t Brugsche volk: katholiek volksgezind weekblad voor Brugge en omstreken

892 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 16 Mai. t Brugsche volk: katholiek volksgezind weekblad voor Brugge en omstreken. Accès à 19 août 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/cz3222s493/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

BRUGGE 16 MEI 1914. BEN CENT PBR NUMMER. 3* JAAR — 20 WET BRUGSCHE VOLK K/lTHQLiEK VOLKSCEZiND WELEKBL/1D VOOR A. BRUGGE EN OMSTREKEN «** u—hhymh«i i > i Geloofsonderricht. Vrijdenker zijn! Vrijdeaker zijn, heb ik gezegd, is «en dwaa: heid t bu voeg ik erbij, vriend lezsr : vrijdet denker zijn is zijn zelvea bedriegen of zich au uitgevea voor hetgeen men is. Wat beweert bij immers, hij die er op roea dat hij een aanhanger is van do vrij s gedachte Hij beweert, aiet waar, dat hij denkt, en hij b( weert vooral dat hij vrij is in zija denken Weinu, ncch 't eene noch 't aadere is waar ; di mannen denken niet, ea er zijn er geene di meer geboadea en meer verslaafd zijn dan zij Die zoogezegde vrijdenkers, beweer ik, denken niel Ze beelden zich in dat ze ailes wetea, omd; ze aan aiets gsloovea ! Och arme, wat slaan z denbal toch mis!... Ze weten aiets, zeg ik u zelfs niet dat zs van de werke weg redeneerea Ze boffen : « ik heb vrije gedachtea, mija prin ciepen, mijn ovsrtuiging » ; eu ze hebbea meestî nieis anders dan blaai, en ijdele gemaakthei over hen. Vermits we van vrijdenkers spreken beste lezer, spreken we er ia voile vrijheid van Men is doorgaans vrijdenker, niet om zijn gees maar om zijn ge weten vrij te houdea, niet om di Rede te aanbidden maar om zich te ontdoen va: aile zedeleer met allen godsdienst te verwerpen Men is doorgaans vrijdenker, om vrij-doener et vrij-lever te zijn. Ziedaar de waarheid, ziedaa wat er onder dat groote woord, dat er zoovele: misleidt, eilaas, gedoken en verborgen zit. En zijn ze vrij, ten andere ? Zij, die zoo geern vau vrijheid van gedach'u spreken, zijn ze niet de ergste ondcr de slavei soms ? Ongetwijfeld. Ze zijn slaal, zeg ik u, vat huaae opvoediag die mis uitgevallsa is ! Ze zij! slaaf van hunnen partijgeest en van hunne poli tieke gedachten! Ze zijn > slaaf van 't middei waarin ze leven en dat op hen drukt zoodaaij dat het hun aile eigea denken ontneemt ! — Z; zijn slaaf van een geheim genootschap, waaraar ze hunnen naam en hunne vrijheid hebbei gegeven. — Ze zijn slaaf eiadeiijk van dei lafsten en wreedsten dwang die bestaat ! der dwang van 't menschelijk opzicht, dat hut gedacht ketent, en hun woord boeit, en hui leven, en dat hen heel anders haadelen doet dar ze inwendig neenen en van zin zijn in den gronc van hun hert. Wel ja, duizeadmaal, die man die zich vrijdenker noemt is een slaaf ! En ziin meester, zijn dwingeland, 't is dat boek waaruit hij, ondei den dekmantel der weteaschap, de grofste ongodsdienstigheid iudrinkt 1 't is dat dagblad, dat nooit gesn andere zaken dan grootsche et heiligc aanvalt 1 't is die meetiagspreker dit hem aile slag van dwalicgea en vooringaaomen* gedachten opdischt ! 't is die gabuur of die werk-makker die hem honderde verkeerde stelliager opdringt zoader dat hij ooit den moed heefi hec tegen te spreken ! — Wat al vooringenomend-heid in dien geest die zich vrij waant ! Wat a spoken die hem doen beven ! 't Doet waarlijl pijn aan 't hert, hem zoo laap in de slaverci; gedompeld te ziea ! En hij durft roepen dat hi; vrij is ! 0 grove begooeheling ! Geen grootei slaaf dan hij ! — ♦ O.-H.-Hemelvaart. Het uur is gekomen waarop de Zaligmaker tôt zijcien Vader zal weder-keeren. Hij heeft het verlossiogswerli voltrokken en zija apostelen met een goddeliik gezag bekleed, om hunne zendiDg onder de menschen te vervul-len. Hij heeft zijn leerlingen voor hel laatst vermaand en hun den H. Geesl beloofd ; dan verhefthij zijn handen, er zijn leerlingen zegenende, stijgt hij ter hemel in den stralenden glans zijnei godheid en omriDgd van de jubelende schare der zielen, die Hij uit het voor geborchte der hel verlost heeft en ir zijn zegetocht meevoert. Terwijl dt apostelen nog verrukt ten hemel staren verschijnen twee engelen, om hun tt bevestigen, dat de Zaligmaker nog eeni zal terugkomenin dezelfde heerlijkheid, om de wer£ld te oordeelen. * * * [" Deze heilzame gedachten moeteD ons, vrienden, op den heiligdag van O.-H.-Hemelvaart bezighouden. Wel ? inogen we, zoolang God ons 't leven s- en de gezondheid verleent, werken en ' slaven voor ons dagelijksch brood, wel ® mogen we betrachten onzen stand te i verbeteren en geld te winnen, maar we mogen nimmer vergeten, dat we eigen-, lijk voor den hemel geschapen zijn.Geld en goed, eer en roem, leute en verzet : dit ailes is van korten duur. Het leven zelf is maar een rook. Dit ailes is ver-gankelijk, dit ailes is maar slijk. Hoe dwaas en hoe uitzinnig die menschen, die hunne herten hechten aan deze aarde ! De dood is in aantocht,de dood komt den mensch algauw van al die dingen berooven..! Leelt dan vijftig, tachtig, honderd jaar en slaaft en werkt dan uw geheele leven lang...! De hemel, het opperste goed, het eeuwig en onvergankeiijk geluk, God zelf aanschijn aan aanschijn te mogen aanschouwen, dàt is het doel dat we moeten betrachten, met al de vermo-gens van onze ziel. * * * De Verlosser is ons voorgegaan. Op-waarts gestegen is God onder jubel, eD de Heer onder bazuingeschal. De Heer is op Sinaï in zijn heiligdom ; ten hemel stijgend heeft Hij de gevangenschap gevankelijk met Hem meegevoerd. Alléluia ! Prijst den Heer op het psal-ter, die opstijgt naar den hemel der hemelen naar het Oosten. Alléluia ! Zoo zingt onze Moeder de H. Kerk op heden. Ze noodt ons allen uit om, ' met de oogen van het geloof, den zege-vierenden Zaligmaker te vergezellen naar de zalige woonsteden, die Hij voor ons bereid heeft. Bidden wij dan samen met onze Moeder de H. Kerk het schoon gebed, dat de priester leest op | het heilig altaar : Verleen, smeeken we, , almachtige God, dat wij, die gelooven tiat uw eeniggeboren Zoon, onze Zaligmaker, op dezen dag ten hemel is geva-ren, ook zelf met den geest in den i hemel mogen verblijven. E. Denys, pr. | , NA twee werkstakingen. Beide werkstakingen der schildcrs en bor-: duurders hebben we nu achter den rug, en we kuncen daaruit nu lesssn voor de toekomst halen. Eerst en vooral... Brugg® staat nog recht. Eh ! ja, hadden we al d« tosgea moeten gelooven die daarover gebabbeld hebbeici, 't ging hier teweeg al om zeepe. Datissen eerste les, die we ten andere al lange kendeu : doet wel en ziet niet om, en : vooral luistert niet naar die zoo veie beknibbe-iaars die ever ailes sprekea en over niets iets weten. Voor de werklieden is er anders nuttigs te lee-rea : 't belang der vereenjging, der vollediga ; sterke vereenigiog. Omdat de schilders niet talrijk gçnoeg ver-eeoigd waren en dat er nog 150 onvereenigden , in den stiel zija, zoo hebben de patroons-schil-ders gemeend van dp vraag der werklieden geen rekening te moeten houden.Van de borduurders, 1 die allen vereenigd zijn, hebben de meesters dat ; niet gemeend. Besluit : werklitdeu, wilt ge .ii ~ f'-Wiïiyîtfii '•frt'* zeksr uw-woord meêspreksn iu uwe workvoor-wSïWdca^' v«reeti!fi u ïoo; »terk rR&|iÉili> Wfit-gij het niït, hewsl verdraagt daa al zwijgen den toestand zooals hij is. KlEgen en willcc verbsterea," en tcch'oaver-eenigdj blijven, dat is ai zooweî of zeggea : 'k zou ook willea van die druivsn hebben maar 'k wil d* modte niât do«n om op de leere te kiimmen. Indien de schilders niet aaahoord werden en maar oarschtstresks verbetering kreg«n, terwijl da borduurdsrs dit rschtstreeks v«rkr<?gen es goed aanhoerd wsrdsn, daar en daar aileen is de riidea te zoekea. Vergeet immers niet dat da toegeving moei lijker was voot d« m««sters borduurders die met de vrectnde concurreatie hebben af te reksaen, dan voor de meesters-schilders, die zoo gemak-kelijk konden toegevea of hun h and op hue hoofd Isggen. Onveraenigde schilders, gaat gij dat du toch eindelijk begrijpen, m inzien indien cr verbete ring kwarn dat het toch dank is aan die vereeni giag, en indisa de 40 ceniicmen nog niet ver-ovsrd zijn voor u, dat het de schuld is der onvereenigdea ? * • Doch dit is niet ailes. Zooveel wij hulde brecgst? aan de msesters-borduurdars dis iu aile hoffsïijkheid onderhandeld hebb*o, zooveel moeten wij onzea spijt uitdruk-ksn dat de meesters-schilders hunne koopigheid bovea hua versiand hsbben gesteid. Als v^r eeniging die voor de toefeomst op de innerlijk? kracht van hare inrichting rekeat, haddea zij inschîkkeîijker moeten zijn voor hunae werklie den di«,ia dat zslfde princiep der vsrgemgicg de organisatie van huhnen stiel betrachien. Zij heb bea van hunne tijdelijke ov^rmacht misbruik gemaakt Moestea de werklieden dit doen, wij zouden hea ongnslijk gsven. De meesters-schilders moeten dan ook verdragrn dat wij hun zeggen : gij hebt eeae grove fout bedreven, gij hebt een slecht voorbesld gsgeven. Deze zseapraalt niet bsst die het meest dcet gevoelen. En zoo 't schijnt willen zij dat nu cog meer doen gevoelen. Hoewel er in de oaderhaa-dcling bii den heer srouversieur gezegd werd — en in 't verslag geboekt staat — dat er geeo vervolging zou plaats hebben. zoo wetea wij toch dat er van de baste schilders op hunnen winkel geen voet meer zouden mogen zetten. Maar erger : een bestuurlid, zeer bekwam# vakmaa, werd teruggenomen. en hoewel hij sieds 12 jaar op den zelfdea winkel werkt, zoo is hij deze wesk, in de voile vlot van 't werk aan de deur gezet, Natuurlijk dat er wel eea schijn-redsn zal bestaaa maar aaa de ware reden twij felt ïiiemand, BURGERS, wij vragen het u, keurt gij zulki* wegzeading goed ? ? Wij geven het fait zooals het Is, ea beoordee lca het au niet. Doch we vragsu u, patroons, goed de spreuk te ov»rwegea : die wiud zaait, îal storm oogstea ! Herinnert u de lessea van d«? gsschiedeais : die vaa zija overmacht eens misbruik miek, zett® daa den a«rst*a stap op de baan zijner nederlaag. De christene vereenigiag zal nooit geen slachtoffers in dsa brand laten, ea we durven hopea dat de onvereeaigdea hunn«0 plicht zul-Isn bserijpsa van zich aan de zijde te scharen huaner vereeaigde werkbroeders. « Nog twee woorden. * Oi>k in den strijd der borduurders is de zaak van 't fxaam tâ berde gekomea. De vereeniging heeft vrelgâdaaa dif aaa te aenisa. Immers, de werklieden moétsn hst als «en eerepaat aanzien qoed bekwame vakmannen te zijn. Willen zij eea gosd looa zij moeten ku««e:a goed werk leverca. Dat is redciijk en eîke vcrstaadige werkmaa keurt dat goed. Welou, 't exaam geaft u de gelegeaheid uwe bekwaamheid vast te steïlea ea dus uw recht op eerlijk looa te doen «eldan, CKafhaa&élijk van soms bevooroordeelds gîstuigsnisssa, en daar-orn juist is het <sen go« zaak voor u. Mochten alîe jonge werklieden dat inziet! ea zich toeleg- geu op 't aanlserea van hun vak, # * « Sttllen we eicdîijk vast dat de goudbqrduur-dsrs in hunnan strijd gelukken zonder de tus-scheakomst der socialistea ; en dat de schilders met d® socialistea ter hunaea strsjd verloren daa wonnen. Christene werkliedoa, op uw eigen eene trsachî gewoi"den reeds, of rat» aau 't worden. Steunt op u zelf ! Bij de Borduurders. Na drie wekeu strijd, zija de borduurders maandag weer aaa 't werk gegaaa zeer ver-heugd ovar dea uitslag. Ziehier ia 't kort hoe ailes verlodpea is. 't Princtep der beperking van 't leerliagenweiia met de vroegor b®staaadc regeliag is behouden met als voorbijgaande uitzonderiag nu eea Icer-ling meer,om wille dat nu meer joagelingea naar dea militairea dieasi moe'.en optrèkken. De twaalf urea dag is gebracht op 11 1/2 u. dus vermiadwing vaa werktijd. Voortaaa zal ook 's morgens geschoofd wordaa ea 't sehof-kwart zal bttaald worden, wat vroeger niet gedaaa werd. De werklieden vrosgea voor de twee verschei-dcn« categoriêii 40 en 45 cestiemea minimum (/roeg«r was 't 35 en 40). Dit is toegestaaa op 3«n voorwaards nogtans die de werklieden redelijk gcvondenjhebbenjea aaaveord, nameat-lijk dat de werklieden dcor e«n fxaam hunne bekwaamheid bswijzea.S Zs!fs taan de leegste catégories zal 42 centiemefl betaald worden als lij iets van 't vleesch-stekea keaaen. — De werklieden die 't cxaam niet zoudea kunnen fflsggen krijgen aan 23jarigea ouderdom 38of43 ceatiemea volgens deîcategorie waaraan ze toe-behooren.Zulke uitslag is waarlijk hoogst bevradigend ea daarom mag de werkstaking als zeer wel gelukt aaaziea worden. De patroons, langs huaren kaat, die zeer fatsoenlijk onderhandelden (pesn dag der sta-kiîg giag voorbij Zonder schrijven of onderhao-delec) zija tevreden om 't invoersn vaa 't exaam dat huane werklieden zal aanwakkerea om beter en betsr hua ambacht te leeren. Uit ganscher herte weaschea wij de borduurders geluk om diea uitslag. Met veel genosgea hebbea wij vercomen dat daa ook in de meeste vrede en goede verstandhoudiag de werkher-nsming plaats had. Meer beslist dan ooit zija de werklieden vaa kloekvast aan hunae vereenigiag te houden en deze nog te versterken. Tea einde de uitvoering van 't colleciief kon-rakt dat geteek«ud werd te doen nalevea wordt eea scheidsgerecht sameagesteld uit patroons en werkliedea. We mogea zoader overdrijven zeggea dat dit nu wel het ambacht is waar koatrakt en werk-zaamheden, het best zija ingericht. Voimaaktheid is van dsze wsreld aiet, maar ia geheel Vlaande-rea mag toch geen ambacht op zulke vaste inrichting rekenen. Dat is te daakea aan de aanhoudeade werkiag vaa de christene vakvereeniging, zoader welker tusschenkonist de borduurders wellicht den erbarmelijkstea toestand zoudea iagegaaa zija, door de schuld der omstandighedan. Mochtea aile patroons begrijpta hoe dat de vereeniging tôt de vrede leidt, — «a aile werkliedea hoe dat ze alleea ia de vereeoigins: huane verzekeriag kuneea vindea en niet bij klagea of ophitsen. Dat heeft nooit mets verbe-terd.♦ T PENSIOEN voor den ouden dag. De wet tea voordeele der verzekeriag vaa den werkrnan tegea ziekte, iavaliditeit ea ouderdom is ia de Kamer gestemd. Geon eckel liberaal of socialist heeft het willea stemmea. De wet moet nog gestemd wordea ia M Seaaat waar de oppo-sitienog gedurig den tijd verspeelt met hare obstinatie tegen de Schoolwet. Hoe zal au volgeas die wet de u erkman etn petrèioen krijgen ? Gratis voor niet ? Ja ea aeen. Jî voor de menschen die vroegâr huaae 65 frank gratis kregea. Dsze zullea nu 120 fr. gratis krijgen, ea dat zal uifërst weikotn zija bij die menschea. Neen voor de andere. Al de aadere werklieden zullea iets aïoetea storten, ea daa krijgen zij eea dubbel pensioea : 1°) 120 fr. vaa den Staat; 2) 't pensioea verworvea door hunae eigeae storting en de toelagea hea gegevea door Staat, provincie, gemeeate ea patrooa. Zij moeten daarvoor zelf stortea 6 fr. of 3 fr. 's jaars volgeas dat ze vsrdienen. Dit is voor al deze die au 40 jaar oud zijn. Voor de werkliedea tusschea 20 eu 40 jaar is het zelfde met dat verschil dat ze volgeas de jarea ouderdom 5 fr. min krijgen van dea Staat.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre t Brugsche volk: katholiek volksgezind weekblad voor Brugge en omstreken appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Brugge du 1911 au 1921.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes