t Landbouwleven: orgaan der landbouwafdeling van 't provinciaal voedingskomiteit van Oost-Vlaanderen

2031 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 18 Avril. t Landbouwleven: orgaan der landbouwafdeling van 't provinciaal voedingskomiteit van Oost-Vlaanderen. Accès à 16 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/qj77s7jt5z/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

3d° JAAR 19 APRIL 1Q17 Nr ie 'tLandbouwleven Orgaan (1er Landbonwaldeeling van 'l Provinciaal Yoedingskomiteit van Oost-Ylaanderen. VERSGHIJNENDE IEDEREN DONDERDAG. Ailes wat Bcstuur en Redaktie van hét blad betreft, •turc m en 21-23 Galgenbergstraat, Gent. Overname en vertaling der artikelen slechts toegelaten «et vermélding van 't blad en den naam des schrijvers. Aile mededeelingen, berichten, annoncen, enz., moeten ttn laatste den Maandag middag ingezonden worden. Prijs van inschrijving : Voor België, een jaar, 3 frank. De boekwerken, waarvan men twee exemplaren aan de Redaktie stuurt, worden in het blad beoordeeld. Prijs dér annoncen : de regel, 25 c.; de dubbelë rege!. 45 c. Bij herhaling, volgens tarief. Groote letters en gravuren volgens plaatsruimte. INHOUD. Officieele be\endma\ingen : Vermogenswaarden van den Italiaanschen staat 181 Hengsten en merriën : toelating tôt het dekken 181 Zomertijd : verordening 182 Krijgsverraad : ter dood veroordeeld 182 Verlichting van straten en huizen 182 Gasverbruik te Gent : beperking 182 Staatsonderdanen : aanmelding 182 Pensioen van professoren 182 Weldadigheidsgestichten : kosten van onderhoud 183 Opzegging van huurwonjngen door Staatsbeambten '83 Staatsbeambteu : vergoeding bij verplaatsing 183 Personen onder toezicht van 't Meldeamt 183 Wapens en schietvoorraad : verborgen houden 183 Berichten en mededeelingen 184 Voedermiddelen en eetwaren : rerdeeling 184 Zaaipaardeboonen : verdeeling 184 Voordrachten '84 Verslag der wekelijksche landbouwvergadering 185 Provinciaal Land- en Tuinbouwkomiteit : verslag 186 Vervalsching van meststoffen en voedermiddelen 187 De eiermijn te Antwerpen 188 Allerlei nieuws : Luizen bij paarden '88 Uitvriezen van tarwe 189 Koude • • • j Tegen den woeker ' 89 Plantenziekten J89 Mond- en klauwzeer in België '91 Bekendmakingen van tûege àe Duitsche. Overheid. Schikking over vermogenswaarden toebe-hoorende aan den Italiaanschen Staat. Worden door deze in beslaggenomen de bij de banken, bankfirma's en wisselagenten (agents de change) in t ge-. bied van hét 4de leger soms voorhanden banktegoed, ef-fecten, intèrestbiljetten (koepons), wissels en aile andere vermogenswaarden van den Italiaanschen Staat, alsook van aile Italiaansché staatsinstituten. De banken, bankfirma's en wisselagenten (agents de change) moëten tôt 15 April aanst. aangifte doen aan den « Kaiserlicher Generalkommissar fuër die Banken in Bel-gien » te Brussel van het voorhanden zijn en, in het voor-komend geval, van de hoogtê der boven genoemde vermogenswaarden.In geval er zich geene vermogenswaarden van den boven genoemden aard in hun bezit zouden bevinden, thans moet «r niettemin eene dienaangaande aangifte aan den « Gene ralkommissar fuer die Banken in Belgien » ingediend worden.A. H. Q„ den 2 April 1917. Der Oberbefehlshaber, SlXT VON ARMIN, General der Infanterie. Bestemmingen betreffende de toelating van hengsten en merriën tôt het dekken, 1. De door de keurkommissie tôt den kweek toegelaten hengsten moeten door de bezitters tôt het dekken openbaar ter beschikking geplaatst worden. 2. Er mag niet meer dan fr. 200,— dekgeld voor eene merrie gevraagd worden. 3. Het is verboden niet gekeurde hengsten tôt het dekken toe te laten. 4. Voor iedère tôt den kweek toegelaten merrie wordt er op grond der lijsten geteekend door den stafveearts (« Stabsvetlrinaer ») door de Etappenkommandantuur een toelatingsbewijs uitgevaardigd en aan den bezitter der merrie overhandigd. Het is verboden merriën zonder toelatingsbewijs bij den hengst te brengen. 5. Ieder hengstenhouder verkrijgt voor iederen zijner tôt den kweek toegelaten hengsten êen springboek, bevattende 100, betrekkelijk 75 afscheurbare dekbewijzen met talons. Dekbewijs ên talon moeten bij de eerste toelating der merrie nauwkeurig ingevuld en ieder latere sprong dadélijk ingeschïeven worden. De hengsthouder moet bij dé eerst? toelating eener merrie aan den bezitter der merrie het dekbewijs geven têgen overhandiging van hét toelatingsbewijs. Het toelatingsbewijs moÊt door den hengsthouder als bewijs bewaard worden. ^ Volkomen ingevulde springboeken moeten aan de Etappenkommandantuur ingediend worden; zij worden door nieuwen vervangen. Aile springboeken welke zich in handën der hengsten-houders bevinden, moeten tegen den 1 September 1917 bij de Etappenkommandantuur afgeléverd en door deze dadélijk verzameld aan de Landbouwafdeeling der Etappen-Inspektion 4 ingediend worden. 6. Voor de tôt den kweek toegelaten volbloed- en half-bloedhengsten worden er geene springboekén afgeleverd; de sprong moet, als hij plaats gèhad heeft, op het toelatingsbewijs ïngeschrevèn worden met aangifte van den hengst en den dag, op welken de sprong plaats heeft; dit moet van de handteekening des hengsthouders voorziïa zijn.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes