t Landbouwleven: orgaan der landbouwafdeling van 't provinciaal voedingskomiteit van Oost-Vlaanderen

526 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 11 Novembre. t Landbouwleven: orgaan der landbouwafdeling van 't provinciaal voedingskomiteit van Oost-Vlaanderen. Accès à 05 juin 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/639k35n51h/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

r,e JAAR 11 NOVEMBER 1915 N' 40 't Sandbcuwleven Orgaan dsr Laadboawafdeeling vaa 't Provinciaal Voedingskomiteit van Oost-Vlaanderen. VERSCHIJNENDE IEDEREN DONDERDAG. Ailes wat Bestuur en Redaktie van het blad betreft, sture men 21-23 Galgenbergstraat, Gent. Overname en vertaling der artikelen siechts toegelaten met vermelding van t blad en den naam des schrijvers. Aile medcdeelingen. berichten, annoncen, enz., moeten ten laatste den Maandag avond ingezonden worden. Prijs van inschrijving : 3 frank voor België per jaar. De boekweïken, waarvan men twee exemplaren aan de Redaktie stuurt, worden in het blad beoordeeld. Prijs der annoncen : de regel, 25 c.; de dubbele regel, 45 c. Bij herhaling, volgens tarief. Groote letters en gravuren volgens plaatsriïimte. INHOUD. Offlcieele bekendmakingen : Bedreiging of benadseligin* ^81 Aangifte van koper, brons en nikkel 381 Verkeer op de Leye over Kortrijk 381 Verkeer in het Etappengebied. — Eenzelvigheidsbewijs . . 382 Muilbanden der hondsn 382 Verkoop van suiker en suiker'jeetensiroop 382 Berichten en mededeelingen . 382 Voordrachten 383 Provinciaal Hulp- en Voedingskomiteit van Oost-Vlaanderen. 384 Keuring van dekhengsten. Omschr. Geeraardsbergen, Ninove. 384 Landbouwafdeeling van 't Voedingskomiteit van Oost-Vl. . . 385 Maatregelen tôt uitvoering 386 Voeding en voedingsmiddelen 388 Allerlei nieuws : Bladrolziekte der aardappels 388 Tarwegruis 389 Vogelbezen als voedsel 389 Peulvruchten van Regeermgswege • 389 Verzorging van stalmesî en al a 389 Nog de aardappelkwestie 390 Landbouw in 't Noorden van Holland 390 Oo^stbericnten • 391 Marktberichten 391 Bekendmakingen van iOege de Duitsche Overheid. Bedreiging of benadeeliging. Voor het gebied van België, dat door het 4° leger be-zet i«, \ _<i Jt het volgende bepaald : Al wie p'oogt, anderen door het opmaken van zwarte lijsten of bedreigen met benadeeliging of dergelijke mid-delen in hun goed of broodwinning schade te berokkenen, omdat zij Duitschers zijn, met Duitschers betrekkingen onderhouden of eene Duitschgezinde houding aannemen, wordt met ten hoogste twee jaar gevangenis of met ten hoogste 10.000 mark boete gestraft. Boete kan ook met gevangenisstraf tegelijk uitgesproken worden. Ondergaat dezelfde straf diegene, die om eene der vermelde redenen iemand anders beleedigt of mishandelt, of door bedreigen met benadeeliging of dergelijke midde-len anderen tracht le beletten, eene Duitschgezinde houding aan te nemen. Wordt eene der volgens lid I en 2 strafbare handelingen door verscheidene personen gemeenschappelijk begaan, die zich tôt dat doel verbonden hebben, zoo wordt elke deel-nemer aan zulken bond als dader gestraft. In dit geval kan <de straf tôt vijf jaar gevangenis verhoogd worden. A. H. Qu., den 1 November 1915. Der Oberbefehlshabcr, Herzog Albrecht'von WuRTTemberg. Aangifte van koper, brons en nikkel. 1 en einde een overzicht te krijgen over de voorraden koper, geelkoper, koper- of koperrijke legeeringen, en nikkel, die in de gemeenten Gent, St-Amandsberg, Gent-brugge en Ledeberg aanwezig zijn, worden hiermede volgende bepalingen getroffen : 1. Het hoofd van ieder huisgezin is verplicht, op een hiertoe voorgeschreven formulier binnen de twee dagen na de terhandstelling van dit formulier schriftelijk bij den kommissaris van zijne wijk aan te geven, hoeveel huisraad er uit zuiver koper, geelkoper, bronzen, nikkel of eene koperrijken legeering in zijn bezit is en hoe groot het gewicht daarvan door hem geschat wordt. Voornamelijk zijn aan te geven, ketels, vaatwerk, kook-gerief, alsook zulk metalen huisraad, hetwelk niet meer in gebruik is, koperen voorwerpen op daken, huizen, enz. 2. Niet aan te geven zijn voorwerpen van kunstwaarde of van geschiedkundige beteekenis, voorts kerkelijke voorwerpen van welken aard ook. 3. Bij huizen of woningen, waarvan de bezitter afwe-z\g is, moet de aangifte door den beheerder van het huis of de woning geschieden. 4. Voor huizen of woningen, die in het bezit zijn van maatschappijen of lichamen van openbaar of privaat rechtskarakter, is de wettelijke bestuurder verplicht de opgave te doen. 5. Zij die de opgaven onjuist, onvolledig of in het geheel niet doen, zullen met boete tôt 10.000 mark of in overeenstemming daarmede met gevangenis gestraft worden. Bovendien kunnen de niet aangegeven voorwerpen zonder vergoeding in beslag genomen worden. 6. De benoodigde formulieren worden door de policfe-ambtenaars der wijk verdeeld en twee dagen nadien we-der afgehaald. 7. Op textielfabrieken, weverijen, spinnerijen, enz., heeft deze vaststelling geene betrekking. Gent, 27 Oktober 1915. Der Etappen-Kommandant. Verkeer op de Leye over Kortrijk. Aile schepen, welke op de Leye westelijk Kortrijk verkeeren, moeten met dezelfde bezetting naar Kortrijk terugkeeren. Overtredingen dezer verordening zullen met eene geldboete tôt 3000 mark of met gevangenis gestraft worden, voor zoover geene strengere straf is toe te passen. Daarnevens kan het gerecht het schip en de goederen verbeurd verklaren, de borgstelling inhouden, de ver-gunning tôt varen en het schipperspatent afnemen. (Et. insp. Bef. 504/4.) Gènt, 29 Oktober 1915. Der Etappen-Kommandant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes