t Landbouwleven: orgaan der landbouwafdeling van 't provinciaal voedingskomiteit van Oost-Vlaanderen

721 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 14 Mars. t Landbouwleven: orgaan der landbouwafdeling van 't provinciaal voedingskomiteit van Oost-Vlaanderen. Accès à 23 octobre 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/tt4fn11t2n/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Orgaaa (1er Landboowvereenigmgen van Oost-Vlaanderen. VERSGHIJNENDE IEDEREN DONDEEDA^ « t a ^ £ Zoo ù r - - . - - Ailes wat Bestuur en Redaktie van het blad betreft, sture men drukkerijHoste, 21-23, Galgenberg-straat, Gent. Overname en vertaiing der artikelen slechts toegelaten met vermelding van 't blad ert den naam des schrijvers. « Aile mededeelingen en berichten raoeten ten laatste ISïKÔUD. Bericht ........ I Ojfficieele bekendmakingen : Machines, stoomketels, armaiuren, enz. : inbftslagneming . ! Geneeskunde : onveroorloofd uitoefenen .... 2 Middenjury voor het hooger onderwijs : buitengewonea zittijd . 3 Geschriften en plakbrieven : aanplakken ... 3 Eieren : hoogste prijzen ....... 3 Olievruchten : hoogste prijzen ..... 3 Berichten en mededeelingen ...... 4 Voordrachten . . . . . . . 4 Landbouwkoraiteit : verslag der wekelijksche vergadering . . 4 Woeker met meststoffen. . . . . . . 6 Verlanden van aardappelplantgoed ...... 6 Allerlei nientûs : Sodanitraat ......... 7 Stalvette, bev/aring ....... 7 Steenig worden van peren ....... 7 . Musschenschade. ........ 7 Bemesting van fruitboomen ....... 8 Niet kokende peulvruchten ....... 8 BERICHT. Papiersçhaarschte, benevens andere redenen waarop het overbodig is hier in te gaan, bewogen het bestuur, op 't einde van verleden jaar» de uit-gaaf van 't Landbouwleoen voorloopigop teschor-sen.Op aandringen van vele zijden is nu, niettegen- . staande de bezwaren die er mede zijn verbonden, besloten de uitgaaf van het blad voort te zetten. Evenwel is het niet meer mogelijk, in tegenwoor-digheid van de duurte van het papier, er nog de kostelooze uitdeeling van te doen. 't Landbouwleoen zal derhalve in 't vetvolg alleen gezonden worden aan de belangstellenden die er den inschrij-vingsprijs voor betalen. T en einde eehter de vroegere lezers in de gele-genheid te stellen, het bedrag der inschrijving te iaten geworden, zonder op de eerste nummers te wachten, zal het blad hun gedurende eehe maand toegezonden worden, als naar gewoonte. Wij dur-ven verhopen dat iedereen intusschen de gelegen-heid zal te baat-nemen, het bedrag vooç het abonnement van het loopende jaar te laten geworden , aan de dtûkkerij Hoste, Galgenberg, 21-23, te Gent, waar men zich mondelings of schriftelijk kan ^ -Km ' den Maandag middag ingezonden worden, anders kunnen ze dezelfde week niet meer verschijnen. Prijs van inschrijving: Voor het loopende jaar, 4 frank, voorop betaalbaar. De boekwerken, waarvan men trvee exempiaren aan de Redaktie stuurt, worden in het blad beoordeeld. wenden, zoo voor inschrijvingen en betalingen, als voor ailes wat het bestuur van het blad aangaat. De betalingen kunnen ook geschieden bij het Secretariaat van t Landbouwkomiteit, in 't Land-bouwershuis, te Gent. Aile inschrijvers Worden verzocht de plaats aan te duiden, waar ze alhier in stad het blad, op i hunne kosten, zulten laten afhalen, daar het niet door den post kan verzonden worden. Aankondigingen kunnen voorloopig niet opge-nomen worden. Bekendmakingen . van ttege de Duitsche Ooerheid. Verordening betreflende in beslagaeming van machines, stoomketels, armaturen, kalfatingsmaterialen. transmissiën, lif-ten, elevators, goederenperrons, brand-spuiten, schrijfmachines enz. met aile toebehoorten. I. De hierna opgesomde, op 5 Maart 1918 in 'l gebied van het 4de leger voorhanden voorwerpen met . toebehooiten en vervangingsstukken, worden in be-slaggenomen, vool- zoover zij niet in den eigendom van het Jegeibi stuur overgegaan zijn. Groep A. 1) Transmissie.-as&en met la^ge.s (kus-senblokkeri) en koppelingen (vaste en afneembare), ' 2) stoomketels, aststaande, 3) vooTwarmers (to'es.telle'i Voor het voorverwar-men van water voor stoomketels ; économisera), 4) smeedmachines, \ 5) klinkmaehir.es, ,S(,6j ijzer- reeht- en -plooirnachmee, 7) liften, elevatoL-s, 8) goederenperrons (toestëllèa voor het laden en .lossen), 9) blaastoestellen en luchtcompressois, 10) biviirnspuiten(hand-, stoom- enmotorspuiten), 11) drukkerijuiachines (peisen en huli)machiries voor hand- en krachtbedri.f), 12) schiijfmachines, 13) centrale ver\varrriings-iririchtingen, 14) stoommachines eu stoomturbines, 15) draadtouwen, , t * 4* JAAR DONDERDAQ 14 MAART 1918 N' 1 _ £

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes