t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom

314 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 05 Mai. t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom. Accès à 03 août 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/x921c1w11v/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Erfelijkheid. Do erfelijke eigenschappcn zijn de koi ! <*3k<-ns, zoovvel algemeene »ls persoonlijki die door ouders aan hunne afstamtûelinge rncdegcdeelcî worden. Algemeene erfelijke eigenschappen zijn o. i raseîgenscliappcn die on s ioelateii do ftard bowoners in menscheasoortcn of rassen t "verdeelen, b. v. het Kaukasisch of blank, hc •Mongoolsch of geel, het Ethiopiseh of stwai Mas. De haidldeur, de geîaatsvorm, het uit zicht van der haren zijn zooveel raaeigen ecfeàppen. ï'ersoovlijke cigcnscJiappcn zijn konteekcn as*-** eigert aan personen van dezelfde fa œilie. Abnormale gestal te : reuzen en dwergen Juisvorrnigen : kleinlioof Aigen, liazenmondei; kfetirblinden enz. Ziekten van het g este! 'Zwaarlijvigheid, jicht, suikerziekte. -De erfelijke eigenschappen vinden hunne) ooïsprang in den vaderlijken of in don moe «lerhjken kiem — soms in de twee. Brfehjkheid speelt eene voorname roi h de ziektenkunde. Het is van groot belanj vocï een geneesheer te weten of bij do voor ■zaten van den aan z:jii onderzoek onder worpen patient, ziekteteekeifs werden waar genomen. Wanneer hij in dien zin onder vraagd, i>lijft de patient het antwoord schul tïig, hetzij hij zich niet herinnert, hetzij d< ziekte onopgemerkt bij zgne voorzaten af îiep. Het gebeurt wel dat tôt de tweed* generatie moet opgeklommen worden oin d< teekens van eene kwaal fcerug t© vinden. De studie van erfelijkheid gaat met groot< moeilijkheden gepaard. In den loop van eer menschenleven kunnen sîechts de ziekte-teekens van drie generaties opgenomen wor-ÎLen. Het zou van groot belang wezon inge-ïieht te zijn omtrent de ziekteteèkeas door de vertegenwoordigers van een zeker getal generaties vertoond. In zekere landen hebben de geieerden tabellen opgemaakt, waarop zorg-vuldig al de erfelijke eigenschappen van de leden eener familie vermeld staan. Die tabellen worden stelselmatig aangevuld, Nq îeen zeker en tijd zijn hgt dokumenten van groote waarde voor dezen die zich met het crfelijk vraagstuk onledighouden. Deeenige kennissen die we thansaangaande erfelijkheid bezitten, zijn grootendeels te danken aan Mendel, efen Oogtenrijkschen monnik van buitengewoon vernuft, die voor zijne geliefkoosde studie een. passend 1 ma-tcriaal in den plan ten wereld * vond. Uij. n ain zijn toevlucht tôt wondetbloemen X Mirabilis Jalappa), wawvan in de nafcuur jtwee rassen of soorten voorkotncTi, dé eene met wiiic, de andere mot mode bioemen. i Ziehier enkele bclangrijke uitslagen van Mendel's proevon : Het produkt van de îkruisehing van twee soorten vertoont de Jeigenscliap van een dezer soorten. Bôod+wit j " rood o/ wit. Do vertoonde eigenschap van. het produkt is de vooneegeit&e eigenschap, terwijl de eigenschap die verdoken blijft, terugtredende £jjûoeirid wordt. Soms zijn de eigenschappen i iWÇ) het produkt zoo innig versmolten dat van eene voorwegende eigenschap geen ' Jean zijn(De bloem is in dit gevâl roos- Y <5iider de afstammelingen van vermengde : vormen (met rooskleurige bloemen) treft jinen sbmtijds de eigenschappen van een der IstnjBiouders opnieuw aan (de bloem is rood of jwii.) Tali'ijke foiten bewezen dat de proeven Ivan Mendel in den dierenwereld en ook op j den mensch toepasseliik zijn. Het -kind van ouders aan twee menschen-Isoorten toebehoorend, bezit karakters iedere jsoort eigen. Zoo getuigen eene sombere huid-(kleur, wolachtig krullendë haren enz., van nie vermenging van Europeeech en Afri-ikaansch bloed. Ouderlijke misvormingen treflen dikwijls ihet kind. Komt de mlsvorming en bij den .vader en bu de moe der voor, dan heeft het jkind het minst kans er aan te ontsnappen. Eeteelfde'kan worden gezegd van ziekten van het gestel (zwaarlijvigheid, jicht, suiker-"/.;ek(o). Wanneer beide ouders er aan lijden, ivertoont zij zich bij het kind met eenheviger ikarakter. ïîtielijke ziekten en misvormingen zijn imenigvuldig (dooxstommen, kleinhoofdigen, ikleur-blinden, scheelen, hemophilen, suiker-.-.icklen, jichtlijders, zwaarlijvigen, enz.) Men wachtbe zich nochtans erfelijkheid te beschouwen als den eenigen fakior van ■aangeboren misvormingen on ziekten. Wanneer wij onze voorouders van het kwaad beschuldigen hebben wij geen tegen-.spraak te vreezen. Argumenten aan do ■ zickt enkunde ontleend en door proeven ge- 1 'fitaaûî, argumenten op wetenschappelijke î ibaeis gegrond dus, leveren ons het bewijs dat j Ibehalva erfeliikheid nog andere oorzaken in I 2E Jaar. — K. 1G4. Godsfiienst — Euisaszin — Eïasiiflom Znnflafr: 5 en Mansirtîm. iois T VOLK j aanmeiking komen om het ontstaaa vai t aaugeboren kwalen uit te leggen. ; De ooi-aaak ligt niet altijd in de kiem alleei onder den invloed van trama's, druk ! snoering enz. kan de normale ontwikkelinf van eene vrucht belemmerd worden. Ziektei van de moeder gedurende de dracht kunnor ! insgelijks op de vrucht nadeeligen invloec uitoefenen (tering, syphilis, alcoolisme.) De volgende prooven met de meeste zorç genomen bewijzen het op ontegonsprekelijkc wijze. Kipeieren in eene broeikas aan abnormak warmtegraad blootgesteld, waarvan de schelp vernist is of die men voortdurend aan eene trilling onderwerpt, geven aanleiding tôt misrormde kippen. Stocquart met alcoholdampen op visch-eieren te laten inwerken verkreeg eenoogige . visschen (samensmelten van beide organen), L Vergiftcn van het moederlijk organisme werken in op de vrucht. Naphtaline wordt in de maag van een bsvrucht konijn inge-vœrd; do jongen worden met misvormde oogen geboren. Door in den moederlijken bloedsomloop eene zekere hoeveelheid morphine of choline in te spuiten verkrijgt men insgelijks mis-vormde vruchten. Verworven eigenschappen zijn in tegen-Rtelling met de meening van soromige ge-leerden niet oTfeîijk. — Eene moe dcr ten-gevolge van een ongeval blind geworden, baart geen blinde kinderen. Aangeworvcn eigenschappen, goede of slechte, gaan niét over tôt erfgeiuanen. Men vergisse ook cchie erfelijkheid .niet met schijnbare. — In gchijn is tering-eene erfelijke ziekte.' Men treft ze bij talrijke leden van een huisgezin aan. Men kan tœgeven dat afstammelingen van tering: lijders zwakker .van gestel zijn, dus meer cmtvajikelijk. Worden aij door de ziékte overyajlen, dan is do oorzaak niet aan et-felijkheM, toe, të schcijven, ma-ai? aan de menigvuldige bçsmetHngskansen, in het midden waarin zij vérkeeren, ontjnoet. Veel geleerdén werden, vooral in de laatsto. jaren door de studie van erfelijkheid geboeld, laat ons hopen dat himno ge-wrochten aan ae natuur .nog menig geheim zullen ontstelon en dat hunneont-dekkingen aan het mensohdom ten goedé zuîleû komen OflioIeeleMeâesieelliigen In Vlaanderen, Frankrijk en Elzas, (DtTITSCHE MELDESTG.) BERLÏJH, 3 Mei. — Uit het groote hoofd-kwartier : De arUlIeriaetrijd leefde in zekere seotora der slagfronten op. Op sterke vuurwerking volgd.en vijandelijke gedeeltelijke aanvallen, ten Zuiden van Villsrs-BretOnneux en aan den Westoever der Avre. In tegenstoot namen wij gevangenon. Voor 't overige beperkte zioh de infanterie tôt verkenningen. Op het Lotiiaringer-front hevige werkdadig-heid van den vijand. BERLIJN, 3 Mei, 'a avonds. — Uït het groote hoofdkwartier s Nieta nieuws. (FRANSCHE MELDINa.) PARUS, donderdag 2 Mei. — Officieel s Noordeïijk de Avre mislukte onder ons vtlttr een vijandelijko aanval op onze stellingen in de streek van Thennes. Andere vijandeîyke pogin-gea No'ordelijkvanCliavignonen Noordwcstolijk van Reims hf.ddon niet meer geluk. Wij hebban onzerzijds vericheidene over-vallen op de vijandelijke Unies gcdaan, bijzonder bij Monohel, Weatelijk van CoUoy le Château, Noordelijk van Pont à. Mousson en aan Viola; wij brachten daarbij een twmtigtal gevangenen in. Rustige naoht op de rest van het front. — Avondbericht. — Tamelijk groote bêdrij-vigheid der boido artilleries Noordelijk en Zuidelijkde Avre, In den laatsten naoht hebben onze troepen oen merkelijken vooruitgang ge-daan in het Hangard-bosch. Dezen morgen hebben wij een deelsonder-neming gedaan, bij welke wij Zuidwestetijk van Maiily-Raineval hot Baime-bosch bemeestexden en e'en dertigtal gevangenon namon, waaronder > een officier. Wij hebbsn vijf machien^sweren bHitgemaakt. i ÂrtilleriebedrijvigUekl tusschen het Parroy-boscli en de Vôgezen. Ruatigs dftg op de rest \ van het front. , ; {ENGELSCHE MELDING.) t LONDEN, donderdag 2 Mei. — Officieel : De artillerie van den vijand ontwikkelde ■ heden vroeg in den morgen oen aanzienlijke bedrijvigheid in den Secfror van Villers-Breton-; nelix en in de streek van Merris. Zij toonde zieh i biïist den naeht ook bsdrijvig in de seetors Atreeht - Lens - S.Venant. Iîlfanteriebedrijvigheid werd niet gemeld. — Avondberioht. — Een àanval, vroeg in den morgen door den vijand beproeîd in de nabijheid van Hébuterne, werd ofgeslagen. Buiten de gewone wederzijdscho artilleriebe-drijvigheid is er verdef niets te melden. Op het Oosielijk Fi'oat. BERLIJN, 3 Mei. — Uit hot groote hoofdkwartier : Oalcraine : Aan de lijn Jokaterinoslaw-Charko w zijn wij in het Donezgebied gekomon. Aan de aee van Azof hebben wij Taganrog bezet. — Avondbericht. —* In Zuidvfest-Finland hebben wij den vijand in een slag van vijf dagen vernietigend verslagen bij Lahti en Tavastehus. 20.000 gevangenen. BîiiCsch-OôstenrpscIî-Italiaansche Oorîog (OOSTENRIJKSCHE MELDING.) WEENEN, 3 M3i. ~ Ambtelijke mede-deeling : Gister groeide do geveohtsbedrijvigheid weer aanzierilijk aan op gausch het Italaianseh front tusschen Judiearië en de Adria. Den 1 Mei bshaalde oppeiJuitçnant von Fiala zijn 15°, lû^en 17° luchtzegepraal. (ITALIAANSCHE MELDING.) ROME, donderdag ^2 Mei. — «Officieel s Patroeljegsveehten in de plaats Stoccarezde en. aan do hsllingeu van. Mon^erena. Een vijan-. delijke aicfeeling, die ojftzo linies traéhtte te , naderona&i de'SaeÊo Rosso, werd teruggeslagen dôorJ hot ' geweervuur onzer vooruitgesehoveR .posten. De vijandelijke arUlleriebedrijvigheid was levendig in den sector van Tonale en aan eenige plaatsen der "hoogvlakto van Aaiago. alsook lahgs den bîneden-Piavo. Onze batterijeii ver-strooiden • troepen o.p (ïeu Dosso dol Bîorti '{Joudicarië) en troîfen treina in do spoorstatiën van Primo laixo, Suseganà en Oonsigliano, Drie vijandelijke vliegtuigen werden door onze jachtvliegers afgesehoten : ccn op het strand van Papadoli, een ander bij do Cima Dolme, het derde bij Fontanelle. Von twee andere, die doef Engelsche yliegers getroffen waren, etortte liet een.e neer aan de kust bij Fenzage, het ander bij Santa Lucia ai Piave. Klein-Àzië, Kaukasus en Syrie. (TURKSCHE MELDING.) KONSTANTINOPEL, 2 Mei. Uit het hoofdkwartier : Pale&tina-jront : Op den Oostelijken Jordaan-oever namen do geveehten verder een gunstig verloop voor ons. Vôôr onze taai verdedigde stellingen varbloedde de Engelschman zich gister in vergecfsehe aanstormen, die tôt 's avonds aanhielden. Sterke massa's eavalerie, in het Oostelijk Jordaan-bekken naar 't Noorden vooruitgesehoven, zijn gevoelig verslagen en tôt ontbindin gebracht geworden door onze vlug bijgesnelde krachten onder de kraehtdadige aanvoerirg van kolonel Easad Bey. Een aantal gevangenen, zsven veldkanons, een zwaar lang kanon, paarden, munitiewagons, een pantser-Icrachtwagen on veel oorlogsmateriftai werden tôt nu toe ingebraeht. Bij Amman deed een onzer vliegtuigen tweo vijandelijke vliegtuigen neerstorten. De inzit-tenden, vier Engelsche officieren, werden ge-vangeu genomen. Anders niets van bsteekenis- TER ZEE. BERLIJN, 3 Mei. (Ambtelijk.) — <Jp bet Noordelijk oorlogsveld zijn wederom 19000 br. r. t. vernietigd geworden. In het Kanaal werdon twee stoombooten uit sterk ver zeker-de geleidtreins weggeschoten. Werden vast-gesteld : de Engelsche stoomboot Knight Templar, 7175 br. r. t., en de Engelsche schoener Wilson. —• Amsterdam, 2 Mei. — Volgens ambtelijke meltlingcn werd ùo Engelsche kanon-boot Cowlip op 25 April door torpedoschot *"'rT>r"'iTWT*llr'—'> iTBlia—i un ii t* Wnwng'itntrririi ..-.T-a.- Ver zou k en. Vijf ofîicicfen en 12 manne] vrorden vermist. Do torpedoboofc M 90 is oj 25 April bij stormaclitig woder gezouken Negen officieren, 12 msn vermist. . !N FRANKRIJK. Ooriossraa] âsr Enîsnts- GENÈVE, 1 Mei. —• De Fransche dag bladen met de Temps aan het hoofd, hebbei gfoote hoop op den niomven JapaaDSchei niinlstervoorzitter Gotto. Volgens do Heur is hot bonoemen van eenen vertegenwoor diger Vàn«Japan in den oorlogsraad -deî Entente te Versailles, aanstaande. GENEVE, 2 Met. —1 De groote oorlogs rnad der Entente is gister te l'arijs voor eon( nieuwe bespreking 1»ijeengekoiaen. De be spreking zoii twee dagen duren. Zijn ver tegenwoordigd : Fraakrijk, Engeland, Italie en de Vereenigde-Staten. De Italiaanscbe mini-stervoorzitter Orlando is, volgens mer ineldt, reeds sinds dinsdag te Parijs aange-komen, om deel te nemen aan den oorlogsraad en bad oniniddellijk na zijne aankomsi een lang onderhoud met Clemenceau. * GENEVE, 3 Mei. — Volgens Ha vas meldi kwain de hoogere oorlogsraad Woensdaj sa men te Abbéville, onder hot voorzitter-schap van Clemenceau. Woonden de onder-bandelingen bij : Lloyd George, Orlando, de Engelsche minister van Oorlog, lord Milner, en de opperbevell"cbber van het leger deî Entente op lut AVestsrfront, generaal Eoch Verder de militaire vertegenwoordigers van de hoogere Krijgscommissic te Versailles, generaal Sachevillo on genoraal West vooï Engeland, generaal de Robibant voor Italie, generaal Bliss voor de Vereenigde-Staten, generaal Bilen voor Frankrijk, de overste van don generalgn staf van het Engelscli leger generaal Wilson, de opperbevelhobber van bet Engelsch leger, maarschalk Douglas Halg, de opperbevelhebber van het Ameri-kaansch leger generaal Peïsliing, de opperbevelhebber van het Franseh leger, generaal Péta in, deeerste Engelsche zeelord.admiranl Wimme, en den overste van den Franschen admiraalstaf, admiraal Lebun. De besprekin-•gt'n duùrden tjvee dagen en leiddon tôt de oplossing van aile hangende militaire lcwes-tiën.De Fransche Ksmmqiî îîgî tjsva! ezànsJa-OiemsflBeaH. BERLIJN, 3 Mei. — Hçt Bcrl. Tagebl. nieldt ult Geneve : Do Franscho regeering heeft h a re zittlngon dinsdag hernomen. Men heeft eerst liet inzicl't latén v^ï'en om eene bespreking te houclen over de Oosten-rijkscle sel riften, daar de regeering zicl ver-zet tegen olke bespreking, hetzij in 't open-baar, hetzij in gehoime zitting en daar de regeering waar.schijnlijk in tusschen reeds met de verschillende partijen onderhandeld lieeft. Sembat verklanrt in L'Heure dat het gerucht valscli is, volgens hetwelkeen tweede keizerlijke brief deneersten looGhent» IN GRiEKENLAND, Amsterdam, 1 Mei. — Volgens Parijzer bladen heeft de Grieksche T(^eering het verdrag van Lenden onderteckend, om geenen afzonderlijken vredo te shiiten. Daardoor is het lot van Grieken-, land bepaald verbonden nan dit der Entente. Engelsche zee -officieren hebben reeds verlof genomen om dienst te nemen bij de Grieksche vloot. IN ITALIE. Msiîmrscht Do Italiaansche Kc-mer heeft een wetsontwerp aangenomen, waarbij het kiosrecht wordt ver-leend aan aile strijders, ook aan die, welke het 21e levensjaar nog niet hebben bereikt. Op voorstel van Orlando, is de Kamer vcrvolgens tôt C Mei Uiteengegaan, IN NEDERLAND De Scbipvaarî- AMSTERDAM, 3 Mei. — Het Algemeen. Handclsblad vemeemt uit Rotterdam dat drie schepen uit Nederland naar Amerika zullen va Jen, ter ver wia se lin g vcor de drie schepen die uit Amerika naar Nederland afreizen. . * ♦ De minister der koloniën heeft aan den Generaal-Gouverneur van Nedcrlandsch-Indië getelegrafieerd dat do schipsreizen aaar Amerika weder mogen begonnen worden. ROTTERDAM, I Mei. — In de Tweedt Kamer is een wetsontwerp ingediend be-treffende het toezicht op do in Nederland vertoevende vreemdelint>eii. !n Oostenrijk'Sioagarie. De Buitsslrrs îi Bolisnisni Weenen, 1 Mei. — Volgens het Nette TFienet Tageblatt nam do volksvergadering, gister te Lobositz gehouden door den Duitschen Volks-raad voor Bohemen een besluit aan, wnarin . het onmiddellijk rftreden van den minister-Voorzitter, Dr Seidler, en het velledig afwenden vanzijne politiek geëischt Wjràt. Den Duitscho afgevaardigden Xs'ordt, zoolang dezen eisoh nie! vervuld wordt, de stré'n^ste oppositiewerking 1 ' aanbovolen. In een Verd i* besiuit worden de ^ voetstappen, door Dr Titta oi'.defnomen om j eene Duitsche OgtâBéiSHtr.p te Wtmsn; gocdçe-keurd, gezien hierdoor ecii Duiteche politiek meer doorvoerbàar is. Kelzsr Karel naar 't Dultscli ïiQSfîlkwartisr. B3rlijn, 2 Mei. — Dj Lokal Anzeiger zegt da* keizer Karel zinnens is bianen koxt een bazoeî: l te brongen in het Duitsch hoofdkwartier. B. „ l zou vergezeld zijn van minister Burian. ; OGStearijkse&e Kn -f r :Hie- WEENEN, 2 Mei. — De (iagbladen raeî-den : Op wensch van den ininistefvoorziM'tn v. Seidler riep de voorzitter van het Aîge-vaardigdenhuis allo voormannon der partijen van het Afgevaardigdenhuis bijeen vooï ï orgen tell ure tegenwoordig to zijn op oene konferentie, v.'aarin de ministervoor-zitter aan de partijleiders verslag zal geVen over den politieken toestsnd. Volgens men beweert heeft de leldeTs-konferentie vooral voor doel het verzekeren Voor ordematig verloop van den aanstaanden parlomentszittijd. In betrek daarmedo zal de konferentie zich ook bezig houdon mot do kwestie of van af 7 Mei — datum waarop liet afgevaardigdenhuis bijeengeroepen wordt — tôt Sinxen eono reeks algemeone openbare zittingon zullen plaats hebben, ofwel of de besprokingen in 't openbaar eerst na het Sinxen verlof zouden beginnen. Rosmsîîië sd Ss Osntfaal-Mflgsadhsâea. BOEICAREST, 3 Mei. — Heden namid-dag is de Bulgaarsche ministorvoorzitter Radoslawow te Boelcarost aangekomen. De vertegenwoordigers der Ceiitraal-Mogond-lieden zijn ci' reeds voltalligaànWezig. Nadat gedurende do laatsto dagen eenige nog niet opgeklaardj kwesties opgelost werden, zullen do verhondelingen welhaast afgesloten zijn. IN RUSLANDi Amsterdam, 2 Mei. — Uit Londen wordt gemeld : De kommissie der Al-Bussische Sowjets to Môskou, heeft besloten de ontwerpen van Troski in uitvoering te brengen, namelijk algemeone militaire opleiding van aile mannelijke onderdanen tusschen 14 en 40 jaren oud. Even-eens zullen aile arbeiders on vrouwèn aan dienet- plicht onderworpen zijn. • * * * Vertegenwoordigers van handels- en nijver-heidskringen hobben te S. Peteraburg eene vergadering gehouden» ten einde over de zee-haveubelangen van S. Petersburg te beraad-slagen. Den wensch werd uitgedrukt dat Sint-Petersburg als eene vrije have zou uitgeroepen worden. __ IN OEKRAINE- Berlijn, 2 Mei. — Volgens do laatste berichten uit Kiew (hoofdstad van Oekraine) heeft eene volledige Omkeering plaats gehad. De )>estaande regeerhig werd omgeworpen door boerenafge-vaardigden, die naar Kiew gekomen waren om er een kongres te houden. In de stad werd zelfs gevochten; het Duitsch militair bestuur is niet tilS3ehengekomen. De aangehouden regecrings-mannen zijn reeds in vrijhsid gesteld. Met het geval Dolry heeft de omkeering der regeering overigens geen gemeens. Kiew, 3 Mei. — De omverwerping van lîada en regeering. — Den 29 April hadden te Kiew boeren-betoogingen plaats. Vooral werd g®~ protssteerd tegen de socialiseering van den grond. Generaal Skoropodski, een afstnmmcling van een kozakken-hoofdman, werdt-ot hoofdman uitgeroepen. Onder het geiubelvan't volk begaf hij zieh naar de Kathedraalplaats en ontving er in open lucht de zegening van de bedienaars der Sopliiakerk. De regeeringstroepen der Iiada boden wemig weerstand. IN FîNLAND. Kopenhagen, 3 Mei. — Het Finlaudscho hoofdkwartier meldt : Bij Sakti heeft een vijfdo der roode gardea-strijdmacht zich overgegeven. Er werd 12000 man gevangea gonomen; wij maakten huit : 20 kanons, 200 machiengeweren, veel oorlogsmateriaal waarbij 1000 paarden. Noordelijk van*S. Petersburg worden sterke Russische strijdkrachtên te zamen getrokkea. Niettegenstaande de getroffen overeenkomst beschieten Russisohe grenstroepen dag en naoht de Fînlandsche grenstroepen, l tvi r*l IITCOUI AMI-». —B————— . . ■ Il j MENGELWERK 44 ^ I il M—tmamm———m— TROUWE LIEFDE. r Koeïiraad Rcchling meendo ten voile gerech-itigd to zijn tôt deze verwijten aan het adros zijner bondgenoten. In de twee maanden, dat de drie verbonden waren om Valentine te redden, wbs hij meermalen met Agnes en Lageman samengekomen; mnnr dit had, meende hij, niet •9«e 1 mit gedaan. Er kwam goene verandering, ] uicts lrwam aan het licht ter ontlaating van Valentine, en de openbare meening keerde zich meer on meer tegen haar. Hoe zorgvuldig hij wijoe vrienden en bokenden ook vermeed, toeh arî.moette hij er soma een, en gewooulijkspraken or onverholen hunne afkeuring en ver won-4ering over uit, dat hij de moordenarea zijner aïoeder nog in bescherming nam en bijna haar «enige verdediger waa. Meer dan eens hoorde ook, dat mevrouw von Beeren, dio aanvan-fet'i-'jk met warmte hare onsehuld verdedigde, »ok van dien verkoerden wnan genezen soliaen •e zijn en nu weitiig meor van het geval sprak. Dit soheen helaas maar al te waar en maalrte ;Ae,.T)raad nog zooveel te ongelukkiger, omdat ■du verandering plaats gegrepen bad, nadat îArimw, op aandringen van Volentine'g advekaat, j»'.! do gevangone was toegelaten. Dit geschiodde «oi»ter uiet, voor dat het voorloopig ooderzoek " * waa afgeloopen en de beschuldigde naar de openbare toreohtzitting verwezen was. Lageman had zioh aangemeld om Valentine te verdedigen. Zij had tegen die keuze van bare vrienden geen bezwaar gemaakt en meermalen met haren verdediger in do gevangenis gesproken. Dach Koenraad kreeg noch van Agnes nooh van den advokaat die inlichtingen over de ontmoetingon met zijne geliefde, die hij kon verlangen. Zij zegden weinlg meer dan dat Valentine den moed niet liet zakken en dat ze bleef volhardon bij haar boweren, dat zij mevr. Rechling geen vergif had toegediend, dat zij gaene verklaring kon geven omtrent de beweaen vergiftiging en nieta wist van de flesch mot vergiftigdon cognao, welke onder den gooteteen gevonden was. Hij veraooht do rechtbank verlof om bij de gevangene te worden toegelaten en deze maakte geen bazwaar, doch Valentine weigerde hem te zien. Op do smeekende brieven, die hij haar zond, antwoordde zij 9lechts kort met het verzoek geene pogingen to doen om haar te zien. En de reden daarvoor î « Gebukt gaande onder de boschuldiging, dat ik uwe moeder vergiftigd heb, Behreef zy, kan ik U niet ondor de oogen komen. Uwe hand mag do mijne niet aanraken, zoolang ik niet gezuiverd bon van dew» basehuldiging — on dat zal niet, dat kan niet gebeuren. Zelfij ala gebeurde het onmogelijko, al werd ik vrij gosprokeo, dan etaat V toch hare schim tusachen ons. Wij mogen liiet meer aan onze vereeniging denken! » — Ik zie niet van haar nf, nooit! nooit! Ik wil, ik moet haar zien! riep Koenraad uit, toen hij den brief gelezen had. Lageman, die hem tien brief gebracht had, j bestormde hij met smeekbeden om haar tôt ! tûegeeîlijkheid te bewegen. Doch, de advokaat ! weigerde on keurde Valentine's gedrag goed. Ook Agnes was het hierin met den advokaat eens. — Even ala altijd, bromde Koenraad en, om niet geheel werkeîooa te blijven, wilde hij zich met tante Constanoe in batreklang stellen. Hij reed naar Wilmersdorf, maar vond de woning gesloten. Eene buurvrouw, die dagelijka de kamers liet luebten, verteide hem, dat mej. Zler op rois was. De Amerikaaneche heer, die met de oilde juffer zeer bevriend was, had haar voor een paar weken meêgenomon om haar op rais afleiding te versehaffen. Ze zou zieb dood gekniead hebben onder het lot van haro nloht. Waarheen zij gereisd waren, wist de vrouw niet. Toen Koenraad over deze teleUrPtelling zijn hart bij Agnes uitstortte, meende liij in haar gelaat een glimlach een leedvermaak op te morken, en haar eenig antweord was : — Zij moeten toch terng zijn als de tcrechta-ritting plaats heeft. Sedert dien dag ontmoette Koenraad zijne bondgenooten weinig merr; hij hield zich zelve voor overbodig bij bunne samenkomsteft. Ruste-loos trok hij heen en weer tusschen Zeckta en Berlijn, voortdurendgekweld door zijne bezorgd-heid over Valentine's lot. Onder zqlke kwelling verliep de tijd. Eindelijk wae de dag der tereehtzitting oangebrokon. XII. Het was oen heerlijke Me'uîag. In het fcentoonstellingsgebouw zou eone der groote jaarlîjksche tcntoonstellingen geopend Worden en eena bonte menigte van lcijklustige lleden was samengestroomd om den keizer en zij rien lioofdstoefc te zien, die do opening zouden bijwonen. Do menigte Wilde het oog verlustigen aan de schoone uni-formen en ridderorden der heeren en de fraaie tolletten hi het gevolg der lceizerin, terwijl een flink muziekkorps het oor streelde met zijne Welluidende tonen. Welk eene tegonstelling vormd8 het tooneel hier met dat in het gerechtsgebouw. Eene breede scliare heeft daar staan wachten tôt do douron voor het publiok geopend werden. Onder veel gedrang zijn de lieden binnengekomen en wachten op de slot-akte van een S rama, dat drie maanden goleden de bewoners der hoofdstad ten zeerste had ont-roerd en dat nu weder op den voorgrond kwam. Heden zou de rechtbrnk de arnklaeht behandelen, dio Valentine Zier beschuldigde van vergiftiging Uarer geweK-n meesteres, Mevr. Rechling. {'t Yervolgt.) Euitsclie RljksSag- BERLIJN, 3 Mei. — De zitting van vrij-dag wordt om 2.30 ure geopend. Generaal von Wrisberg stclt voor bij de Engelsche regeering protest aan te teekenen voor het volksWederrechtcrlijk gebruik van dum-dumkogels, en te verzoekon, onder be-dreiging van vergeldingsmaatregelen, het gebruik dezer kogels êc doen eindigen. Daama wordt de tweede lezing begonnen van de begrooting van het Rijlî. Na eono veelzijdige bespreking werd verdere uiteenzetting uitgesteld tôt do zitting van zatordag om 2 ure. Zitting gobeven om 6 % ure. Het Aigemeen Stenirtcht la Prulssn. BERLIJN, 3 Mei. — De bespreking der artikelen worden in tweede lezing voort-gezet. Men bespreekt het ontnemen van het stomrecht aan personen die bunne burger-rechten verloron hebben, of di hun belastin-gen niet betnlen, of die tôt minstens 6 maand gevangsnlsstraf veroordeeld werden of die vreemdeiingen zijn, zoo bijvoorbeeld de Polen en de Jodon. Afgovaardigde Heins, een leeraar van den Evangeliscbon bond, meent dat de Joden van het stemrecht moeten uitgesloton worden, omdat zij eene parasîtische plant zijn, die leVen ten keste van andere volkoron Afgovaardigde Kanzow, voctfuifstrcver, verdedigt de joden. om huaue weteaschap-.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à - du 1891 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes