t Brugsche volk: katholiek volksgezind weekblad voor Brugge en omstreken

939 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 04 Avril. t Brugsche volk: katholiek volksgezind weekblad voor Brugge en omstreken. Accès à 18 août 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/ft8df6m157/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

DE GOEDE WEEK. , Aan hen aie lijden. Met ziju zware kruis op de schouders, blijft ! Jezus, laags dën lijdensweg vaa Calvsrie, hst bteld van 't ellsndigs menschdom, dat sedert 1 Adam's val oader 'i lijden gaat gsbukt. < Lijden is een geœeene zaak want niemand i die 't niet doet op de wareld, en krankheid en ] ziekte, vernederiag en droefheid, hcrîepijn en ' zielewee, zijn de gewoneketeas die we na ons < slepen in dit trausadal. Maar kunnen lijden 1 1 0, hoe mosiiijk dit ! en hoe moeilijk vooral, ho® ' onmogelijk om zeggens voor heu die 't lijden Christi nocit heboen doorgrond en begrepea. Heere Jezus, geef ons, biast dis dagen, de groote gunst van het te verstaaa.en wil ons alleu i dit verborgen mysterie veropenbaren van dcn 1 lijdensweg die den weg van 't leven voor ons is. ] Hcrinner eerst aan hen die lijden, dat ca dat ' leven dat voorbijgaat, eea eeuwigheid van geluk moet komea waar een eindelooze wellust vol- ' geas uw belofte, naar hen wachî ; een eeuwig- ' heid van geluk waar voor ge vaa hen wel een 1 beetje moeite, en last en beproeving mccht vragen ! Wat is immsrs al het lijdea van deze wtreld vergelekea bij de belooning van hier boven, waarmeè g* het later, voor eeuwig, vergeldt. Herinaer hua ook, dat Gij die de gever zijt vaa aile goed, als de gever van het kwaad niet moogt aanzien wordea en dat het lijden van u niet icomi maar van de zoede en van de zonde alleen ; herinner hun dat ze lijden, omdai ze de kiaderen zijn van esn ellendtgân vader, die zich door d« iosda vrij «villig van aile geluk heaft be-roofd, en wieas kwaad, eiiaas, ze zoo dikwijls herhaald hebben in hun leven ! Is het hun niei veel beter gestraft te worden in 't voorbijgaan dan de eeuwige straffen uwer rechtveerdigheid te aïoetea verduren ? 1s het niet beter vooral, als die voorbijgaande teistering kan leiden tôt leedwezen, toi herstelling en uitboeting ? Laat zien, Heer, aan hen die verdriet hebben ; en last van pijnen moetea dragée, dat hun lijden hua nuttig is, aangezien het hunne oo0en van 't bedrog der aardsche goedersn alliserfi, en hen [ beter huune eeuwigs bestemming van later, hun , leven van hieraamaals dost iadachtig blijven ! Het genot der zianea verduistert het verstand, , en wars 't niet van dat lijden dat ge toelaat, wat f zou er nog van deugd en van godsdieastigheid ia onze ziuneiijke samealeving o ver blijven ? 't Is in 't oogeluk vooral dat we aan u deakeo, o Ood en dat we gevoêkn dat ge ons Meester zijt, het opperwezen waarvan we afhangca en wien we giorie en esre moeten geven. En eindelijk, evenals op Calvarie, ô Heer, moet ge nog eens, biast die Goede Week, uw bebloed lichaam ontblooten,om aan allen die iij-dea dat troostead woord te herhalen dat ge vôôr 20 eeuwen, van op uw Kruis tôt de wereld hebt gestuurd : Mensch, zie toe wat ik geladen heb, Ik die u redden moest, en u den weg tôt dea Hemel moest baoen. Neea, wil u niet bedriegtn ; geen andere weg daa de Kruisweg kan u tôt de giorie ea tôt dea eiodzegepraal geleiden ; de weg naar den Hemtl is en b ijft de weg vaa mijn Kruis. «. Tusschen meesters en knechten. Over veertien dagen sprakea wij hisr van de loonkwestie en '1 leerlingenwezen, die tusschen meesters en knschten met vrede kunnen 1 geschikt zijn, omdat beide er even veel belang in hebben. Nu aog enkele andere vraagpuoten, j die soms gelegenheid tôt betwisting geven, 1 alhoewel zij met een weinig goeden wil kunnen 1 geregeld worden. # < # « Werkuren. j Hoeveel uren moet er gewrocht worden ? Ook die vraag is van belacg. 1 Aaa den e«nea kant moet elk die werkt eene j daghuur wiane»,voldoeade om er van te leven ; » aan eenea aaderen kant, de wcrkkrachten van t een mensch zijn ook bepaald en rooeîea op tijd ( door rust herstsld worden. D« werkliedeo heb- 1 ben er dus bslang bij dat het gêtal werkuren , groot genoeg zîi en niet overdreven, zooveel te meer dat zij, benevens hunne gezondheid, ook wel mogen zorgen om wat huiselijk genot te hebben en den tijd om met hunne kinders eenige 1 uren over t« brengen. i Daarbij, 'i eens werkis 't andere niet : in de koolmijaen werken bij voorbeeld, ia de zink fabrleken, mz., is zeker veel ongezonder en gevaarlijker en daarom moet de werktijd daar korter ia zijn. Ea 't belaog van dea patroon ? Hewel, nog-maals, het komt daarmeê ten grooten desla oversen. Immers, als eea werkmaa een over groot getal uren moet werken, zoo kan hij, na esnigea tijd, <och geen werk meer leveren zoo het behoort. Hij kaa wel het bepaald getal uren op zijn werk zijn, maar werken gelijk het zijn moet, dat gaat niet altijd. Terwijl, a!s hij wel uitgerust, goed werk kan leveren, dit weerom voor den patrooo, d'e per uur betaalt, eerder voordeelig zal zijn. Welnu, in meer dan een nijverheid, waar het getal werkuren overdreven was, heeft men de ondervindiug opgedaaa dat eene vermiodering vaa werkuren, daarom geene vermiodering was, in dezelfde mate, vaa voortbrengst. Waarom dan zoudea hierin ook patroons en werkliaden ciet kunnsn overecakomea daar beider belangen er ia betrokken zijn en meestal taegs denzelfden kant liggen ? # • • Overuren. — Nachtwerk. Natuuriijk, ia elk vak gebeurt het wel eens dai er « presss » is, en dat het voor een tijd noodig is dat er mesr uren gewrocht wordt en misschien ock wel een deel van dea nacht. la zulke gevallen zal ds werkmaa dit mostea doen, om den patroon uit zijnen nood te helpen, maar aan eenea anderen kaat weerom, daar hij meerder krachtiaspanning moet doen en sea dsel van zijne noodige rust moet opofferca, be-taamt hgt dat hij er ook voor vergoed worde, en dat die overuren dus ea dat nachtwerk iets meer betaald worden. * • • Gezondheid. — Zedelijkheid, Twee hoogst belangrijke zakea die de werk-man ia sommige werkzaamheden of fabrieken wel eens ia gevaar brengt. Hij heeft er belang bij dat de noodige maatre-gelen genomen worden om die te waarborgen. En ook de patrooa, die wil zorgen voor zijn volk, houdt daaraan. Maar aangezien dat beide 't zelfde willen, waarom oadcriing onder malkander die zaken niet schikken ? • • Aan aile christene patroons. la ailes wat we hisr schrevsa, hielden we goed de christene begrippea voor oogen, en in niets zoudea wij een duim breed van de recht-veerdigheid en de liefde willen afwijken. Wij zijn overtuigd, dat gij ook die bekommer-nis hebt. Waarom dan, ia vredilieveade onder-handeiiegea, dit ailes niet geregeld met uw werklieden, of beter met de vereeaiging van die werklieden ? Het hoogste kerkelijk gezag heeft van ovsr meer dan 20 jaar reeds daarin zija gevoelen laten kenntn. Waarom dan zouden aile christene patroons niet eeas die laer van naderbij leeren kennen en leeren naleven? De Paus heeft toch niet gesproken om aiets te zeggen, en als hij iets te zeggen had o^et d n toestand der werklieden en over het werkkon-trakt, 't is toch wel eerst ea vooral voor de christene patroons dat dit moet gelden. + « Ons Brood ». 't Is op goê wsg, beste lezers. Deze week is men aan de werken begonnen. De beheerraad heeft ons laten weten, dat de plans in 't lokaal van den Katholieken Werk-liedenboad, Oudecburgstraat, van af zondag zullen te zien zijn. Gaat, bekijkt ze maar eens, om u te overtuigen, hoe schoon en luchtig uwe volksbakkerij zal zijn. 't Zal genoeg zijn van ze te zien om u't wattr in dea mond te doen komen. Een aader en opperbest voorteeken dat we met een echt volksgezind werk zullen te doen hebben is het volgende : de beheerraad heeft in 'tlastenboek der werkea geschreven dat aan metsers, timmerlieden en soortgelijk«5 werkers, die er aan werken, een miaimumloon moet betaald worden van 0 45 fr. per uur. Is dat geen voorbode van ware volksgezindheîd ? * • • N. S. Ge moogt u van te naaste weke ver-wachten aan een artikeltje om te zeggen, dat ze in de Oilde tegen de hooge loonen ïijn !! Bij de schilders. ,r De werkstaking blijft onverand#rd voort duren. - Zij heeft zich niet verder uitge.breid, 't en zij e daar en wanneer dat werkliedea het werk moes- • ten gaan afmaken van werkstakende broeders. a Daar de werkstaking eea pijnlijk wapen is, 0 zoo oordcslen de werklieden dat zij er niet meer n gebruik mostsa vaa maken daa noodig is. Mochten n die twee wekea staking eene gelukkige ver- sl bstering teweeg brengen ! n Daarin kan 't publiek de werklieden grootèlijks r h«!psn. Dat zij eens goed verstaan wat zij wil-ien, en dat de patroons wetea dat het publiek it dit aanaesmt, niets van dan voort kan de be- e trachte verbeteriag nog tegenhouden. g n Wat zij willen. ir il Welnu, zij willea twee dingen : 1) voor al deze die als schilder uit gaan werken, een loon overcenstemmig met de veran-derde levensomstandighedea, omtochbehoorlijk te kuiinea leven. Dat is het minimumlooa ver il hoogea dat eu 8 ceatiemea leeger staat dan g voor soortgslijks ambachten; n 2) eea vsrschil te maken tusschea deze die juist het noodige kennen en deze die eene meer-b dere bekwaamheid hebben ; die bekwaamheid 1, vastslellen met e@a exaam en aaa de meer be-ij kwamen esn hooger loon geven dan het mini-Q mumloon. i- Beide die vragen zijn allerredelijkst. Maar Q men heeft het publiek de vrees ingejaagd, dat de r gevraagde loonopslag eeae groote verhoogiag zou teweegbreagen voor het uitvoerea vaa schilderwerk in hua huis. Zoo zegde ons eea burger dat een patrooa-schilder verklaard had : « M., waar dait gij au 200 fr. betaalt,zoo zoudt gij dan 300 fr. betalea». a Is het daa te verwoaderea dat de menschen benauwd wordea? Welnu dat gslijkt aan de " v/aarheid nietc '• Veroaderstel dat eea opslag gegeven worde Q van dooraengenomea 5 à 7 centiemen cf daar-omtrent 15 % op den loon. Welnu op 200 fr.. '• rekening vaa een schilder moogt ge ten hoog-n sten 80 fr. à 90fr. rskcnen die aan den werkmaa als looa gegeven wordt. Bijgevolg op uwe rekeain? van 200 fr. zoudt ge ten hooqsten 12 tôt 14 fr. meer moeten rekeaea. Dat Is ver e van 100 fr. nist waar ? a t- Huidige tosstand. iv Deze week wsrd door de werklieden eene n vraag gestuurd aan de vsreeaigiag der patrooas om eene oaderhaedeling te hebbea over het !r hangend verschil. Op het oogenblik dat wij ter n pers legeen is er aog geen aatwoord daarop ie 'oegekomsn. 't Is wel te hopen voor 't algemeea a welzija dat die oaderhandeling zal aaageaomea worden en tôt goed gevolg zal leiden. ts Nog i aimer voort blijven de werklieden-stakers n ia d« beste gesteltenis. 1- Zij hebben voile betrouwea in hunne bewe-e gicg, zooveel te meer dat reeds twee patroons den opslag betalen aan 38 centiemen. Wat de eens kan dat kan de aader ook Op eeae andere plaats wilde de eigenares van 't huis, wasr de werklisden wrochtea, zelf dea !S opslag tôt aan 38 cent, betaien. Deze feiten zija met handteekens bsvestigd. e Dit toont dus dat de publieke opitûc allengerhaad de beweging geheel te rnee is. „ Door hunne deftige houding ook wlanen de stakers mesr en meer elks goedksuring. e • ff r Naklank. ® De wereld is toch esn aardige parcchie. Geen gebeurtenis of daar moet een drama en een H kluchispel bij zija. Lat?r meer daar over. Voor nu een enkele j bemerkieg aaa 't adres vao de spelers van het drama; De kiders d«r Christens Vskbewegiag zijn geen voiksnphJtsers. Zij hebben geen een man tôt werkstaken opgehitst. 't Zal dus nutte-loos ziia cchier getuigen te gaan zoeken. Onder-. tussenen die leiders steken het oader geene B baaken dat zij die rechtmatige staking onder-sttunen. Vraagsteert. Wij lezen ia het weekblad der socialistea : « Zou het waar zija dat er ia de N. G. S. P. een verandering aaa het reglemeat tôt de weke-lijksche uitbctalmg vaa het wcikvolk op zeer onvoldoeade wijze is gebracht, ea waar blijft de groene paus die oalaags ia de « Volkseeuw » een artikel zfkondigde, om hemelhoog verheven te worden ; ongetwijfeld zal die persoon achter de schermea blijven zitten en stom blijven als een visch. » Hewel, Heeren Demccraten, na geboft te hebbea zult gij nu ook durvea de verdediging der werkers nemen ? • • la dat zelfde weekblad lezen wij nog een historietje vaa een havenkapltein die de dockers bcdreigde van een emmer water over hunnen kop te gooien, omdat ze durfden binst een stort-regen achter dea gevel van zijn huis gaan staan. Zie, 't moet wel passen, die is ook een goede vriend van de Heeren Democraten. En 't arm volk, mannes van d@ Demccratie, mogea ze dat bespotten, als 't maar uwe vrienden ziin ? » • En de socialisien van Thourout die schrevea oslangs welke groote (?) loonen men betaalt in Marquet's kiesfabriek vaa Thourout ? Zegt, Heeren Democraten, was dat uw modal-fabriek niet dan ? En wasrom durft ge au uwen mond niet openen om die werklieden te verde-digen, ea te vragen aan den millionaair, uwen besten vriesd, van zijn volk toch wat beter te betaien ? * • « Nog een klein vraagske : 't is lijk al een iijde-ke dat uw gazeijs niet meer sprsekt van sommige parochieaîdeeliDgea. Zou er al eene of andere misschien naar 't pierelaad zija ? Heia ? • * # We stellea aaa de democrafea eeae vraag: keurt gij 't besluit goed, ia 1881 genomen, op voorstel vaa gouverneur Heyvaert, en dat voor gevolg had de afschaffing der Bogaerde- ea Ste-Elisabeihscholen, zooafs ze sedert eeuwea bestoadea ? Road dea pot niet draaien, a. u. b.? Een « ja » of « neea » is voldoende. Alla, toont een keer dat ge kunt en durft antwoorden 1 * • • Hooge vliegren, diepe vstllen — is een wijze menschenspreuk, die hooveerdigre menschen nooit ■verstaan. BETERE ' TIJDEN. 't Gaat sinds maaadea slecht ia de aQverheid, en dm handel lijdt daaronder natuuriijk. Voor ds werklieden beteekent dat gewoonlijk : loonsverœindering, ongeregeld werk en werk-loosheid.la de laaiste wsken schijat het echter beter te wordea. Iaderdaad, in de meeste nijverheden komt de herleviag. De oorzakea vaa dea slechten zakengang ? Eeae der hoofdoorzakea moet voorzeker gezocht wordea in de geldmaHgel (geld-schaarschte).Ea vaa waar die geldmangel ? De oorzaak is te zoekea in de staatkundige verwikkeiiagea der paar laatste jaren. Wij allen kennen de geschiedenis van dien tijd. In de Balkanstaten hesrschte de oorlog. De verschilter.de Staien hadden Turkije den oorlog verklaard ; daarna kregen zij het zelf onderling te kwaad met elkaader. De groote mogendheden grepen in. Men vreesde voor Europeesche verwikkelingea ; men mompelde zelfs van Europeeschen oorlog. De toestand bleek kritiek. Het gevolg hiervan was natuurlqk dat de circuleerende g«ldweerden door de rechthfb-beadea zoo/eel mogelijk werden geïod, en veilig in de braadkast achter slot en grtndel werden gebergen. Het g«ld werd schaprsch, zoodoende duur ea bijgevoîg steeg de rentevoet aaazieniijk. Mea zegt wel eens : geld is de zeauw van den oorlog, maar het is dit ia niet miadere mate van dea handel, vaa de nijverheid. Waar geld ontbreekt, daar kaa aist worden voortgebracht, daar kuncen geen w rkea worden uitgevoerd. Daarbij kwam, dat de oorlog voor sommige landen van zeer nadeeligen invloed was voor BRUGOB 4 APRIL Î9?4 BEN CENT PER NUMMBR. 3* JAAft — 14

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre t Brugsche volk: katholiek volksgezind weekblad voor Brugge en omstreken appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Brugge du 1911 au 1921.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes