t Brugsche volk: katholiek volksgezind weekblad voor Brugge en omstreken

929 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 25 Avril. t Brugsche volk: katholiek volksgezind weekblad voor Brugge en omstreken. Accès à 12 août 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/jm23b5x872/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Onze houding* EN DE Christene Sociale beweging. Wij hebben opentlijk, zonder er doekjes aan te winden, pariij getrokkea voor de schilders dis 32 et. wanaea en ia werkatakiag gingea om opslag te krijgen. Wij schreven artikels waarin wij ds wcnschcn der borduurders, dit nu ook in siaking zijn, ondersteunden. Ea menig ander artikel luidde ia eenstemmig akkoord om verbsterieg te bekomen in den toestand der werklieden. Ons schrijven daarover en medeen de sociale gedachten en werking die wij vcorenstaan werd van verschillende kanten zssr verschillend be-oordeeld.• • Bij vele patroons staat « 't Brugsche Volk » op een slecht bladje, en le lossen weleens in hunne kwaadheid beoor-deelingen en verwijtsels, die weinig eere doen aan htn die zt uitbrengcn, en die ons heelemaal onverschillig laten. Voor geen duimbreed zullen we daarom van onze gedragslijn afwijkea. We zijn wel bewust dat wij ons niets te ver-wijten hebben, geen enkel kwaad woord ontviel onze pea, geen enkel ophitsing zullen ze bij ons vinden, enksl redencering en onbeschroomde verdediging van 't geen we recht en redelijk vinden. Onze gedragslijn is geheel en gansch afge-bakend volgeas de christene leer in zake sociale vraagstukkea en die chrsstene leer werd duide-lrjk door de hoogste kerkelijke overheid uiteen-gezet in de wereldbrieven van Léo XIII en Pius X. Over 14 dagen drukien wij hier een uittreksél uit den brief der Iersche bisschoppen waarin die gedachten klaar voorkomen. Wilden die burgers zich eens de moeite ge-troosten die brievea te lezen, en dan hun gezoad verstand laten spreken, ze zouden wellicht min ultvallen tegen zaken waarvan zij heel dik wijls niets weten. Willen zij zonder kennis van zaken, en alleen luisterend naar kleinzielig standsgevoelen, ons voort beknibbelen, vrij aan hen. Wij schrijven voort lijk het ons geweten ingseft. » • • Dat de werklieden, de erestige verstandige werklieden, ons schrijven anders beoordeelen, dit zal niemand ver-wonderen. Op min dan 3 jaar tijd hebben wij 3000 nieuwe lezers, meestal werklieden, bijge-wonnen, juist omdat ons schrijven bevalt. En toch wij vleien hen nooit, wij willen geen overdrevtue begeerlijkheid involgen, wij willen niet ophitsen, maar de werklieden begrijpen den rechtzionigen doorslaandeu toon waarop wij voor hen op stoffalijk en zedelijk gebied een beter bestaan willen. Wij onderwijzen hen in aile socials aaage-legenheden.Wij toonen hen den weg aan dien zij te volgen hebben, om hen zelrea op te leiden tôt ernstige vakmannen en den werkliedenstand hooger te brengen en hem zijn volledig burgerrecht in de maatschappij tes veroveren. Ja wel, onze taak is lastig, juist omdat we van zoo laag naar zoo hoog op moeten, maar t# weten dat zeer velen raeds onze streving begrijpen en willen meeleven. Dit moedigt ons aan in den strijd. Onder de bezielende leiding van Eerw. Pater Rutten, gaat er over gansch den christen werkliedenstand eene stroomiog uit dis weleens de massa zal meeslepen naar 't christen ideaal dat we beoogen Veler oogen zullen dan opengaan die nu niet zien willen. 't Eerste honderd duizend leden der christene vereenigingen, vieren we in Juli aanstaande. We zijn op weg naar het tweede. Daaraevens groeien de werkliedenbonden. Hoe langer hoe beter begrijpen de ernstige werklieden waar we naartoe willen, en daarom volgen zij ons. Hun goed en hun meegaan troost ons van de kwaadheid die kortzichtige menschen tegen ons opjaagt. • * En ja, in die ernstige sociale moeilijkheden, zijn er ook kluitspelers die zich bemoeien met onze christene sociale werking. Dit zijn de Heeren Democraten. Voor die menschen is geheel onze werking maar eene gebaring. « Zij GEBAREN DAT ZE DURVEN HANDELEN 1 » Zoo schreven ze. In de Annunciaiensfraat zijn ze bezig met onze VOLKSBAKKERIJ te bouwen. Maar, ziet ge, beste lezer, dat zal geene bakkerij zijn, dat is maar om te gebaren. De stielmamen winnen er een loon van 45 centiemen per uur maar als zij den zater-dag avond dat geld in den zak steken, ze moeten niet peizen dat ze schoon geld gewonnen hebben, dat was maar om te gebaren. Toeu over drie jaar dit schoon ccntrakt ge-maakt werd onder de BORDUURDERS, ziet ge, 't was maar om ta gebarsn. De vereeniging der houtbewerkers en met-SERS verwierf over twee jaar, door de werking der vereeniging, de 40 centiemen. Dat was tiet serieus, 't was maar om te gebaren ! De heringorichte christene vereeniging van kleermakers, in eene edcle pogieg, verwierf verleden jaar ook eene verbstering. 't Was ook om te gebaren ! Over enkele dagen nog kregsn de vereenigde wevers eenen opslag... om te gebaren. Zoo even vernemen wij dat, dank aan ds w erkiug der vereeniging van ds trambedien den , die mannen een goe vier duizend frank als deel in de winsten zullen te verdeeltn hebben, met hunne broeders van den stoomtram... ook wti-licht cm te gebaren. De stoomtrammannen be-kwamsn langs dien weg vroeger reeds opslag... om te gebaren. En de staatswerklieden, die van de Vlaanders werden overgenomen, werden, dank aan de aangesloten vereenigingen,op den zelfden voet gesteld en bekwamen den opslag lijk de an-dere... om te gebaren 1 En de DRUKKERSVEREENIQINO zag dank aan hare werking in St-Augustinusdrukkerij het cachtwerk afschafftn,... om te gebaren. En straks wordt van wigens de Christene [ederatie van BLOEMISTEN eene loonsbewegtng op touw gezet.... om te gebaren. En de schoenmakers die dselen aile jareo, dank aan hunnen samenkoop, een rond somme-ken.... om te gebaren. En de samenkoop van kolen levert goed en goedkoop.... cm te gebaren, Ea een nieuwe ziekenbond die reeds 300 leden telt werd gesticht.... om te gebaren. En E. H. Lauwers die bouwde zijne schocne BEROEPSCHOOL ... om te gebaren. Hij opende de WERKBEURS-... om te gebaren. En schoone vaklessen werden gegeven aan borduurders, en drukkers, en schilders en bloemisten.... om te gebaren. Eene vakbibliotheek werd over eenige dagen geopeud.... om te gebaren. En de katholieke WERKLIEDENBOND die leidt zijne leden naar hooger op.... om te gebaren. En zooeven gingen de schilders in stakinq, vier weken lang, ten koste van groote geldeiijke opoffering, maar.... ziet ge.... dat was geen staking, 't was maar om te gebaren, en de loon die zal opslaan van 32 naar 35 en 38 centiemen, 't zal zijn.... om te gebaren. En de BORDUURDERS DIE NU IN STA-KINQ ZIJN, om de regeling van 't leertingen-wezen en hooger loon... 't is al om te gebaren, juist lijk die 500 werklieden van Ingelmunster die 6 maanden staakten en die 2000 christene vereenigden van Rousselare die 4 maanden staakten, allemaal om te gebaren !11 • • • Hewel, beste lezer, is het niet om de schouders op te steken ? En zeggen dat die beschuldiging komt van mannen die hebben willen democra-tisctie vereenigingen stichten en die al thoope voor aile vakken 11 mannen bijeenkregen. Dat icomt van die mannen die nog NOOIT HEBBEN DURVEN ANTWOORDEN TOEN WIJ HEN HIER UIT-DAAGDEN ÉÉN ENKEL AMBACHT TE NOEMEN, WAARIN ZIJ, SEDERT DAT HUN VODDENBLAD HIER VERSCHIJNT, VOOR EEN ENKEL CENTIEM OPSLAG BEKWAMEN. En ondertusschen, omdat zij gevoelen dat aile ernstige werklieden hun den rug toekeeren, omdat het volk nu wel ziet dat een priester aan tijaen bisschop niet moet ongehoorzaam zijn am opentlijk hunne verdediging te nemen, daarom willen zij kost wat kost de christene sociale werking verdacht maken. Ons boellje gaat om zeepe (11), herhalen zij, aile maande, twee drie Itetrs en in 't verloopen jaar wonnen de christene vereenigingen in Brugge bij de 200 nieuwe leden. Met leugens zoeken zij de tegenwoordige sociale Uiders te bestrijden. Alzoo om een oud hiistorietje hen te laste te leggen schrijven zij van de bswe ing onder de drukkers alsof deze plaatse greep over 3 jaar, als het inderdaad meer dan 5 jaar getadaa is, zoodanig dat hun verwijt terecht komt op Eerw. Heer Lauwers, met wien zij altijd zoo hoog oploopet:. 't Was inderdaad M. Lauwers die toen zegde, niet, dat 35 centiem. genceg v, as, msar dat de sprong om in eens van 30 naar 40 te gaan te groot was. — En ze delven dan eene andere legende op die dagteekent van over 10 jaar, en dat ailes om 't volk nog van ons af te houden. Luistert, beste lezers. Onze houding en de werking der christene sociale beweging, blijlt wat zij was, ten onvsrstane van veel burgers, ten voordeele van de werklieden en tôt groot spijt van de Heeren Democratcn. Wat die laatsten betreft, wij herzeg^en 't geen we hier reeds schreven den 24 Januari : ge moogt nu al verdacht maken en beschuldigen dat ge wilt. * W» zullen voort zooals eu, 't stof van onze schoenen vagen en onzen wt?g voort zetten zooals hst ons beiieft. » B. V. W0EUGE ZITTING bij de gentsche socialisten. € De Waarheid », het blad der afgescheurde socialisten, deelt een verslag mede over eene zi?ting,welkeden anderen zondag gehouaen werd door den Ziekenbond Moyson. Men voorzag dat de zittieg woelig zou zijn ; twee feiten haddec de gemoedereu in gisting gebracht. Een man, St Pieters bewonende, was lijdend ; daar hij gesne betercis ondervond, ging hij bij eenen anderen geneesheer dan deze van den Bond. Die gensesheer zegde dat hij moest eens opérais oad."rgaan. De man ging naar het hospitaal, werd geope-reerd en gsnas na zes weken. De Bond Moyson weigerde hem zijne zes weken ziektegela te betaleu,omdat hij gehandeld had naar het voorschrift van eenen vreemden geneeshesr, hstgeen door het règlement ver-boden is. Die weigering had groote misnoegd-heid varwekt onder de socialisten, geburen en vrienden van dsn man in zake. Een twsede geval verergerde nog dsn toestand : Een metser, werkende aan den Feestk«mel (Feeslpaleis van Vooruit), verstuikte zijnen voet. Het wss esnen maandag ; men zegde dat hij dronken was geweest en hij kreeg ook geen ziekt*geld. Die man was ook van St-Pieters ; men bracht de twee feiten te zamen, en daaruitsproot groote ontevrsdeaiieid. De leden waren talrijk opge-komen naar de vergaderiag. Jan Tanghe, magazijoier, zat voor, Na lezing van het verslag, vroeg hij : Wie vraagt het woord ? — Ik 1 riep een lid. — Gij hebt het woord, maar voor hst verslag. Binnen de dagorde blijven ! (Geroep : Laat hem spreken I Hij moet spreken !) Het lid : Het is om eene vraag te stellen Wij hadden het u gevraagd ze op dt dagorde te ste!l«n. — Spreek ! Hier gtcft het lid een verhaal van de eperatie, onderbroksn door talrijks uitroepeu van veront-weerdiging der leden, en geroep van den voor-zitter, dat dit niet op de dagorde staat. Tegengerocp : Hij moet spreken 1 De voorzitter wil hem doen zwijgea (Nieuw geroep : Hij zal spreken !) — Ge zoudt gij beter zwijgen, zegt het lid, want wat hebt gij verleden jaar gedaan ? Na overal propaganda gemaakt te hebben voor d'al-gemeene werkstaking, hebt gij den onderkrui-per gespeeld. (Oorverdoovend gerucht, allcrlei uitroepen). Toen er wat stilte gekomen is vraagt een ander het woord. De voorzitter. — Is het voor de dagorde ? — Ja. (Nieuw geroep : Spreken ! spreken !) Het Lid. — Hoe komt het dat het voor sim- pele leden zoo moeilijk is in trok gesteld te wor-den als ze ziek of gekwetst zijn, en dat de bode Pf ynjon verleden jaar drie maanden in ziekver-lof was, maar aile dagen naar d'Expositie mocht gaan ? De Voorzitter. — Dat gaat u niet aan l (Geroep en gehuil). Het Lid. — Heizelfde is ook gebeurd met anderen. Een lid vraagt hoe het komt dat er vijf perso-neninde «coff-e fort » kunnen ? «Het is niet waar l » « Hst is wel waar ! » Het gerucht is oorverdoovend. Anseele staat recht, geheel bleek. Hij begint over den strijd dis de werkende ktes te voeren heeft, over het kapitaal, enz. (Geroep : « Binnea as dagorde »). Ik zal er aan komen, mannen 1 Van al die zaken die hier aacgehaaid zijn weet ik niets, en de meeste lsden ook niet. Maar we moeten dat onderzosken. Daarom stel ik voor eene kom-missie te benoemen... een scheidsgerecht... Geroep : Ha, een nieuwe kontroolkommissiel Daar hebben wij het ! (Men juicht den roeper toe). Juist geiijk in « Vooruit » ! (Audcren roe-pen : « Met al de bedienrfen ! *) Ar.seelc, nadat er wat stilte gekomen is : Het is hier geen vtrkcuskot. Men moet zich ordent-lijk gedragen. Wij moeten die zaken onderzoe-ken. (Nieuwe orderbrekingen). Anseele. — Ik stel voor, en om in eens die kwsstie af te doen, des man de 6 weken dat hij in \ hospiiaal peweest is,te vergoeden; men zou hem de 60 of 70frack ge^en. Maar hij is buiten het règlement gegaan, sn dat mag niet toegela-ten worden. Daarom stel ik voor hsm eecc boet vaa 15 frank ts geven. (Hsvige protestatiêo). M ar hij zou ze niet moeten betalen. Wij zouden er 'n klein fees'je kunnen voor inrichtffn. Eene stem — Richt liever neg een barket ir. (Algemeen spottend gelach en toejuichingen.) De vrouw van den geopereerde. — Wij wilJen geen aimoezen ! Speel ze ia uwe krage ! (Gercep : Opfretters !) V66r en tegenstanders schreeuwen om het hardst, en men hoort allerlei Ifflijke uitroepen. Van het bureel rofpt men : Ruziemakers ! Verraders ! Verdeelers der werklieden ! Uit de zaal hoort men : Opeters ! Be-driegers ! Dieven ! enz., enz. Eindeiijk ontstaat er weer wat stilte. Anseele zegt dst die kwestis nu :f is, en mçfl zal overgaan tôt hêt spreken over de kiezing. Hierop ontstaat weer esn onbsschrijfh'jk gewoel en gehuil : « De kiezing is niet aan de dagorde ! « Ws zullea u gedenken in de kiezing ! We « zullen u kiezing! » enz , enz. Anderen roepen: Wij hebben er genoeg van ! Zij gaan naar de deur, maar die is gesloten. Men wil ze geopsnd hebben, msn roept dat ze moeten biijven, dater nog over de kiezing moet gesproken worden !... (Nieuwe profsstafies en uitroepen). De œeesten begevsn zich naar den uitgang : Mea dringt, duwt, stampt, totdat de dsur open-vliegt.Te midden van het groote lawijd,verlaat men de saal, op straat en in de herbergen, deze en andere gebeurtenissen uit den laatsten tijd heftig besprekende. ♦ Bij de schilders. Verleden week drukten we het vlugschrift dat van wegens de vereeniging van werklieden rond-gezondeu werd in stad. Daarin werd de toestand klaar uiteengezet. Natuurlijk dat men daarmtê de patroons-schilders niet rschtstreeks bskeerd heeft, maar dii schrift heeft bij zeer vels burgers, de ge-moedsgesteltenis tegenover de werkstakends schilders nog al tameiijk veranderd en vsrbeterd. Dftzer toegevendheid kwam inderdaad al te klaar uit tegenover de blinde koppigheid der patroon». Esn oogenblik hadden de werklieden gehoopt dat de nog talrflke onvereenigden hen zouden bijgesprongea hebben. Te vergeefs. Daarondtr zija vele van die mannen die wel hoog oploopen met hunne vrije volksgezinde gedachten, en die gansche dagen klagea over hunnen toestand, maar die den tnoed niet hebben te strijden voor hun stukskea brood.Niet meêwerken op zulk een oogenblik was tegenwerken. Beroofd van hunne hulp.zoo besloten de werk-stakers zich tevreden te houden met hetgeen nu was toegestaaa. Voor aile maa zal vaa au af de toestand ver-beteren. Het uiterst gsmakkelijk éxaam waaraaa de patrooas hieldea uit princiep, zal iaderdaad aan aile schilders, minstens 3 centiemen opslag geven, Daarbij vele go» schilders zullen opgaan van 32 naar 38 centitmen. 't Exaam begiat oogenblikkelijk (met de toelaag die over eene maand te klein was) met terugwerkende kracht. Dit is dank aan de werkstaking. Op een of twee uitzonderiagen is geen een werkstaker weer aan 't werk aaa minder daa 35 centiemen. Ziende dat hun vo!k bij andere patroons ging werken aan meer, zoo hebben sommige patroons schoon gesproken om hun volk weer te hebbea zelfs aaa 38 centiemen zonder fxaam. Groote l&sssn zijn uit deze werkstaking te hâlen. Boven allea deze : zoolang de meerder-heid der werklieden onverschillig blijft aan de vereenigiag, zoo zullen zij hun woord aiet vol- BRUQQB 25 APRIL 1914. BEN CENT PER NUMMBR. A 3* JAAR — 17

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre t Brugsche volk: katholiek volksgezind weekblad voor Brugge en omstreken appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Brugge du 1911 au 1921.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes