t Brugsche volk: katholiek volksgezind weekblad voor Brugge en omstreken

563240 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 01 Août. t Brugsche volk: katholiek volksgezind weekblad voor Brugge en omstreken. Accès à 14 août 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/mk6542k99k/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

tis oorlog tusschen Oostenrijk en Servie Donderdag. We schrijven dit hedea Donderdag. Maar ah dit numtner van het « Brugsche Volk » van d< pers en in de handen van dea lezer kornt, zal d« toestsnd niet reeds geheel verandard zijn 1 't Nisuws verandert immers schier van ure to ure. Als 't maar niet en verergert. 't Is al erg geaoeg. * • • 0 vereen maand, den 28 jaui, had t»Serajevc een schrikkelijken aanslag plaats. De kreonpris van Oostenrijk en zijne vrouw werden er ver-moord.Dis aanslag verwekte in Oostenrijk-Hongarie, eens onbeschrijvelijke verbittering. Maar mets hield zich in. Daaromtreat eene maand verliep. En al met een kser, donderdag vair de verledene weke, 23 juli, bestelde de afgezant van Oostenrijk in Servië ecne * nota », eeoen brief, aan de Ser-vische regeering, zeggende : gij hebt 48 uren om daarop te antwoorden. Die nota was eene oprechte akte van beschul-digiag tegen Servie. Oostenrijk bewees, door de getuigenissen zelf der aangehoudea moordenaars, datservische officieren en aoibtenaren den moord op den Kroonprins en zijne vrouw hadden halpen bereiden. Oostenrijk haalde andere moorden op, ge-pleegd op hooge oostanrijksch* aœbtenaren in Bosnie-Herzego wina, waar de aartshertog omhals pabracht werd. In Strvie hitst m«n gedurig de Serviers op tegen Oosienrijk. Ois land wordt alzoo gedurig door u in gevaar gebracht, voegde Oostenrijk erbij. Oc»> gedutd is ten einde. In de 48 uren zult gij ons de verzekering geven en door feiten bewijzen dat gij zult ophouden. Den zaterdag avond 25 Juli, om 6 ure, gaf Servie entwoorde. De oostenrijksche gezant te Belgrado (hoofdstad van Servie) zei : Die ant-woorde is niet voldoende ; gij draait rond den pot ; ge zijt niet rechtzinnig. En hij verliet Belgrado. De servische gezaat te Weenen kreeg lezelfdertijde zijn paspoort. Dinsdag verklaardc Oostenrijk den oorlog aan Servie. De oorlogsverklaring. Het oustenrijksch Staatsblad gaf diosdag aa-middag tea 4 1/2 ure, eea bijîonder nummsr uit, «raarbij de tekst van de oorlogsverklariog afge-nndigd wordt. Deze verklariog luidt als volgt : « Ds koninklijke Regeering van Servie, heb-ttende op eene onvoldoende wijze geantwoord jp de aota welke haar door den gezant van Dostenrijk Hongarië te Belgrado, op datum van Î3 Juli 1914 overhandigd werd, bevindt zich le keizerlijke en koninklijke regeering in de loodzakelijkheid zelf te voorzien in de vrijwaring larer rechten en harer belaagen, en is, tôt dit linde, verplicht haren toevlncht tôt het gewslri 1er wapenen te nemen. Oostenrijk-Hongarië jeschouwt zich bijgfcvolg, van dit oogenblik af, Us zijnde in staat van oorlog met Servis. De misister van buiienlandsche zaken van Oostsnrijk-Hongarië, (geteekand) Gra f BERCHTOLD. Begin van den oorlog. De Serviers hadden reeds hun leger op oor-ogsvoet gebracht,nog alvorens zij hun aatwoord tan Oostenrijk bisteld hadden. Een bevijs, zegt Oostenrijk, dat Servie ons geen voldoening wil je « se, dat het niet rechtzinnig is. De troepen van Strvie zijn achteruitgetrokken; ij hebben, met geheel het bastuur, Belgrado r#rlatèn. Woensdag deden de Serviers de groote brug pringen die Semlin (Oostenrijk) aan Belgrado 'erbindt. Zij werd enkel erg beschadigd. Asnstonds hebben de Oostenrijkers de citadel 'an Belgrado gebombardeerd. Algemeene onrust. Dit nieuws verweki, in Europa, algemeene mrust. Waarom ? Omdat er eenen algemeenen oorlog kan uit olgen. Hoe zoo dat ? 't Is gemakkeiijk om vaiten. Rusland ondersieunt Servie. Het heeft reedi . verschillige legerkorpsen, tegen de Oostenrijk ! sche en Duitsche grens, op corlogsvoet ge [ bracht. I Zal Rusland verder gaan — en Oostenrij! : aaïivallen ? Wordt dit gedaan, Dultschland zal oumiddel îijk Oostanrijk bijspringea. Duitschland heeft aa; Rusland latea weten dat, zoo Rusland niet op houdt oorlogsraaatregelen te nemen, het ooi zijn k'ger op oorlogsvoet zal brengen. Reedi heeft Ouiisctiland allerhande schikkingen geno aien. Fraskrijk is boadgenoot van Rusland ; kom Rusland te velde, Frankritk trekt cok ten oorlog* ; overal, in Frankiijk, ceemt men daartot voorbereidende maatregelen. Eageland is bevriend met Frankrijk en Rus land. Zal het ook gewapenderhand tusschen-komeo ? Men w#*t liet niet. Maar de engelscht oorlogsvloot is reeds bijsen, tegen de Noordzee, en slagveerdig. Eiaaelijk, Italie maakt deel van het bondge-aootschap van Duitschland en Oostenrijk. Za: het onzijdig blijven ? Ge ziet : er is «ntwat van niet noodig om ai de groote landen van Europa in eenen alge-mesnen oorlog te wikkelen, zooals men er nooit son in d« geschiedenis zou gewsten hebben, — want deze landen beschikken te gare over 6 œil-liosen soidaka. Is net t» v*Twoi!deren dat de onraste groqt en algemeen is ? M. de Broqueville gewroken. Heeft M. de Broqueville, rainister van oorlog en hoofd van het ministerie, genoeg op de tonge gereden, omdat hij, al met eeo keer, op het einde van 1912, voorstelde het belgisch leger te verbeteren en te vermeerderen ? Hij zei : Geloot mij, 't is hoog noodig, driDgend ; er is geen tijd te verlie-zen. Vreemde mogendheden hebben mij verwittigd. Sommigen spotten met hem, vielen hem aan ; zij geloofden hem niet ! Maar nu, deze weke, hoe is 't veran-derd ! Ten alien kante hoort men niets dan lof er eere spreken van M. de Broqueville. — Dat is een mau, zegt men nu, dite vooruitziende was, die meer wist dan wij. Wat mogen wij blijde zijn dat hij zijn voorstel gedaan heeft het leger herinterichten en te vermeerderen. Nu zisn wij het maar al te wel. Moest het ongeluk willen dat de oorlog tôt Frankrijk en Duitschland overslaat, en bleef Belgiô van dis schrikkelijke rampe ge-spaard,men zou het aan M. de Broqueville verschuldigd ziju 1... En zoo is 't ! * * * 't Wierd gezeid dat in gavai van oorlog, Duitschland en Frankrijk zouden getracht hebben in België te dringen, op het onverwachtste, om langs daar zooveel te gemakkeliïker en te spoedi-ger slag ts kunnen levren tegan mal-kander. Al de mannen van 't vak waren daarvan overtuigd. Dank aan M. de Broqueville zijn onze kansen veel verbeterd. Te rekenen van heden donderdag avond heeft België 100.000 mannen, goed geoefend, wel gewapend,onder de vaandels ; de forten van de Maas zijn toegerust, tôt aile voorval bereid. 't Is te peinzen dat nu Franschen eu' i s Duitschers reeds zien dat zij geen voor-" deel meer zouden hebben in België te vallen. Ze zouden tegengehouden wor-; den, tôt dat ef hulpe voor België op-daagt. In aile geval, België zou zijn • plicht doen. Ze weten en ze zien het. En daarom is het te hopen dat, met ! Gods gratie, als het schrikkelijk on-| weder dat boven Europa hangt, moest ■ losbreken, ons land van den vreeselijken geesel zou gespaard blijven, dank aan : ons vermeerderd leger dat de wacht ' optrekt. Zonder voldoende leger ware België vérloren. Nu ziet men wie gelijk had, M. de Broqueville of degenen die hem aanvie-len, omdat hij, meer wetende dan wij, wilde beletten, in de mate der moge-lijkheid, dat België het tooneel zou worden van een afgrijselijk bloedbad, beletten dat het zou te vuur en te vlam-me gesteld wqrden. Ja, nu spreekt iedereen met lof van M. de Broqueville. En niet zonder reden. augstige oogenblikken die wij beleven hebben ttsnt geWroken. We willen daar niet verder op steu-nen. 't En is den oogenblik niet om pennestrijd te voeren. Al wie ware Belg is, al wie houdt aan vrijheid, onafhankelijkheid, aan goed en bloed, heeft op dit oogenblik maar een ge-dacht : de redding van het vaderland. Hij zal zich rond het driekleurig vaan-del schareu, bereid, moest de nood aan den man komen, het tôt het uiterste te verdedigen. God bescherme België ! Voorzorgen in Belgie. In Holland eu Zwitsarland, kleine laadckens die gelijk België aan Duitschland of aan Frankrijk daksn, nesmt men ook groote voorzorgen. Klassen werdea ingeroepen of achter hunnen tijd binsen gehouden. j In Bslgië — dat gszien zijns ligging, aieesi van de drie bedreigd is, — is men niet ten ach-teren geblevcn- Me f eeno sntlheid en beslissiog die toonen hoewel ons leger tegenwoordig itige richt is, werd«n maatragclen genomen. De milicieklasse van 1913 is onder de wapens. Maandag moesten al de mannen die in verlof waren, terug binnen zijn. Woensdag acmernoen kwanj het bs\#l tôt drie klassen, dez« van 1910, 1911 en 1912 bin-tiCD ts roepCD. De gendarme» tiroegtn onmid-deiijk de beveien die altijd gereed liggen — naar de verschillige gemsea»én, waar paiieie en veld-wechters za seffeas tgn huize bestéldën. Reeds va., denzeifden avond zag men talrijke ingôreepen soldatea naar de kazerntn komen. En donderdag auchtend was iedereen, op zeer wtinte ûitzonderingea na, op pos!. Hedsn zija er 100,000 maa onder de wapens. Dat en is nog de mobiiisatie niet. Dit getal zou verdubbeJen, moest het lcgtr op oorlogsvoet gebracht worden. Hstge^n nu gssschied is, heet men : « versterkt legercontingent op voet van vrede ». Moest de staat vaa zak«n verergeren, «s. zouden oamiddfcilijk nog vi]f klassen binoengeïoepen worden. Maar daar is nu geen sprake van. Onz@ regîmenten en bataillons, met de vier klassen die binnen zijn, hebben nu dezelfdg getalsterkie als de franschte en duitsche regi-ment«n die aan onze grenzêu in garnizosn liggen. Groote verbetering. 't Is nu dat men ziet Wœlke groote veraadsrin-gen «a verbeteringe--! er sedert korten tijd ta het legsr aangabracht zij-i. Vroie»2 œués © fl - de bi a», gertépsrj soldâtes om hunne eu «rapeus aua: dtu < l dépôt, meest allen in den kring der forten van Antwerpen gelegen. Alzoo moesten de soldaten van het 4° linieregiment eerst naar Sint-NicolaES. Dat zou nog het geval zijn voor de cude ktessen. M^ar de nieuwe — 1910, 1911,1912, — binneo geroepen, worden nu in de garnizoenen zelf gekleed en gswapend. Te Brugge heeft het 4d° Iinieregiment twee aangehechte * dépôts », het een, het grootste, in hst oud Rasphuis, Hooistraat, en het tweeds in de Ste-Clarastraat, in de lokal«n vas dea staf der pro-vincie.Waar de binnengero^pen soldaten te Brugge gelegerd zijn : Stadshalle : 4 compagniëa voetvolk ; Militaire Kring, Karthuizerinneastraat : 1 compagnie ; Gilde der Ambachten, Oudenburg : 2 cotn-pagt iën ; Zwart Huis, Kuipersstraat : 1 compagnie ; Sareptaschool, Lacgerei : 1 compagnie ; Jongtliîîgskring, Sie-Ciarastraat : 1 compagnie ; Herberg « Parijsschg Halle », Korte Zilver-straat : l compagnie ; Herberg « Le Jambon », Spanjaardstraat : 1 compagnie ; Herbarg « Gouden Leeuw », Augustinenrei : 1 peioîoe, Jongelsngskring * Ro^de Huis », Ganzen-straat : 2 pelotons ; St-Gregoriusschool, Vnlierstraat : 2 compa-gniën, ieder van 180 man ; Vrije Kiiichten lagere school, Ez#lstraat : 2 pelotons, 250 man ; Stadslokaal « De Raaie » : 68 man. Geheel den donderdag heerschte groote be-weging rond deze lokaien, vanwaar de soldaten naar de dépôts trokken en terugkwamen met hunna wapens en eenen grooten zak waarin hunne kleederstukken zaten. In deze lokaien mieken de soidaten ook eten ; elk sloeg zijn kok, per compagnie of peloton. Soldaten deden de markt. Menig nieuwsgierige stoad het in- en uitgaan der soldaten te bezien. Andere inlichtingen. In het ministerie vau oorlog wordt geheel den nacht gewerkt ; en M. de Broqueville', minister van oorlog, heeft zelf een groot deel van den aacht in zijn kabiuet overgebracht, om persoon-iijk de werkzaamheden c« te gaan. Ook sommige badiendan van het ministerie van spoorwegec moetea malkar.der dag en nacht aflossen, om onmiddelijk dea dionst te regclen van de ialrijke militaire t»einen, voorzien ^oor het îfoepenvervoer in geval van nood. Op verschillige puntea van het laud staan reeds bijzon-dere treinen geresd. Uit Brussel alleea zijn 900 wagons aaar Muysen verzonden. Aan de b elgische grenzen, zoo wel aan dan kant van Duitschland als van Frankrijk, is een strer.g* dites! van bewakiag ijagericht, dooi- de douaciess, de boschwachters en de gendarm^n die de voornaamste wegen ia d'ooge*houde>« dié naar beide lariden leid^iî. Op sommige k#rkto-raas zijn officieren en o^der .fficisrevj gepLatst die de stsrsuk gedurig onderzosken. Dezs posten zijn per telêfocu verbonden. De forten van Luik en Namen, die door deskundigen aanziea worden als vati beste hidendaagsche versJarkiagsn die bïstaan zijn bewapend «n bezet gsiijk in tijd van oorlog'. Alla maatrege.'en zijn genomen om eeaen onrer-hoedschet; ^anval af te slaan.Dezen nacht werden de machtige elektrieke vuurtorens, Wàarvan de fortes voorzien zijn, en die met hunne veibiin-dende lichtstralea de streek urea in het ronde sfzoekeiJ, in wérking ^cbracht. De minister van oorlog is in gedurige betrek-king, per telafoon en telagraaf, met de opper-bevelhebbers der versterkingen. De bruggen der Sfiaas ondermijnd. Op dit oogenblik zijn te Luik ploegen werklk-den, staa>.îde onder het bsvel dér militaire geïiie bezig de hruggen over de Maas van ontploffr;gS-it'^mers te voorzien. Deze holten worden aekèot lm50 boven den stroom. Dit werk is reeds valtooid aan de brug van de ♦ Bovcrie ; me-j is m bezig hetzelfde te doea san de brug v«ii Vai-ciéajii, waarover de spour-wegea loopen die uit Duitschlaad komen. SKUdQS 1 AUdUSTUS 1914. " BEH CENT PHfc IIUMM80. 8* JÀAR — 31 ■ t-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre t Brugsche volk: katholiek volksgezind weekblad voor Brugge en omstreken appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Brugge du 1911 au 1921.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes