t Brugsche volk: katholiek volksgezind weekblad voor Brugge en omstreken

977 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 20 Juin. t Brugsche volk: katholiek volksgezind weekblad voor Brugge en omstreken. Accès à 19 août 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/1c1td9nx2s/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

■■ n rmii i i i «m i i i I il im... —— BRUQQE 20 JUNI 1914. BBN CENT PBR NUMMKR. 3* JAAR — 25 Geloofsonderricht. Een en ander over de msnschelijke ziel. I. De mensch heeft eene zlel. Wat wil dat zeggea ? Wel, hcel eeavoudiglijk dat de mensch ia zijae nature iets meer herft dan de levenlooze wezeas, iets meer b.v. dan de sterrea, de steeaen, en het water,. cl. dat hij i zija wezen iets heeft « dat hem levea doet », gelijk ja, wat het zij — (laten we dat nu voor 'toogenblik aog vas kanf) — er is ia des mensch iets dat maakt dat hij leeft : dat hij leeff, niet cakel < het gewone ieven » van planten en dieren, dat bestaat in te groeien, in zich te voeden en zich voort te zettea, maar ook het « zinnelijk » ltvea van de dieren (zi*n b. v. en gevoelea), en eiadelijk het « geestes leven » dat hij alleen bezit. Ditgene dus waardoor de mensch die drie soorten van levens heeft, ditgene waardoor hij kan groeien b.v. gelijk de planten, gevoelen lijk d« dieren, en daarbij nog denken, oordeelen en redeneeren, « dat caaig en enkel begiassl van zija drievoudig levea noemen wij de ziel ». En als we 't zoo verstaan, dan is het klaar — zeg ik — dat de measch eeae ziel bezit. 't Is immers een tastbaar feit, niet waar, dat de measch groeit ea dus in zijae aatuur iets meer heeft daa de gevoellooze plaatea ; dat hij peinst, oordeelt, redeneert, «a dus iets meer heeft dan de redelooze dierea. Welau, 'k herhaal het, datgene dat van den mensch eea le vend wezea maakt, een gsvoslend wezea maakt, ea eea versiandig wezea maakt, dat is maarjéén ea hetzelfde en' dat noemen wij « de ziel ». Dus de mensch hseft eene ziel. En hoe weten we nu dat het beginsel van die drie soortea vas levens, die we ia dea mensch oatwarea, het plaatenlevea, het dieren leven ea ( het verstaadelijk levea « maar ééa ea hetzelfde ; is voor de drie » ? Wel, dat zegt ons heel duide- | lijk ;de igetuigeais van oas eigen gewetea. ■ Iedereea immers die maar eens goed wil aadea- ( kea op hetgeen ia zija eigea omgaat, weet ea ; zsgt het volgeade : « Ik * bea het die opgroei en die gevoed word ; « ik » bea het ook, die zie, ea hoor, ea smaak ; « ik » ben het ook — altijd ik, de ééae ea dezelfde|—|die deakien redeaeer en , wil. Welnu, ware datgene waardoor ik kan | groeien een ander wezen als hetgene waardoor j ik kan gevoelen, of ware datgeae dat peiast en wil in mij, eea aader wezea als hetgene me doet ( zien, ik zou alzoo niet bewust zijn van al deze | handeliagaa die tcch immer de mijne blijven. 't Ware eea ander die zou groeien ea een ander , die zou gevoelea in mij, eea ander die zou i deaken, eea aader die zou zien. En dat is valsch, ( ik weet het. Dis leeft en groeit, die deakt ea gevoelt, die ziet «a verstaat, die blijft de ééae en , dezelfde, te wetea « ik ». 't Is dis ééae ziel die van mija lichaam, 't lichaam maakt vaa eea levend, vaa «ea voelend, van eea verstaadig wezen. De mensch heeft dus eeae ziel. Nu blijft nog ] over te onderzoeken of die ziel een geest is ea ( of ze't lichaam zal overleven. , • ♦ I Ter gelegenheid der H. Sakramentsprooessie. i I Tôt hoeverre hun godsdienst-haat strekt, Zondag ging, te Antwerpen, gelijk overal, de Heilig Sakramentsprocessie uit. De policieagenten hadden, van het liberaal - socialistisch schepencollegie, ' verbod gekreeen het Heilig Sakrament '' te groeten ; in andere woorden, de stadsoverheid had han bevel gegeven , niet « aan te slaan » toen het Heilig ; Sakrament voorbijgedragen of de I zegen gegeven werd I! Niet waar,liberalen en sociali#ten zijn , tegen den godsdienst niet ? « Wat zou er wel gebeuren moesten ; die mannen meester worden van het ; îand ? i VERPLIGHTENDE VERZEKERIN G. De heerea democratea houdea zich bszig met hetgeea wij schreven nopens de verpïichteade verzekfiîriag. Dat geeft ons 't plezier esnige be-langrijks bestatigingen te makea en hunne 1 gewone valschheid eens te meer te toonsa. 5 Ze schrijvea : « ...Wat au iedereea aardig ' viadt, 't is dat « 't Brugsche Volk»... nu al met eens tegen de verpïichtende verzekêriag • is ». Hoe valsch !... Dat is wetens en wil-lens gelogen, aaageziea wij reeds verie-> dea jaar er tegen schreven, ea dat wij au twee ! wekea vôôr de kieziag, er nog tegea geschrevea ' hebben. Nu, die manaea zija 't liegea gewooa. 1 Tea tweeden, zij doen opmerken dat nogtans 1 M. Stacdaert voor ds verpïichteade verzekering ■ is. Ziet g« niet, heerea democratea, dat ge daar-mee uwe eigeae leugeas veraietigt ? Q'hebt ' immers altijd aaa uwe lezers wijs gemaakt dat i wij aiet aaders mochtea schrijvea daa wat onze 1 groote bazea goedkeurden 1 ea au zegt ge zeîf 1 dat wij vaa gedacht verschillea met hea. 1 Ooed zoo, maaaea, doet maar voort, ze!f zult ge nog geheeî uw leugeakraam dosa omkaate-lea.Wat nu de zaak betreft. Wij herhalea wat wij 1 schrevea : de verzekering waartoe de wet ver-! plicht is «ea goed, ea elke werkman zou raceten blijde zija vsrzekerd ie zija tegea ziekte, invali-diteit ea ouderdom ; maar liever toch zien wij de wet dat niet opdringen, dat aiet verplichtead makea, em redeas die wij verteden jaar reeds schrevea. Dat is oaze meeaiag ea M. Staadaert is van oordeet dat het beter ware dat de werkliedea verplicht worden, omdat er zoovele werklieden hua eigea belang niet verstaan. Dit zija twee verschilleade zienswijzen, die elk husne redeas hebbea. Wij driagea aan nie-maad oas gedacht op, eh aiemaad belet oas dit gedacht te verdedigea. Als gij daarvan zoo ver-woaderd zijt, heerea democratea, is 't misschiea omdat ia uwe partij die vrijheid vaa gedacht aiet bestaat ? # • * Nog een woord vaa belang daarover. Vôôr de kieziag waren wij reeds tegea de ver-plichtiag. Sedsrt de kigzing hebbea wij eeaea reden ie meer : immers, wij hebbea gezisa ia de kiespropagaada hoe de oppositie op schandelijke wijze, ie measchea opgemaakt heeft tegea wet tea ef deelen vaa wetten die zij self gestemd hebbea. Om maar ééa voorbseld aaa te halen : De tegenp*r1fj heeft algemeea de verplichtiag vaa 't schotlgaaa gestemd. Zij keurea ze dus goed, en velea vroegea zelf strengere verplichtiag. Welnu z'hebben die verplichtiag doen dienen om de kiezersop te makea tegen de katholieken !! Eerlijk hé ! Eu j-uist zoo zal het gaaa met de verplichte verzekering. Geh.ee1 de teffenpartij heeft ze in de JK.axner gestemd, ea laat de kiezisg van 1916 komen ; ze zullea met die verplichtiag schermen tegea oss. Ea juist in die oaeerlijke haadeiwijze vaa de tegeapartij ziea wij eeaea redea te meer om tegea de ver-plichte verzekering te zija. Oadertusschea, beste lezers, ge weet dat Pon-teyae daar ook voor is dat gij verplicht wordt en dat hij dat gestemd heeft. 't Is goed om onthouden tegen binneii 3 jaar, wanneer hij zal koznen om u op te maken daarmee. En au, heerea democratea, dank om de gele- geaheid die gij ons geeft vaa dat te schrijvea. * De zoogezegde neutrale vereeniging van machinisten en stokers. Sinds lange j sir en was de neutrale ve.eeaiging vaa machinisten ea stokers geleid door Henri Renier, een volbloedige socialist van Luik; hij dreef dan ook spoedig de vereeniging ia socialistisch vaarwater ; hij zocht eene gelegenheid om zich als machinist latea buitea te zettea en stelde zich aaa als « slachicffer ». la de kiezing vaa zoadag 24 Mei, was Henri Reaier, socialistisch kaadi-daat te Luik ; het blad der Vereeniging « De Tri-buun » is zuiver socialistisch gewordea ea wordt opgedrongea aan onze katholieke machinisten ea stokers. Daarom werd ia de Centrale vaa het katholiak staatspersoaeel. Kogelstraat, 7. Brussel, sene vereeniging gesticht van machinisten ea stokers, met vakblad « De Locomotief ». DE LEGERWET. Allergewichtigste verktarin-gen en bekentenissen van den hoofdmanderbelgische social isten. Eea belangrijk stuk is aan 't licht gekomea, 't 1s het vers'ag der voordracht die M. Vander-velde, socialistisch® volksvertegeuwoordigei vaa Brusssl, dea 5 Juli 1913 hisld te Parijs, ir den « Tempel vaa dea Groot-Oosten vaa Frank-rijk », — 't is te zeggea in de vergaderplaats vaa het opperbestuur der fraasche vrijmetse-larij.Deze voordracht is verschenca in het tijdschrif; « Acacia », een geheim maandblad dat slleealp voor de framassons gedrukt wordt. Het « Anii-vrijmetselaarsbiad » is er eea afdruksel vati machtig gewordea,—en geeft er uittreksels van. Ze zijn van het grootste, allergrootstî belang. Ge gaat cordeelea. Wij vertalen het volgende uit Vandervelde's voordracht : « Op het oogenblik van Agadir (moeilijkheden tusschen Duitschland en Frankrijk betrekkelijk Marokko), zond konieg Albert van België een diplomaat naar het Duitsch Hof om te wetei; hoe de zaken eigenlijk stonden. « Deze diplomaat kwam van Berlijn terug en verhaalde dat men in de duit-scheregeeringskringen erg ongerust was bijzonderlijk over de inzichten van ze- kere leden van het ministerie Caillaux...» « M. Vandervelde zegt vervolgens dat, vôôr de kiezing van 1912, de katholiekan hea wildea houdea bij het stelsel : « ééa maa per huisgezia ». Hij voegt er daa bij : « Maar nauwelijks waren de kiezin-gen voorbij, of de klerikalen verander-den van houding. De regeering was al met een keer van een ander gedacht. « De regeering heeft verplicht geweest alzoo te han-delen. En ik wil het niet betwisten, zegt Emile Vandervelde, dat het na de kiezingen van Juni 1912 is dat vreemde mogendheden op onze regeering min of meer groote drukking hebben uitgeoefend. « Hoe deze rasse verandering van gedacht uitleggen ? Om dat uit te leg-gen bestaan verschillige redens : M. Edward Grey (minister van buitenland-sche zaken van Engeland) en M. R. Poincaré (voorzitter der Fransche Republiek), hebben aangedrongen, namens de regeeringen die zij vertegen-woordigen, en de koning van Rumenie, bondgenoot van het Drieverbond, heeft eenel vriendeiijke en diplomatieke waarschuwing gfcgeven aan Koning Albert, die van zij ne familie en een HoheDzollern is zooals hij, dat België moest op zijne hoede zijn. « Van eenen anderen kant, vermeer-dert Duitschland in 1912 zijne bewape-ningeti. De belgische grens is bedreigd. Eene reeks duitsche ijzerenwegen zijn in zulke richting gemaakt, dat men geen twijfel kan hebben over hunne bestem-ming in geval van oorlog... « Onze regeerirgwerd dus verwittigd door Sir Edward Grey en M.Poincaré. De Engelschen verklaarden zelfs dat, in geval van oorlog tussehen Frankrijk ' en Duitschland, zij de voorhand zouden nemen en het bedreigd België verde-digen,dat ongetwijfeld bet slagveld zou 1 worden. De regeering zag zich alsdan verplicht het wetsont-werp op den algemeenen dienstplicht neêr te leggen. De duitsche gazetten waren mistevre-1 den dat België zijne bewapeningen vermeerderde ». # • • Ziedaar de oathullingea die M. Vaadervelde verledea jaar, ia Juli 1913, deed,onder vrieaden, onder vrijmetselaars. Hij bekeade dus : 1° Dat de belgische regeeriag, onder dea ia-vloed van de waarschuwingen en d# drukking der mogendheden, aaders niet doea koa dan het leger vermeerderea. Het ministerie deed zulks aiet uit eigea vrijen wille, maar om het bestaaa van België te verzekeren ; 2° Dat hst ministerie dit maar geweteti heeft NA de kiezingen vaa 2 Juni 1912. Wi s heeft dus de kiezers bedrogen — de katholieken of de tegenpartijen ? la de laatste kieziag van Mei hebben kop-stukkea vaa liberalen, roode ea groene socialis-ten, beweerd dat de legervermeerdering er niet noodig was. En zij warea, ia de ziel, van het tegeaoverge-stelde overtuigd. Zij hadden het reeds, onder vriendea, bekend. Ziedaar hunne eerlijkheid ea hunne vader- landsliefde 1 « Nog eene gewich-tige bekentenis. Dea 23, 24 ea 25 Oogst 1913 werd in dea Haag (Hollaad), eene vergadering gehouden van vrijmetselaars uit verschillige landen. Daar sprak, oader aader, M. Lafoataiae, so-cialistische seaator vaa België. Zijne redevoeriog is nu ook aaa 't licht gekomea, gelijk deze vaa M. Vandervelde. Zich wendeade tôt Fraaschea ea Duitschera, op het vrijmetselaarscongres aanwezig, zei M. Lafontaine : « 't Is door uwe schuld,Franschen en Duitschers, dat wij — de kleine onàij-dige landen: België, Holland, Zwitser- land, Scandinavie,— V8f plicht Zijn, tegenwoordig een half-milliard te ver-teeren, om, in geval van oorlog, onze onafhankelijkheid te doen eerbiedigen. Dit half-milliard weigeren wij, belgische socialisten, te stemmen; 6n HOChtanS gevoelen wij dat die uitgaaf noodzakelijk is.... > Eerlijkc m®nschen,vaderlanders aller parh'jen, oordeelt nu ! ♦ Katholieke zegepraai. Zondag was 't te Avenues kiezing voor eea proviaciaal raadslid, in vervanging van M, Heptia, Sibersal Iid der besteodige afveerdiging vaa Luik, overleden. la zijne plaats is gekozen M. Cornet de Peis-sant, katholiek. Tijdens de laatste kiezing kwamen onze vriendea 500 stemmea te kort ; au hadden zjj- 1500 stemmea over. Dat maakt dat de katholieken daar, in dat kan-ton, vaa de eene kiezing tôt de andere 2000 stemmen hebben bijgewonnea. Moet men maar zeggea dat de wind in de liberale zeilea waait ! De waalsche katholieken doen het oprecht wel. Ze gaaa rap vooruit.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre t Brugsche volk: katholiek volksgezind weekblad voor Brugge en omstreken appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Brugge du 1911 au 1921.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes