t Landbouwleven: orgaan der landbouwafdeling van 't provinciaal voedingskomiteit van Oost-Vlaanderen

290 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 13 Juillet. t Landbouwleven: orgaan der landbouwafdeling van 't provinciaal voedingskomiteit van Oost-Vlaanderen. Accès à 29 mars 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/h41jh3dz73/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

'tSandbouwleven Orgaan der Laaidboawafdeeiiag van 't Proviaciaa! Voedingskomiteit van Oost-Vlaanderen. VERSCHIJNENDE IEDEREN DONDERDAG Ailes wat Bestuur en Redaktie van het blad betreft, •turc men 21-23 Galgenbergstraat, Gent. Overname en vertaling der artikelen slechts toegelaten met vermelding van t blad en den naam des schrijvers. Aile mededeelingen, berichten, annoncen, enz., moeten ten laatste den Maandag aoond ingezonden worden. Prijs van inschrijving : 3 frank voor België per jaar. De boekwerken, waarvan men twee exemplaren aan de Redaktie stuurt, worden in het blad beoordeeld. Prijs der annoncen : de regel, 25 c.; de dubbele regel, 45 c. Bij herhaling, volgens tarief. Groote lettér* en gravuren volgeni plaatsruimte. INHOUD. Oflicieele be\endma\ingen : Verlenging van 't mandaat des griffiers 345 Verplichting tôt melding der besmettelijke ziekten 345 Bijvoegsel tôt de verordening betref fende het reisverkeer .. 345 Dwangboete voor Kruishoutem 345 Verordening voor het houden van duiven 346 Kommandanturen : Omschrijvingen 346 Berichten en mededeelingen 347 Voordrachten ç\ Voedingskomiteit : verdeeling van voedermiddelen en eetwaren 349 Hofbouwkrediet 350 Landbouwafdeeling : Verslag der wekelijksche vergadering .. 350 Spaarzame spijsbereiding. IV 351 Allcrlei nieuws : Aflevering van Vleeschmeel 352 De regen in Juni • 352 Melkvervalschingen 353 Samenstelling van 't Fruit 353 Aardappelen aan de paarden 353 Kalkpooten bij de hoenders 353 Koffie van tarwe, rogge of gerst 353 Gruis en meel in koeken 353 Mond- en klainyzeer in België 354 Buurtspoorwegen 355 Bekendmakingen van wege de Duitsche Overhcid. Verordening betref fende verlenging van 't mandaat de3 griffiers der provincie West-Vlaanderen.In aansluiting aan de verordening van den heer Gene-ralgouvemeur in België van 30 Juni 1915 (Wet- en Ver-ordeningsblad voor de bezette streken van België, blz. 759), beveel ik als volgt : Het mandaat van den griffier der provincie West-VIaan-deren, M. A. Verougstraete, wordt tôt 31 December 1916 verlengd. A. H. Q., den 25 Juni 1916. Der Oberbefehlshaber, Herzog ALBRECHT VON WuRTTEMBERG. Verordening betreffende de verplichting tôt melding der besmettelijke ziskten. 1, De Belgische geneesheeren en bestuurders van zie-kenhuizen moeten elk geval van besmettelijke ziekte (Roode koorts, mazelen, diphtheritis, bloedloop, typhus, vlekkoorts, hersenvliesruggemergontsteking, choiera, pok-ken) aanstonds schriftelijk aan de naast bijgelegene Etap-penkommandantuur melden. Aangiften betreffende den oorsprong der besmetting en de eventueele mogelijkheid eener besmetting voor mi-litairen moeten er steeds worden bijgevoegd. 2. Van bloedloop, typhus, vlekkoorts, hersenvliesruggemergontsteking en choiera moet er zelfs eene melding gedaan worden, wanneer er slechts verdenking nopens d«-ze ziekten bestaat. 3. Deze verordening slaat niet op eene volgens de Belgische wetten soms voorgeschrevene verplichting tôt melding.4. Het niet in aanmerking nemen van dit voorschrift wordt met ten hoogste 10.000 mark geldboete gestraft. 5. Het bevel van 8.XII. 14 en de bekendmaking van 27.X. 15 betreffende de verplichting tôt melding der besmettelijke ziekten (Verordeningsblad Nr 10, blz. 92) worden bij deze opgeheven. E. H. O., den 5 Juli 1916. Bijvoegsel tôt de verordening betreffende het reisverkeer. 1. Voor voetgangers is, tôt nader order, het verkeer zonder reispas buiten de gemeenten alleen binnen den om-trek der bevoegde Kommandantuur toegelaten. 2. Op het grondgebied der Kommandanturen Beernem en Kortrijk is voor voetgangers het verkeer zonder reispas nog alleen binnen den omtrek van de eigene gemeente toegelaten. 3. Deze bestemmingen worden aanstonds van kracht. Overtredingen zullen gestraft worden met de in de reisbestemmingen voorziene straffen. 4. Deze verordening slaat niet op de bestemmingen voor het grensgebied tegen Holland en voor het grondgebied der Etappenkommandantuur Thielt. E. H. O., den 3 Juli 1916. Dwangboete voor Kruishoutem. Gent, 6 Juli 1916. Bij de kontroolvergadering gehouden te Kruishoutem den 5-6-1916, hebben een groot getal kontroolplichtigen, door overdreven gerucht te maken en hunne ononderworpen houding zich zoo derwijze plichtvergeten gedragen, dat, na meermaals herhaalde tôt de orde roeping door dienst-doenden veldgendarm, tusschen de menigte die ten slotte uit 200 koppen bestond indrong, en in zijnen bedreigden toestand gedwongen was van het blanke wapen gebruik te maken, en wanneer hetzelve in twee brak, drie schoten te lossen. De menigte kon eerst door eene weldra ten tooneele 2" JAAR 13 JULI 1916 Nr 28

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes