t Landbouwleven: orgaan der landbouwafdeling van 't provinciaal voedingskomiteit van Oost-Vlaanderen

441 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 29 Novembre. t Landbouwleven: orgaan der landbouwafdeling van 't provinciaal voedingskomiteit van Oost-Vlaanderen. Accès à 07 avril 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/jq0sq8rc9k/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

'tSandbcuwleven Orgaai (1er Landbonwafdeeling van 't Provinciaal Voediiigskomileit van Oost-Ylaanderen. VERSCHIJNENDE IEDEREN DONDERDAG. Ailes wat Bestu'ur en Redaktie van het blad betreft, rturê men 21-23 Gaîgenbergstraat. Gent. Overname en vertaling der artikelen sleclits toegelatcn met vermelding van 't blad en den naam des schrijvers. Aile mededeelingen, berichten, annoncen, enz., moeten ten laatste den Maandag middag ingezonden worden. TNÎÏOUD. Offlcieele be^endmakingzn : Provincieraden : buifengewonen zittijd 565 Hoogere School voor Handelswetenschap : règlement . . 565 Siam, Liberia en China : verbod van betaling 566 Geneesmiddelen voor apothekers, dokters, enz 566 Aardappelen : bestraffing voor niet aflevering 567 Scholen : sluiting door kolenschaarschte 567 Berichten en mededeelingen . 567 Hofbouwkrediet 568 Voordrachten 568 Landbouwkomiteit : verslag der wekelijksche vergadering .. 569 Fletcheren en voedselnood 569 Geit en schaap als melkgeefsters 570 Allerlei nicutvs : Saccharine : werking op de spijsverteering 571 Hazelnotenkoeken 571 Legpoeders 571 Walnootschalen : gebruik in 't huishouden 572 Selderij gedroogd 572 Het weer en de werklust 572 Arboretum van belang 572 Houtaschloog als waschmiddel 573 De kalk in de voeding 57^ Grasland tôt bouwland 573 Marktberichten 575 Bekendmakinsren van rvege de Duitsche Ooerheid. Verordeninar betreffende een buitengewo-nen zittijd van de provincieraden. Art. I. — De' provincieraden van de Belgische pro^in-ciës worden hierbij tôt een buitengewonen zittijd op Za-terdag, 1 December 1917, te 12 uur 's middags, in de hoofdplaatsen der provincies opgeroeper.. Art. II. — De afkondiging van deze oproeping ge-schiedt voor het Generaal-Gouvèrnement in België alleen in het Wet- en Verordeningsblad voor de bezette streken van België, voor het Operatie- en Etappèngebid in der Yorm, die aldaar voor het afkondigen van verordeningen gébruike'liik is. Art. III. — De uitnoodiging van de leden der provincieraden geschiedt door de bestendige afvaardiging. De Gouverneur der provincie is niet gehoude'n dén zittijd bi te wonen. De bestendige afvaardiging benoemt het lid, dat der zittijd zal openen en sluitên. Dé opening en de sluiting geschiedt voor de provincie; Antwerpen, Brabant, Henegouwen, Limburg, Luik Lu nemburg en Namcn, in dèn naam van den keizerlijksn Duit- Prijs van inschrijving : Voor België, een jaar. 3 frank. De boekwerken, waarvan men twee exemplaren aan Redaktie stuurt, worden in het blad beoordeeld. Prijs der annoncen : de regel, 25 c.; de dubbele regel, 45 c. Bij herhaling, volgens tarief. Groote letters en gravuren volgens plaatsruimte. schen Generaal Gouverneur, voor de1 provincies Henegouwen en Luxemburg tjrzelfder tijd in den naam van de bevoegde Opperbeve'lhebbers en voor de provincies Oost-en West-Vlaandéren in den naam van de bevoegde Op-perbe ve] hebbers. Art. IV. — Dé zittijd duurt nie't langer dan één dag en wordt met gésloten deuren gehouden. Op de dagorde staan volgénde punten, waarover uit-sluitend mag Worden beraadslaagd : a) Wijze van opbrenge'n van ze's verdere vervallende maandelijksche stortingen, namelijk voor Décember 1917 tôt en met Mei 1918, van de bij be'vel van 21 Mei 1917 aan de Belgische bévolking opgelegde krijsgbelasting; b) Opbrengen van de middelen ter betaling der in December 1917 en in Maart 1918 vervallende kasbons en intre'stkoe'pons van de tôt dusVer aangegane krijgsbelas-tingsleeningen.Art. V. — De provincieraden nemen in dezen zittijd, welk ook het aantal aanwezige Ie'den zij, geldige be'sluite"n. Grosses Hauptquartier, den 22 November 1917. Der GeneralquariiermeisteïT, Hahndorff. Brusel, den 22 November 1*917. Der Gcneralgouoemeur m Belgien, Freiherr VON FALKENHAUSEN, Gcneraloberxi. Voorstaande verordening wordt voor het Belgisch ge-deelte van het 4de leger bekendgemaakt. Der Oberbefehlshaber, SlXT VON ARMIN, General der Infanterie. Verordening betreffende de rechten en plich- ten der studenten aan de K ogere School voor Handelswetenschap, toegevoe d aan de Staatsuniversiteit tei Gent. Art. 1. — De inschrijving der gewone en vrije studenten, alsook der toehoorders aan de Hoogere School voor Handelswetenschap gébeurt jaarlijks door den Rector der Universiteit overeenkomstig de door de Verordening C. C. lllfc 2383, van 20 Juni 1917, getroffen bèpalingen, aangaande dé voorwaarden tôt aanvaarding en de toegangs-examens aan de bij de Staatsunive'rsiteit t; Gent toe'ge-voegde H°°8ere School voor Handelswetenschap. De studenten worden bii hunne inschrijving door dèn Rector, door handslag als leerlingen der Universiteit vér-bonden en tôt de stipte vérvulling hunner plichten aange-zet. 3e JAAR DONDERDAG 29 NOVEMBER 1917 N' 48

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes