t Brugsche volk: katholiek volksgezind weekblad voor Brugge en omstreken

931 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 02 Mai. t Brugsche volk: katholiek volksgezind weekblad voor Brugge en omstreken. Accès à 12 août 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/1n7xk85c3j/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

IBRUGQE 2 MEl 1914. BEN CENT PER NUMMBR. 8* JAAR — 18 _ I i a m m in# i g g K/lTHÛLiEK VOLKSGEZiND WEEKBLflD VOOR/^. BRUCCC EN OMSTRCKEN ■ '"rtol nnfarmrl ar»r»i r*Yii-. V/* WJ. A J. V.'AX \J • Hoe geantwoord op de opwer-pingren tegen den goàsdieiïst 7 (Vervolg). Ziet ze v!ak in dtî oogea ; daf was de derdi raad, vriend lezer, die ik u, de verledeae week, heb gegevsn. Want inderdaad. — voegde ik «3 bij — wat zija ze doorgaans die armzaligs drog-redens die tegen ons geloof en ossz* christese overtuiging werdea ingebracht ? Wat aaders daa ijdele grootsprekôrij of onbewezens bîwe-riegen ? W&t anders dan Iaster en leugen'aal, redeaeeriegen zonder gevolg cl oude vers'elïnî zagen, soms eak«le spoUerEtgen, ja, waar hç woord cm te lachen tôt «enige bewijsvosriug dieat ? Is het geen waar wat ik zeg ? udele groot-sprekerij Men lant he&l luid, gruots rtplklii}-keude woorden wasrgalmea en spreekt var «verdraagzaamheid»ea « vrijh8id»,vaa «vooruit-gang » eu « moderne gedachtea »,ran « bescha ving »,vaa « clericalism »,van « fanatisai » enz. Zij dis daarmçê afkoraea, bemerkt het wel, w#ten niet eens wat de zia is van dis woordsn ea de takiiek die hier past is daa ook heel een-voudig : Vraagt beleefd weg wat za daarmeê willen btduiden, vraagt esn woordje uitbg !! 't Blijft zeker oodsrwege en 't is eene afgedane zaak. D< slag is gewoanen. Of laster en leuqen is het nog. 't Is 't ken-merk, ge wsat hei, vaa de vijaadea der Kerk, immer te bevestigen sn nooit te bewijzen, tenzij mgt nog eens de bewering io andere woordtsn te herhalen. Voltaire heeft het hua zoo geleerd : « Liegt en liegt immsr voort. Er zal toch iets overblijvea van uw leugen.»Hoe daarop geact-woord bu, hoe beter dan zoo : Stoutmoedig weg loochepen ea '/ragea : Vriend, hce watt ge dat ? of wilt ge zoo goed zijn me dat eens te bewijzsn ? of waar hebt ge dat gelezen. zeg ? Papier is gewiliig en 'k hoop wel dat ge niet al gslooft wat gs hoort z«ggen ? 'k hoop «rel dat ge ailer-minsi uw dageiijksch geuzenblad geioeft of het kastsloos vlugschrift dat msn u in de hand heeft gsstoken ? Redeneerinqen ook zonder qevolq en z0nder eetf qreintje redelijkhe1d zijn het. Daar is eea pritster die zij!i piicht vergeet. Welaan, daar hebben we 't. Ziet ge nu wat de priesîers zijn ? Daar is een geleerde die aan zi\n geloof verxaakt: Ziet ge nu dat geloof en geksrd-heid niet kuouen samsngaau ? Daar is e«n deugdzaaiti mensch die ve«l tegs^slagen ycr-duurt : Ziet ge nu dat er geen God is, geen Voorzienigheid die ailes bestuwt, geen oppprste rechtveerdigheid die naar verdienste de deugd kan beloonen ? Ea zoo voort —ik zou er voorbeelden kunne'î aanhalen bij duizende. Redeneeringen dus die noch kop noch steert hebben en die geen stand houden, tegen een oppsrvlakkigs beschouwing zelfs ! oude versletene zaqen ook! Vriendlezer, het is u genoeg bekend dat men hsden nog blindeiings verhaalt wat over hoaderdjaarreeds tegen den godsdienst werd geschreveu en wat honderd maal ook, in honderde schriften en boeken, is weerlflgd geweest- Oude koeien 1 moet gs daarop antwoorden. Vriçuschap, dat is hondsrmaal resds en meer den kop afgesiagen ! Wilt ge morgen wesrkeeren, ik zal u een boek brengen waarin ge 't antwoord kunt lezea 1 Ge zult nooit tegen den godsdienst zoo vesl redecs inbrengea als Voltaire, en ge weet misschisu niet waar dez« zijn opwerpingen ging haien ! Hij schreef ze ecsnvoudiglijk af uit eeu boek van Dotn Calmet, een geleerde beaedictijner, doch liet natuurlijk da weerlegging achter die op de andere bladzijde stond van het boek. Of eindelijk, 't zijn dwaze spotternijen ! Geksclieerderijen die msn ook best afwendt met een spottenden lach ! Vriend lezer, 'x zal daar, de toekomende week, op terugkeeren ! Hier is 't eenvoudigHik zaak het gepaste woord te viedsn en de lâchers te winnen al zijnen kant ! KAMETl. Zittino van dinsdao 28 April. M. Standaert, onze verkleefde yoîksvertegenwoordiger. ie^t het verslag neêr der bijzoudere comroissie die t het wetsontwerp ocderzocht heeft waarbijj een? voorzieuigheidskas icgericht wordt ten voordeele der zeevisschers. Brayo ! Daarna wordt de besprekisg voortgezet der Vetnp de social^ verzekeringetî. I De Maatscharmeliike X. JL W ; Verzekerixigen. Verîedsn jaar hebben hier reeds omt mçeîiirg daaiover mae^edeeld. Nu echter willso ws er op îerug bometï, g?zien de aîgerasens bîiapgsteMiDg is dit jiisuw wsîsontwerp. De bespreking in de Kamers. Zefden hiek'ea de Kamers zich bezig met t)elangri|keir sociale wet. Zeer veltrn zijo vaa meening dat de zaakr.iet rijp is om opgelostte worden. Niêttegeîistaands dit, zoo willen us sucialisien de bespreking nu te vierklauwen îjfhaspislen en de wet in zevsa hsastc» sfemmen. Waarora ? omdat zij wel weten, als dewotnietffestmmdger&a&t, dat tiet volk de sohuld op lien a al werpen. Zij immers hébbea den tijd van de Kamers «erspeeld met eene bsspreking van vier maan-•isn tegen de redelijkste aller wîtters^- d« schoolwet. Ea ru zouden ze zich willen wit ^asschen. Te laat, maanen, schandelijk hsbt gij di? volkswet op 't achterpian gsschoven. De verplichting. De v/et huldigt de verpliqhtenda verzskering tf gen ziekts, invaliditeit sa ouderdom. Die vcrzsksri^g is allsrre'ielijkst, en beheîst een zeer groot goed voor dm werkmafl.Mcchtsn alia werklisdetî het bsgrijpen. Datgeue dus waarîoe de wetgever ds measchen wil verplich-t«n is goed, eu de menschen zouden behoorea biii te zija lid te wsrden van ziekengildc en pen-sloeak-is. Doch is 't goed dat de Siaat daartoe vprplicht ? Dat is een ander paar mouwen. Voor het pensioen. Wij meeaen, geziea dea toestand van zakss, ja. Waarom ? omdat mça oabedacht den weg heeft iogaslagen van 'S kosteloos pension, waar-op men, jarnmer genoeg, dô werkiisden haeft léaren hupga, ia plaats vaa hua 't princiep ia te plantea : zorgt voor hooger loon om zelf uw pensioen ta betalea en niet te moeten bedslen. Da Siaat moet de menschen helpen, aanmos-djgen, ioelagea geven, maar niet ouderhoudea. — E!k verwacht zich nu aan aen pensioen, ea wil me» niet gedwongen zija binnên sr.kôle jarea 1 fr. daags ea wat later 2 fr. daags yoor nMt te geven, men zorge op tijd dat elke measch er zelf iets voor storte. Men belette gosd dat deze r#d«n enkel geldt voor de vsrzekvrâg ouderdom. Daarbij, dezs verplichting kan gaene van de slecWe gevoîgen megbrengsa die te vreezen zijn ujt ds beide andars verplichtingea ; d* peosioea-k?.s is nu rseds staatsinric'nting ea wel zulk eene dis w«inig nf geea iavloed kan uitoefsnen cp ds dagelijkscae haadiling der menschen ; elk stort naar belisfse ea op 65 j*ar trekt hij, tôt den dag zijner dood, hetgeen waarop hij recht he«f\ en 't is uit. Dus geene inmengiag in be-staande beheer vaa bijzondere mulualiteiî, geen vrees vaa eens of anders zijoe r«chten te ver-liazea, geea invloed van po!iii#ks geneesheer of hooge prijsste ling van geneeskundigen diei;st ; geen karottentrekkerij mogelijk, waijt aiemaad kan zich ousl gsbarsa ; dus geene uitbuitiog van de guedea door de s!echten,gssn régionale boa-dea van geweigerdea, enz. Op dit ailes roepeu wij de aandacht, om aa» tf toonea dat er redsas zija voor deze verplich-tiqg, dis aiet bestaaa voor de aodere, en dat wij dus aiet illogiek zijn als wij dezs aannemen «a d<s andere liefer citt zoudea hebbea. Voor ziekte en invaliditeit. Wij hsrhalea dat de werkîieden die zich daar-tsgen nist vcrzskerea dwaas zijs, dat men hoe meer hoe beter propaganda er voor moet maken, dat persoonlijk de onwilligen.wannesr zij zoudea verplicht wordea gsen redea tôt klagea zoudea hebbea, daar zij verplicht worden tôt iets dat goed is voor hen. Ea tych zagen wij liever die verplichtinsr niet iavosrea. Bijua oiemaad zal er om tevredsn zijn, velea weliicht ontevreden. M«n gedenke soms dien gul.den rtgel van « Le boa père Harmel » : « Doet dsn werkmaa geen goed spijts hem doch mat hem », Mog« men weleens daarop uitzoH-rî- ring makftn, 't ware gevaarlijk di« uitzonderiîtg als rîpftl in te voer<?a. Verplichting van te storten zegt waarborg vaa 't recht op oEdsrstaad.Sommigen loochea«n dat. Wij ziec niet hoe mea daaraaa kan oatsaappea. Vsu daar Qpodzalwlijkç inmenging vaa dpa S;a?t in de zaken vaa sedere mutualiteit, om bijdrage si,-v. BCBaai'irlsaiwft*.i •< ' ' en onuerstsad, en wijze vaa bebei-r ea toszich •r allée vast te stellen.Nu rsedshesft ds commis sis der XXXI heeîsa s'ap verre gezst op dseï wsg va& uiœsnging, nam^atlijk pai te zinn be païen door aaderen daa ds mutualiteit zelvs b wôlkç geceesheerça ea aan welkea prijs mei dea ge?is«skuadigen diçast moet verzekeren Dat men ons toch tes minste die vrijhcid laie. Ds verplichting, en dat is 't slschtste. zal eei nieuwea geestestoestand scheppen, die toch aai de zgddijke wesrde vaa ons volk aaders aie qan kwaad. kn. Eea groot deel van de huidig c,qvoorzisnige?i, e^ns gedwongen van ia stertsç zullçn daî.ruit als vaa zsifs overgaaa tôt hat mis bruik yas 't gedacht : « 'k heb moeten sforipu 'k heb ook h#t recht vas to trekkea ». Dat is d Haroteqtrekkerjj op brsede schaal t*a aadee! dar goeden ea ter verlaging van 't zfidslijk peil. Men wapene zich al dat men wil tegen de mis b^ulken, di?n gesstcstoeçtand ontgaat men niel Dieaist wii zien xal voeleo, als het... îe iaal is Leert de geschiedecis vaa Duitschland niet gs noeg ? De grocte misbruiken die daar besiaai komen wel eecigzbs voort uit vojlfdige staafs inrichtiog, maar 't ware dwaas te loochenea da de verpîichtisg zelf er voor aiets tusschenkomt Ea daa, verpl/chiiag, verplichting, waar gaai we aaarto? ? 't zal dan morgen verpljchte vak •/ereetiiging zijn, ea overniorgen verplicht; schoolsoep en kl/cding, enz. Ds yçfplichtiog is sea zoo gevaarlijk diog da men met vêel omzichtigheid er mes moe omspringen. On? dunkens is de zaak ia ail® geval aiet rijp Men geve oas 't pensioen en t$r sanmosdiginf foelaag aao de ziekeaboDden. Dat zou al es! groot- deugdslijké socials wet zijn. IGEZONDE^ KIESWERKING Oaze Jotsge Wachtcn zija toch wsl opgericht om aaa kisswerkiisg te dosa, ea om dus msdi t# zorgea dat die werking op de best rrogelijk< wijzs gsschiede. Welau, voorîgaande van deze stelîing die we niet betwist zal wordea, mogea volgeads be dstîkiugea, oss duakeas, eens ia 't middi-o ge bracht wordea. Verstaat mea eakel door kieswsrkiog : he gsloop der laatste dagea, het geharrewar dei kienngsjarea ea 't rondvlenderea mst hgeli hoopea kfcspropagandabiadjes, het bijesnroe p5n vaa meeîiogen : « De precatie van dh heeren » zooals mea ze ts lande aoemt, boj daar gelat-'n de stroomea bisr ea dea vloed vas fciesbsloftea ? We dur/en we! verhopea dat, op dit gebied de gedachtea wat mser vooruitzieade gewordsj zijn, dat vooraî het oprichten ten allea kante vaf Jonge Wachtes, en dit aeg wel mgt studiekrin ge a (srat overal zou moeten het gsval zijn), d< opvaitiagea heeft verbreed. 't Mo®t eens vqo goed kiaar en duidelijk ia eeaieders overluiginj vast zittea, dat lang voorbereidecdç werkisj qnmisbaar is en dat juist daarom esa Jongi Wacht altijd moet werkzaam zijn en een opei oog moet houden op ailes wat eenigszias ma kiezersvorming, betrtk hsefi. Op dit gebied eu van noodzakîlijke voorbe reideade werkiiig, stellsa ws ds vraag : Hoe vsrre zija we, ia ieder arrondissement, met tii organisatie der katholieke kigzers ? 't Is mee daaooiî eealcgçr imraers, dat we aaar 't oor Ipgsveld te vosren hsbben. Énwel ? Hoe z t da !®ger iasen ? Ij er daar ord? ia ? Ea W83t iedei soldast dat hij werkslijk tôt dat lsger behoort 1 Ea tôt welk deel van die strijdmacht ? Om klaarder te sprekea : Hoc staat het me oaze arrocdissemealsbondîH ofte katholieke kies vereenigingea van hisr of daar ? Hoe steuner dia arrondissemenisboKdf-n op ds sfioaderlij!;? kiszsrsbondea van ieder gsmeente ? Ea hof zijr eindelijk dis plaaigelijks kiszersboridea opgeva en ingericht... als er zija ? Vwstaaî gede vraagskes? Zoo j?. ! daa ziei re klapî- ia, dat hier werk op ds plsnken li^t, waarin, oas dunkens, iedsre Wacht daar de? mod rsemea. Waarom ;s alla kieswerking bij ied«re stem mng yaa top \ot teça te h^rdoea ? Waaron] mott men van beide kantsa op 't laatste oogen> blik ?if»en toevlucht nemea tôt laaiecde streoi-vuurkers en vecl vuurwerk ? Omdat ons volk ia politiîk gevsarlijk oaverschiilig is ; waat er zil geen overtuiyisg geisoeg ia en daarom is ei altijd zulue groote vlottende massa, waarop men nooit met sekerbeid mag rekensn j Waarom ? Omdat te verea nooi! iets £edaa»i :rUn i irirt|w|ip» 11 t wordt om ons volk belano te doen stellen ia arastige politiek ! Omdai men zelfs begeert [ dat het daarv,-iî vërwijderd gehouden worde 1 Omdat men 's volks eigea beïaag piet prikk^H, ! door rftchtslreeksche desinaa;?, met hst recht-i matig® sn gepastt ve.tegsassfcordiging te bc-zorgsa, ia die boadea, die de kiezingen te voren moeten gekidea ee ppk de kandidaten : mosten ksursa. i En dsn zou mea 'i aiirakel wiilen z\m gebeu-t rat!, dat aï met eens, op 't laatsfs oogeablik, het : recht politiekbîwustzija zou ontwekken en ook , het spaunsrd belarîf; voor Heeieu en kiespro- • gvamma's, die daar almetscas voor hua voetfa , aïs uit de lucht valien ! i Men zorge dus, voor «en ernstige inmengieg ! in h«t politk-k levea, door de eerlijke vertegen-woordiging van al ds bslangen ; en men zorge • ervoor nu, op gepasten afstand der kiezmgen ea niet ia den warboel der kiezingspariode «a parade ! Maar geecc fopperij ! Ieders stand wczs ^rkead, zoo goed mogslijk. Waar de aftéeksning i Vlaar genoeg is, bespreken landbouwers, werk-liedes m burgsrs, elk afzondcrlijk ea onafhaa-keiijk ia hunne eigen greepen of bondea, hunne deelîsams in 't politiek levea, en kom<n dan •samen door afveerdigingea ia een gemeeazamen kie^ersbond. Eh wel ! 't Is au 't oogenblik aa te ziea waar zuîks gedaaa wierd, ea waar hçt nog ten achtsr blijft. Ovsral zijn bonden, ea op de bestaande kan dikwijls de kieswiïîMng gesteund wordea, Jonge Wachtaa, nesmt dit puât ter bespreking ia uwe csrsîe vergaderingen, ziet uit naar dç gewenschte middels ea schudt wakker die s'asP>> (De Jonge Wacht). Onder de Schilders Gehoord op 't werk.tusschen twee schilders : Jan, — Hêwel Henri, hebt gij naar 't txaam geweest ? Henri. — Ja 'k ! Jan — Ea gepasseerd ? Henri. — Natuurlijk, en sis 't alzoo voort-gsf.t, ze passeeren allemaal. Jan. — Gaat gij het au begianea te geloovea dat het minimum algemeea op 35 zaî komea, lijk of dat wij het vroegen ? Henri. — 't Kaa wel haast niet asdsrs. Jan. — 'k Hfb ik nu wel 38 en de baas z<ei dat ik er zeîf gesn exaam moest yoor deen. Dat is algelijk 6 csatigmea meer of voor ds sta-king hé. Henri — Dat iedereca eea beetja zija best deed.'k geloove ik dat ze ailichfe alkmaal huane 38 zoudea hebben. Dat exaam was toch dood gemakkelijk. Jan. — 't Aadere zal aatuurlijk e«g bsetjs moeilijker zija. Maar we gaa« nsn anderea keer daar verder over sprekga over 't txaam. 't Is daar aog 't eeae ea 't andere over te zeggea. Maar zeg nu ne keer, Heari, gaat gij u nu Jaten vereenigen? Dat is nu toch kiaar bewezen, had-dea al de schilders vereeaigd geweest dat we onze 40 zoudea bekomen hebben. Henri. — 'kZauik ai lange vsreeDigd zijn maar'tis de vrouwe die er altijd tegen is. ' Jan. — Tut tut, de vrouwea willen altijd dat ws meer winaee, en ze willen liist dat we twee kiuiien betalea in dea bond om meer te bekomen. 't Is toch al daar dat 't moet bomea. Henri. — Wat wilt ge er aaa doen ? Maar 'k ga 't algeiijk eens aan haar verslaod br?agen Zeg maar aaa de bode dat hij te aaaste weke mag komen. * • • Da's gesprokea, Jaa. AI de vereenigden zoudea alzoo moeten propaganda maken. Iemand die overluigd is, zwijgt daar cist over. Een kleia bemerkiagske «ogtar s. 't Ware best dat op 't werk zelve niet te dosa. Dat zou wel «eus te veel vaa uwea tijd stelen, en, ge weet binst den werktijd piicht voor aliea. Ge moet dan tea bestea mogelijk uw versiand or, uw werk zettea. Vergeet dat nooit : wie best VHB!.n piicht kwijt mag meest zijn rccht vragen. la 't schoftijd gaat dat beter of achter 't werk maar voortdoea met uwe propaganda, mancetî' om uwea bond dubbei sterk te maken. * Een uitva! in regel en leugens bij de voere. Gç weet, vaa geheel de staking heeft men cievsrs de heerea democraten g^zisa ia diea strijd voor 'tsîukske brood.En ook de measchea hebbea er nooit op gedacht hunne hulp in te ro«pea. Z? wetea toch dat ze maar ihui» zijn

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre t Brugsche volk: katholiek volksgezind weekblad voor Brugge en omstreken appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Brugge du 1911 au 1921.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes