t Brugsche volk: katholiek volksgezind weekblad voor Brugge en omstreken

756 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 18 Avril. t Brugsche volk: katholiek volksgezind weekblad voor Brugge en omstreken. Accès à 09 août 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/t43hx16t1q/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Godsdienstig- praatje Hoe ffoeizitwoord aan de opwei pin (je 12 tegen don. godsdienst Christen werkman, die « het Brugsche Volk leest, hier hebt g« nu iets nuttigs voor u en i« dat ge wel dient te weten, waot daar gaat ge dag voorbij, niet waar, zonder dat uwe chr: ten • princiepen door eenen cf anderen groi spreker worden aangerand en door dan het gehaald. Ik bedoel hier ni«et, natuurlijk, de opwerping ▼an de boeken ; ik bedoei de opwerpingen v de straat ; ik bedoel de opwerpingen van fabriek of van den werkwinkel, die van de h« berg oi van de meetingszaal,die van 't cente blad en van 't goddeloos vlugschrift dat u gra en voor niets in de hand wordt gestoken. Opwerpingeu, waarop ge heel dikwijls ku antwoorden, — 'k weeî het — en die ge d; niet laat maken, tneen ik wel, zonder tege spreken en den mond te sluiten, aan hem die ultbrengt. Deedt ge 't niet, 'k xou het u no< vergeven, want 't is erg te betrcuren eilaas d zooveel katholieken dien moed nog niet bez ten en dat ze maar immer zwijgen en lati zeggen, tôt groote ergernis en schande van hi die ter plaatse zijn. Als ge kunt antwoorden dus, doet het ! ma M zal wel eens gebeuren ook dat ge niet kui en 't is het geval dat ik voorzie, als ik c srtikel hier, neerschrijf in uw blad. 't Is jui voor dit geval dat ik u wapens in de hand v geven. En om te beginnen, vandaag, zou ik u gei andere waarheid willen voorhouden dan dez< Vriend, zeg ik u, als u dat voorvalt, zij! daaro niet uit uw lood geslagen en wees niet z< onredelijk dat ge seffens ook aan 't twijleli gaat, omdat ge juist voor den oogenblik ni weet wat gezsgd. Is dat immers zoo wonderlijk, vraag ik, i kan m en redelijk van u eischen, dat ge dadeli •n op ailes antwoorden kunt ? Maar, lievs hemel, zij, die den godsdien bastudeerd hebben, kunnen zich evenwel bevi den in 't zelfde geval, en ze slachten daaria vi al die studiëa hebben gedaan. Een advokaat, hij mag nog zoo geleerd zij kan niet dadelijk aile kwesties van recht oplo sen, en moet ook al eens, zijn boekea daarov raadplegen, wel ja, staat dan nog bot soms voi een redeneering van zijn tegenstrever en weet niet wat op gezegd. Neemt nog een geneesheer bij voorbeel Met hem gaat het niet beter. De groote pri ciepen van de medecijaen heeft hij bestudeer maar hij kan daarom niet aile g'evallen beoo deelen, en staat ook al eens voor een leit dat 1 voor 't ocgenblik niet uitleggen kan. Om dadeliik aile moeiiiikheden op te losseï moet men de praktijk hebben, de behendighei* de doorslepenheid van zijn vak, en voor al wetenschap is het hetzelfde : ge moet er in t'hu zijn, anders gaat het niet 1 Wat zoudt ge nu zeggen echter van een advi kaat of van een geneesheer die, om wille v< een vraagpunt waarop hij niet seffens kan an woorden.aan de rechtsgeleerdheid zelf of aan c geneeskunde twijfelen zou ? Het ware eenvoud weg, een dwaasheid niet waar van zflntwege Welnu dan, waarom zoudt ge twijfelen, £ ook aan uw geloof, omdat ge bot staat voor e« enkele opwerping ? Waarom zoudt ge niet doei wat zij doen in dit geval ? Zeggen bij u zell ik kan daar niet op antwoorden, 't is waar maar 't antwoord staat in de boeken, en indi« ik ze raadpleegde 'k zou het dadelijk vinden De grondredens toch blijven recht staan, en d is tnij voldoende ; ik zie niet voor 't oogenbl hoe dat uitgelegd, maar ik weet toch, ovi 't aigemeen, waarom ik geloof. De grondredens, hoort ge, die alleen moet ( immer iadachtig zijn, en altijd de innige ove tuigiug bewaren dat uwe godsdienstigheid c zedelijke groaden steunt. De grondredens 'k wil zeggen het bestaan van God, en de mir kelen van Christus, bij voorbeeld zijn verrijzeni die u bewijzen dat hij in Gods naam heeft g-sproken; 'k wil zeggen nog het gezag van c Kerk die hij stichtte, en die door haar voor durend bestaan alleen, haar goddelijkheid i haar waarheid bewijst ; 'k wil zeggen eindeli het leerambt van uw priesters die u spreken naam van hun bisschop, en in naam dus van d< Paus, den opvolger vas den H. Petrus, laat ik zeggen : in naam dus van Christus zel die hem over u heeft aangesteld. Om Gods wil toch, wordt dat ailes valscl omdat ge nu en dan tegen een bijzonder lee puot van dieD grooten godsdienst, een of ander ■ mosilijkhtid hoort inbrcngen tegen deweika g *- niet bestand zijt ? Onredelijk warë't, dom e: ? dwaas, voorwaar, tôt zoo iets te bssluiten. m Niet twijfelen dus 1 Zwijsren, misschien, maa ,ls niet twijfelsn I Wat zeg ik ? Nsen, zwijgen oo e£J niet ! Ik zal u, d« naas'e keer, aactoonen dat g is_ nooit moet zwijgen, en dat er altijd aan ci )(_ grootsprskers van meetingszaleu en herbergen el een deugdelijk antwoord te geven valt. SD Het wetsontwerp le op DE ra Sociale Verzekering'en ,js 't Is deu 21 Aptil dat het wetsvoorstel betrei fende de Sociale Verzekering in besprekini nJ komt. Twaalf zitlingen zijn daartoe voorbehou »n don- a_ Hier een beknopte samenvattiug van he Je wetsontwerp, dat door de Regeering zelf wer< jjj naergelegd, en door de Parlementaire kommissii ai werd gewijzigd : U_ De verzekering tegen ziekte, invaliditeit ei ouderdom zou verplichtend zijn vcor de werkiie *u den en bedienden van beide geslachten, van a 16 jaar, gebezigd in de nijvsrheid, des land ar bouw, den handel en het visschersbedrijf. t Degenen die meer dan 2 400 fr. per jaar win |j{ nen, of meer dan 65 jaar oud zijn, of thuiswerkei st voor meer dan een patroon, zijn niet verplich rjl zich te verzekeren Vreemdelingen, sinds 1( jaar in België gevestigd, kunnen ook de voor )n deelen der wet genieten. De verzekering tegen ziekte en invaliditei m wordt gedragen door de erkenda mutualiteit o |Q door gewestelijke raden, dit naar keus der be ,n iaaghebbenden. De ouderdomsverzekering geschiedt nie onderling, wordt door de Algemeene Spasr- et ;c Lijfrentkas gedaan. De werklieden en bedienden mogen niet ver plicht worden zich bij eene mutualiteit aan t< st sluiten, die hun niet aanstaat. ;I_ De mutualiteiten doen hun eigen huishouden m Zij moeten cchter hunne leden verzekeren : a kosteloozen geneesdienst, of zoonict daarvoo a eene extra-vergoediug betalcn ; b) een oedèr s' stand van minstens 1 fr. per dag, gedurende : s~ maanden en door de herverzekering tôt 65jari " gen ouderdom ; c) gedurende de ziekte of invali ,r diteit de bstalicg der verplichts pensioensbij drage tôt een bedrag van 50 cent, per maan< j weerden ; d) aan de aangesloten kraamvrouwei ' secs vergoediDg geven van ten minste 40 fr. Na 6 maanden lidmaatschap m*g nieman< ' om politieke redens nog uitgesloten worden. Voor deze die zich verzekeren door aanslui ting bij eene erkende mutualiteit, bepaalt dezi laatste de verzekeringsbijdrage. j' Voor deze die zich aansiuiten bij de geweste ■ ' lijke raden, is de bijdrage bepaald op 12 fr. ps : jaar voor de ziekteverzekering, 6 fr. voor di invaliditeitsverzekeriog. Voor degenen die mis dan 15 fr. per week winnen, is dat op de helt " gebracht. Voor alleu is de bijdrage voor d< ° ouderdomsverzekering op minstens 6 fr. pe i jaar bepaald. Per verzekeringsplichtige werkman die zij il I hunnen dienst hebben, moeten de werkgeveri -, 4 fr. per jaar bijUggen voor de ziekte. en ouder ; domsverzekering. De Staat legt er 25 cent, pe ' frank tôt de eerste 12 fr. bij, voor de ziekteverze ! kering. Voor degeuen die geboren zijn voo i 1865 is het 50 cent. ' Voor de invaliditeits- sa ouderdomsverzek-. ring is de tusschenkomst van den Staat geregeld 1 de eerste door de wet van 5 Mei 1912, de twee it de door de wetten van 10 Mei 1900 en 5 Jun £ 1911. Degenen, geboren v6<5r 1 Januari 1843 en it cood verkeerende, krijgen van den Staat koste • loos een hulpgeld van 120 fr. per jaar. Om da " zelfde te bekc men. moeten degenen die geborei . zijn in de jaren 1843 tôt 1848, minstens 18 fr. il " de Lijfrentkas hebben gestort. De Staat stelt eei krediet van 5 mil|oen ter beschikking voo: ' 't bouwen en onderhouden van sanatorium: I " voor de verzekerden, die lijden aan besmette . lijke ziekten. ^ Aan de verbonden van mutualiteiten, die een< .. tijdelijke bijzondere kas inrichten om jaarlijkscht vereoedingen te verleenen aan de leden die vooi ,n 1871 geboren zijn, zal de Staat toelagen verlee _ nen. Deze toelagen zullen in verhouding staar < met de bijdragen der leden. ' Om de toelagen van den Staat te bekomet voor de ziekteverzekering, moeten de mutuali ' teiten : a) de tarieven aanveerden, die voor der e g'rneesdienstvastgosteld zijn ; b) ten minste 85 "/, : . în onkostca riei gctiLCSkuiidige verzorgisg ui s eiifin mtddeien dekken. Eene aanvullende to&iage van 1 tôt 3 fr. kar r vcrleend worden voor den genteskundigendiens k dtr verzekerden, die ver wocea van een genees-c hesr. De gewestelijke raden zullen beheerd t worden door ezn komUeit van minstsns neger , en hoogstens 15 leden, waarvan 5 tôt 8 zuller aangeduid worden door de mutualiteiten, 3 tôt E door de Rogeering, en 1 of 2 door de genees h*er?n der streek. Er wordt een Hoogsre Raad der Voorzorgs instsiiingsn gestïcht. Doel sn werking zullsa bi koniakliik besluit worden bepaald. Een of meei L tfgeveerdigdan van de erkende verbonden var - «eneesheeren en zpothekers zutlen er deel var » makeu. Ook een Centrale Raad wordt ingesicld, die voornamelijk mexiaium- en mioimumtarieven za t vaststellen,en,bij voorkouende geschillen betref 1 f<rnde den geneesdieest, bij wijz^ van vcrzoecicg s of van scheidsgerccht zal optreden. De verzekering tegen ouderdom wordt dade i LIJK verplichtend, de verzekeringr teqren ziekte - en invaliditeit terst van af 1 Januari 1917. 12-13 JULI 1914. 12* Juii van dit jaar vieren de vereenigde i Christine werklieden van Balgië de 10* ver ja-t ring der stishtint; van 't Afgemeen Sekretariaat ) der Ctrisiene BsroepsverceriiginKeo. 13e Juii wordt hst 3" Christen Syndikaal Congres, ^en vorigen dag plechtig geopend, voort-t gezat. 1 De 10e verjaring der stichting van het Alge-meen Sekretariaat zal den zondag, 12 Juii gevierd worden op de voîgende wijze : t i1" Om 7 ure 's tnorgccs, in tis kerk der i Predikheeren, algemeene communie voor de leden der christene vakvereecigingen van Gent, ■ met geiegesheidsaanspraak van E. P. Rutten ; s 2° Om 11 ure picchlig Te Deum ia Sint-Baafs- kerk ; 3° Om 11 1/2 ure, opeuing van het 3e Christen ) Syndikaal Congres. Openingsrede van d«a voor-r Jitter van 't Aigemsen Christen Vakverbond ; • btgroetingsreden der buitenlandschs afgevter-5 digden ; 4° Om 3 ure namiddag groote feeststoet ; 5° Om 4 1/2 ure, feestvergadering, vereerd - door de aanwezigheid van Z. E. Kardinaal ! Mercier, Aartsbisschop an M. baron de Broque-! ville, hoofdminister. De feestredsn zullen ge- houden worden in 't vlanmsch door hoogleeraar ! Frans Van Cauwelaert, volksvertegenwoordiger van Antwerpen, in 't fransch door hoogleeraar - Léon Mabille, volksvertegenwoordiger van ! Zooingen ; 6° Om 6 ure uitvoering eaner f«estkantate, - woorden van M. Filiep De Mumiyock, hoofd-r opsteller van « Het Votk », getoonzet door M. î Maurits Henderick, bestuurder der Harmonie i « Het Volk », van Gent ; t 7° Om 8 ure, groot kunstconcert door eene i der befaamdste muziekmaatschappijen van hel r land. Voor het 3* Christen Syndikaal Congres is de i dagorde als volgt vasigesield : » 1° Verslag over de werkzaamheden van hel - Aigemeen Vakvetbond. — Verslaggever : Victor r Pary en Reré Debtuyae ; 2° De Stand der Christene Vakbeweging in r België. — Pater Rutten ; 3° Wetçeïing op den huisarbeid. — Mîjufiers - Victoire C.appe en Maria Baers ; , 4° Betrekkiogeu tusschen vakveraenigingen, - mutualiteiten en andere sociale iastellingen. — i John van Dyk ; 5° De Engelsche Week. — R. Debruyne ; i 6° Oiwe eischen in zake Arbeid»«etgeving. - Bekrachtiging van de vroegere besiuiten ; I 7° Houding der werkbeurzen ten opzichte var i arbeidsgeschillen, loontari*ven, werkloozenver-I zekerieg, hervorming der lir-fdedipheid en betru ! gelingder landlooperij. — E. H, Era. Vossen. r Heesten en Congres moeten bâide eveogoed ; lukken. In den feeststoet en in degrootefeestvergade ring moeten we minstens 10 000 vereenigde : Christene werklieden samenbrengen. Die feest-> beteoging moet ook eene iadrukwekkenda hulde- ■ betooging zijn aan 't adres van Pater Rutten, de stichter van het Aigemeen Secretariaat, de leider i en de ziel der christene vak- en volksbeweging in België. i Wij durven hopen dat de christene vereeoi- • gingen van Brugge daar voltallig zullen naarto< i gaan. i Bij de schilders. De toestand zooais hij zich nu voordoet, kunt I gij k'.aar vîrstaan uit het vlugschrift dat deze week in de stad werd rondgestrooid en dat wij hieronder overdrukken : AAN DE BURGERIJ. 't Was gedaan en 't ging effan gaan... en allés staat veer om voort te duren. Wiens schuld zal 't nu zijn ? Ziehier feiaar de feiten. 't Is van de werksta-king der schildersknKchten, dat -»ij spreken. In eene onderhandeliug onder patroors en 1 werklieden, der. 3 April, was men niet t' akkoord Kekomcn. Daarcp wsrd vau wegens de werklieden opnieuw bij brisve aangedrongen. Het weigerend antwoord dsr patroons brak de onderhandeling af. De tusscheckomst ter bemiddeliog werd ge-vraagd aan den achtbaren hesr Gouverneur der provincie, die gereedelijk aannam. Hij belegdc eene bijeenkomst onder afgeveerdigden der betrokkene vereenigingen, d?n 9 April. Op di« biieenkomst werd vaa wsgecs «sen afgeveer-digden werkman — met waarlijk groote toesrt-^endheid, — het vcorsM gedaan, DEN OP-SLAG DOOR DE PATROONS ZELF VOOR-OESTELD TE AANVEERDEN mits eene enkele voorwaarde, dat er maar één exîam zou moeten gedaan worden voor do voile bekwams schilders die zouden 38 centiemen verdienen, en geen exaam voor dsn opslag tôt aan 35 centiemen. Dit zou ter goedkeuring aau de werklieden worden voorgesteld. De haer Gouverneur deed die groote toege-vendheid uitschijuen eu deed «en biroep op de heeren patroons. De heer voorzitîer der Patroons verklaarde dit aan to nemen en het ook aan zijs;« vereeniging voor te stellen. 't Officieel verslag van deze bijeeckomst besiatigt dat de patroons, (ten getalle van "7 tegenwocrdig : de HH. Lamejeus, Gadeyne, Blondeel, Traen, Ghfysen, Van de Fack>sre, Meogé), daarin EENSTEMMIG waren. Niemaud inderdaad ver-klaarde zich daarteetn, zoodanig dat de heer Gouverneur, zoowel aïs de afgeveerdigden der werkiieden overtuigd waren dat dp.arop de vreds zou kunnen geteekend worden. 't Voorstel werd aan de werklieden gedaan, en hoewel zij ver de meests hadden toe^egeven, om de verzoeniag te hebbgn, wsrd het aange-nomen.En 's auderendaags, den 11 April, de vereeniging der Patroons liât weteu dat zij het niet aan-vesrdde en volstrekt op ciets, zalfs op het rsde-lijkste niet wilde toegeven. Dit voorstel wsrd bij hen door den voorzitter en een brstuurlid ondersteund, doch 't werd verworpso met 20 stemmer- teg-en 3. Bemerkt wel dat zii met "7 bii den heer gouverneur dit hadden aangenomen 1! Ten minsten, zij hadden door hunne stilzwijgendheid aan den heer gouverneur laten g«looven dat zij het aanveerdden. Wij laten aan den lezer zulke handelwijze te beoordeelen Welke is de beteekenis van deze weigering ? De werklieden vroe^en voor de bckwame schilders DIE HUNNE BEKWAAMHEID DOOR EEN ERNSTIG EXAAM ZOUDEN BEWIJZEN, denzelfden prijs die sinds bijna twee jaar hier in stad zonder exaam betaald wordt aan timmerlie-den en metsers, 't zij 40 cent. — De patroons-ondernemers hebben aan de patroons-schiidcrs dezelfde vraag gesteld : betaalt uwe bekwame werklieden gelijk wij. — Het lostenboek vcor stad schrijft voor de schilders dieczelfden prijs voor. — Welnu, niettegenstaande dit geven de werklieden toe — van zich tevreden te stellen met hetgeen de patroons maar willen geven, dus nog 2 cent, min te krijgen,na een ernstig exaam, dan andere werklieden die geen bewijs van bekwaamheid leverden. — Vau die toegeving houden de p3troons geen rekeaing. Voor de zeer gewone werklieden die maar het eenvou-Jigste van 't ambacht keonen. aanveerdden nu de werkl<eden den loon van 35 cent. — Die prijt wordt betaald in steden lijk Thielt ! ! Te Gent krijgt gelijk wie schildert ten minsten 36 cent, eu te Antwerpen zijn er geen beneden de 48 cent. Aaa de deur hier, langs de zee, te Heyst.te Koocke, betaalt men 40 cent, ten minsten.En toch willen de patroons de vrede daarop niet teekenen. Wat willen zij dan ? Zij hebben eens in 't gedacht gehad dat ook I "APRî^gu" 1 '«i'1 ■"1Jw'''r>11 [ll"Tllllri 11 R_ ni " i "JAAK ï6

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre t Brugsche volk: katholiek volksgezind weekblad voor Brugge en omstreken appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Brugge du 1911 au 1921.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes