t Landbouwleven: orgaan der landbouwafdeling van 't provinciaal voedingskomiteit van Oost-Vlaanderen

1092 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 13 Decembre. t Landbouwleven: orgaan der landbouwafdeling van 't provinciaal voedingskomiteit van Oost-Vlaanderen. Accès à 07 decembre 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/959c53fv55/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

3e JAAR DONDERDAG 13 DECEMBER 1917 Nr 50 'tSandbouwleven Orgaan der Landboiiwafdeeliag van 'l Provinciaal Voedingskoiniteit van Oost-Vlaanderen. VERSCHIJMENDE IEDEREN DONDERDAG. Ailes wat Bestuur en Redaktie van het blad betreft, iture men 21-23 Galgenberçstraat, Gent. Ovemame en vertaling der artikelen slechts toegelaten aet vermelding van 't blad en den naam des schrijvers. Aile mededeelingen, berichten, annoncen, enz., moetfen ten laatste den Maandag middag ingezonden worden. Prijs van inschrijving : Voor België, efin jaar, 3 fruh. • De boekwerken, waarvan men twee exemplaren aan «i Redaktie stuurt, worden in het blad beoordeeld. Prijs der annoncen : de regel, 25 c.; de dubbéle reg«i, 45 c. Bij herhaling, volgens tarief. Groote letters en gravuren volgens plaatsruimte. INHOITB C^fficieelc bekcndmakingen : Werkongevallen : schadevergoeding, bijdrage 589 Krijgsbelasting : uitvoering » 589 Onderwijzend personeel : vervanging van afwezigen .... 590 Staatslandbouwkundigen : dienstomschrijvingen 590 Groenten en fruit : prijzen 590 Brood : regeling te Gent ^9i Berichten en mededeelingen 591 Werk van den Akker : openbare voordrachten 591 Voordrachten 591 Levensmiddelen en andere waren : verdeeling 592 Landbouwkomiteit : verslag der wekelijksche vergadering . . 592 Over drinkwater - 593 Allerhi nieuiOs : Aflevering van vleeschmeel 595 Appels 595 Akaziebladen vergiftig voor paarden 595 Ruwe potaschzouten 595 Vliegenbestrijding 595 Wormstekigheid in appelen en peren 595 Het Wit der roozen Onkruid :• bestrijding • 595 Een onbekende vrucht | 596 De voeding en het voedselvraagstuk Vf 596 Het inkuilen of persen van groenvoeder 597 Zaadbeetenstroo en riet als voeder 598 Piantenparasieten en hunne rassen 599 Bekendmakingen van mege de Duitsche Ocerheid. Verordening betreffende vaststelling der bijdrage tôt verzekering der schadevergoeding voor werkongevallen. Voor het Belgisch gedeelte van t gebied van het 4de leger wordt ér verordend als Volgt : Eenig artikel. — De voor de jaren 1915, 1916 en 1917 te innen bijdragen voor het fonds tôt vérzekering der schadevergoeding voor werkongevallen, voorzien in artikelen 10 en 20 der wet van 24 December 1903, wordèn voor ondernemers die op 31 De'cember 1914 van de betaling der bijdragé aan dit fonds niet ontslagen waren, op telkens 4 franken voor elké tôt bijdrage verplichte onderneming en op telkens één frank voor elken arbeider, die in eene zulke werkt, vastgesteld. A. H. Q-, den 27 November 1917. Der Oberbefehlshaber, SlXT VON ARMIN, General der Infanterie. Verordening betreffende de uitvoering van het bevel van 21 Mai lbl7, waarbij een krijgsbelasting werd opgelegd. De provincieraden der negen provincies van België heb-ben, in hun buitengewonen zittijd bele'gd op 1 December 1917, de bésluiten, die het opbrenge'n van de midde-len ter betaling der bij bevel van 21 Mei 1917 aa'n de Belgische bevolking opgele'gde krijgsbelasting verder vér-zekeren, niet genome'n. Deze handeling is in strijd met dé openbare belangen. Om die' reden worden de beslui-ten, zoover die genomen zijn, overeenkomstig artikel 89 der provinciale wet van 30 April 1836 opgeheven, en zijn de Gouverneurs der provinciés Antwerpen, Brabant, Henegouwe'n, Limburg, Luik, Luxemburg en Namen sa-men met de Voorzitters van het burgerlijk bestuur (Praesi-denten der Zivilverwaltung) aldaar, voor de provincies Oost- en West-Vlaanderen de Voorzitters van het burgerlijk bestuur addaar alleen, met bindendé kracht, elk wat zijn provincie betreft, gémachtigd tôt het nemen van on-derstaande maatregelen : 1. Solidair met de ande're provincies : a) met het oog op de betaling van zés verderé vervallen-de maandelijksche stortingeh, namelijk voor De'cembei 1917 tôt en met Mei 1918, van de bij bevel van 21 Mei 1917 aan dé Belgische bevolking opgelegde krijgsbelasting, de noodige' maatregelen te treffen en desnoods daar-toe eén leening aan te gaan; b) met het oog op het opbrengén van de middelen ter betaling der intresten en ter delging van dezé leening, als-ook met het oog op de betaling der in December 1917 en in Maart 1918 vervalle'nde interprovinciale kasbons van dt twe'ede krijgsbelastingsleening en der in den loop van de-zelfde maanden vervallende intrestkoe'pons der verschil-lénde krijgsbelastingsleeningen, de noodige maatregelen te treffen en desnoods daartoe een leening aan te gaan; 2. dé noodige oorkonden te onderteekenen. Grossës Hauptquartier, den 3 December 1917. Der G eneralquarliermeister, Hahndorff. Generalleutnant. Brussel, den 3 December 1917. Der G eneralgouverneur in Belgien, Freiherr VON FALKENHAUSEN. Generaloberst. Voorstaaade var«rdening wordt voor het Belgisch gebied van het legOr bekendgemaakt. Der Oberbefehlshaber, SlXT VON ARMIN, General der Infanterie.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes