t Brugsche volk: katholiek volksgezind weekblad voor Brugge en omstreken

947 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 30 Mai. t Brugsche volk: katholiek volksgezind weekblad voor Brugge en omstreken. Accès à 19 août 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/mg7fq9r536/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

HET BRUGSCWE VOLK K/ITHQLltK VOLKSCEZi N B } WtE'KBLflD VOORA BRUGGE EN OMSTRF.KEN De stichting der Kerk. Onder de graduante van vuri«e tongen was Gods Geestovcr hen n^ê-gedaald, en au waren de Apostelep van Jasus, dopr een bovennafuur-lijkç inwerking, als in andere menscheti her-sehapgn.Eaî| wpader Jjcht gipg op in hwn g^est, en in hua hart was het een vreemd pntlaajen en eap geweldig® onibrandiîîg van de vijrjgsts lipide tôt God... en ze gingen heen, waar de Meester h®p g«??pndsn had, naar 0 3St en naar West, tpt de uiiftnden der frfsrfjd v 0 wpnder ! Vijftig jaar laier waren ze vpor de waarheid huqner predi-klfjg gestorvea, ers Christus, de gekruisigdc werd aanbeden als een God. • ' Een wonders zaak, ja, dis heerlijke gefeeur-tenis van Cinxen. Wjljçn W5 ze van «jaderbij bescl}ouw«n ? Esn wondere zaak noem ik eerst die plotse linge veranderinq die in het hprt van de Apostelen ontstaat. Dwaas en onwetend waren ze vroeger, en hadden het met de leering van hunnen M-jester, hoe klaar ze ook was, gedurig «lis op ; nu dringt, met de meeste helderheid, tôt de minste kenais van de Godde-lijke Weteaschap, hun ruw verstand te bienen. Zooeven, staiaerdes ze met moeite de gewo-na woordea uit van hun ruwe visscherstaal, en nu zijn ze begaafd met de hoogste welsprekend-heid, nu gaaa ze in hun eigen spraak aile volks-ren onderrichtea ! Zooeven eilaas waren ze laf en fhuwhertig, en lieten de vijanden Christi bsgaan om siet be-trokken te zijn in zijn lijden ! Nu echter komen ze vooruit dat iedereen het ziet en prediken tôt spijt van die 't beaijdt ; al staat 't volk tegen hen op, en al worden ze gesleept voor de tribunalen! Ja, ean wonderegave, die geest van God! Zij, die twijfeldsnen wanhoopten zijn nu in deverruk-king van de vréugde 1 Zij, de ondankbaren van vroeger, blijven au hun meester getrouw en getrouw tôt het uiterste, getrouw lot in de dood! # • * Getrouw tôt in de dood ! Als ik die stichting beschouw van Christus' Kerk, komt me 't woord van Pascal te binnen : «ik geloof geern geschiedenissen.dit is geschied-kundige feiten waarvan de getuigen zich iaten dooden ! » Welk een bewijs, ja, voor de recht-zinaigheid van onze geloofsgetuigen, in dat fait alleea van hun heldendood en van de heldçndood der martelarca die volgdea pp hen. Een bewijs, zeg ik, en hoe dat ? Wel, men kan sterven,'t is waar, voor een valsche tnsening die ter goeder trouw voor waar wordt gehoudep, maar men sterft niet voor feiten daarvan men de valschheid weet of zelfs daaraan men twijfelt 1 Mm sterft niet voor faitea daarvan men beweert getuige geweest te zijn, als men he,t niet zeker is, of als men weet dat men liegt ! V66r de dood, zufien twaalf leugenaars, niet van den eersten lot den laatsten hunne leugens staands houden, en toch hieldea het de discipelen Christi, onder de grootete lolteringea en ia 't bijzijn van de wreedste dood, immer staande. De Christus was uit de dooden opgestaan, en was dus den Maa Gods, was de Messias, die de waarheid aan de measchen kwam brengen i Ze hadden Hem gezien, ze hadden met Hem gespro-ken, ze hadden getuige van zijn mirakeka ge-weest ! Liever daa het ta looehenen brachtea ze gesra het offsr vaa hun levea, ea zegelden huane getuigenis met den zegel van hun bloed. • • # En toen de laatste stierf, was heel het aanschijn der wereld reeds veranderd. Voor den Gekruisigde, voer den maa va a Golgotha, knielde mea overal in aanbidding nser i Derde wonder, dat me dat feest van Cinxen herinnert 1 Wonder, door gecn mcnschenwer-kiag te verklaren ea dat oawe4orsprejkelijk, be-weèr ik, op de hand wijst en den vinger van God- V6ôr het 15e jaar der regetrirg vas Keizer Tib.erius was de naam van Chrlsten volslagea oàbejkend. Het hîidendom heerschte als mees-ter, in een maatschappij die in es uiterste mate bedorvea was, en het Kruis, dat alleen gebruik' werd als een strafwerktuig vpor de slavcn was aanzien als het grootsta teeken van schan demetéén E:i tpch, ondanks een versçhrikke lijken tegeastand, oadapks langdurige ep wrçed» vervolgingen, vçrkondigd door twaalf 4<?den er onaaQzienijjke leerlingen van een gekruisigde" mensch.voârt het Christtndom.ia Oost en West, zijn rassea zegentocht door de wereld 1 He: Kruis is veraaderd ia sera voorwerp van ver eeriag en iiefde, ea aa drie eeuwen vervolging, siert het de kronen der vorsten en wordt een teeken van eer en aanziea bs] het herboreu volk... Met waarheid schreef Chateaubriand : * De viager Gods is hier. En Hjj, die het Kruis to* voorwerp van srodsrîienstige versering heeft kuanen maken kan onmogelijk e*a mensch zijn, een wijsgeer als een aader ! Hii kaa niet anders zijn, wij zweren het, niet anders dan een God ». ♦ KAMERKU2N6W YAN 24 MEI. Zoadag haddea kieziegen plaats voor de reraieuwing vaa dea helft der Kamer vaa volks rertegenwoordigers. 't Wargn de provinciin 3ost-Viaanderea, Limburg, Luik ea Henegouw iis aan de stemming dselnamen. 88 yclksver egenwoordigers war«a uittredead : 43 kathoiieken ; 25 socialiste» ; 19 liberalsn ; j 1 daensist. i UITSLAGEN : PROVINCIE Oosî-Vlaanderen arrondissement Gent-Eeoloo. ulswiiig vcu» 17i6« Katholieken : 87,786. — 7 zetels Liberalen 39 256. — 3 » Socialistea 22 899. — 2 » Flaminganten 2,643. — § * Uitslag van 1914. Katholieken : 82,241 Liberalen 42 987 Socialistea 24,242 Plamiagantea 4,165 Afgescheidea socialistea 1,536 De toestand blijft onreranderd : de drie par-tijea beheuden hunne zetels. JLalst. Uitslag vaa 1912 Katholieken : 41,402 — 3 zetels Kartel(Lib. en soc.) 12 811. — 1 zetel (lib.) Daensisten 12,735. — 1 ze!el. Afzojîderlijke 175 Uitslagen van 1914 Katholieken : 35,777. Liberalen 11.184 Daensisten 20 058 Socialisten 3,830 De verdeeling der zetels blijft gelijk over twee jaar: 3katholieken, 1 liberaalenM.Daecs. Audeuaerde Uitslag van 1912 KatholiekeE: 23 876, — 2 zetels Kartel 11,828.— 1 zetel (liberaal) Afzoaderlijke 747. j Uitslag vaa 1914. Katholieken: 21,787 Kartel 14 922 . Datnsisten 1,176 j 't Blijft gelijk. Sint-tyicola&s Uitslag vaa 1912. Katholieken: 42.754.—3 zetels Kartel 11,986. — 1 zetel (liberaal) Uitslag van 1914 Katholieken : 39,577 II Kartel 14,298 Afzonder'ijks 1,658 De partijen behouden hunne zetels. Dendermonde. Uitslag van 1912. Katholieken : 32.318 — 3 zetels. k Kartel 11,226. — 1 zetel (liberaal). ii Daensisten 1478. s • ' • •• • - ■ Uitslag van 1914. Katholieken : 30 849, Liberalpn 12,617. Dwnsisten 1,082, Socialisten 1,659. 't Blijft gelijk. PROVINCIE Limburg. Arrondissement Hasselt-Sin t- Truiden. Uitslag van 1912. Katholieken : 29,794. — 3 zetels. Kartel 8,239. — 0 Uitslag van 1914. Katholieken 27,574 Libsralen 11,450 Zijn gekozeg : 2 kathoiiekaa en 1 liberaal (M. Peten). De katholieken yerliszen een ?ptel. Tongeren-M&eseycR. Uitslag yan 1912. Katholieken : 43 758 — 4 zetels Kartel: 10,070 — 0 » Uitsiag van 1914. Katholieken: 40 511 Kartel : 14 969 Gekozca : 3 katholieken en 1 liberaal (M Naven), De katholieken veriiezen hier dus eenep zetel. PROVINCIE Henegouwen Arrondissement Bergen. Uitslag van 1912. Katholiekea : 31,502 — 2 zetels Liberalen : 23 324 — 1 zetel Socialisten : 54,335 — 4 zetels Uitslag vaa 191.4, Katholiekea : 33 208 Liberalea : 23 554 Socialistea : 56,001 't Blijft gelijk. Charleroi. Uitslag vaa 1912. Katholiekea : 50 695 — 3 zetels Kartel : 126 921 — 8 zetelg(6 s. «n 21.) Afzond#rlijke socialist : 579. Uiisîap vaa 1914. Katholiekea : 49 360 Liberalen: 30,534 Socialistea: 100,108 't Blijft hdzelfde. Soignies (Zoningen) Uiislag vaa 1912 Katholieken : 27 630. — 1 zetel Kartel : 42,676.— 3 zetels (2 s.en 1 1.) Uitslag van 1914 : Katholieken : 27,748 Liberalen 15 042 Socialisten 29,785 't Blijfî gelijk. JDoorniJ jk-JLtb. Uitslag van 1912. katholieken : 46930 — 3 zetels kartel : 56999 — 3 zetels afgascheurde socialist 856. Uitslag van 1914. socialisten : 26 843 liberalea : 36 006 katholieken : 45 126 De toestand blijft dezelfda. Gekozen : 1 socialist, 2 liberalea en 3 katholieken.Thuin. Uitslag vaa 1912 : katholieken 23 098 — 1 zetel kartel 38 329 — 2 zetels Uitslag vaa 1914 : katholiekea : 22,094 socialisten : 20,969 libsralen 19,092 Da toestand is niet veraryj *rd. Zijn gekozea : 1 katholiek, 1 liberaal, 1 socialist.PROVINCIE Luik, Arrondissement Luik. Uitslag vaa 1912. • katholieken : 56 489. — 4 zetels. liberalea : 39 986. — 3 zetels. socialisten : 91,796. — 6 zetels. i Uitslag van 1914. katholieken : 55,152. socialistea : 88,928. liberalen : 47,128. Toestand piat veranderd. Gekozen : 6 socialisten ; 4 katholieken en 3 liberalen. De socialisten veriiezen veel stemmen. Verviers. Uitslag van 1912. katholieken : 30,645. — 2 zetels. kartel : 34,622. — 3 zetels. Uiislag van 1914. katholieken : 29,121. socialisten : 20,728. liberalen : 15,860. aj afgescheurde socialisten 600. 1, 't Blijft gelijk. Dus gekozen: twee k^o-Ijekep, twee socjalisten ea eetj liberaal. De katholieken winnen 3000 stepjmen in ver-ijelijkingvan 1908 en hebben er 1500 min dan in 1912. Hoei-Borgworm. Uitsjag van 1912. katholieken : 29 844 — 2 zetels kartel : 39,724 — 2 zetels c Uitslag van 1914. katholieken : 27 933 liberalea: 13,521 socialisten: 28,745 Gekozen : twee katholieken en twee socialisten. De uittredende liberaal, M. Giroul, is niet gekozen en wordt vervangen door een socialist, zoodat dit arrondissement — vroeger eene forteres van 't liberalism — geen liberalen yer-tegeawoordiger meer heeft. De kaiholieken verliezea ia Limburg twee zetels, die ze in 1912 bij toeval gewonnen hadden, en die de liberalea terugaemen. De liberalen veriiezen eea zetel, die hen door de socialisten afgenomen wordt. 1908-1914. 1912 was eene uitzondei'iijke kiezieg : he< bestaan der regeering stond dan op 't spel. Veel grematigde liberalen wildea dieu val niet bewer-ken, omdat er daa eene kartel-regeering zeu aan 't hoofd gekopieg zijn. En daarom stemden zij voor de katholieken. Dus, de kiescijfers van die buiiengewppe kiezitsg mag men niet pemea osa vfrggjijkingpfl Se maken. Men moet eene gewpne stemming aemea. In 1908 was het gewone kiezieg, in de arron-dissementen waar het zondag stemming was. Als men de cijfîrs yan die kiezing, geschiedende in gewone orastandigheden, vergelijkt met de cijfers van zondag, daa ziet men dat de katholiekea, verre van achleruit, eenen goeden stap vooruit dedea. Oordeelt : Oost-Vlaanderen, 1908 1914 Gent-Eecloo 78 865 8?,640 Aalst 35,333 36 139 Audenaarde 22,077 21,880 St Nicolaas 38 610 39,^27 Dendermonde 29,550 30,958 Limburg. tfasselt 24,980 27,429 rongeren-Maeseyck 30,756 40,582 Hen egouwen. Bergen 28 895 33,140 Hharleroi 47,163 50,299 soignies 27,517 28,507 rhuin 18 711 22,259 )oornijk-Ath 43,306 45,197 Luik. 'Uik 41,558 55,361 îoei-Waremme 24,575 28.202 'erviers 25,971 28,585 517,867 570,805 Zooals men ziet : Gilieke Ieeft nog — en heeft geen goesting de pijp aan Maarten te geven 1 «Mn^nmNHS^JiJMiaiiiujiJ n. 111', JI ii.UJLIJ.jiiimi uilbj'ebn1 cen^per - 'u1- '■ '

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre t Brugsche volk: katholiek volksgezind weekblad voor Brugge en omstreken appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Brugge du 1911 au 1921.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes