t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom

344 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 10 Juillet. t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom. Accès à 11 decembre 2019, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/k35m903f3k/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

BaiîseîieSfededeefes en Tererdealagea. IV.He ve?zorâ?nê ^er bavolking met suikerij. 1. — Do verzorgiiig der bevolking is verse tord. 2. — Da gemeenten moeten de behoefte aan (jereed suikerijpoeier met aangifte van het getal inwoners opgeven : a) in 't Opsratiege-bied aan de bevoegde '-'rts-Kommandanturen, die de opgaven bij bemidde-ling der Groepen aan do Etappen-Inspektion (« Ziehorienb?schaffUP,gsstelle des Wirtschaft Baussehusses ») doorzenden ; 6) in het Etappen gebiedaan de Provinciale Bevoorradingsoommia- 8ie-Gent. 3. — Ha euikerijfabrikanten mogen gereed Buikrrijpoeier alleen op schriftelijk bevel der Etappen-Inspektion («Zieliorienbesohaffuv.gs-Stella des Wirtschaftsausschusses ») van de hand doen. , , Ds prijs, aan w^lken de fabnkanten net suikerijpoeier moeten aîstaan, wordt bepaald op 85 fr. voor 100 kilo ingepakte suikerij en op 80 îr. vcor 100 kilos niet ingepakte suike rij .geno men aan de fabriek. Voor den tijd na 1 Oetober 1918 Elillen later iiieuwe prijzen bepaald worden. V. Handel in êereed suikerijpoeier. 1. — Elk® handel in gereed suikerijpoeier, DOk indien het uitgedroogde wortelen van vroe-gere oogsten vervaardigd is, is verboden. Elk vervoer van gereed suikerijpoeier is zon dertoelating der Etappen-Inspektion « Zichoren beschaffnngsstelle des Wirtschaftsausschusses verboden. 2. _ Wie suikerij of koffiemengsel of surro-gaten tôt wier vervaardigirg suikerij gebruikt is, in bewaring heeft, moet de in zijne bewaring Eijnde hoeveelheden met opgaaî van, den eige-D.aar en der bergplaats aan de Orts- of Etappen-Komman.dalitur, op wier grondge bied de bewasr-plaâts zich bevindt, tôt 15 Juli 1918aangegeven. De verpliebting tôt aargifte slaat niet op de BUikerij welke aan de ProvincialeBevoorradings-commissie, aan het Nationaal Hulp- en Voe-dingskomiteit of aan.de gemeenten door de Etappen-Inspektion « Zivehorienbeechaffurgs-Btelle des Wirtschafteausschusses ») geleverd is Vï. Vervaardlglng van koffiesurrogaten ot fcolfieMjvoegsels en handel in deze waren. ïiv5 vervaardîging van koffiesurrogeten of bafliebijvoegsels van allen aard en de ver-koop.dezer w '.ren door de voortbrengers is sJaclite toegelaten met schriftelijke vergun-ning der Etappen-Inspektion (« Zichorien-beschaffimgsstelie des Wirtschaftsausschusses »). De Etappen-Inspektion (« Zichorien-beschaffungsstelle des Wirtschaftsausschusses») is gevechtigd, aan de voortbrengers zulker waren verkoopprijzen en het houden van byzondere boeken op te leggen. De verkoop der op den dag van het van . kracht worden dezer verordening yeeds ver-vaardigde koffiesurrogaten of koffiebijvoeg-se'-s is zonder toelating der Et? ppen-Inspektion (« Zichorienbeschaffungsstelîe des "Wirt-schaftsausschusses ») slechts nog tôt 15 Juli 1818 toegelaten. VII. — Strafbepalingen. Wie de voorscliriften dezer verordening opzettelijk of uit nalatiglieid overtreedt, wordt met ten hoogste drie jaar gevangenis en met geldboete tôt 50.000 mark oî met pene dezer twee straffen gestraft. Buitendien mogen de voorraden tôt welke de overtredïng betrekking heeft, verbeurd Verklaard worden; in geval van opzettelijke overtreding der verordening moet de ver-beurdverkîaring uitgesproken worden. Elke poging is strafbaar. Zijn bevoegd de Duitsche militaire recht-banken en militaire bevelhebbers. VIII, Van kracht worden der verordening. De verordening wordt met den dag der afkondiging van kracht. A. H. Q., den 23 Juli 1918. Der Oberbefehlshaler, Sixt von ARM IN, General der Infanterie. 513. — VERORDENING voor den oogst 1918 Met het oog op het beginsel, de verzorging Jer stad- en landbevolking in het gebied van het i' lager door middel van de voortbrengsels van het land gelijkmatig te verzekeren en de voorraden, welke de eigene behoeften der bevolking te boven gaan, tegen onmiddellijke contante be-taling nuttig te gebruiken, wordt er bestemd als volgt : 1. — Da oogst van dit jaar wordt in beslag genomen. Dit slaat op allesoorten granenen peul-vruchten alsmede stroo, hooi — van 1 en 2 snede —■ klaver- en Luzernklaverhooi, boekweit, aard-appelon, suikorbeeten, raapzaad, raap en hen-nep. Over suikerij, vlas en tabak verschijnen bijzondere verordeningen. 2. — Ket is verboden voortbrengels des oogst van dit jaar te koopen en te verkoopen of te ver-voeren, kort er eon.igzins over te beschikken. Inzonderheid is het voederen met broodgraan ton strengste verboden. Uitzonderingen zijn alleen met goedkeuring der Orts - o f Et -ippen-Kommandantur toegelaten. Alleen het vervoer van den akker naar de Sehuur, tôt het dorschen, naar de bewaarplaats ïn magazijn, is toegaleten. 3. — De oogst moet door de landbouwers jorgvuldig iugeoogst, bewaard en zoo spoedig mogclijk tôt zijne doelmatige bestemming ge-bracht worden. De burgemeesters, huime plaatsvervangers En de policie moeten het oog op den oogst houden en zijn voor zorgvuldige inoogsting m bewaring der voortbrengsels verant-Woordelijk.4. Betreffende het uitdorschen, gebruiken Ên bewaren der voortbrengsels enz. zullen de Groepenkommando's, Generaalkomman-slo's betrekkelijk de Etappen-Inspektion na-flere bestemmingen uitvaardigen. 5. Ten einde den graanoogst spoedlger te verkrijgen, wordt er voor de aflevering van fogge, tirwe, gerst en haver des nieuwen oogst tôt 15 September 1918 een dorsch-premie van 6 fr. per 100 kilo bepaald. 6. Gvertredingen dezer verordening of der ichikklngen, welke op grond ervan door de K^ntmando-overheden genomen zijn, zullen jnct tan hoogste 10.000 mark geldboete of nxet gevangenis tôt 3 jaar gestraft worden; ooic kannen beide straffen tegelijk toege-past en de In strijd met bovenstaande bestemmingen gebruikte waren verbeurd ver-Waard worden. Zijn bevoegd de Duitsche 'militaire rechtba.nken en militaire besturen. A. H. Q. deu 23 Juni 1918. Dcr Oberbefehlshaber, Sixt von ARM IN, Gtncral der IntanJrri« 28e Jaar; — fêr 158. 0ods?!lsnst — Euisgszl i — E!pndsiîi WomsSag» 10 Joli 1913 UUUI « w 11 BSyCUUUm IIU AW vu» VERSCHIJNT G M A AL. PER WEEK 5 CSNTIEMEN HET NUWIMSS I I BfilGleelo MeieieeUaiea îa Vlaanderca, Frankrijk ea Eizas, (DUITSCHE MELDING.)' BERLIJN, 8 Juli. — Uit het groote hoofd" kwartier : Legergroep van hroonprins Rupprecht. — Da geschutbedrijvigheid werd 's avonâs levencîiger. Zij werd gedurende den nacht op beide kanten van de Leie, aan het Ea Bassée-kanaal en op beide kanten van do Somme soms van grootere hevigheid. Levendige verkenniiigsbedrijvigfceid 1 Hevige aanvallen van den vijand bij Merria on ten Zuiden van de Leie miflukten. Legergroep van den Duitscken Kroonprins. — Ten Westen van Château-Therry duurde de ' levendige geschutstrijd voort. Aailvallen van den vijand in het vak van Glignon en ten Zuid-westen van Reims werden afge».lageHi ; Luitenant Billik behaalde zijn 22e overwinning ; in de luoht. — Avondbericht. — Engelscho gedeeltelijke aanvallen van beide zij den van het LsBaesôe-kanaal zijn onder zware verliezen mislukt. (FRANSCHE MELDING. PARUS, zaterdag 6 Juli. —• Ofîicieel : In Champagne zijn onze afdeelingen in de vijandelijice lijntn g-drong a,. Zij h bben ' gevangtinen meegebracht.Verschillende vijan- ' delijke stooton in het Chapil rbosch, in den f Amerikaanschen selctor v^'n Xivray en in de ( Vogezen zijn ganse h mislukt. Rustige nacht 3 op 't overige front. — Avondbericht. — Westolijk Chat^au- ( Thierry deden wij eenige vordering-in de om- 1 geving der hoogt:; 304 en mnakttn ecn 30bal i gevangenen. Rustige dag op 't overige front. } — Zaterdag 7 Juli. (Olïiciecl.) — Artillerie-werking Zuidèlijk de Aisne in de omgeving ' van Langpont-Corcy. De Amerikanen deden ' vooruitstoot-:n in de Vogezm en braehtcn gevangenen mede. Rustige nacht op het overige frontgedeelte. — Avondbtricht. •—• In den loop van den dag was niets gewi'chtigs te melden. (ENGELSCHE MELDING.) LONDEN, vrijdag 6 Juli. —■ Officïecl : In de omgeving van Yper namvn wij bij patroeljeondernemiBgen eenige gevangenen.Hot Duitsch geschut was in W rking tusse hen Villers-Bretonneux en ae Ancre. De Australische troepen hebben vannacht ' aan het front van Villers-Bretonneux hun linle 1000 y; rc!s lu Noorcloost-c-1ijke richting vooruitge brac ht. De troepen uit Lancashire hebben met goed gevolg overvallen ond.ernomen waarbij ' zij geen tegcnstsnd ondervonden en verse heidene gevangenen genomen hebben. — Zaterdag, 7 Juli. — Officieel : Bij eeneii overval Oostelijk Hamel maakten wij eenige gevangenen en maakten wij een machiengeweer buit. De vijandelijke artillerie ' was in den sektor Longuevillers en Hinger ' werkzaam. Elders volfedige rusfc op het Engelsch front. 27 bommen werden op ver-schillige plaatsen gcworpcu. ' &p m mMMmrn» (BULGÀARSCHE MELDING.) SOFIA, 6 Juli. — Ambtelijke mede-deeling : Macedonisch front. — In 't Noorden van Vitolia, aan versehiliige plaatsen Oostelijk' de Cerna en op de beide oevers van de War-dar, van weerszijden artillerievuur, dat tijdelijk zeer hevig was. Op de vlakte vôâr de stellingen, Oostelijk Serres, patroeljege-vechten. In de Cernabocht werd een Ftaasch vliegtuig.na luchtstrijd verplicht achter onze lijnen te dalen. (OOSTENRIJKSCHE MELDING.) WEENEN, 8 Juli. —■ In Albanie vieleh tusschen Devoli en Osoem Franschen en Italianen onze bergstellingen aan. In het verloop van den strijd slaagde de vijand er in op twee punten voordeelen te behalen, Wt»lko hem door een tegenaanval onmiddellijk wederom ontnomen Werden. •— Avondbericht. — In Albanie glngen de Italianen gister aan de beneden en de midden Vojusa, met sterken Westervleugel over tôt den aanval. Wij namen onze voor-geschovene stellingplaatsen in het stroom-gebied terug tegen de hoofdstelling. l)î!itsch-Oosîearijkseh-n§IîsansclieOorK')g (OOSTENRIJKSCHE MELDING.) WEENEN, 7 Juli. — Ambtelijke mede-dèeling : Daar do Piava-delta zondet zware effers rjet kon behouden worden, j-anifu v/ij onze daar geplaatste troepen in de da^xistellir.g van den Oostelijken oever van den hoofdorm terug. De""bewegir.g werd in den' nacht van, 5 op 6 Juli uitgevoerd. Da vijand riakte gistermiddag tôt aan den strcom op. To;vOosten van den Monte Pertika sloeg het xsp-kbere vootyolk-regiment n° 79 van Ottokan:>- hevige Italiaan-sche aanvallen in bloedige gevechten van man tegen man af. • WEENEN, 8 Juli. — Het vechten om de Cêîssona-stellingen, Oostelijk t'en Monte Pertica duurde tôt in den namiddag. Zeven maal wierp het dappare Ottokanirregiment n° 17 zich m tegenstoot op den. vijand, tût- wanneer dezes canval volledig gebroken was en hij bepaald m zijne graven moest t-erugvluehten. Den regi-mentskommandant Karl Scj'Oller, vond,^ aan het hoofd zijner dapporen, den heldenaooa. Elders in 't Zuidwesten geene groote gevechts-h&ndelingen.(ITALIAANSCHE MELDING.) ROME, \Tijdag 6 Juli. - Oîfieieel : Aan de Bsneden-Piave is onze druk iiarct-nekkig en klemmend aanhoisdend. Gister is ons voetvolk opnieuw de vooruitgeschoven stellingen van den vijand biimengedroagen en wij wonnen nog terrem en bereiktei» a jechteroever der Piave bij de hoogte G risolera de lie Voce. Ook zijn zeven kanonnen on 400 gevangenen in onze handen ge^,L ' behalve de gister gemelde. De vijand hee e sterken tegenaanval pogen te (-■nderiiemen mee naar het Noorden in de riehtmg van Uueea Huova. Hij werd gestuit na een verbitterden strijd en hc-rhaalde hevige aanvallen. Ten ^J'Ora obsten van den Monte Grappa ^'jn P°gn4i van aanvalspatroeljen op den Mosvte Korn (Susso Rosso) mislukt. , ^ Onze vliegers hebben eene 'groote bedrijvig-heid aan den dag gelegd door teoepen en kampe x van den tegenstander a-an «e Beneden-Piave te bombardeeren. _ _ ::r rW,m=-n Do vijand is om 6 uur namiddag na vijf dagen ononderbroken strijd, die nog verscherpt wejd — Zaterdag 7 Juli. — Olfieiee . Tusschen Sile en Piave wot-nen onze tr°epen door een voortreffelijk manoeuver en steanbaren zwier der rechter oever van ^n nieuwen Piave en sloegen cten V1Î gene zijde van don stroom terug. '' sterkten îfch op het breed teruggevvonncn gebied, dat op elken stap sporen dra^gt van heldhaftigen strijd en ^&PkS van de verliezen deevijandB. Het-3 i.,gericorpa behaalde , bij het schitterer.d uitvoerendezer moeilijke onderiieming nieuwe lauweren J 7iinen room. De vierde i ianterie-afdeeling muntt« bijzoader uit. De houding van aile troepen was prachtig. De infanterie bij dewelke le^ mwineregiment ingericht was, streed met groote koelbloedigheid. De artillerie van tleger-korpa en de marine-afdeeling droeg uiterst b.j door het werkzaam vuur tet de groote mtslagen Onze vliegtuigen, deze der Verbondeuen de watervliegtuigen der marine bewezen huane - verdient weder het 33®piopiarb»taljon, voor de fioer hem bewezen buitengewone koenheid. Op de hoogv akte van Asiago meakte eene Fransche «fdeekng Mne schitterende inbreuk in de vyand^hjke l.jnen van Zoechi, vermeed., na levendig gevecht, de bezetting, nam twee offieieren en twee maclue -eewerenf Tussehen het Frengeladal en de Brenta poogde ae vijand drie xegenaanvallen op onze stellingen van Cornono, maar hy werd bloedig afgewezeiï. Kleiu-Azië, Raukasits en Syrie. (TURKSCHE MELDING.) KONSTANTINOPEL, 6 Juli. — Palestina ^ ^Geringc geveclitswerking op 't gan_sche front. Van de andere oorlogstoonelen is er niets van beteekenis te melden. — 8 Juli. — Am'otelijk : Palesti-nafront. - In den kustensector werd irnn fivenmin een uitvoerbaar gedacht een vijandelijke verkenningsBttsot gemakkelij afgowezen. Op 't gansch frOnt onk-1 artillerie strijd. Vijf vijandelijke vliegers hebben heden voormiddag Konstar,tii:opel met bommen aan gevallen. Dank aan ons afweermaatregelen i de aangerichte Kehado zeer gerirg. fËRTËË. BERLIJN, 8 Juli. (Ambtlijk.) — Onz duikzecboot'rn hebben in de MU'dellandsch Zce 4 stoomboot- n en 3 zeilschepen, t znmen ongeveer 26000 br. r. t. mct.nde, i] den grond, geboord. De Cvcrslc van den Admiraa'staf der Marin/ WASHINGTON, 8 Juli. — Het marin département dcr Vereenigde-Staten dcell mede : de transportstoomboot « Covington (vroeger Cineinnati) der Hapagliin (2633 br. r. t.), werd maandagnacht op de terugrei binnen het versperringsgebied verzonken Xes koppen der bemonning worden vermisl Er waren. geen passagkrs aan boord. D stoomer heeft zich tôt dinsdag boven wate gehoôften. Ecn duikbcot is niet gezien ge weest. BERLIJN, 8 Juli. (Ambtlijk.) — Twe. Engelschc duilcbootcn door vliegerbommei erg beschadigd. — In den namiddag vai den 6 Juli hebben twee eskaders zeevlieger van het marinekorps, onder leiding vaj opperluitenant der reserve Kristiansen ci luitenant der reserve Bccht, bij de Theem schc monding, * door bommentrefîers ei machiengeweervuur de Engelsche duik boot'n C 15 en B 52, zwaar beschadigd Vijandelijke verstoorders poogden de beidi duikbooten Weg te slepen- De C 15 werd il zinkenden toestand opgemerkt. De oversle v. d. Admiraalstaf der Marine BERNE, 6 Juli. — lu een hoofdartike over duikboot en schipsbouw stelt de Time vast dat de Engelschc schipsbouw in wed strijd met de duikbooten nog immer onde ligt. ï Irtrrfl f*nn»un nn ria î/norfaeVïflrOpbS L^-r OU11JVJ II IX, V uv ;en ligt. 110 L!oyd Ggarga sa lis Vredeskwestie, ig. Dan Haag, 6 Juli. — Reuter meldt uit Londen. t°n Lloyd George richtte in het Amerikaansch je hoofdkwartier het woord tôt de Amerikaansehe troepen en zegde o. a. : Duitschland kan morgen 'en vrede sluiten met de Vereer.igde Stater , Frank-rijk en Engeland, wanneer Duitschland de len voorwaarden aanneemt uitgesproken door Wil-ieîl son. Maar de lieizer en zijne raadgevers hebben jerl daar tôt hiertoe nog nicts over gezegq. FraakrijK en Amarika- ® Frankfort à M., 6 Juli. — De gekende Parijze-1 " naar philosoof Henri Bergsoon is te Washington aangekomen. Zijn vertrek uit Frankrijk wordt 1 geheim gehouden. Volgens de Excelsior made-, * deelt is Bergson gelast met de zending, met voorzitter Wilson de zedelijke voorwaarden ^ van den oorlor fef v-rpd"snb.iiten) te bespreken. len IN NtDERLAND. Het Droogîrekkea fier Zuiderzee- DEN HAAG, 6 Juli. — De dag van gister rP8 werd. in gansch Nederland aanzien als een ^ nationale feestdag. De wet over het droog-h'I trekken der Zui'derzee ontving de koninklijke ing goedkeuring. Ovcral te lande werd gevlagd en bij de feestelijkheden werd de nationale Ike hymne gespeeld. ^ Met NsderlaadsGh Eoavool, LONDEN, 6 Juli. — Eene mededeeling ,eJ van het Engelsch persbureel over de kwestie van het Ned.erlandsch konvooi verklaart ; Gezien de mededeelingen in de Nederland-sche pers openbaar gemaakt over het kon-. vooi van 18 Mei, maakt de Engelschc re-geering in eene bepaalde nota bekend, dat zen zij het recht tôt onder zoek niet lcan opgeven, van dat Groot Britnjc, in overeenstemming ene met het volkenrecht, steeds heeft gehad, om n1n het even of het een schip betreft van neutra-. len of oorlogvoerenden. Als eene bijzondere 'e?" toegeving staat de Engelsche regeering t>oe, "•e dat zij, wanneer de Nederlandsche regeering '°P aan de Engelsche besturen dezelfd.e ver-'erd klarlng geeft en dergelijke kontroolmaat-regelen zou bijtreden die het doorzoeken der schepen vergezellen, er niet zou aan houden !» het konvooi te onderzoeken. De Nederlandsche regeering wordt terzelfdertijd gewaar-schuwd dat deze toegevende mededeeling Ina niet zou herhaald worden. Deze voorwaarden werden door de Neder-ehe. landsche regeering aangenomen en aan aile er pleegvormen werd voldaan. De konvooi is gister vertrokken en de briefwisseling zal I binnen kort aan het parlement voorgelegd De Kerkzang UITGEVOERD DOOR HET VOLK. (Uit ecn voordracht van den toonlcundigh J. DAEMS, over « Kunslwaarde van den Gregorimnschen zang). De Gregoriaansclie zang (canins planus —■ plain-chant — gelijk, éénslemmig Koraal. gezang) wordt ook zôô genoemd als zijnde, volg'ns ecn kerkelijke overlcvering van ver-scheidcn eeuwen, door den Paus Sint Gre-gorius de Groote ingevoerd. In den loop der tijden werden de gregoriaansche melodiën in vele plaatsen — hier min, dàar mecr — gcwijzigd, geschonden, verminkt, zoowat volg<ns lokale voorkcur. Het gebeurde ook dat moedige mannen teg^n deze misbruiken te vcld,c trokken. Zôô herinnercn velen zich met dankbaar-' heid de vastbcraden tusschcnkomst, hier in ons bisdoni, van wijlen d,cn Z. E. Kanunnik Van Damme, die ook, met nooit verdroten toewïjdingî op den duur zelfs ten prijze van zijn gêzondheid, een ieverig streven volhleld tôt verbetering van de liturgische melocliën, c"h tôt het aanmoedigen en vergemakkelijken van cene degelljke uitvoering. : Het ideaal was cchte-r torug te komen tôt de gelijkvormige voordracht, in aile kerken : en bidplaatsen van d.ai gregoriaanschen z^ng in zijne oorspronkelijkereinheid, zooals hij doôr onzo voorouders werd nagelaten, en in echte handschriften werd terugge-vonden. . Door het gekende Motu proprio van Zijne Heiligheid Pius X werd dit mogelijk. i Zangboeken en handleidingen zijn daartoe ; uitgegeven, en in menige kerk werden reeds goede zorgeri gewijd. aan het herinvoeren van hetgeen men bij zegswijze den nieuwen zang noemt, terwijl het eigenlijk te doen is om het in eer hcrstellen van den zang der oudheid, naar ik even lieb gezegd. Om de hooge kunstwaarde van den gregoriaanschen zang( te doen uitschijnen, is 't voldoende te wij zen op de overoude lierkomst, de eenheid van stijl en de schier wonderbare eenvoudigheld van deze melo-dieën, die daarom niettemin bij elk aan-hooren, al was het zelfs aile dagen, telkens opnieuw roeren, lenigen, opbeuren, zoodat ze in den breedsten zin onvergankelijk dienen genoemd. Het algeheel verwezenlijken, de wereld door, van bedoelde hervorming, vergt natuurlijk nogal wat tijd; en zôô komt het dat men vooralsnu nog niet overal den zuiver oorspronkelijkcn zang hoort uit-voeren.* * * Het tweede na te streven ideaal is de uitvoering van den gregoriaanschen zang door het volk. Dit gedacht overwegende, kan men wel geneigd zijn er voor terug te schrikken, in aanzien der noodzakelijlcheid van een keu-rige, wezenlijk kunstige voordracht. Ik geloof nocht ns te mogen verzekeren dat, bij dieper doorgronden, het plan niet meer zoo droombeeldig voorkomt. Men zorge natuurlijk vooreerst voor de onberispelijke uitvoering op het oxaal, door de gewone, goed geoeftnde zmgers. Vervolgens vereenige men, naar eenige reeds bestaande voorbeelden, aile goede pogingen in gesticliten, scliolen, zangaf-deelingen bestaande in werkmanskringen. patroonschappen enz. Zôô duurt het z^jker niet lang of in elke parochie zijn eenige mannen en jongelingen — al was 't bij den aanvang maar een dozijn — in staat beneden in de kerk mede ta werken tôt de voordracht van eenige korte mclodioën, zooals b. V. een Kyrie, een Sanc-lus, een Agnus Dei, een Tantum ergo, of een r der lofzangen tar eer van O. L. Vrouw. Met tijd en stond (overhaasting is hier volstrekt onneodig) groeit het getal stemmen I aan, zoo van vrouwen als van mannen en î intusschen geraken dez n die met gods-l dienstigen lever en kunstli:fde de zaak in handen zullen genomen hebben, reeds tôt het uitvoeren van al de gezangen eener mis, in afwachting dat ander gedeelten er één voor i één door geduldig voortstreven op volgen. s Moest het nu echter in deze of gene plaats : nogal langen tijd bij een vrij beperkte ■ tusschenkomst blijvcn, ware het niet algelijk ■ reeds een prachtige vooruitgang? Wat inzonderheid de vereischten der t voordracht aangaat, daarvoor mogen we, > zoo meen ik, niet al te veeleischend zijn. î Elke zanguitvoering moet, om als goed en i kunstig te kunnen doorgaan, twee hoofd-zakelijke bestrnddeelen bevatten : de stipt-; heid en de natuurlijkheid. Deze laatste is de > op 't gemoed inwerkende uitdrukking der i gevoeltns die in de tekst.n te kennen ge- ■ geven zijn. Welnu, de aard van de kerkelijke teksten r wijst zelf de zachtheid, en de eenvoudigheid t aan. Bijgevolg is hier de hoofdvereisclite het zorgvuldig vermijden van aile overdreven - schakeering, aile gezochtlieid, allen schijn i van gekunsteldheid en pralerij, gelijk o. a. de naar theatermuzick zweemende afwisse- - lingen van erescendo's en decresendo's. i Kan men tôt de aldus wel begrepen na-s tuurlijkheid geraken, en al moest men 1 daarbij tijdelijk voor de gansch onberispe-I lijke naleving der wat ingewikkelde stipt-lieidsregels eenig ged,uld nemen, ik zou niet ! aarzelen het reeds als een heuglijk begin te I aanzien het volk op nog wat min kunstige . wijze door emstigen, bedaard.en, waardigen, ' ootmoedigen en bovenal liefdevollen zang ' te hooren « den Heer loven en de menschen stichten. » , Mijn overtuiging werd op dit punt bepaald l gevestigd door de nooit te vergeten plech-tigheid van de Toewijding van het Heilig Hart, in de hoofdkerk van St. Baafs, den 9 Juni laatst. Gansch onvergetelijlc, ja, voor aile aan-wezigen; maar nog het meest, denlc ik wel, voor de toonkundigen. 't Was aangekondigd dat het volk in het Magnificat en in het Adoro te (Ave Jesu) zou medezingen. Daar weerklonk .censklaps uit duizenden borsten het eerste fragment. Oc h, wie zal de uitgestrektheid van het kunstgenot op dat oogenblik beschrijvcn 1 Wie hoorde ooit te voren zulke massa zoo machtig zingen uit gansch het hart, uit gansch de ziel? Machtig, niet door geroep, maar doorelien zoovelen zongen, en zongen gelijk alleen een geloovend en bctrouwend volk zingen kan ! Doch neen, ik wll het ook niet beproeven daar verder belioorlijk over uit ta weiden. Zulke indrukken geeft men niet weer door woord noch schrift. Laten vfe liever een ecrbiedige en geest-driftige hulde brengon. aan het overheerlijk en heilzaam initiatief van uw doorluchtig'.n stadgenoot, Zijne Hoogwaardigheid Monseigneur Seghcrs ! En word.e Gent al spoedig op de breedste schaal de bakermat voor lut algemeen aanvangen van dit zoo belangi ijîs 4eeî deî beivynaing ; sie JBïk&t&g uitgc- binnen kort aan het parlement voorgelegd worden. Donzelfden dag had Simon Brisefer een scha-liedekkerspak aangetrokken en met eene lading dekschaliën op den sohouder, was hij op het dak van het huis van Codex, tôt bij dieu krag. eettden windwijzer geklauterd. Hier en daar aam hij eene gebroken sehalie weg, nagelde eene nieuwe in de plaats en gaf intusschen-tijd zijn oogen den kost. — Da Pauwstraat, barekende hij, vijf-en-twintig voet diep ; hier jdist recht op den zolder van Joaehim Perricart. Een kabel volstaat. 't Is kinderspel ! Weinig later verliet hij zijn herstellings-bezigheden en begaf zich naar de smis S. Elol, waar hij van den patroon, die ook een samen-zweei'der was, de vermommingskleederen ontvangen had. Daar zorgde Simon voor 't noodige gereedschap, namelijk een stalen kabel en een sterken ijzeren haak aan eene op den kabel passende roi bevestigd. Den kabel zou men over de straat spannen, de roi er overheen steken, de munitie aan den haak hangen en ze aldus- van den eenen zol-der naar den anderen overtaekken. OndertiKschen hadden Jean des Roches en Hippocraat Codex de vaa-tjes poeder en de wapens nit hunne schuilplaats tôt bij het dakvenster gedragen en daar, om ze gemak-kelijk aan den haak te k-unnen bevestigen, bij middel vaa Wœk» taoorden in pakken gebondoa. craat kon evenmin een uitvoerbaar gedacht voorbrengen. En het waa reeds vrijdaga"ond ! Aile langer uitstellen zou de beslisseD.de overwinning effon-op onmogelijk maken. Wat aan te vangen ? De stroopers der bende van Olarence Warwick zouden uitkomst verschaffen. Simon Brisefer was een knappe kerel. Van de moeilijkheden der v^apenverplaatsing op de hoogte gesteld, dacht hij een stond ne en aêffenB had hij het gevonden. — In de nabijheid der wonii g van dien Codex moet ziohtochergenseen vriendenhuisbevinden ? vroeg hij zijn gezel met wien hij de zaak be- Dat weet ik niet, antwoordde Loup-le-Flamand, doch uw meeeter de hotellier, zal'ons dienaangaande de noodige inlichtingen wel kunnenÇverschaffen. Dadelijk werd Jehan Lenfumé in het geheim ontboden. Op de hem gestelde vragen zei hij — Reohta en links der wouiug van Hippo-craat, allen aanliangers van den koniug. — En er reoht over ? — Dat is wat anders. De lakocsnijder Perricart Joaehim is een der onzen — En zijn huis, heeft het een anderen uit-gang dan dezen der Pauwstraat î — Ja, eene ingaugsdeur geeft Uit op de Sint-Rrôbertpl&ats.— 't Is al wat wij ooodig hebbon, besloet Brisefer. Zaterdagmorgen zulten do wspens zich op de verlangdo plaats bcvkulM'.. Zorg my voor K/,v Va'lmû l\A« rnarn n * mmm* i m wfi a MENGELWERK 09 01 v 1_I I ir*l IPMCTXE" u HUGUENETTE IIa Dnr.litAr vnn <1mi IWldhftHWAr De Dochler vaa de» BeeldhdHwer XTit Ixet Fransoh door OatoriSl III Op de dakken* Da ontroering door de laatste gobeurtenisfloi in de stad verwekt, begon reeds te kalmeeron alhoewel de Edelen door de nutteloozo huiszoe kingen in het hôtel de Chaumont en bij doktoo Hippocraat Codex, zich maar half-en-half ge rust gesteld gevoelden Het was de Raad der Edelen echter onmogeliji doortastend op te treden en daarom w -.rdei niet in het oogspringende maatregefen genomen In de geburenwoïlingon van Darreiitiérea oi Codex had men wachtposten geplaatst, doch cl zorgvuldigste bewaking dag on naoht, brach niets aan het licht dat ala een ernstig be wija tegoi die mannen kon ingebraoht worden. Zulka wi daarom niet beduidon dat de Boiu-gonjers samenzweerders van hunne plannen afgeziei hadden. Eene groote moeiUjkheid was he nochtans, het oorlogstuig dat bij Hippocraa Codex mggeborgen zat, or lût te Uai»a en tua schen de vrioriden te verdeelen. Langon tijel reeds had kapitein Jean dea Roohes or over nagedacht, zonder echter de ge weugehte oplofjaiug te kuuasn viaden» Sippo

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à - du 1891 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes