen te dringen langs 't Noordsn, zouden ze nu binnendringen langs 't Zuid-Oosten langs waar ze veel gemakkelijker tôt aan Berlijn zouden kunnen komen. Vooruitzicht. Tusschen hier en veertien dagen — als 't lukt, zou de toestand uiterst oijpend kunnen worden voor Duitschland. De Russen, verlost van Oostenrijk, rukken dringend op. De Pranschen, nog versterkt door Engelsche troepen, bedreigen den Rhijn. De geldnood in Duitschland is groot ; de voe-diog zal hoe langer hoe schaarschers worden. En dan zou Duitschland wel willen misschien dat de oorlog nooit begonnen had. Maar Engeland zal dan anders spreken en zeggen : wij hsbben geen oorlog gewild, maar nu dat hij er is door u, willen wij hem 't einden uit tegen u. Engeland heeft bsloofd daf de eerste voor-waarde der vrede zou zijn : volledige vergoe-ding voor België. En dat gteft ons de beste hoop omdat wij voile bttrouwen stsllen op Engeland. ♦ Engeland spreekt borge voor België. In Duitschland zijn er al bladen die van vreds beginnen spreken. Bewijs dat de zaken slecht draaittn voor de Duitsche wreedaards. Sir Edw. Grey, minister van buiteslandsche zaken van Engeland, heeft verklaard aan den af-gezant der Vereenigde Staten : Als men van vrede spreekt zal Engeland als eerste voorwaar-de stellen eene vergoeding voor de schending van het belgisch grondgsbied, en eene volledige schadeloosstelling voor de schads die de duitsche troepen in België aangericht hebben. De eerste schadevergoeding zal voor Bglgië zijn, voegde de engelsche minister erbij. Sir Edw. Grey zegde nog : Engeland is vol-strekt besiist die voorwaarde kost wat kost door te drijven. Op Engeland's woord mogen wij staat maken. 't Hesft den oorlog aan Duitschland verklaard omdat Duitschland B&lgië's onzijdigheid ge-schonden heeft. 't En zal zijn werk van herstelling en bescher-miog niet ten halven laten. Hulde aan Engeland 1 De duitsche dwingeland, nu dat de zaken voor hem slecht draaien, meende misschien aan de een of andere mogendheid in het bijzonder vrede te vragen, om dan zooveel te gemakkelij-ker met de andsre te kunnen voortvechten. De verbondene mogendheden — Frankrijk, Engeland en Rusland, — hebben dit plan, indien het mocht bestaan, op voorhand verijdeld. Zij hebben een akkoord gesloten bij hetwelk elk van hen zich verbindt met Duitschland geen afzouderlijke onderhandelingen aan te gaan. Dus zal Duitschland met al de verbondenen moeten onderhandelen — of met geen ®en. 't Zal zijn, voor de hooreerdige wreedaards : Buigen of bersten 1 In Engeland wil men volstrekt van geen vrede hooren, tenzij dat Duitschland eerst en gansch verpletterd zij. Anders, zeggen zij met allen grond van reden, zal het gedurig % herbe-ginnen zijn. Het huidig Duitschland is een gedurig gevaar geworden voor de vrede, de vrijheid en de beschaving van het menschdom. Duitschland treedt aile menschelijke en goddelijke wetten onder de voeten. i De oorlog van 1870 ! Hoe de fransche levers verslagen werden. Wij hebben verhaald hoe generaal Bazaine ! met zijn leger ingesloten was rond de versterkte plaats van Melz. Hij zat en hij bleef daar zitten. Samen met het garnizoen van Metz telde hij 179.000 mannen, en nooit heeft hij eene ernstige poging gedaan om daaruit te oatsftappen. Hij onderhandelde met Bismarck maar zocht geen slag meer, en na tw«« maanden bezetting, den 27 October, gaf hij zich over met al zijne soldaten, 56 vaandcls, 1570 kanons en 260.000 gsweeren. Dat er daar ists van verraad moest onderzitten haeft men a'.iijd gedacht maar nooit kunnen be-wijzen.Hoe nu wsrd Mac Mahon verslegen ? Deze was met zijn hervormd leger in Châlotis. Na de omzetting van Metz voltrokken te hebben, stuurde ds ®ppergeneraai Moltke twee legers naar Parijs. Mac Mahon en Napoléon wilden hem vooraf gaan, om samen met cieuw te lichten troepen Parijs te verdedigen. Doch de ksizerin, dis troebels vreesde, moest de keizer na die nederlagen terugkomen naar Parijs, gaf tegen-bevel en dvong Mac Mahon ter hulp te snellen van Bazains om Metz te ontzetten. Mac Mahon dsed het, en misschien wel zou hij gelukt hebben in die poging. Maar 't ongeiuh wilde dat eene gazet van Parijs hare tong te ver klapta en de beweging van 't leger van Mac Mahon bekend miek, Hsafii? rif.sd MoHrte zjjt^-teger terug komen sa zat Mac Mahon nu op ds hielen. Den 30 | Oogst overvie! dit leger de rechter zijde vap 't Pransch leger dat afzakte naar Sedan, waar Mac Mahon meende zijn leger te laten rusten. Maar van in den vroegen morgen den 1 Sep-tember, trad Moltke met zijn leger in twee dee-len langs wssrskanten van Sedan en als 't avond was zat Mac Mahon met zijn 120.000 opeen geprest in de kleine stad van Sedan, die in de leegte ligt en van op de hoogten door 700 kanons beschoien werd. De verdediging was onmogelijk 1 en 's anderdaags den 2 September, gaf Mac Mahon zich over met gansch zijn leger. — Dit < ooriogsfeit van Sedan was zeker na de veld- i slagsn van Napoléon I 't grootste tôt dan toe in de geschiedenis der oorlogen. Ds twee groote legers werden op ééa maaod tijd schadeloos gemaakt en Moltke had het nu < breed cm Parijs te gaan belegeren. < > Welk een oneindig verschil met den huidigen oorlog ! Na zeven wsken is nog geen eakel ' Pransch leger verslegen, en zijn de Duitschers ' integendeel op vlucht. Deze week wellicht nog 1 zullen zij terug door Sedan mogen trekken. Wat pijnlijke herinneriog zal het voor hen niet zijn ! Te bgter voor ons. ' « Onze koning ; EN onze koningin.: Wij mogen er fisr op zijn. De gazetten van vreemde landen houden niet op het te zeggen— , en te herzeggen. En niet zonder reden. Vas den eersten oogen-blik van den oorlog, hesft onze jeugdige koning , zich aan het hoofd onzer soldaten gesteld. Mei , hen en zooals hen, heeft hij de ontberingen en gevaren van den strijd onderstaan. Men zag hem op de gevaarlijkste plaatsen, te midden van bommen- en kogelregen. Te Muys sen, onder ander, scheglde het niets of de koning j werd door eene bote weggemaaid. Eene andere | maal werd zijn automobiel gstroff sn. Het gerucht werd zeîfs verspreid dat hij licht aan de hand gekwetst werd. Dit nieuws wordt gclukkiglijb niet bsvestigd. De konisg is zoo goed als dapper. Hij spreekt gezellig met de soldaten, als met kameraden. Wij hebben met mannen uit het leger gespro-ken, die den koning van bij op het slagveld zagen. Zij hebben geen monden genoeg om zijne goedheid en zijne heldhaftigheid te prijzen. Verledeti zondag, na in de Sint-Jacobskerk te Antwerpen de 8 ure mis bijgewoond te hebben, heeft de koning de verschiilige hospitalen bezocht waar gekwetsts soldaten verzorgd worden.Voor allen had hij een goed, een hsrtglijk, eea aaa- 1 moedigend woord. Van daar vertrok de koning 1 wesr naar de voorposten, om ailes in oogen-schouw te nemen. Zondag laatst zag men hem in de mis niet, met de koningin, om ds eenvoudige reden dat hij dien dag deelnam aan den veldslag voor Meche-len, van waar de gekwetsten nu te Brugge ver-zorgd worden. Onze geliefde Koningin is niet min moedig. Men weet hoe, over drie weken, een duitsche luchtmoordenaar eene bom wierp voor het koninklijk paleis van Antwerpen bestemd, waar de Koning, de Koningin en hunne drie kinderen sliepen. De bom ontplofte op 150 meters van het paleis. Daarop heeft de Koningin hare kinderen in veiligheid naar Engeland gebrachi. Maar eens dien plicht gekweten, is de Koningin naar België terùggekeerd, te midden van haar lijdende volk, aan de zijde van haren koninklijken «chtgenoot. Zij bevindt zich weêr sedert verledene weke te Antwerpen, waar zij de gekwetsten bezoekt en oppast, gelijk eene ware moeder. Ja, Belgen, wij hebben vorsten weerdig van ons dapper, heldhaftig volk. Lsve de Koning 1 Lsve de Koningin 1 Leve België ! OPROEP voor onze kantwerksters. De inschrijving voor de kantwerksters van Brugge die begeeren te werken voor het Kant-comitsit is zooveel of voltrokken. Die inschrijving komt te bewijzen welk belangrijk werk dit Comiteit hesft ondernomen. Niet min dan 2600 hebben hunne aaavraag gedaan. 't Is waar, niet allen waren nog kantwerksters van stiel. Velen zijn er bij gekomen die vroeger spellewerkten en die nu een ander ambacht uit-oefenden. Hoewel 't Comiteit er nu zeker geen andere van die soort meer zou aanveerden — gezien 't groot getal reeds — heeft het toch wel gedaan ze aan te nemen, om zijne goeddoende werking zoo breed mogelijk uit te strekken. Het zal — zoover de kapitalen waar over het beschikt het toelaten, — aan 2600 menschen werk kunnen geven, en zoo eenigzins de ellen-de helpen bekampen in honderde huisgezinnen. Heeft men ooit schooner sociaal werk kunnen verrichten ? Daarom 00k voegen wij onze stem bij deze van 't comiteit om eenen dringenden oprosp te doen, om eenen mildea steun aan dat werk te verleenen. Die geld heeft moet gevsn nu of nooit. Welnu, met eene almoes van honderd frank doet ge weisig. Met honderd frank hier kunt ge duizende franken doen binnen komen in onze arme werkersfamiliën. Leen aan dat Comiteit duizend frank. Het zal aile pogingen aanwenden — wat hem zal lukken hopen wij, gezien de goede gsstelte-ais van Engeland tegenover ons — om de aan-gekochte kanten daar te verkoopsn. Dit zal hem zijn geld terugbrengen om nieuw werk te geven. En wanneer de oorlog zal gedaan zijn, krijgt ge uw geld terug met een verliss enkel misschien van 10 %. Uw duizsnd franken zouden eene almoes zijn van honderd die er duizec-de weerd is. Wilt gij eene mindere som geven, ze geheel of ten deele afstaande voor dat allerdeugdelijkste werk, ailes zal welkom zijn. Bsdsnk goed dat 2600 menschen die dagelijks werken na korts weken esne verschrikkelijke som zullen noodig maken. Zal het Comiteit dat kunnen uitzien ? Wij durven 't hopen, rekenend op de mildadigheid, maar die zal moeten groot zijn. Een bijzonder beroep doen wij op allen die over klein geld beschikken. Om kantjss te beta-ien is er klsin geld noodig ; duizende franken per week. Iedereen kan daarin ter hulp komen. 't Is waarlijk ongelooflijk hoevsei moeite het kost om aan eeaige franken te geraken. En nog-tans niemand heeft er opgeëten. Maar zija er geene die er te veel achterhouden ? Vergeten wij het niet, daarmee bedrijven ze kwaad tegen de maatschappij Allen wat meer betrouwea in den toestand getoond, en wat min vrees. Haalt dan uwe franken en dubbel franken uit de kas waarin gij ze wegstoptet en draagt ze ter wisselisg aan dat Comiteit dat zijne werkin-gen doet in 't Hospice St-Trudo op de Garen-markt. Wilt gij daar gaan met kkin geld, den diesdag of vrijdsg rond 11 ure, gg zult er welkom zijn, eu een goed werk doen. BRUGGE, DONOERDAG 17 SEPTEMBBR 1914 EEN CENT PER NUMMER 3- JAAR — 37v ^ n

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre t Brugsche volk: katholiek volksgezind weekblad voor Brugge en omstreken appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Brugge du 1911 au 1921.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes