t Landbouwleven: orgaan der landbouwafdeling van 't provinciaal voedingskomiteit van Oost-Vlaanderen

1287425 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 20 Decembre. t Landbouwleven: orgaan der landbouwafdeling van 't provinciaal voedingskomiteit van Oost-Vlaanderen. Accès à 28 novembre 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/5d8nc5t33x/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

3e JAAR DONDERDAQ 20 DECEMBER 1917 Nr 51 tlandbouwleven Orgaan (1er Landl)oiÉaldeeling van 't Proviiiciaal Yoedingskomiteit nn Oost-VIaanderen. VERSGHIJNENDE IEDEREN DONDERBAG. Ailles wat Bestuur en Redaktie van het blad betreft, tturê men 21-23 GaSgenbergstraat, Gent. Overname en vertaling der artikelen slechts toegelaten saet vermelding van 't blad en den naam des schrijvers. Aile mededeelingen, berichten, annoncen, ênz., moeten liti laatste den Maandag middag ingezonden woiden. Prijs van inschrijving : Voor België, een jaar, 3 iramfe. De boekwerken, waarvan men twee exemplaren a an Redaktie stuurt, worden in het blad beoordeeld. Prijs der annoncen : de regel, 25 c.; de dubbftle reg«i. 45 c. Bij herhaling, volgens tarief. Groote letters ai gravuren volgens plaatsruimte. «t INHOUD. Qtficieele bekendmakingen : Hoogeschool te Gent : studiebeurzen 601 Hoogeschool te Gent : fakulteitsprijzen 601 Moratoriurh : verlenging 601 Brood, witbrood enz. met zuurdeesem 601 Vleesch : verzorging der bevolking 602 Prentkaarten en postkaarten : verbod 602 Aardappelaflevering : bestraffing 602 Omnibusdienst Gent-Destelbergen 603 Jongelingen : aanmelding 603 Werkbewijs, aflevering 603 Bewaring der aardappelen 603 3erichten en mededeelingen ... f 603 Landbouwkrediet 604 Werk van den Akker : openbare voordrachten 604 Voordrachten 604 Landbouwkomiteit : verslag der wekelijksche vergadering . . 605 Vogelteelt maatschappij a Het Neerhof », Gent 605 Over drinkwater • • • 606 Vochtigheid van de lucht en gezondheid 608 AUerlei nieuws : Roode koolen inleggea 608 Aspergiebessen als koffiesurrogaat 608 Aardappelgroeze als stalstroo 609 Weerstandsvermogen van eierschalen 609 De bewaring van 't graan 609 De besmetting van melk door stof 610 De aardappel 611 ÏVIond- en klauwzeer in België 611 I Bekendmakingen ôan îvege de Duttsche Ooerheid. Verordening. Eenig artikel. — De bij artikel 54 der wet van 10 April 1890 ingestélde studiebeurzen, kunnen ook aan studenten der bij de Staatsuniversiteit te Gent toegevoegdé hoogere scholen toegekend worden. De verordening C. C. Illfc 847 van 21 Septembër 1916/ 14 Oktober 1916, houdende organiek règlement voor de verdeeling der studiebéurzën, is ook, voor deze hoogeré jcholen, toepasselijk. Brussel, den 18 Oktober 1917. Der Generalgouverneur m Belgien. Freiherr VON FALKENHAUSEN, Generaloberst. A. H. Q., den 22 November 1917. Der Oberbejehlshaber der 4. Armee, SlXT VON ARMIN, General der Infanterie. Verordening. Eenig artikel. — De bij de verordening C. C. Illfr 854, van 23 September 1916/14 Oktober 1916 aan dé Staats-universiteiten ingestelde faculteitsprijzen, kunnen ook aan studentèn der bij de Staatsuniversiteit té Gent toegevoegde hoogere scholen, toegekend worden. De verordening C. C. lllfc 854, van 23 September 1916/14 Oktober 1916, betreffende' de begeving van dè faculteitsprijzen aan de universiteiten, is ook, voor dez« hoogere scholen, toépasselijk. Brussel, den 18 Oktobeï 1917. Der Generalgouverneur m Belgien, Freiherr VON FALKENHAUSEN, Generaloberst. A. H. Q., den 22 November 1917. Der Oberbèfehlshaber der 4. Armee, SlXT VON ARMIN, General der Infanterie. Verordening. Voor de tôt het gebied van het ^de leger behoorendà gedeelte'n det Belgische provincies Oost- en West-Vlaan-dëren, wordt er bestemd als volgt : Art. I. — De door verordening van 15 September 1917 (Verordeningsblad voor het Etappengebiéd van 't 4de leger blz. 906, Nr 408) tôt 31 December 1917 verlèngd* termijn voor protestopmaking en andere tôt vrijwaring van verhaal noodige re'chtshandelingen wordt tôt 31 Maait 1918 verlengd. Art. 2. — De verordëning van den Koning der Belge* van 3 Augustus 1914 betref fende het terugtrekken va« bankte'goed blijft met de beperking, welke zij door d« vërordening van den Koning der Belgen van 6 Augustus 1914, en met de uitbreiding, welke zij door de verordening van 8 November 1915 (Verordeningsblad voor het Etap-pengebied van 't 4de leger, blz. 96, Nr 72) vérkrege» heeft, tôt 31 Maart 1918 van kracht. A. H. Q., den 8 December 1917. Der Oberbefehlshaber, SlXT VON ARMIN, General der Infanterie. Verordening betreffende het bakken van brood, witbrood en ander gebak gemaakt door Biiddel van hsf of zuurdeesem. 1. In Groot-Gént (Gent, Ledeberg, Gentbrugge, St-Amandsberg) is hét bedrijfsmatig bakken van brood, wit-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection