t Brugsche volk: katholiek volksgezind weekblad voor Brugge en omstreken

1214 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 13 Août. t Brugsche volk: katholiek volksgezind weekblad voor Brugge en omstreken. Accès à 09 août 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/fx73t9f62v/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

DE OORLOG. DE TOESTAND. j't Zijn leeuwen! Bptfeg^ssagR^ nuati iiiglMi lim ii i r* i it Heil, onze dapperen ! ! Wat zouden wij, zoo dachten velen, wat zou-: dêû wij met ons léger kg tegen dat macbtig j Duitschland kuunen ? Men een blaas 't vliagt al ! om ver. Moetes ze niet beschaamd staan nu, zij altea | die zoo dachten ? Ze kenden dan ons eigen : bîotîd nist ? Des te grooter en te edeîer, joagere mannen die streedt voor uw ea ons îand, komi ge uii dien strijd. Zooveel moed es wfcerstandskrscht, zooveel opoffsring kendeu we u niet. Hall zij hua, dis klsine Belgen, dis den koios, is zijn brutalen ûachtêlijken stormloop zegepra-lead weerstonden. Ecuwigen dank zij hue, die dapperen, cfi« 't vaderland hebben gfred. Wat er immers r u ook geschietiUs, dat Frankrijk zegeprale of Duitschland, België heeft bewezen dat het weer-dig is een onafhankelijk laad te biijven. Ook Frankrijk mag hua dank wijteu, wa«t zonder hen was 't Duitsche leger rceds Frack-rijk in, hun onvoorbereid isger omver stor-mefid den weg op naar Parijs. Heil en dank onze dappere soldâtes. G -h hsit-oc-k; ddeœasl hsit onzsa Hocfd-mimster de Broqaeville die, spijis vele zijner âigcne vriecden, oas leger hervormde omdat ! hij dacht dat het moest. Heil osze helden vooral die vielen op 't slag-veld ! Een roemrijke dood, die wel de rouw in in huis zal vogren, maar die tea teuwigea dags met sdeie fierheid zal herionerd worden door vader en moeder, door vrouw en kind, die hun-nea zoon, huanen man, hun vader opoffsrden ; Hij stierf vcor 't vaderland ! Hsii die helden die viéSen, Bidden we voor hen dat God hun de eeuwige zegepraal v?r-leene ! * Ons biddend volk. ! 't Is aïs eene electrische strooming dis door | oas volk vaart. Zonder dat het door iemand j werd aaagezei, enkel bij de aanwezigheid van | het gevaar, is het vol betrouwen in een vurig ; aanhoudend bidden tôt God gegaan. Geen huis bijna in België waar er ni?! 1 gebeden wordt, geen cmmegang bestaat er cf dagelijks ziat men er honderde msnschea den paternoster in handea, geen beevaartplaats çf het stropt er van ons biddend« volk : Esne algsmesne opweiling ia 't van 't gods-dienstgevoel dat hier en daar eeaigzins was ingêsluimerd. Pater oorlog preekt zoo luids dat ook de versteendstea wakker schioten. Hoc troostend dis 15 à 20 duizead Brugge-lingen die verlsden week vrijdag den ommegang van 't Heilig Bloed dedsn. Hoe stichtend dià 25 à 30 duuend ms-ischea zoadag op de Markt ne Heilige Maagd aanroepend. MetO. L. VrouwHemslvaart zullen er weeroai duizenden den proeessiegang op O. L. Vrouw parociiie biddend voigeo, en 's aaderdaags den belofte stoet meegaaa van de kapel van O. L. ; Vrouw van Blindekeas naar O. L. Vrouw ter Potterie. Beide deze heiiigdommea zijne inaig verbon- j d«a met de g«schie-!'îî?is vas Bruggs, ; ielkensials sisds de jâren 1300 dat eea groot onhsi!,oorlog of hoagersnood,de stad bedreigde, 't was daar vooral dat de Bruggelisgen om hulp# 1 gingen smeeken bij Maria de Moeder Gods. Bidt voort, cbristsne vrouwen. Doch bidt gij ook, tnannen van Vlaanderen ! Dit is 't werk aiet van vrouwen alleen. Mannes die niei strijden gaan en ook niet bidden willen, zijn dat nog mannen of christenen ? ■ A . ^ Waar en wanneer DE GRQOTE SLAG? Wellicht wannser dè lezer dit blsd krijgt zal de slag geslegsa zija. W« behoevsn dus gssn profsêf ie spslen. Nogtass mogen w® ons ba-trouwen uîtdjrukken. Ou-ze legerstaf bîvat k-tap-pe maaasa. Ze ksnnan de liggiag vau België, of een wegelke na.Z'hsbbsn den tijd en dë gelsgea-heid gehad in voile kalmte hun plan op te maksa. Zouden we dan niet mogen zeggen : die mannen hebben de goe plaats gekozen, dan voordeeligsten stand om slag te leverea ? Iadien ze den Duitschman wat ver latsn bin-neakomea, 't zal wel zijn omdat het alzoo voor j oas leger best is. De Duitschman integssdeel kest ons had zoo \ goed niet ; hij is bedrogea gewsest iu zijn plan, hij raoet dus naar eea ander plan uitzies voor 't welk hij niet bsreid is. Beide moeten zek«r vandaag of inorgen veer-dig zijn en de groote slag kan niet laager uitblij-vea. Doch wis zal aanvallen? Hierop zwijgên wij. Wij wachteu vol betrouwen. VOOR ~0NS VOLK. ! Rijkea en gij allen die iets kunt, nu of noait ' is 't de oogaublik de christene naasienlidde te ; Eedenkea. Onze soldaten vechtea om onze onaf- ; haakelijkheid, om oas leven misschien m ons | huis te vrijwaren. Aan ogs dus te zorgen voor de dierbare ; wezeas die zij achterlietea. Veel ja veel moet er gegeven wordén. Doch vergetsa we de werkloozen aiet. Lijden de famiiisn dsr sojdr.teo, dszfi ^sr '> weikloozea lijden nog mssr, ter? minsten stoffs- . lqker wijze. Bianea enke!?i dsgen, waaresr huane gespaarde cèaten zullen op zijn, lullen j zij ailes te kort hebben Dankt op uwe medcbroeders, en ailes broe- « derlijk gedseld ! De Duitschsrs die hier in oas midçisa zijo, schijnen geanszias geestdriflig van den oorîog tegen B«lgie, O? gekwstsîea zijn kalm en bs-daard ea hebben geen wrok tegen onze soldaten. lutegendeel, 'i spijt hea dat ze hebben niGStea vechten. De gevatsgenen zijn meastal afgemat en uitgg-put. Veleq bewearen, zslfs officisrea, dat zij niet i wisten dat ze tegen Betgen streden, zij meeadea dat het tegen Franschen was. Zie» dat gslooven wij niet ; doch 't feit dat ze ds zaak zoo voorstellen bewijst dat ze kwaad zijn oaadat ze tegen ons moetsn vechten of tes minstan dat zij er eenigzias over beschaamd zija. Ze toonen zich in aile geval niet zser ingenomsa met den oorlog. Dit stemt tea andgren o verses met 't feit dat vele Duitschsrs zich gemakkelijk gevangen hebben gegevaq. Die zslfde tooa is veel erger nog bij dia | Duitschers die hier woonden en die bij bouder- \ den hier vaste rittan. Deze verduiken doorgaass s hunne afkeuriog niât voor dea Keizer. Oader die menschen zijn veel schuldeloozen i die te beklagen zijn, ouders die vaa huane kia- l ders geseneidsn zija, vrouwan van huans mans, ï menschen die zonder middels van bestaan zijn, j dutsen. O, 'k weet wel, 't is onze schuld niet, 't is ds | Duitschman zelf die oas dwingt alzoo te werk te ; gaan en die menschen of kort te zetten ef uit het ' laad te baanea. Doch dit is ook @en van die ? duizende kwade gevolgen van den oorlog : \ msnschendie uit hun laad verblijvsn en die alies | mosten boetea. En zoo zijn er ook Belgen la Duiischland die \ ook daar zullen vastgezet worden en zonder » bestaan. Ot oie wreedheid van den ooflog ! Mijnheer Ruzette, alsook M. Vandervelde zijn j slk op hun eigiu een bezoek gaan hrea^en bij die measches, en hebbss door hunne beîang-steUicf? bewezen d&i de Belgen M kwaad met \ 't gosd kuenea loonen. Vergeten 't wij niet : een glas water in mijnen naam gegeven zal niet oabeloond biijven. Zoo prak Jezus. Bij de gevangenen en gekwetsten te Brufim lAis een di oom !... I Als ge, in uwe gedachtea, veertien dagen achteruitgaat, zoudt ge niet pein-zen dat ge gedroooid hebt ? Over veertien dagen, ailes rustig, ailes in werkzaamheid, — ten raiLSte bij ons !... En nu !... Oorlog zelfs, ja eerst in België ! Wel hiugen ouweerswolken over zekere landen, — maar bij ons niet. Wij Belgen en hadden geen ruzie of moeilijkheid met geen een van onzs geburen. Wel nam onze regeering militaire voorzorgeu ; maar niemand kon dat kwalijk nemen : 't was om de mogelijke vechters buiten ons vaderland te hou-den. Die voorzorgen, ze beteekendea, ze zegden, tegen onze twee machtige geburen : Wilt ge oorlog voeren, we betreuren 't diep, om 't bloed dat zal vergoten worden, om de slachtoflers die zullen vallen, om de onzeggelijke schade die landbouw, handel en neriug Zullen ondergaan ; wilt ge niettegen-staaude dit, vechten, we kunnen het u niet beletten 1... Maar eerbiedigt België, dat onzijdig is ! . ..En Duitschland sprong op België! En een gedeelte van België staat nu te vuur en te vlamme. Belgen, zelfs > niet strijdende Beigen, werden omver-geschoten.Duitschland heeft tusschen hem en België eene zee gegraven — eene zee va" traneo en bloed !.... Oi/eral staat men te weere, — overal waakt — en bidt men : Heere, spaar Belgie van verder en meerder leed !... , Kort overzicht. Verleden dinsdag drongen de Duit schers op Belgischen grond. Te Visé ontmoetten zij de Belgen. De eerste schok was voor de Duitschers ; zoo bloedig dat een duitsche officier die gekwetst werd, zegde : Daaraan hadden wij ons niet verwacht. 's Anderendaags woensdag was 't wat anders. Dan vielen ze de forten aan van Luik.Ze werden achteruitgeslagen, duizenden dooden en gekwetsten op het slagveld latend. 's Nachts kwamen ze terug, nog met nog meer volk. En opnieuw werd door de Belgen eene schrikkelijke slachting aangerich^. | Donderdag nieuwe stormloopen der Duitschers, steeds verwoed. Nog im-mer afgeslagen, met schrikkelijke ver-liezen.Vrijdag nieuwe veldslag de grootste nog van deze bloedige weke. 't Was opràeuw eene nederlaag voor de Duitschers. Bij zooverre dat zij eindigden met eenen wapenstilstand van 24 uren te vragen. De Duitschers bckennen dat zij ver-ledene weke, tôt viijdag noen, 23,000 man verloren hebben, aan dooden en gekwetsten. Als ze dat befcennen, mag men het vare cijfer wel als hooger aanzien. Deze week, tôt heden woensdag, hadden mee^t ruiterij-gevechten plaats, Woensdag 12 Oogst. 't Nieuws dat de staf van ons leger meêdeelt, is geruststellend, hoewel dat er dondgrwolken in de lucht hangen. Na eene heidhaftige vgrdediging van Luik zija oaze soldaten vaa daar weggçtrokken. De forten biijven oagedeerd bezet met oas volk, doch ia ds stad Luik zelf h^sft men de Duitschsrs latan bianeakomen. Waarom ? Wij zijn geen lid van den staf en we wiiien ook geen alwsters zijn lijk er nu bij de viete zija, Nogtaas durven we eene gissing wagen. Ds roi van Luik is ten grootendeeie uit-gespesld : Luik moest den Duitschman 3 maal 24 urea kannea tegeahoudea, om den Frensch-maa toe ta laten oas ter hulp te komea. Dat heeft het op heidhaftige wijze gedaan, vijf dagen lang, meer als noodig. De forten, spijts ailes, biijven stand houden en die kunnea nog het tweede deel van huane roi spelen : beletten aan het Duitsche leger met voile legerkorpsen gemakkelijk door te komea, en ons ve'.dleger ondersteuuen om de concen-tratie der Duitschers te belemmerea. Doch de ro! van ons seger ter vsrdediging van Luik was uit. De vijand was lang genoag weer-houden. Fraakrijk en Engeland hebben huaae huip gezoadea, nu zal 't best geweest zijn dat ons leger van Luik achterultlrok, om 't groote veidleger te gaan vervotgea en samen met onze bondgeaooten den grooten slag voor te berei-den. Een belgische dagblacschrijver, die zaterdag uit Luik kon ontsnappen, had, in deze stad, een gesprek met eenen duitschen officier. De dagbladschrijver vroeg aan den viiandelijken officier : — Wat peist ge van de belgische soldaten ? De officier antwoordde aanstonds : — « 't Grootste goed. Het zijn aiier-« eerste schutters en hun moed dwiagt « de bewondering af zelfs van deze die « door de omstaedigheden verplicht « zijn ze tôt hun spijt te bevechten. « De belgische soldaten trekken ten « strijde met een buitengewonen moed; « het zijn leeuwen... » Ja, de Vlaamsche Leeuw is daar ! En onze waalschebroeders en moeten niet onderdoen voor de Vlaamsche Leeuwen. Al te gare 't zijn Belgische Leeuwen ! De gazetten van gansch de wereld schrijven met eerbied en bewondering over den heldenmoed der belgische soldaten. De fransche bladen drukken allen dat Belgie, door zijnen helfdhaftigen tegenstand aan den indringer, den eeuwigen dank van Frankrijk verdiend heeft. 40,090 îepii 120,000 Verleden weke dreven 40,000 Belgen 120,000 Duitschers achteruit. A BRUGGB, WOENSDAG 12 AUGUSTUS 1914, EEN CENT FBR NUMMSR. 3* JÂAR — 33

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre t Brugsche volk: katholiek volksgezind weekblad voor Brugge en omstreken appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Brugge du 1911 au 1921.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes