t Landbouwleven: orgaan der landbouwafdeling van 't provinciaal voedingskomiteit van Oost-Vlaanderen

414 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 01 Juillet. t Landbouwleven: orgaan der landbouwafdeling van 't provinciaal voedingskomiteit van Oost-Vlaanderen. Accès à 26 mai 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/5717m04s5p/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

r* JAAR 1 JULI 1915 Nr 21 't Sandbouwleven Orgaaa der Laadboawafdeeiiiig vaa 't Provisciaal Voediisgskomiteit vas Oost-Vlaandereii VERSCHIJNENDE IEDEREN DONDERDAG, Ailes wat Bestuur en Redactie van het blad betreft, Prijs van inschrijving : 3 frank voor België per jaar. sture men 21-23 Gaigenfoergsiraat, Gent. De boekwerken, waarvan men twee exemplaren aan de Overname en verialing der artikelen slechts toegelaten Redactie sUiurt, worden in het blad beoordeeld. met vermelding van t blad en den naam des schrijvers. Prijs-der annoncen : de regel, 25 c.; de dubbele regel, Aile mededeelingen, berichten, annoncen, enz,, moeten 45 c. Bij herhaling, volgens tarief. ten laatste den dijnsdag, ingezonden worden. Groote letters en gravuren volgens piaatsriiimte. INHOUD. 'Officieele bekendmakingen : Voor de reizigers per tram .169 Belgische Eereteekens. — Dekken van Merriën . . .169 Verkeer langs het grensgebied. . . . . . .169 Hoogstprijzen voor Landbouwvoortbrengsels . . .170 Rijtuigen op straat .170 .Luchtschip te Gontrode : Waarschuwing . . . .170 "Verordening voor den uitvoer van waren uit België . .170 Handel met opeischbons 171 Postverkeer tusschen Nederland en België. . . .171 Uitroeiïng van distels . . . . . . . .171 Bescherming der insektenvretende vogelen . . . .171 School voor Vroedvrouwen te Gent . . . . .171 Comice Kruishautem . . . . . . . .171 Provinciaal Hulp- en Voedingskomiteit van Oost-Vlaanderen 172 Berichten en mededeelingen ...... 172-179 Over het benuttigen van ons fruit 173 in de keuken . . . . . . . . . .173 Allerlei nieutvs : Utrecht . . . . . . . . . 174 Voorbeeldige nauwgezetheid ! . . . . . .174 Mond- en klauwzeer . . . . . . . .174 Potaschsyndikaat . . . . . . . .174 Peerdeboonen voor de vetmesting . . . . .175 Het drogen van boomgaardfruit . . . . . .175 Overvloed van aardappelen .176 De vliegenplaag en hare gevaren . . . . . 177 (Vïarktberichten . .178 Mond- en klauwzeer in België . . . . . .180 Bekendmakingen van Wege de Duitsche Ooerheid. Voor ds reizigers per tram. In de tramrijtuigen is, op bevel der Duitsche overheid, de volgende kennisgeving aangeplakt : KENNISGEVING. Het is streng verboden, op den marche-pied van den tram te staan. Tegenhandelingen worden met eene boete gaande tôt 50 fr. in overeenstemming daarmee met gevangenis ge-straft.Gent, 16 Juni 1915. De Etappen-Kommandant. Belgische Eereteekens Dekken van Merriën. 1. De verordening van 25 April en 2 Juni 1915 over de afteekens van vijandelijke staten gelden niet voor afteekens in belgische kleuren. Het dragen dezer is alleen dan verboden en wordt gestraft zooals reeds bekend gegeven, wanneer het op uitdagende wijze geschiedt. (Et. Bef. 367/1). 2. Het verbod van het dekken van merriën wordt op-gegeven voor edele kweekpaarden, welke in het stamboek zijn ingeschreven, alsook voor merriën. welke door cer-tificaat van eenen veterinair van het Duitsche leger voor den dienst des legers zijn afgekeurd. (Et. Bef. 370/3.) Gent, den 19 Juni 1915. De Etappen-Kommandant. Verkeer langs het grensgebied. Op bevel der Etappen-Inspektie worden volgende af-zonderlijke maatregelen genomen : Treedt in voege de verdeeling in : a) De Grensstreep. Deze loopt met de grenzen mede en omvat de strook 200 meters langs deze zijde der grens. b) Het Grensgebied. Dit is omtrent 3 kilometers breed en wordt ingesloten door de Belgische-Hollandsche grens en eene lijn loopende van het kruispunt van den ijzerenweg Selzaete-Eekloo met de straat Bouchaute-Ertvelde over Capelle bij De Maet en over Lindeken-Fonteyne (beide uitsluitend), Terloo-veren Kast, Callemansputte (beide inbegrepen) tôt het ka-naal Gent-Terneuzen, hetwelk noord-oost Rieme doorsne-den wordt, verder langs den overkant des kanaals den noordrand van den bosch bij Rostyne volgende tôt aan den ijzeren weg Selzaete-Moerbeke, verder langs dezen spoor-weg tôt het kruispunt der straat Wachtebeke-Overslag. 1. In de Grensstreep mogen alleen!'jk die personen ver-toeven die daar wonen of grond bezitten en die van het grensabschnitts-Kommando de toelating hebben daar te arbeiden (aanmerking op het identiteitsbewijs). 2. In het Grensgebied moet iedereen (ook voetgangers en lieden met hondenkarren enz.) in den ouderdom van meer dan 14 jaren een Duitsch pasport op zich dragen, uitgenomen de lieden die in het grensgebied wonen zoo-lang zij zich niet van het gemeentegebied verwijderen. Deze lieden moeten immer een Belgisch pas bij zich hebben. Verwijderen zij zich van hun gemeentegebied, dan is bij hen ook een Duitsch pasport vereischt. 3. In het gansche grensgebied is het verkeer per rijwiel geheel verboden en het verkeer met paard en wagen bij nacht. Zeljs met Duitsche pas niet toegelaten. 4. In aile van het grensgebied deelmakende plaatsen moet ieder persoon die van buiten in het grensgebied komt bij den plaatskommandant seffens door voorleggen zijner papieren aangemeld worden of indien er geen Komman-dant is bij de plaatselijke militaire overheid (grenswach-ten). Tôt deze aanmelding is verplicht diegene die den reizenden bij zich in huis neemt.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes