t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom

1190 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 25 Juin. t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom. Accès à 04 fevrier 2023, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/4f1mg7gz82/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Mtat! RûWfiîfiii We hebben reeds gewezen op Bonunige der loensche middejen waarmede sluikhandelaars geld îrianen ; we hebben ook aangetcond hoe verderfelijk de amokkelarij, in familie gedreven, op do vorming van het gemoed der jongeren inwerkt; we hebben gewezen op de gevolgen «ter pluimstekerij (sclioolverzuim) en straat-looperij. En daar staan we nu voor een heele reeks feiten van onbedekte, gansch brutale oneerlijkheid, effenaf diefstallen met ruw geweld. ^ Bijna gaat geen nacht voorbij, of in Groot-Gent en omliggende zijn er zulke diefstallen gepleegd met iubraak of overklimmmg, of met beide aamen, Eetwaren en kleederen zijn ge-woonlijk de buit, zoodat sommigen wel zouden veronderstellen, dat het uiterste armoede is, welke tôt die daden aanzet. I>ezo veronderstelling zou verkeerd zijn. Waar men aomade dieverç en eKeveggen ontdekt, Eijn het nooit van die menecher, welke t'huidigen dage maar zelden hunnooddruft mogen voldoen; iîïtegendeel 't is altijd van zullt volk, dat van ganse!» den ooriogstijd nog niet opgehouden heeft breed verteer te maken en aïs ieta dood-gewcons twintig-markbriefjes op de sefeenk-bank werpt om eenige borrels te betalen, of er niet naar ziet, den kleine met eenige dubbel-Etcrkjes om pasteitjea te sturen. 't Is louter oneerlijkheid en smeerzucht, ■welketot die diefstsllen aanzet. Beze worden gepleegd door gasten, wier geweten rekt geiijk een wollen kous en die in dit opzieht zoo laag gezonken zijn, dat ze tusschen het mijn en het dijn werkelijk schijnen geen onderscheid meer te kennen. En ongelukkig is die rekbaarheld van ge-%veten niet meer beperkt tôt zulke soort «Heen. Zelfs bij menschen, die zich nooit of voor niets aan zulke daden zouden willen plichtig maken, is liet oordeei gansch ver-valscht door de verstomping van het zedelijk begrip der eerlijkheid. De andei'e week waren, Iangs een water-weg die den eindkant van zijn tuin bezoomt maar er toch met een lagen muur van ge-schei.en is, bij een zeer bemiddeld burger kiekens, konijnen en een melkschaap ge-stoîen. Welnu, een vrouw, van wie we zeker "weten dat ze geen k'ink zou oplieffen om jets te nemen dat het hare niet is, merbte daar zonder bezwaar bij op : Bah, 't is toch maar van een rijken gierigaard. Zou men niet zeggen dat zulks in iets de oneerlijkheid van den diefstal kon weg-acnen?We hadden wel eens willen weten wat die zelfde vrouw zou gezegd hebben, moest zij den volgenden dag geiijk wij hebben ver-nomen, dat in den verloopen nacht, niet ver van de eerste plaats, vijf konijnen ge-stolen waren bij een arme weduwe; of hoe ze haar oordeei zou hebben uitgedrukt over den diefstal, die in dezelfde wijk, twee nach-ten nadien gepleegd werd ten nadeele van een teringlijd.end bediende, aan denwelken, bij middel van inbraak langs het kelder-Venster, een kleine voorraad- boter, eieren, spek en zoowat tien kilo aardappelen ont-stolen werden. Voorzeker, deze diefstallen schijnen wreeder dan de eerate, maar deze ia zoo oneerlijk als de twee andere, die enkel bewijzen dat oneerlijkheid zoo wel de stem van het medelijden of het gevoel als die van het geweten verd.ooft. En de opmerkiiig van die anderazins volkomea eerlijke vrouw bewijst er bij, dat de kwsal van htt îekkund geweten niet enkel hen heeft aan-getabt, dio zich aan rechtstreeksche oneçrlijk-hti'J plichtig maken, maar heur verwoestingen op ûe ai^emeene zedelijko begrippen Ook verder en die p. r gaat aanrichten. Daar ia een groot gevaar voor de waardigheid en de degelij kheicl van ons volk in gei gon. OotlogstoesUinden hebben altijd zulke kwalen voor gezellen en nasleep gehad, doch dit is geen reden om er altijd te blijven op toezien zonder er warkzaam t'igen in te gaan. Streng optreden tegen de dieven, als ze ontdekt worden, is nood-sakt lijk, maar tegenover de breede worteling van het lcwaad niet voldoende. 't Is in de volks-ziel zeïve dat de kiem doorgedrongen is ; 't is daar dat het heelmiddel moet aangebracht wor-den.Al wie in staat ia, op het gemoed van 't volk in te werken, heeft hier zijn aa-ndeelin de groote taak te verrichten. Bij een eerlijk volk staat het geweten gespaunen, in plaats van te rekken^ all'.Ti behooren we te ijveren om het geweten van ons volk tôt die spanning terug te brengon, opdat het voor de minste aanraldng gevoelig Wize. We hoeven niefaante duiden wie degenen zijr., welke dsartoe knrtnen bijclrogen ; zij keirnen zeif wel hun bevoegdheid en verant-woordelijkheid, volgens hun levensstaat, ambt en bediening. We hoeven ons volk, geheel zijn volk in al zijn lagen, leeren weer te begrijpen, dat hij of zij, van wie het geweten reeds genoeg aan 't rekken is om eenige vergoelijking voor een diefstal te vindbft of niet gansch nauw om te zien naar de hei'komst van een of andere waar, op weg is om stiilekes aan zelf dief of dievegge te worden. En dit wil ons volk heel zeker niet. Juist omtlat het dit niet wil, wijl onze bevol-king door afatamming en opleiding tôt eerlijkheid geneigd is, kan de nadrukkelijke aanwijzing van dat gevaar heter van weerhouden. Wordt het maar grondig overtuigd, dat een bsginnendo rekbaarheid van geweten de eerste stap ia op de l>aan naar volalagen oneerlijkheid, het zal uit zich zolven terug verlangen naar de gewetens- ! Bpunning, die het door onmiddellijke waarschu- ' wing voor allé zulk gevaar behoeden moet. ME N GE L WE R K 23 —— i HUGUEINETTE ; De Dociiter van dea Beeidhouwer XTit Jaet Fransch door Gr. C3-atoriël X. i De twee Mededlnners, j Om Huguenette te beschermen had meester Bedanne besloten zich twee onmisbare helpera • Ban te schaffen. Met dat doel deed hij Alain en Michel roepen De twee mededingers, die elkaar zooveei 1 mogelijk vermeden, waren welverlegen metwat i ging gebeuren. ' — Mijne kinderen, begon ernstig mêester Bedanne, altijd heb ik de vurige hoopgekoeaterd ] u als twee broeders bij mij te honden ; God heeft het echter andera gesohikt. De proef welke ik u t aplegde, hebt gij aangenomen. Gij kent de voor o waarden. De ovorwinnaar wordt de echtgenoot l ran Huguenette, zoo mijne doohter ermede h nstemt. De andere zal mij verlaten, zijne toe. iomst is verzekerd. Beiden bemin ik u als mijn v :igen zonen. Blijft gij nog altijd vast bealoJa leze voorwaardeu te eerbiedigea t Ë 28e Jiar. - g 14S; " ^ 'Jj'! Gcâ3fil8ESt — fiaîsgezla — Eipnclom <IBJ!uji ■ i i Dïnsdag. 25 Jnnl 19Î8 T VOLK VERSCHUNT 6 MAAL PER WEEK irr^TT- I I V ^n^ri^i »■ .m 5 CENTiEMEN HET NUMMER Bfliciaele MeâedeeHsgea la Vlaanderca, Fpankrijk en Eizas. (DUITSCHE MELDING.) BERLIJN, 22 Jitni. — Uit het groote hoofd-kwartier : — Legergroep van Tcroonprins Rvpprecht van, Beieren. — Tusschen Atrecht en Albert duurden de hevige gedeeltelijke aanvallen van den vijand gister tôt 's morgena voort. Zij eindigden met eere vollodige aederlaag van den vijand. Aan beide kanten van de Scarpe, bij Borry-Bcc'que-relle, Yetubwnc, Hamel en in het woud van Aveluy w-rden sterke Engelsche afdeelingen gedeeltelijk in verbitte-xde geveehten van man tegen mij afgeglagen. Ook op het overige front deed de Brit herhaaldelijkte vergeefs 'verkennin-gen. Bij het nfblaan van den vijand en, tijdena orge aanvallen ten Zuiden van de -Somme namen wij gevangenen. Een vijandelijke Vliegeraanval op Brugge berokkende verliezen aan de bevolking. — Legergroep van den Duitschen kroon -prins.^ — Ten Zuidwesten van Noyés her-haalde t'.e vijand met sterke afdeelingen vergeefsche aanvallen. Ten Zuiden van V. ndelicourt, tusse lien de Oise en de Marne, levendlge bedrijvigheid van den vijand. Iierhaaldelijk door de Fransclien onder-nomen verkenningsaanvallen bleven zonder succès. Gedeeltelijke aanvallen der Fran-schen en der Amerikanen ten Noordwesten van Château-Thierry werden bleedig afge-slagen._ ■ Avondbcricht. — Van de strijdfronten niets nieuws. — 23 Juni. — Legergroep van Tcroonprins Rupprccht van Beieren. — Langs beide kanten van de Somme duurt de levendfge bedrijvigheid van don vijand voort. Een nachtelijke aanval der Enigelschen bij Morlancourfc tusschen de Ancre en de Somme zakte onder ons vunr ineen. — Legergroep van den Duitschen leroonprins. — Fransche godeeltelijke aanvallen ten Zuid-oo^ten van Mery werden afgeslagen, Ten, Zuidw aten van Keims namen wij tijder\s een kort voetvelkgevocht met Italianen 36 ge-vangenen,Luitenant Loewenhardt behaalde zijn 2S° overwinning in de lucht. (FHANSCHE MELBING.) PARUS, vrijdag 21 Juni. — Ofïicieel : Wij hebben onze stellingen verbeterd ten Noorden van Faveïelles en in de streek ten Zuiden van Hautevesnes. Een twintigtal gevangenen zijn in onze handen gebleven-Hustige naeht op de lest van het front. — Avondberieht. — Niets te melden van gansch het front. — Zaterdag 22 Juni. — Wij hebbsn vijan-delijke Dvorvallon e.fgewezen in de streek van Bclloy en in Opper-Elzaa. Ten Zuidoosten van S. Maur hebben wij jeen vijàndelijken post opgcheven en gevangenen genomen. Niets te melden van 't overige front. — Avondbsricht. — Artilleriestrijd m:t on-derbrekingen op eenigo punten van het front. Overa[ rusfige dag. (ÉNGF.LSCHE MELBING.) LONBEN, donderdag 20 Juni. — Ofïicieel : Ben laatsten nacht deden wij verscheldene vooruitstooten in de omgeving van Boyelles, Lens en Giveuohy, alsook in de secters van Stn zeele en Yper. Bij enkele van deze ver-richtingen kwam het tôt levendige geveehten, tijdens welke de vijand zware verliezen leed. Wij namen 18 gevangenen en maakten drie machiengev.'eren buit. In de nabijlieid van Morlancourt werd een vijandelijke aanval onder het vuur onzel' artillerie genomen en verstrooid. Be vijan-delijke artillerie betoonde zich bedrijvig tusschen de Somme en de Ancre. — Avondberieht. — In den loop van den aacht heeft de wederzijdsche artilleriebe-drjjviglieid aanzienlijk toegenomen ten Noorden van Albert en in den sector van 't kanaal van La Bassée. FransShe troepen deden in den laatsten nacht twee gevolgrijke vooruitstooten in de buurschap van Lolcer en aamen verscheidene gevangenen- Ook door de Britsche troepen werden Noordoostelijk van Meteven eenige gevangenen ingebracht. Heden vroeg schoven wij Noordwestelijk van Merris onze linie een weinig vooruit, ïamen eenige gevangenen en maakten graaf-mortieren en machiengeweren buit. Twee ioor den yij.and ondemomen tegenaanvallen sp onze nleuwe stellingen werden gevolgrijk (fgeslagen. Be vijandelijke artillerie was n-erdag bedrijvig met gasgranaten in de itreek der Ailette. ' — Vrijdag 21 Junî. — In den nacht nafflfti wij eenige gevangenen, maakten machiengeweren buit en brachten den vijand veel" ver-> liezen toe bij vooruitstooten en' patroelje- ' geveehten a"n het Aveluy-bosch, in de nabijlieid van Hébuterne, Boyelles en op beide oevers van de Scarpe. Eenige pogingen van c'en vijand, om het teri eln weer te nemen dat wij gktermorgen Noordwestelijk van Merris wonnen, werden afgewezen met verliezen voor den vijsnd. Anders is er niets te mel<ien. — Avondberieht. — Bij een aanva-1, ver-leden nacht door ons uitgevoerd ten Noorden van de Scarpe, drongen Schotsche troepen in de graven bînnen, brachten a;n de vijandelijke bezetting zware verliezen toe en namen eenige gevangenen. Een aantal schuil-holen en verscheidene machiengeweren vlo-gen in de lucht en werden vernield- Anders is er niets van belang te melden. cp ce a?jufMïm. (BULGAARSCHE MELBING.) SOFIA, 21 Juri. — Van den generaalataf : Op beide zijden van het Oeiu'id'i-raeer en Noerdelijk va'i Bitolia was het artill*iievuur wederzijds bijwijlen taKielijk hevig. Zuidelijk van Homa deed onze artillerie verscheidene gevolgrijke vutîraanvallen. De vijandelijke artillerie besehoot de stad Seres, trasrbij zij eenige huizen vernielde en verseheidere vrouwen en kind -ren der pl^atselijke bevolki'-g doodde In h'it Wardar- en het Stroema-dal wederzijds levendige bedrijvigheid in de lucht. Builsc!i-Oosteiî!'SjisSc3i-Halisans€hc Ooriog (0OSTENRIJKSCHE MELDING.) WEENEN, 22 Juni. — Ambtelijke mede-deeling : De geveehten aan den Piave namen gister in hevigheid af. Waar de Italianen in enkele sectors aan den Montcllo on W. stelijk van San Boua hun aanvallen h rricuwdei, werden zij geiijk vroeger onder groote verliezen teruggeslagen. Door onze \liegers en door ofweer van op den grond verloor de vijand tusschen 15 en 20 Juni 42 vliegtuigen; bovendien boette hij vier kabel-ballons in. Het aantal gevangenen ia tôt 40.000 gestegen. Onder dezen bevonden zich ook eenige Tsehe-chiseh-Slowakische legioenairen, die "tiadelijb, naar voorschriît en krijgswetton, volgens kort recht behandeld werden. (IT ALI AAN SCHE MELDING.) ROME, vrijdag 21 Juni. — Offieieel : Di druk op don Montello bleef ook giater sterk. Toch beantwoordden onze troepen hem overal, wen zij tegenaanvallen deden en terrein terugwonnen. Pogingen van den vijanà, om naar 't Westen en 't Zuiden vooruit te rukken, maakten den strijd bijzonder levendig Oostelijk de linie Casa-Gheller - Bauaria en in de omgeving der spoorstatie van Hervesa. De brigade Pisa ging met bewonderensweardigen moed vooruit en bracht 400 gevangenen en veel machiengeweren in. Bovendien ontrukte zij den vijand twee onzer batterijen van gemiddeld kalfber, die ongedeerd waren en vlug tegen den vijand in bedrijvigheid gezet werden. Aan den Piave verdichtte de strijd in eenige sectors. Westelijk van Candelu werd een vijandelijke aanval afgewezen. Verder Zuidelijk, bij de hoogte van Fa gara Zenson, werd ons in den nacht van 19 tôt 20 Juni begonnen tegenoflensief onophoudend voort-gezet en bracht ons terug op de stellingen van den vorigen dag, waarbij de vijand verliezen leed in evenredigheid met zijn dap-peren weerstand en eenige honderde gevangenen in onze handen liet. In den sector Westelijk van San Bona beproefde de vijand een sterlce onderneming tegen den Lessen. Alheewel hij door ons Vuur tôt stnan gebracht werd, hernieuwde hij vier maal zijn aanvallen, totdat hij, door buitengewoon zware verliezen uitgeput, moest terugwijken voor de ongelooflijke dapperheid der Sardynsche brigade Sassari, die ondersteund werd door een bataillon van het 110° infanteiieregiment en door het 9e Bersaglieri-wielrijdersbataillon. Noordelijk van Cortellazzo braken Italiaan-sche afdeelingen mutrozen, in koenheid wedijverend met Bersa glieri, in de vijandelijke linies binnen, namen 200 gevangenen en behielden vast hun bezit. Bij Cava Zucherln hebben wij ons bruggehoofd ver-breed.Ondanks ongunstig weder ontvouwden onze vliegers gister de gewone bedrijvigheid. Elf vijandelijke toestellen werden ten val ge-braclit. Voor de eerste maal wedijverden onze en de verbonden vliegers met de Amerikaansche piloten die, nauwelijks bij 't front aangekomen, aan den slag wilden deelnemen. Be dappere niajoor Baracca, die den 19 Juni zijn 34e luchtzegèpraàl behaalde, is van een lieldenvlucht niet terug-gekeerd.Kkin-^zjë, Katthasus eu Syrie. (TURKSCHE MELDING.) KONSTANTINOPEL, 20 Juni. — Uit het lioofdkwartier : Palestina-front : Merûgvuldig sterk vijandelijk artillerievuui op ouzo stellingen en ia het aehter-terrein lokte werkzaam vuur oiizet batterijen uit tegen vijandelijke artillerie, tegen het troe-penkamp Wadi Augsche en Noordwestelijk Van Jéricho. Verkennersafdeeîirgen van den vijand werden door ons verdreven. Be opstande-lingskampen bij Gafi o waren opnieuw het doel-wit onzer vliegers. Aan het overige front ia de toestand onveran-derd,— 21 Juni. — Palestina-front : Be ge-vechtsbedrijvigheid ging de gewone maat niet te buiten. Wederzijdscli artillerievuur. Be vliegersbedrijvigheid was levendig. Aan de overige fronten heerscht rust. TER ZEE. Londen, 21 Juni. — Do Engelsche stoomer Ores-sa (5436 br. r. t.) werd door eene duikboot getorpedeerd en ia gezonken. De Ameriksensche stoomer Mesterly (5000 br. r. t.) welke van zijne eerste reia van Èuropa naar Amerika terug-keerde, zonk bij de Fransche kust ten gevolge eener botsing. Milaan, 21 Jtmi. — De verliezen der Amerikaansche scheepvaart tengevolge van den Duitschen duikbootaanvalin de Amerike^anBche wateren, worden op 21 vaartuigen geschat. Parija, 21 Juni (Havas). — De transport-etoomer Santa Anna welke onder geleide van Biserta naar Malta vaa'rde en soldat6n alsook ingeboren werklieden aan boord had, werd in den naclit van 11 Juni, zonder dat de vijand werd opgemerkt, door een torpédo tôt zinken gebracht. Van de 2150 peraonen welke aan boord waren zijn er 1513 gered. Rome, 21 Juni. — Een scheepakonvooi dat sedert langen tijd zonder eerig ongeval onder bevel van den kontre-admiraal Viglione vaarde, werd in den maanlichten nacht van 30 Mei door een Duitsche duikboot aangevallen. De atoomer Maroncelli werd tôt zinken gebracht. De bevel-hebber van het konvooi, die ala Iaatste man aan boord bleef, kwam met het schip om. ROTTERBAM, 20 Juni. — Be Engelsche stoomer Héron Brudge (2420 br. r. t.), in 1918 gebouwd, varend van Liverpool naar Bakka, is 130 mijlen Noordelijk Kaap Sint-Vincent, gezonken. 23 koppen der beman-ning werden door een Spaanschen schooner te Las Palmas aan land gezet. Be Italiaan-sche zeiler Santa Teresa, (257 br. r. t.), van Malaga naar Genua, is bij Kaap Cardinal verzonken. Be kapitein werd gevangen genomen, de lest der bemanning in Almeria ontsclieept. Be in Bakka te huis hoorende zeiler Admiraal Lefont (117 br. r, t.) is op weg van Bakka naar Marseille gezonken. Be bemanning werd.in Almeria aan land gezet. BERN, 21 Juni. — Volgens eene mede-deeling van de Giornale d'Italia, is de Italiaansche stoomer Manconerelli op 3 Mei getorpedeerd geworcen. BERLIJN, 22 Juni. (Ambtelijk.) — Eene van onze duikbooten, onder 't bevel van kapitein-luitenant Marschall, heeft in een tijdsruimte van 15 dagen in het afsperrings-gebied der Midd.ellandsche Zee, 7 stoom-bocten, ongeveer 23000 br. r. t. metende, in ( den grond geboord. Het waren allemaal buitengewone waardevolle stoomers. Be ladingen bestonden uit katoen, benzine, olie en stukgoed. De Overste van den Admiraalstaf der Marine. Berlijn, 22 Juni. — Ambtelijk. — în de maaDd Mei werden te zamen 614000 br. r. t. voor onze vijanden nuttige handelascheopsruimte ver-nietigd. & Be hun ter bescliikking zijnde wereldhandels-scheepsruimte ia aldus, uitsluitelijk door militaire maatregelen, ainds het begin van den ooriog, met 17.730.000 br. r. t. verminderd ge-worden, waarvan ongeveer 10.828.000 br. r. t. ten nadeele der Engelsche handelsvloot. Na nadien opgedane vaststellingen, zijn er in de maand Maart, boven de reeds bekend gemaakte vijandelijke verliezen en verliezen van handels-schepen die in dienat von den vijand stondan, ook door oorlogsmaatregelen nog ongeveer 50000 ht. r. t. hooten, zwaar beschadigd, in de vijandelijke havens binnengeloopen. De Overste van den Admiraalstaf der Marine IN DUITSCHLAND. Eene rsde van den Hljkskanseller. BERLIJN, 22 Juni. — Volgens de Voss. . —*—■— ■1 _ — vtjintjeiuL- ue uespiuKiugen in — Wij hebbsn er op gezworen, antwoordde plotselmg, a,is uoer een veer bewogen, zegde hij den Rijksdag over de begrooting van de le beide jongo mannen. tôt Pierre SedanHe : Rijkslsanselarij en van het buitenlandsch — Goed, mijne zonen ! Zondag zal de open- 17 ^ ^ meoater, mejuffer Hugue- ministerie, die maandag beginnen, geopend >are meening rien overwinnaar uitroepen. Doch verdwijoen, Verdecsigen zal ik worden met eene rede van den Rijkskanse- .ndertusschen kunnen wij zeer ernstige voor- ^gen elke pogmg tôt ontvoering; daarbij lier, graaf Iîertling. ,-allen beleven. 'fl ,lk de dade.w waJ weteD ontdekken. Ik H8t KlgSrgCbt- -r. t> • , denk er geenezina aan mij op te dringen, maar ^ t . , ,, — De Bourgôîijers ? vroeg verschrxkt Alain, zeker moogt gij er van wezen dat ik enkel miine BERLIJN, 22 Juni. Men deelt mede Michel sidderde. verdieneten zal doen gelden; het geweld.,,. d'eït de Rijkskanselier in het Heerenhuis — Neen, mijne zonen, die zaken houden ons Wat wilt gij zeggea ? onderbrak Alain die (Seaaaat) het woord zt.I nemen over het kies-n geene deele bezig. Een meer dreigend gèvaar wel voelde waar zijn mededinger heen wilde. rechtontwerp. Het kiesrechtontwerp zal langt boven onze hoofden î de vrijheid, het —Niets, enkel da-t gij op zeer goeden vôet samen lïret de begrooting van 's lands , even van Huguenette ! waarf met Collinet die u om de betoonde vriend- ec<^liJîl!eT T^?n ^na.a^ Worden. Alain en Michel maakten eea zelfde gebaar schapwelvan zijne plannen zatingelicht hebben. S . . v nî* m^den& dîe ] ran ongerustjheid. Alain sprong recht.Meesfcer Sedânne kwam e rt\iisisch.e regeering zeer nabij staan, — Hoe dat meester? echter nog bijtijda tusschen. verneemt het Achlauravonablad dat verdere : Pierre Sedanne nam het gevonden stuk per- Michel, soiireeuwde hij, uwe verdacht- z^3^en van het kiesrechtontwerp niet meer cament en reikte het Michel over. Deze las het makingenzijnalteenlijkontèerend voor ueigen . moe en verwacht worden. De plaatsvervan- ;af het terug aan den beeidhouwer, die het nu en zoo onze meester het niet belette.... * §er van fen n^mstervoorzitter, Dr. Fried- ok Alain ter inzage aanbood. Hij had den tijd niet verder te spreken. Hu- ^erg, is zinnens op 6 Juli In verlof te gaan, De beide jonge mannen bleven sprakeloos guenette en Jeanne traden binnen. De meisjes hetgeen met zou plaats hebi)en zoo het Afge- ( 51k trachtteeene verklaring te vinden. ' waren %rreugdig gestemd, doch den opgewonden vaa r dSgdenhm s, da t o p 4 Juli opnieuw bijeen- < Op hoede zijn voor Collinet Colîerne.... en toestand van de drie mannen viel als een koud zlc, me . , p zou bezighou- j wiaromî vro^ Alain die zich immer om den bad op hare kinderlijke jollighoid. elSl i rieilS î,e^en^. men, : ngelukkigebekommerd had, zonder een oogen- ^ stonden herwon Huguenette haar v°lgens hetze Le m1U hevkiezm- ]ik aan zijne medeplichtigheid te kunnen den- Vl W© besef. ^ea ln f 1 ^ ' ;en. Waar iê hij gebleven ? — .Vider, sprak zij, ik ben zeker dat gij bezig Bij dea Rljksksnssîisr- — Dût weet ik niet, verklaarde de beeldhou- -lichel en Alain ia onnist te brengen met BERLIJN, 23 Juni. Be Vas Zcilana *>r. dat oauooz^lstukje perkament. Hewel. wij heb- verneemt dat woensdag een pariemeTitaire : — Uwevriendschapwaeergmisplaatst.sprsk ben u eene les vnllcn geven. AHeen zyn wij gaan avond gehoud«n Wordt bij dea Rijksk'ms* i ?ott©nd Michel, zich toj Alaio weuàende Ea J wsadekn. ik en Jeaa»e«.. " j i-ri V'err&lgt^ =^aagtfajglwa>LJa'J l WIIII iMr-n - I III IW ni Mua -T, I IN OOSTENRIJK. Gok l'Ultsc&land hsipt- Bsrlijn, 21 Juni. — Ail. en uit militr.ive r (Ton zijn 500C) ton broodmeel van Duitsehland aan Ooateirijk gel vert', gewerden. Or.sterxijk ver-plieht zich ten Ualate tegen 15 Juii het gtleende teriig te gevon. Beze gr&anleverivg heeft nieta te zien met de verzorging van do Oostenrijkfiche burgerbevolking. Ontsiag van 't kablnet Seydlsr- Weenen, 23 Juni. — Be Polenklub heeft een-parig een besluit genomen, waarin hij zich in princiep bîreid vorklaard de staatsncodwend.ig-heid goed te keuren, maar liet milijsterio Seydler niet kan ondersteunen. Weenen, 23 Juni. — Be Polenklub heeft den vertegenwoordiger van den radikafen groep Tertil als hoofdmat gekozen. -■ Het gevolg van het b sluit van den Polenklub is dat de Rijksi-aad i iet bijeengeroepen wordt an het kabinet Seydli r zijn ontelag geeft, ai-hocwel in 't kabinet de meerderlieid der ministera tegen een pari meiitair st-rlsel is. » Turkscii oorlogsâosl- Het Turkach blad Aali geeft aan de Buitache lezers de volgende oorlogsdoeleinder. van Turkije als openbare Turliache meening er bij op wij-zende dat een achterilittrekken van Turkije uit den ooriog vijf oorlogsfronten aan de Entente zou besparen : 10 Teruggave van het gebied Irak, Palestina en Jezirch, door den vijand bezet; 2° heratelling der Turksche heerschappij over Egypte; 3° Per-ziache onafhank; lijkheid door het verdrijven der Engelschei ; 4° de Zwarte Zee aie Turksche zee, waarvan de gre),sstaten onder Turksche voogdij. Een Oamanische prins in den Krim en in Azerbadjar, een Buitsche prina in Géorgien, een aartshertog in Arme) ië; 5° Bulgarie kan de Noord-Bobroedscha bekomen doch mo t de beide Tschernabelcker^ teruggeven, terwijl Konatantza en Bedaagatch vrijhaven moet ziji ; 6° zoolang Tripoli, Ehrenaika en Bode-kaner aan den Sultan niet teruggegeven zijn mag Ooatenrijk Noord-Italië niet ontruimen; 7° onze verbondenen moeten het teruggeven onzer eilanden en van Kreta waarborgen; 8° de voeding van Turkije moet op dezelfde wijzs verzekerd worden ala die van Buitsehland. IN NEDERLAND. Ds paswïiaerlng aan Traelstra- Rotterdam, 22 Jui i. — Be twee Oostenrijksch-Hongaarsche afgevaardigden der Socialistiseho partij Cr. Ellenbogen en Seitz zijn giateravond te Ben Haag aangekomen en hebben eene be-spreking gehad met Troelstra; deze deelde mede dat hij het inzicht niet heeft, betrekkelijk het paaweigeren door de Engelsche regeerirg, voet-stapper te doeD, om dit besluit te doen wij« zigen. De NsclsrlanSschs Vredeslismiiîdellntr- Het denkschrift der drie Nederlandgche af-gevaardigden waarover wij reeds spraken i» thans in tekst opgemaakt. Be verklaring be-tracht eene vredesbemiddeling van wege de Nederlandsohe regeering. In 't eerste deel haalt zij verschillende. stemmen aan, van beide par-tijen, die zich meer of min uitapreken in den zin eener overeenkomst. Uit al de aangehaalde gegevens gelooven de drie Nederlandgche afgevaardigden te kunnen besluiten, dat ciettegen-staande hetgeen thans op het oorlogstooneel gebeurt, op de twee zijden der oorlogvoerende"n, de zucht naar vrede sterker is dan ooit. Volgens hun inzicht zou de Nederlandsche regeering aldua te w- rk gaan : Aan de Middelmachten zou zij zeggen : « Wij gelooven te weten dat gij geenen veroverings-oorlog voert. Wij gelooven uit verschillende gezegdens van uwe staatsmannen te kunnen afleiden dat gij bereid zijt België zijne volledige, politieke en economfeche onafhanke lij kheid terug te geven en Frankrijk te ontruimen, dat gij in 't algemeen bereid zijt te rekenen met het zelfbestemmingsrecht der volkeren, dat gij bereid zijt mede te werken tôt het stichten vau een algemeenen volkerenbond. » Terzclfdertijd zou de Nederbindsche regeering aan de Entente zeggen : a Wij voelen ons ge -reehtigd aan te nemen dat gij niet streeft naar eene volledige vernietiging van Buitachland, dat gij de verbrokkeling van Oostenrijk-Hon-garië niet eischt, dat gij niet wenscht na dea ooriog eenen handelsoorlog te voeren tegen de Middenmachten, kortom dat gij bereid zijt over den vrede te onderhandelen op de bazis der vier princiepen- die voorzitter Wilson bskend ge-maakt heeft. » IN BULGARIË. 'tNleuw Kabinat- SOFIA, 22 Juni. — Het nieuw kabinet 1s samengesteld als volgt : Voorzitter en bui-tenland : Malinow; binnenland : Tarkeff: financiën : Lipatscheff; openbaar ondevwijs ; Kostrlrkofl; openbare werken : Muchanofl justicle : prof. Benalieff; landbouw : Medja-roll; ijzerenwegen : prof. Moloff. Be meeste leden van het kabinet behooren tôt de demokratlsche partij. KostrirkofI en Lipatscheff zijn uit de Radewpartij. Be minister van ooriog was tôt hiertoe opper-bevelliebber van 't vierde leger. Tarkeff, Lipatchelï, Muchanoff en Moloft maakten reeds deel van'liet kabinet Malinow, dat van 1908 tôt 1911 het bewind in handen nam. Wie is Manilaw? Alexander Malinow, de opvolger van Radoslawow als hoofdminister, is 52 jaar en was reeds ministervoorzitter van 1908 tôt 1911. 't Was tijdens zijne rcgeeùng dat de proklamatie van Trinovo bekend ge-maakt werd, waardoor het vorstendom Bulgarije een onafhankelijk koninlcrijk werd. Sindsdien staat hij als lioofd der e.emokra-tisclie partij, aan de spits der oppositie in de Kamer. Malinow, die in Bessarabie geboren is, zijne wetenschappelijke en militaiie loop-baan in RusUnd voltrok en eene Russin huwde, was vôôr den ooriog voorstaander îener Russischgezinde politiek. Maar de andervindingen van den ooriog, de groote aationale uitslagen van de Verbondspelitielc ?aa Radoslawow hebben ook zijne be-ichouwingen deen verandei'en. Baarom is iet niet te veronderstellen dat de kabinets-ferwisseling, niettegenstaande het versclill an enkele opvattingen, tôt eene gronuige wijziging in de Bulgaarsche politiek zal lei-len. Voor dergelijke verandering zou noch le koning, noch eene meerderheid in het jarlement of in 't Bulgaarsch volk te vinde» :iin' — IN ZWITSERLAND Wceiliipii. KEULEN, 21 Juni —• In verschillende îwitsersche steden hadden donderdagavOnd rolksverg'ideringeu plaats, door de so<jiu-isten belegd In die vergaderiug~_ w®ïd

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à - du 1891 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes