t Landbouwleven: orgaan der landbouwafdeling van 't provinciaal voedingskomiteit van Oost-Vlaanderen

549 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 03 Octobre. t Landbouwleven: orgaan der landbouwafdeling van 't provinciaal voedingskomiteit van Oost-Vlaanderen. Accès à 26 mai 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/z60bv7c033/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

4de JAAU DONDERDAG 3 OCTOBEK 1918 Nr 29 't Landbouwlwvwn Oman der Landbouwvereeniffinsen van Oost-Vlaandere VERSCHIJNENDE IEDEREN DONDEHDAG ! ' . —i h. . r "" , Ailes wat Bestuur en Redaktie van het blad betreft, den Maandag middag ingezonden worden, andèrs kunnfe* «tare men dtukkerij Hoste, 21-23, Galgenberg- ze dezelfde week niet meer verschijnen. straat, Gent. Prijs van insclngving : Voor lietloopendejaar,4frank, Overnarae envertaling der artikelen slechts toegelaten voorop-betaalbaar. met vermelding van 't blad en den naam des schrijvers. De boekwerken, waarvan men twee exemplaren aae Aile inededeelingen en berichten moeten ten laatste de Redaktie stuurt, worden in het blad beoordeeld. INHOUD. Officieele bekendmakingen : Rechtbanken voor burgerlijke rechtsgedingen 217 Protestopmaking : verlengde termijnen 219 Eieren : aflevering 219 Peulvruchten en boekweit : aflevering 2)9 Groenten en fruit : prijzen '220 Berichten en mededeelingen 220 Landbouwkomiteit : verslag wekelijksche vergadering. 221 AUerlei niciiivs : Afgeroomde melk in de voeding 222 Melknijverheid in Denemarken 222 Iepen en Acacia : giftigheid 222 Melkvoortbrengst : hijzonder kenteeken 223 Beendei-hroosheid bij het vee en hare bestrijding .... 223 Gedachten en spreuken 224 Bekendmakingen O van Wege de Duitsche Ooerheid. Verordening houdende instellirg van Duitsche rechtbanken voor burgerlijke rechtsgedingen.Artikel 1. De burgerlijke reehtspleging wordt in Vlaanderen overeenkomstig onderstaande bepalingen uitgeoefend door onafhankelijke, alleen aan de wet onderworpen rechtbanken, en wel : In 1" aanleg, door " Kaiserliche Bezirksgerichte (Abteilang fuer Zivilsachen) „ (keizerlijke distrikt-rechtbanken fafdeeling voor burgerlijke zaken]), waarvan zetel en rechtsgebied ^.oor.een bizondere beschikking te bepalen zijn : in 2n aanleg, door het " Kaiserliches Obergericht in Bruessel „ (k;eizerlgk Opperste Gerechtshof te Brunei). Sclïeidsgerecliten mogen alleen met de toestemming van het Hoofd van het burgerlijk bestuur (VerwaltungscheO ingesteld worden. Artikel 2. Tôt distriktrecliter, alsook tôt lid van het Opperste Gerechtshof kunnen alleen beroepen worden personen, die overeenkomstig § 2 van het Duitsch " Gerichtsver-fassungagesetz van 27 Januari 1877, de bevoegdheid bezitt^n om het rechterlijk ambt uit te oefenen. Artikel 3. De Generaal Gouverneur benoemt de rechters. Artikel 4. Bij iedere rechtbank is een griffie ingericht. Zoo noo-dig kunnen deurwaarders worden aaugesteld. Artikel 5. Voor de waarneming van de belangen der partijen, kan het Hoofd van het burgerlijk bestuur " Justizkom-missare „ aanstellen. Artikel 6. De Duitsche taal is de gerechtstaal. Bij tereclitzittingen met personen die geen Duitsch kennen, is de tusschenkomst van een tolk vereischt. Zij is echter niet noodig, wanneer al de belanghebbenden de vreemde taal machtig zijn. Artikel 7. De tereclitzittingen voor de kennisnemende lechtbajjk zijn openbaar. De rechtbank kan naar goeddtmken van de openbaarheid geheel of ten deele aizien. Zij is niet gehouden de redenen daarvan bekend te maken Artikel 8. Wraking vau gerechtelijke personen is niet toegelaten. Verklaart een rechter of een greffier zich bevooroordeeld zoo treedt zijn plaatsvervanger voor hem op. Artikel 9. Openbare bekendmakingen worden in het " Wet- en Verordeningsblad voor Vlaanderen, „ in het Etappen-gebied bovendien in het Verordeningsblad vau de be-trokken Etappeninspektie afgekondigd. De rechtbanken kunnen ook een andere wijze van openbaarmaking bevelen. Artikel 10. De rechtbanken zijn alleen bevoegd, wanneer : a) een Duitscher, eëu onderdaan van een met het Duitsche rijk verbonden staat of een onderdaan vari een onzijdigen staat, of &) een dwangbeheerder (verordeningèn van 17 Fe-bruari en 26 Augustus 19 15), een likwidator (ver-ordeningen van 29 Augustus 1910 en 15 April 1917) of een vertegenwoordiger (verordening van 26 Nov-émber 1914) in deze ambt'jlijke hoedanig-heid.als aanklager, beklaagde of tusschenkomende bij het geding.betrokken is. >De ; anderdanen van de onder a) opgesomde statea zijn gelijkgesteld met de rechtspersonen, die hun zetel hebbeji.in genoemde staten; de rechtbank beslist in hoe-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes