t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom

1728 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 11 Decembre. t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom. Accès à 31 mars 2023, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/pz51g0kc3r/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

" '■ h riitraw.TnT'i]«IgL niriiMl De Meening der Katholieke Werklieden van Gent. (Yervolg en Slot.) Daarna wordt de dagorde aangevat î DE POUTIEKE TOESTAND Volksvertegenwoordiger Huyshauwergeeft dienaangaande een overzicht van de voor-naamste kwesties dor Troonrede : 1 ) zuiver ftlgemeen stemrecht, denkelijk op 21 jaar, tilleonlijk voor de mannen ; 2) godsdienstvrijheid ; 3) vergoeding voor de geleden schade ; 4) overeenkomst tusschen arbeid en kapitaal ; 5) gelijkheid der talen en eene Vlaamsclie Hoogeschool te Gent ; 6) Hor-Tormingen in het gerecht. 't En ware zeker niet slecht, eindigt spre-ker zijne uiteenzetting, dat wij in die kwesties als Bond, onze meening te kennen gaven. De lieer voorzitter voegt er bij : De Koning heoft nopens eenige kwesties sleclits de princiepen gegeven, in andere heeft hij de toepassing bepaald. 't Ware goed de godsdienstvrijheid door de grondwet verzekerd te zien, eveneons de gclijkberechtiging onzer vrije, katholieke Bcholen voorwat de toelagen der openbare besturen betreft. Wij streven naar de Ter-zoening tusschen ai'beid en kapitaal, zooals we overigens in deze bijeenkomst do ver-heugende uitslagen er van reeds moehten vernemen. Wat de Hoogeschool betreft, mijn gedahct is het dat naar 's Konings wensch, de grond-vesten ervante Gent zullen dienen aangelegd te worden, doch met eerbiediging van het bestaande. Is gelijk kiesrecht een gevolg van gelijkheïd In den strijd en in het lijden, dan kan het zich niet enkel tôt de mannen beperken. Intalrijke lflnden is 't gelijk stemrecht ingevoerd ; de Troonrede huldigt de volksrichting van den vreemde, nitgezonderd op 't kiesrechtge-bied. Zien de tegenstrevers in den eisch van vrouwenstemrecht eene politieke drijfveer, «net evenveel rede kan beweerd worden dat de tegenstrevers voor 't kiesrecht tôt de mannen to beperken, gehoorzamen aan politieke partijdoeleinden. Hierop volgt eene levendige bespreking waaraan meerdere leden deeinemen, waarna de volgende besluiten genomen werden : Gelijk stemrecht voor mannen en vrou-Won ; godsdienstvrijheid en gelijkheid der openbare toelagen aan het vrij onderwijs te verleenen (Deze kwestie zal in den Studie-kring nog verder bestudeerd worden). Voor wat het Vlaamsch en de Vlaamsche Hoogeschool betreft, de vergadering sluit eich volledig aan bij den telcst van de Troonrede : «Het belang zelf van heé land brengt mee dat elke van ons twee bevolkingen m hare taal ten voile hare persoonlijkheid, hare oorspronkelijkheid, hare verstandeiijke gaven en hareu aanleg voor kuiist ontwik-kelen kunne. De Regeering zal het Parlement voorstellen van nu af aan de grondvesten jte leggen van eene Vlaamsche Hoogesehool te Gent behoudens het recht van de Kamera die Bit de verkiezingen zullen ontstaan, de ifoepaalde vormen en wijzen te regelen. » , Ten slotte drukt vriend René De Bruyne Hen wensch uit ons maatschappelijk her-(vonningsprogramma ten spoedigste te her-jtien en te volledigen. Aan dien wensch zal têt Bestuur dadelijk gevolg geven. In geestdrift werd deze belangrijke bij-Jeenkomst der georganiseerde katholieke (Werklieden te 7 uur gesloten. Y8rg08fllBff voor de OpjeSIscûten- - Meer dan 500 opgeëischten, leden der ëiekenbeurs Volksliefde, van Gent, warën feondagnamiddag in 't lokaal * Het Volk », gDudburg vergad&ïd, ten einde de beweging fte openen tôt verlcrijgen eener billijke É£cliadevergoetf,ing. Na de toespraken van ifle vrienden Gabriël, Bayens en De Grève, jjjiaâ eene algemeene discussie plaats, iwaama algemeen en bij toejuichingen de Jvôlgende dagorde aangenomen werd : Voor al de Belgische opgeëischten worât igevraagd: a) Loonsvergoeding voor den tijd dat jze aan 30 pfenhingen daags gewerkt heb-!ben (ongeveer 't zelfde loon dat door de x)uitschers op 't laatst in Vlaanderen be-taald werd.) b) Vergoeding voor de onderstane zede-lijke en lichaamlijke ellende; o) Vergoeding voor dezen die ziek of gebrekkelijk teruggekeerd zijn; d) Toekennen van schadevergoeding aan de familie van opgeëischten, aan de gevolgen er van overleden. c) Vergoeding voor de kosten aan de îamilie voor het opsturen van eetwaren, kleederen en voor lcapot gemaakt kleer-en beddegoed. Na en bestuur samengesteld te hebben, waartoe ook 2 verminktenbehooren, werd besloten de gestemde dagorde open-baar te maken, en ze de heeren burge-meestérs van Groot-Gent en den heer hooldminister Delacroix persoonlijk door eene afvaardiging van opgeëischten te doe overhandigen. Op verzoek van aanwezigen uit gemeen-ten rond Gent, wordt tevens een beroep gedaan op delandelijke gemeentebesturen ten einde de belangeri hunner opgeëischten te behartigen, namelijk door het verzame-Ien van aile noodige bewijzen, en het zorg-vuidig opmaken der stukken. In een blijde, hoopvolle verwachting werd deze welgelukte eerste bijeenkoinst rond 4 ure gesloten. Centras! Verband fier Chrïsîsne Textlslbewerkers van Belrjie Zondagaanstaande 15 deze, om 10 ure voormiddag, vergadert op het bureel te Gent Jiet hoofdbestuur, om de volgende punten te verhandelen : 1. De geldverhandolingen binst den oorlog; 2. Tje toestand de? bedienden; 3. Horziening van het programma; 4. Het terug verschijnen van het blad; 5. De voorwaarden tôt werkherneming in Verbond en in de fabrieken; 6. Internationale vakorganisatie; 7. Propaganda. De aangesloten vereenigingen welke nog andere punten wenschen te zien bespreken, lienen deze ten spoedigste, eenigszins breed ^mschreven en onderfceekend, in te zenden. Is. DE GREVE. Ad. HTTYCKE. Selcretari». Voorzitter. ' 28e Jaar. — W 287 Godsdlenst — fîaisgezln — Elgenflom Wosnsdag, il Dacembsr 19Î8 'T VOLK mmmm m BP mm VERSCHIJNT e M A AU PEW WEEK ■KSHHIHMHHV ■■111*1 IMHHHHb» S CENTIEMEN HET NUMMER T&nowniui,i ■ o ivimmu t-tn v Se VreiJeskoîiferencie. Havas seint uit Parijs : Président Poin-caré en koning Albest hebben in hunne toespraken hunne afkeuring te kennen gegeven voor de neutraliteit die Europa niet lioedde tegen een aanval en België niet beschermde. Zij wezen tevens op de middelen om aan België den rang te ver-schaffen die dat land in de wereld toekomt. Een blad meent dienaangaande dat de staatsmannen bij de Vredesconîerentie dienen te zorgen voor het militair, politiek en economisch verbond tusschen Parijs, Londen en Brussel, zoodat aldus uit den oorlog een belangrijlc voordeel zou ver-kregen zijn. DE PAjJS EN DE VREDE. In eene encykliek over den vrede, waarin de Paus gebeden voorschrijît besluit Zijne Heiligheid als volgt : « Wij beldeeden de plaats van Jezus-Cliristus, koning van den vrede. Al den in-vloèd van Gns Apostolisch ambt zullen wij aanwenden, opdat de maatregelen tôt behoud van de gerustheid, de orde en de wereldovereenkomst, overalvrijwillig zou-den aanvaard en door de katholieken ge-trouw, ten uitvoer gebracht worden. HET VATIKAAN VERZOEKT VRIJEN TOEGANG TOT DE ZEE. — Rome, 7 December. — Er worden pogingen te werk gesteld om op de vredesconferentle eene vredelievende overeenkomst tusschen het Vatikaan en het Quirinal te bewer-ken. In het overeenkomstplan voorziet de Paus dat de opeenstapeling van de drie millioen îrank, sinds 1870 aan het Vatikaan toegestaan doch nooit aanvaard, zou gebruikt worden tôt het aankoopen eener strook grands die het Vatikaan met de zee zou verbinden en den Paus een uitgang buiten het Italiaansch grondge-bied verschafïen. Eenige jaren geleden werd dat ontwerp reeds vooruitgezet; nu heeît de Paus het versmolten met het plan van overeenkomst tusschen het Vatikaan en den Italiaanschen staat. (Onâer voorbehoud.) De bswljzsn van ds scbnld aan den Corlog. BERNE. — Men meldt dat Kurt Eisner voor eene openbare vergadering sprekend, verklaarde dat de dokumenten van het keizerlijk buitenlandsch ministerie, be-trekkelijk de oorzaken van den oorlog, binnen zeer korten tijd openbaar zullen ge-maakt worden. Notas van 's keizers hand op de zijlcolonnen dier dokumenten, bewijzen onlooclienbaar de rechtstreeksche verantwoordeliikheid. Officieele Mededeelingen. DE ENTENTETROEPEN. KEULEN, 6 December. — De Engel-sche lanciers zijn dezen morgen om 11 ure, met gepantserde automobielen te Keulen aangekomen. Tegen 9 December zullen de Ameri-kaansche lijnen tôt aan Coblence gebracht zijn. BELGISCHE MELDING. BRUSSEL, 9 December. — Brigaden ruiterij bereikte gister Wiflingen, zonder ongeval. AMERIKAANSCHE MELDING. Aideelingen van het 3e leger hebben de lijn Merkenhe-Kempenich bereikt. 6 December. — Het derde Ameri-kaansch léger, "zijnen opmarsch voort-zettend, heeît heden de algemeene lijn Uedelhoven, Bockweiler - Lambauch -Briesch - Todenroth - Niederwoerresbach bereikt. ÉNGELSCHE MELDING. 7 December. namiddag. — Onze troe-pen hebben gister hunnen opmarsch voort-gezet en rond den avond d,e algemeene lijn Rheinbach - Weil-crswist -Bercheim -Wevelinchoven bereikt. — Volgens inlichtingen uit Mainz aan de Gazette de Cologne komt heden eene afdeeling der Fransche voorwacht te Mainz. Président Poincaré bezaekt Metz en Slrassbonrg- METZ, 7 December. — In gezelschap der ministers Dubost, Deschanel en Clemenceau, is président Poincaré dezen 1 morgen te Metz aangekomen. In naam der bevelhebbers der bondgenooten Jofïre-Pétain, Douglas, Haig en Per'shing werd hij door opperbevelhebber Foch verwel- ■ komd. Bij den optocht die volgde, was : eene overgroote, geestdriftige menigte ' aanwezig. Aan generaal Pétain werd den 1 marschalkstaf overhandigd. ( Na de ontvangst op het stadhuis 1 werden de in stoet voorbijtrekkende maat-scliappijen door den Président in oogen- : schouw genomen. Daama begaf hij zich 5 naar de kathedraal en legde bloemen op 1 het graf van Mgr Dupont, bisschop van 1 Metz; vervolgens bracht hij bezoek aan 1 het monument ter eere van de 7500 Fransche soldaten te Metz voor Frankrijk ge- J i storven. In den avond vertrok de Presi- I i I dent naar Strassbourg. | t De Engelsehe Mede-Overwinning. Leeds, 7 Decomb-ir. — Op een meeting herinnerde hier Lloyd George hoe hij twee jaar geleden aan 'fc bewind kwam om den oorlog te leiden voor wat Groot-Brittaniën betrof. Te dien tijdo waron België, Servie en Roemeniô overrompeld. Rusland ging ineenstoi'ten. Groot-Brittanië had twee vernederende nedei'lagen ondergaan en had geen minder aanzienlijk, niaar lager aandeel met zijn vijanden in Turkije. In 't Westen, na kolossale verliezen, waren wij or op 't einde van 1916 niet. in geliikt hot front te breken. De verliezen door do duikbooten groeiden altijd aan. Dusdanig was de toestand, wanneer de nieuwe regeering aan 't bewind kwam. Haar eerste zorg was, de zakenmannen met de staatsmannen te vereenigen. Dit was de aanvang van het keizerlijk oorlogskabinet met do ^ertegenwoordigers van al do groote kroonlanden en het Indisch keizerrijk. Het eerste belangrijk vraagstuk was, den veldtocht der duikbooten te doen mislukken; zoo niet, was de oorlog verloren : Frankrijk ware van de wereld afgesneden, de Ameri-kanen zouden niet ku^aen komen. Wij slaagden, vermits wij, met min werklieden, dit jaar drie of vier maal zooveel schepen gebouwd hebben als hot verleden jaar. Na den lof van het rantsoeneeringstelsel gemaakt te hebben, verklaarfc de minister dat het konvoistelsel millioenen ton levens-middelen en duizcnden zeemanslevens redde. Men begon in Duitschland de nederlaag gewaar to worden. Stilaan hebben wij Bulgarie en Turkije losgemaakt, dusdanig dat Oostenrijk insgelijks moest zeggen : 't is er mede gedaan. De Amerikanen zonden 1.900.000 man, waarvan 1.100.000 aangebraoht door de Britsche koopvaardij. ïhans bevinden zich aile Duitsohe duikbooten in Britsche havens. De vraagstukken der toekomst zullen van dubbelen aard zijn : wetgevend en bestuurlijk. Als overwinnaars in den strijd voor den vooruitgang der monschlieid, moeten wij vastbesloten zijn Groot-Brittan-nië op te voeren tôt een peil. dat het te voren nooit kende. De Eoplschan aan Eelgîë- Londen, 6 December. — De Engelsehe bladen kondigea dagelijks verklaringen af van Engelsehe, in Engeland terugge-keerde krijgsgevangenen, die het Belgiscli volk huldigen om de hulp welke het hun in hun gevangenschap verleende, op ge-vaar van strenge straffen vanwege den vijand. Gister kwamen weer gevangenen toe. die met den grootsten lof spraken ovei de edelmoedlgheid van Iset Belgisch volk Voorgestekl aan de Koningin van Engeland, antwoordde deze op hun loîspraak : De Belgen zijn een heerlijk volk, aan het-welk wij veel verschuldigd zijn. — N. d. R. —• De activisten sclireven nochtans in de Nederlandsche bladen dat de Belgen een achterlijk volk zijn...??1 De omkecring io Dnîtschlaad. Uit Berlijn wordt gemeïd dat de nieuwe regeering bevel gegeven heeft al de verblijf-plaatsen van den ge wezen keizer te door-zoeken, met het doel zijne briefwisseling met andere staatshoofden op te sporen ten einde de verantwoordelijkheid voor het uitbreken van den oorlog vast te stellen. Ebert is lot voorzitier der repubiiekvan Duitschland utgeroepen, zoo ten minste wordt d.oor Wolff op 7 December uit Berlijn naar Zwitserland gemeld. Die uit-roeping werd gedaan door eenige kolo~men matrozen en soldaten. Ebert antwoordde dat hij eerst zijne collegas moest raad-plegen vooraleer bepaald te aanvaarden. In den namiddag werd het bestuur van den werklieden- en soldatenraad aange-houden en opgesloten. Er schijnen zeer emstige gevechten plaats gehad te hebben, doch duidelijke inlichtingen ont-breken.— Henri van Pruisen, broeder van den keizer, heeft zich, zoo wordt op 0 December uit Londen geseind, aan 't lioofd gesteld om eene tegenrevolutie te verwelc-ken. De tegenwoordige heerschers vragen zijne onmiddeîlijke aanlxouding. — Prins Adaibert, derde zoon van den keizer. heeft verklaard Iiet als zijn voor-naamste plicht le aanzien, de nieuwe regeering uit al zijn krachten te ondersteu-nen.—■ De kiezing voor de Constituante te Berlijn, zal den 16 Februari plaats Iiebben. — In Beieren hebben al de munitiefa-brieken hunne poorten gesloten, ten einde zich in vred.esnijverheidsgestichten te licr-vormen. De werkhuizen Krupp, te Munich, hebben hunne duizenden werklieden ontslagen en ze 30 dagen bijgevoegd loon uitbetaald. — De pos.'iie van Kurt Eisjier als voorzitter van het ministerie van Beieren ver-zwakt. Deze heoft dan ook verklaard dat hij bereid is zich terug te trekken van zoo-haast rené Nationale Beîersche Vergadering bijeengeroepen wordt. In Beieren zou men zinnens zîin het | presidentsthap dèr repubiiek den gewezen ; kroonprins, Rupprecht van Beieren. aan t, te bieden. , De Mifribond volgeus Wilson. j Uit Washington meldt men aan de s New-York Times dat de voorstellen van i Wilson, betrekkelijk de Natiënbond, op i het punt zijn vast bepaald te worden. ^ Een Amerikaansch ontwerp is vastgesteld ' volgens hetwelk eene internationale zee- ^ mat ht zal samengesteld worden, om de j zeepolicie uit te oefenen. De Amerikaan- ; sche regeering zou ook een ontwerp goed- > keuren, dat een sclieidsgereeht zou instel- b len; dit scheidsg-erecht zou de geschillen i tusschen de natiën regelen. De natiën van den bond zullen verplicht ' zijn hunne eischen te onderwerpen aàn dit ^ scheidsgerecfit. Indien eene natie weigert , zich te onderwerpen aan de uitspraak van ; dit gerecht, zou de toevlucht genomen s worden tôt de internationale policievloot. Aldus wordt in Amerika het Amerl- ' kaanschontwèrp in zijne groote lijnen op- ; genomen. Wat ook van bij zonder belang is, : is het ontwerp, dat zal voorgesteld worden j op de Vredesconferentie, door hetwelk al de oorlogschepen, die, volgens de bepalin- [ gen van den wapcnstilstand, aan de Entente moeten geleverd worden, zouden l moeten overhandigd worden aan het uit- ; voerend gezag van den Natiënbond. ; Hepvopmino; vai Staten. | Oaafhankelljk Hanovsr- • BERNE, 6 December. — Op eene vergadering te Bremen geliouden, op 6 De-. c mber, is een besluit gestemd om de her-? stelling te eischen der onrechtvaardigheid 1 van 1870 en de herinstelling van een ge-' konfedereerden staat Hanover. j Luxsmburg- *■ Brussel, 8 December. — Luxemburgera ' van het groot-hertogdom, te Brussel wonend, richtten dezen morgen een optocht in naar 1 de Martelaarsplaats, ton einde de nage-daclitenis te eei'en van hun voorouders, die in 1830 voor België's onafhankelijkheid stierven, te gelijk met deze van hun land-genooten, die nu op het slagveld gesneuveld zijn. Verscheidene redevoeringen werden î daarbij uitgesprok'en, den terugkeer van l Luxemburg bij België en het verval van het - groot-hertogdommelijke Huis eischend en j de overwinning van recht en rechtvaardig-t heid toejuichend. : Ils ZS8P01U13- WASHINGTON. 9 December. — De secretarls van den S'aat zet aan tôt de uit-breiding der zeekrachten om den inter-. nationalen policiedienst te verzekeren. . Hij drukt terzelfdertijd de hoop uit dat de . dag niet ver mecr verwijderd zij, waarop . de wereld het einde zal zien van de geschillen.[ De toestand la Ksderland- 1 DEN HAAG, 9 December. — De gewezen Nederlandsche minister van geld-wezen heeft liet als zijne meening te kennen gegeven, dat het onvoorzichtig han-delen was aan de Duitsche (aftrekkende) » troepen de toelatjng te geven door Neder-. landscli Limburg le marcheeren; wat het . verblijf van den keizer in Nederland betreft zulks mag maar, altijd volgens liet gedacht van genoemden minister, voor-loopig loegeslsan zijn. Economiste Aaiigelegenlieden. Duurletoeslag in staatsdiensten. ■—• Verscheidene werklieden en bedienden van post, telegraaf en ijzerenweg zouden meer ldaarlieid willen over 'tartikel van vrijdag laalst, betrefïende den duurtetoesiag van den heer minister Renkin. Ze zouden willen weten of de 3,50 fr. en de 4.50 fr. per dag, meer 0,50 fr. per kind dagelijkschen duurtetoesiag zijn, dus te voegen bij hun vroeger dagloon. Wie kan dit verzoek béantwoorden ? Voor de staaiswerklieden. — De minister-raad heeft, gezien het duur leven, besloten voor de maand December, eene dubbel maand loon toe te kennen aan def unction-narissen en bedienden van den Staat. De Gentsche nijverheid. — In een ge-sprek met een opsteller van Flandre Libérale besluit de heer Alfred Van der Stegen, voorzitter van den Handels- en Nijverheidskring als volgt : Sinds maanden werd door onze vereeniging eene kommis-sie gevormd, er mede gelast liet hememen der Gentsche nijverheid te bestudeeren. Veel zal aïhangen van de maatregelen door de regeering genomen. Hopen wij dat ze krachtdadig en werkzaam optrede en naar vennogen de bureaucratie en het fonctionnarisme vennijde. In het belang onzer nijverheid en van dat van den werk-liedenstand, moeten aile krachten van goeden wil zich doen gelden, ten einde een uieuw tijdperk van voorspoed van ons Va d cri and 1e scheppen. Bevoorrnding van Europa. — New-York, 5 December. — 35 stoomers, geladen met levensmiddelen in bestemnaing voor Euro-na, hebben de haven van New-York ver-talen.Handelsovereenkomst tusschen Italïé m Zwitserland. — Eene overeenkomst is gesloten tôt 1 Maart 1919. Italie zendt levensmiddelen aan Zwitserland; dit land sluurt aaa Italie veiiwaren. Aug. Van Isesthem, ottgever voor denaaml. nmtscb. «Drukkerij Het Volk •, Meerstee?, n» 46, Gént, daablas door de censuar tocgelaten. Onderscbeldlngen. PARIJS, 7 December. — Ter gelegen-heid van het bezoek der Belgische vorsten benoemde de Fransche regeering in het Eerelegieon : Hymans, het groot KruiS Gariffier Hestray, groot-officier; Van der-elst en Bastin, ridder, en graaf Romarej officier. HerstelHng van BelglS. PARIJS, 7 November. — Een opstellôï m van Petit Parisien heeft een onderhoud gehad met den Belgischen hoofdministei heer Delacroix. Deze zei onder meer : Dank den goeden wil van allen zal de erge e zaak van de werkloosheid. in België kunnen n opgelost worden. De werkloozen zullen te p werk gesteld \forden aan de nationale I herstellingswerken. ^ Van Duitschland zal men de teruggave eischen van de grondstofïen, machienen, e mekanieken enz., wier wegvoerirg de t. oorzaak der werkloosheid is. [" Bekentenls- n BERNE, 7 December. — In het blad Freihet bekennen Duitsche soldaten dat ze it zich aan plunderingen plichtig gemaakt [t hebben, vooral eer Brussel te verlaten, •t n Gestolsn Geld- P BRUSSEL, 7 December. — Piketten r Fransche soldaten, onder het algemeen bestuur van M. Celles, algomeen betaal-. meester van het Fransch leger, en in aan-'' wezigheid van een Duitsch officier in '' burgerkleedij, werken reeds sedert II twee dagen in verschillende Brusselsche " Banken, namelijk in het Comptoir national e d'Escomp'.e, het Crédit Lyonais enz. n aan liet wegnemen van talrijke kisten cj,ie er t'halven October door de Duitschers geplaatst waren. Die kisten bevatten cofïres-forls en waardijen, voortkomende van steden uit Noord-Frankrijk, zooals Rijsel, Roubaais Toerkonje, Valenciennes, St. Quentin enz. Andere koffers werden door den vijand •" te Luik in banken geplaatst. Die kisten en ^ kofîers zouden voor verscheidene milliard ® frank waarden behelzen. De Fransche soldaten plaatsen ze in auto-camions,die onmiddellijk naar Frankrijk vertrekken. De kofîers zullen terug-■a gegeven worden aan de financieele inrich* l, tingen, aanwelke zij ontnomen werden, ir tenzij in de steden waar de Banken wer-?" den vemield, zooals te- St. Quentin en te Cambrai; in dit geval zullen de koffers te ^ Parijs geplaatst worden. S Binnenlandsche Mededeelingen, UIT HET BELGISCH STAATSBLAD. j. Art. 1. Bij elk ruinisterieel département niogen één of meer raadplegende radon van drie leden ten minste tôt stand gebracht worden. Art. 2. De leden dier raden worden be-noemd door den Koning voor een termijnù van3 jaar. r- Zij voeren als titel : Regeeringsraad. Zij l. vergaderen op aanvraag van don Minister. le Zij brengen, gezamenlijk of individueel, hun ,p advies uit over de ontwerpen van wetten, besluiten of reglementen, die hun worden voorgelegd en, over 't algemeen, over aile vraagstukken tôt hun onderzoek overge-maakt.Art. 3. — Hot ambt van Regeeringsraad î- is onvereenigbaar met dat van lld vall 1- • een der beide Kamers. Aile andere onver- «onbaarheid spruit er uit voort. j. Art. 4. De regeeringsleden geixieten eene B\ jaarlijkscbe vergoeding van 6.000 frank. — Ministerie van Oorlog. — Art. 1. Dienst-r~ nemingen voor don duur van eenen militie-termijn kunnen worden aangegaan door ieder Belg ten minste 16, ten hoogste 35 jaar ît oud. r- Art. 2. Dienstnemingen kunnen ook worden aangegaan door de vreemdelingen welke tôt den miliciedienst verplicht zijli en door diegene die het recht bezitten de Belgische nationaliteit te kiezen. Art. 3. Er zullen geene vrijwillige dienst-nemingen voor den duur van den oorlog !1 meer worden aanvaard. 'r Art. 4. De (lroot-Hert.ogers, echter, die g bij een verbonden léger dienen en die tôt n het Belgisch leger zouden mogen ovorgaan, |_ kunnen de toelating bekomen dienst te ,r nomen voor denzelfden duur als den termijn welken zij bij het verbonden leger nog hadden te vervullen. n STAATSMINISTER DE SADELEER is ■- op 5 December te New-York ingeselieept a om terug naar Europa te komen. :1 PROVINCIALE RADEN. — De P 'ovin-ciale Raden. zijn, volgens de Moniteur, ifl buirengewonen zittijd bijeengeroepen op 17 December, om 10 ure 's morgens. e IN 'T LEGER. — Generaal Miser is bo-r noemd tôt militaire gouverneur van Brabant a en luitenant-generaal Lechat van HenegouW. ! OORLOGSCHANDE. — Het parket . van Luik heeft een vijftigtal oorlogshan-j delaars acliter slot gezet, die met den' vijand handel gedreven hebben. Ook dé | gewezen bestuurder van de Telêgraphi t is aangehouden. I Uit Wsvelghem. j Werklieden, opgeëischten 1 Gij, die des» - tijds in de barakken van Koelberg en i Klijtmolen wierd opgehouden, en in den i verren omtrek, zelfs bij de kanons moest s werken voor een bespottelijk loon; die op het werk een ongeval bekwam die u vooi , eenigen tijd tôt werken onbekwaam maak-ï : te, of een uwer huisgenooten het leven bij • liet; ja die anderszins voor het werk nog ■ niet zijt betaald; of onrechtvaardige boe-ten opliep, komt nwe klachte-n indienen i op het Secretariaat van den Volksbond, ■ Meenenstraat 73, aile dagen van 8 tôt 11 ure, en van 1 tôt 4 ure, opdat de noo- [ die voetstappen kunnen gedaan wordenj Het Bestuur, '

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à - du 1891 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes