t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom

1904 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 13 Decembre. t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom. Accès à 31 mars 2023, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/5x25b0095p/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Hanta aan ta Ploeg. Sedert we uit den klauw vaji den Dult-schen roofvogel losgerukt zijn, i9 «ep maend vërloopen; een voile maand, die we feestlijk vierden. ; Nog hajigt de drfekleur aan de wonlng In 't Gentsche, onze vreugde veitolkênd, alsof 't reeds vrede ware. Zijn onze jongens nog niet te huis, ze Hggen niet meer, als de verleden winters, !n regen en vorst, onder den blooteji hemel, noch in loopgraven verdoken. Als menschen beginnen ze vrij te ademen. Loî God, die ons de vredeszoetheid schenkt! Hem smeeken we dat Hij ons dien binnen- en buitenlands gunne. Doch, mis zeuden we zijn, indien we aan 't denkfeceld toegaven, dat de vrede ons welyaai't zal aanbrengen zonder dat tîc onze handen aan den ploeg slaan. De vrede heeft het einde onzer miserfe niet meêgebracht : Yoeding en werk ontbreken. Onze veestapel is uitgeplunderd; In geen een-twee- drie -van jaren zal Ixij her-bevolkt wezen; 't zal maanden duren eer 't volk versch vleesch in voldoende mate zal te eten krijgen. We hangen van dën vreemde af wegens de bevoorrading van graan, zuivel, krul-denierderij en zooveel andere waren. Ailes, bovendien, is schromelijk duur in prijs. Paarden, wagens, spoor- en buurttreins îri'ssen "we om 't noodige bij tijds aan te bTengen. Grondstoffen, kolen, machienen zijn er p.iet om aanstonds de werkhememing te beginnen. Neen, normryal is 't leven nog niet, en toch we zijn blijde dat we van den grooten geesel, den oorlog, het gevaar der aan-hechting verlost zijn. Lijden we nog I icha meiij k door on tbering, ' t ze delij k lij den is, door de bevrijding, zeer veel vermin-derd, daar we, door den wapenstilstand, den voorsmaak van den vrede genieten. Werken en ijveren hoeven we nu aan de fterstefling en de heropbeuring van ons land «m de weldaden van den vrede aan 't volk in de meest mogelijke mate te verzekeren. Ons brood in ledigheid eten ware Bchande! Waar onze handenarbeid gevergd wordt om meê te helpen aan 's lands heiT.telling, 't zij te velde, 't zij ter stede, mogcn we ons persoontje niet sparen el k 't aan 't rentenieren gewoon geweest. Zeker, we mogen hoogere loonen ver-gen, 't duur leven wettigt zulks, korteren werktijd insgelijks, maar weigeren te erbeiden ten einde van de steunfondsen te genieten, wie zal het aandurven? Dnarbij, zoo we een verkorte dagtaak liêbben en rijkelijk worden betaald, dan is 't billijk ook dat we voortbrengen. Het Patron a at wil de vakvereeniging erkennen ; indien deze hare faam wil gestand doen, hoeît ze van hare leden te eischen dat de door haar gesloten overeen-komst nageleefd worde. Van de vakvereeniging is geen sanctie tôt nalevlng der gesloten overeenkomst geëischt noch in gcldnochanderszins. De overeenkomst tusschen patroon en werkman rust dus op de goede trouw. De voormannen der vakvereenigingen wacht dus een lastige taalc : kracht en wijsheid zullen noodig wezen opdat de slcchte of Bolschewisiische elementen geen stokken in 't wiel der wederzijdsche overeenkomst steken. Die taak zal des te moeilijker wezen, daar bijna al de werklieden van de vakvereeniging zullen afhangen, 't zij ze erbij aan gesloten zijn ofte niet. Al wie in stad of nijverheidsdorp gezag heeft, ook de openbare besturen, zullen een handje toe te steken hebben. De werkhememing, in ordelijke vo or waar den, vergt de medehulp van ieder. En 't eerst en 't dringendste werk is de organisatie : vooraf de vakorganisatie, en daar bij de inrichtingen van vooruit-eicht; verders de samenwerking. Rulm, onmeteîijk is 't veld voor de sociale werkers. De Antisocialistische Werklie den bond van 't arrondissement Gent doet niet filîeen aan maatschappelijk, maar insgelijks aan politiek werk mede. Klein ln getal zijn de Volksbonden, die dit voor-fceeld volgen. Nu, nochtans, is de tijd aangebroken ,©m op dat gebied positie te nemen. Do eanstaande wetgevende en andere kie-fcingen zullen mogelijks reeds in Mei-Juni konvangen, met gelijk stemrecht voor (nannen en misschien ook voor vrouwen. | Onverwijld lioeven we dus ln politiek, goowel als in maatschappelijk opzicht, Ônze werking aan te vangen of uit te ijbreiden. En we vragen : is er een- verhevOner jjtaak, een menscheliêvender werk, dan te l^erken aan 's volks opbeuring en verede-Ung, nadat het zoo diep zedelijk en iichamelijk gemartekl is geweest? De vrede zal ons zeker duhbel smaken 'âoo we, vroolijk en geestdriftig, met hart 6ji ziel aan 's volks verheffing arbeideni 't Laaîste grcot Offgnslef- t Den 17 November laatst predikte in de feathcdraal van St-Vincent te Ghalon de B. P. Perroy, die daar openlijk het volgen-«le mededeelde : g Den 19 Juli lxad in de kapel van het jjfroot-hooîdk wartier een intieme plechtîg-fieid plaats. Voor deszelfs beeld neerge-jfenield, heeft maarschalk Foch, en de hem jtoevertrouwde legers toewijdend, aan het ÎH. Hart gevraagd : vooreerst een spoe-$Jjge en beslissende zeg praal, vervolgens len roemrijken vrede voor Frankrijk. • Dcnzelfden dag begonnen de legers der ^ferbondenen hun groot oiïensief, dat naar Hé volkomen overwinniug leidde, 28* Ja; - Kr28! Goâsdlenst - Huîspzla — Eigendom Vrljdag, 13 December 191S 'TVOLK VERSCHIJNT e MAAL PEB WEEK 5 CENTIEMEN HET NUMIV1EF De omkeering In Dultschlaas. Nederlaads Holding. De VredcskoHferenels. «8 warbosl- - h Spartaklstra. „den haao, 10 - i» d. ve0®t=™™ssfetvess De toestand in de groote Duitsche steden ^dsche^Cfimer verklaârde de mi- zal bc]glë vertegenwoordigd zijn door de Is een warboel zonder weergà geworden. Na nister van binn«nl«idsche zakqi, dat de , - paul Hvmans minister van bui- den strijd der liberala of Wgerlijka revo- regeering het llevw zou gehad hebben, j,fpul & Vandervelde lutionairen tegen hat JonkerdoS en de hadde dl gew«mn keizer Nederland niet tenlandsche zaken, Em. Vandervelde, zwaar-nijvarheid, waa 't de opstand der voor toevluchtsoord verkozen. De troon- ™mist°r v®n ].u®t'c ' ^ .. . ^ offioieele sociaJisten tegen de hberale bur- afstand gebeurde v66r de aankomst van heiivfî| va" 3 g gers, en nu is'tde bloedige twist van de re- ® rl„,p nls nvi. zant bij het Vatikaan. volutionaire socialisten oî Sparta/Mfm on- z^l®.0f l pi ' 1 der leiding van Liebknecht, tegen de offi- vaa^ persoem kwam zonder dat de re PfiUfiplrfir^ In cieele socialisten die, voor zooveel we weten, geering er Iet> op yoorhajid van wist. riûrscil^ i kii..i8k81s » nfhai»limon nog het bewind in handen hfebbon met na den troonafetand kon de înterneering liizas-liuludl Ifla®"* Bbert aan hun hoofd. .niet gevraagd worden en zijn terugkeer Straatsburg, 10 December. — Een Wat de officieele socialisten zijn, weten naar Duitschland kon niet worden ge- groote volksoptocht beantwoordde de we, omdat we ze bij ons ook kennen. Maar elscht, gezien do eeawenoude overleverin- komst der Fransche minlsters en andere de Spartakisten, wat zijn dat voor schepseter gen yan ^ rocht der herbergzaamheid. overheden, met een glansrijke apotheose Ben pmijzer dagbladschrijver heeft regeering venrwerpt aile pogingomer op de Kleberplaats. Dan ging de tocht een spa^kisr^'ittyddijk 7* b°erne in een houding ln strfld met de onpartijdlg- naar de kathedi-aal, waar de geestelijMieid Zwitserland verblijft. heid in te zien. Bvenwel moet het verblijf den Président welkom wenschte. m. Poin- Ieder Spartakist heeft als persoonlijke in Nederland ait voorloopig aanzien wor- caré wenschte haar geluk, nooit aan de aanwijzing een kaartje, waarop in machion- den, gezien mon den verderen loop der bevrijding getwijfeld te hebben; het schrift de naam SpaHacus prîjkt met, voor gebeurtenlssen moet afwachten. behoud harer lcathedraal is een troost adres: Moscou en Berlijn. — (Spartacus Green enkete mogendheid deed tôt hier- voor de vernieling van zoovele praehtige was een vry geboren, maar slaaf geworden t opmerkfag tegen het verblijf van tempels door de Duitsche barbarlj. StoSrt. brilS a.ngeweLk«j.Aaœvr»agomult- De mwigte votg.de.de d«» »p de «a 70» 3lu°hî1c»^it.r»s levering z.i ondmocht wrden, rekenlng r.pubUetaplaate, waar cen verhoog m. dit leger vele overwinntngen op de Bomeinen houdend met d® wetten ®n tractaten. Er opgemaakt tegenOver het gewtezen keizer- behaalde, maar in het jaar 71 verslagen werd zal niet worden geduld dat de gewezen lîjk paleis, op hetwelk de Fransche drie- door dn Bomeinschen praetor m. Liclnius keizer een welkdanigen Invloed ln Ne der- kleur wapperde. De menigte wai zoo Crassus.) land zou plegen. i>5 regeering had het sterk dat zij de afsluitsels doorbrak en ofinla hebben deze la-atste da- re^t (jen door aan g der Duitsche troepen longe Elzasserinnen tôt het verhoog door- 200.000 kilo proclamai*» rondgestuurd, die > nederlMdsch Llmburg) te wei- drongen, waar zij den Président omheh- regeer^ ebert-h^!6^'De procEtie geren, wat ochter fai strijd zou geweest den. Vele maatschappijen ln Efcsasser wel-d te Moscou in het Duitsch ledrukt. De zijn met België's belang. Vormelijke in ter- kleedij kleur den het bont gewemel nog erkende voorman is Liebknecht, die te neering met onmlddellijke vrijlating ware 0p. Bloemen werden neergel^gd aan net Potedam zijn hoofdkwartier heeft opgesla- slechts een schîjnîjetoog geweest en do tijd monument van generaal Daniaux, die In gen. Hun inrichting is als dusdanig onbe- ontbrak om de Verbondenen te raadpl©- 1790 den overgang van den Rhijn tegon duidend on niet te vergelijken met het Rus- gen Oostenrijkers verdedigde. sische Bolschewlsm, dat zijn vertakkixigen , f door ^ ontzaglijke volksmasaa ge- had van aan de Weichsel of Wistula, in f ,mtrn1 m pom^aré tôt t'halven de Polen, fcot in Wladiwostook, in uiterst — Den Haag, 10 Defjmber. — Het ^ g^o ■ ju , ofrtr„_ Oostelijk-Siberië. Nederlandsch roinisterie vafe buiténlandsohe brug, die naar den Badenschen oe^e Het Spartakism telt geen scharen geregel- zakon looehent, dat Duits jland welkdanige leidt on door Fransche soldaten bewaaKt de volgelingen, maar enkel eenige persoon- drukking pleagde »angaa®e de te nemen ls. Ten slotte dankte de Président nog het lijkheden, zooals Liebknecht, Rosa Luiem- maatregelen nopensde bewing derSohelde. opgetOgen volk en te 19 ure vertrok h!j burg, Mehring, Dr Paul i.evy en vooral de Het herinnert dat de b^Jgische regeering z«ft geyolg naar Koïmar. stichfcer der groep, hij dja de eerste Spartacus den 8 Augustu# 1814 de gegrondheid dier ^ teekende, namelijk Karl Radek, als ophiteend maatregelen in oorlogstijd erkende. Den * * schrijver vroeger gekend onder den deknaam 2 Augustua 1911 had Duitschland volkomen Président Poincarré, Clemenceau en Sobelson. Deze bestuurde te Bremen het uit eigen bewegtog en onvoorwaardelijk hnn sevols ziin van StrasburcnaarCôlmar Spajtakistische tijdschrift Arbeiter PaliUk, verklaard, de onsijdigheid van Nederland Mulhouse vertrokken waar ze ceest- als h« voor het eerst Spartacus teekende, en te zullen eerbfcdigen. Het mtaisterie heeft mftlhouse jtttTOW^vraxt m geest deze naam is-hem bijgebleven, terwijl zijn geen kennis van vœtstappen, welke Dult- driftig Ontvangen werden. le MuIhOUB richting nu Spartakism heeft. Als Lieb- sche dezer dagenblj de Nederlandsohe rege©- werd aan den Président eene som van knecht aan't bewind kan komen, is't zeker ring zouden gedaan hebben, zooals in Parij- 700.000 tr. overliandigd, bedrag eener dat Radek een der voornaamste ministers zer bladen beweerd werd. (Havaa) insçhxijving tôt heropbouw der vernlclde in Duitschland zal wezen, alhoewel hij echter steden. voor het oogenblik Ruasische volkslcommis- Hefvonaing vaa Slaten. m «m» «« Entants vrt|. Galicië, waar Idj ultgesloten werd omdat hij _ bale, 8 December. — Te Hamburg la van eon partijgenoot een zakuurwerk ge- De bevelhebbe? der Fransche militaire eenô Engelsche kommissie aangekomen, stolen had...» .... p , ,, , expeditie te Budapest, -he;ft aan den 0m de schepen na te zien die, tijden* den Benevens de Arbeiter Pohtik bezit de eersten Hongaarschoi m nls ter eene nota n.iitsrhp handen cevallen waren poep nog de Roode Via,g te Berlijn heteeUde gezonden, waarin hij, namen. den bevel- ^rl°d|^ te Stuttgart en no.g hotzelfde te Hamburg. froprvpn in 't Ons- aeze scn<-pen mue un t-ciupgcgovon De groep acht, het niet noodig een leger i f!, 1 t ïm,jfvn ri^t nnr worden met hunnen voorraad m kolen; geregelde volgelingen te bebben. Zij rekent ten> achterolttrekk n , zij moeten te Tyne geleverd worden wor vooral op de vervallenheid der soldaten, die gaarsche ^ troep® un. da MowaKsene Engeland en België, en te Duinkerke voor uit den legerdienst terugkeeren. Dezon grondgebieden. _als reden geftfthij op dat pranlnrtijc> Deschepen die niet in staat zijn komen toe in wagons, waarvan het dak vol- de Tsech-SlowakMhe staat reeds nerkend . m,lien ovenals al de zeîl- geladen is met allerlei buit van diefstal en is door de Verbondenen en deze het recht ^epvvôto 17 December naar Engeland plundermg. Aangekomen, gaan z13 nergens heeft het Slovrafawhe grondgebied te be- moeten aesleent worden lieen en doen mets. Zij dwjjlen langs de zette in overeenkwnst met do bepalin- 0^17^ eveneens om binnen straten en m de hovmgen, eten wat hun voor <1 Lie Un ten te vraagt eveneens om Dinn«n handen komt, rooken gansche dagen, sla- s n van antwoordend a<3lt en veert,8 urei} ^ weten wann«r pen waar zij plaats vinden en strooien overal Graaf Karoiyt nier op n w «n , ^ pantserkruiser Mackensen zal gereed de luiheid in de volksraagen. Wil Spartacus zegt dat de maatregelen toi net aoen uiv- z., ^ naar eene bepaalde haven ge- nu aan zulke kerels zeggen : « Ge moet nooit voeren dezer efaeimi, reeds genomen zijn. gjeept te worden De bevestlgende ver- wrmtef^daatvarkomenp^ome" bokkowina. klaring wordt nog geëischt dat slnd* het sociaUsten zijn er "sli Te Gzemowlteoh had een nationaal teekenw van den^ wapenstilstand de Vorwaerts zelf heeft moeten toegeven kon erres van Bookfiwina plaats, dat de enkel Duitsch schlp, onder neutfale vlag, hun propagandaschrift Freiheit op zijn per- vnnrmnflrdel'dlt# vereeniïino met hot gevaren heeft. sen te dTukk^n ! ^ _ i2, ,m 't Is aldus niet onmogelijk dat de Sparta- Koemenie ^nep. # , . , - , kisten tijdelijk de overhand krijgen, voor EC01î011îlSCll6 A3H2Cl6SCnDCuCD. zeer korten tijd waarschijnlijk, maar wat ZW8&6H 81 RSSî3îlU* zou zulk volk op korten tijd niet kunnen zweden heeft aile diplomatischo be- De mwken in Elzas-Lotharingen welke uitnchten trekkinen met hot bolschewistische Rua- indalaatste dagen tot48 /„ inwaarde * * land afgebroken, om reden der bolsche- gedaald waren, De verbrokkeling neemi overal toe. —Te wistisclie propaaaada van Russischere- regeering tegen 1,25 fr. uitgekeerd wor- Keulen en te Dusseldorff blijven de betoo- «eerin^agenten in Zweden. De bolsche. den. Strenge straffen worden echter voor- gngen ten voordeele van eene afzonderhjke ^istisctie vertecenwoordiser van de Ru»- ^ t&gen deze die Duitsch geld zouden Rhijnrepubliek van dag tôt dag voortduren. v " * * . u worowst pogen binnen te smolckelen. In Silezië stelt men dezelfde bewegmg vast 4feSn onmîddeilfik Zweden Duitsche voortbrengselen uitgesloten. — Sleeswijk-Holsteon zal zich welhaast als heelt bevel geKregen onmianeuqK z,weaen t pmnnnler so.henen van Onen- zelfstandige republiek vorklaren. Overal ta vorlaten met gansch het personeel de Dejieer Lemonnier, scbep^i van luidt het ordewoord: Berlijn behoort aan legatie. bare Werkenitetbrussei,h^n een door ® de Bolschewiki ; scheuren wij ons van Berlijn * hoogere overheid gOTdgekeurd besluit ge- af. Het wordt bevestigd dat te Berlijn ge- notaen, waarbij de Duitsche voortbrengso- vechten hebben plaats gehad tusschen aller- <mw«iriitf ^nvirf En îçn u!t de lastenkohieren gesloten worden. dingen. ■nnop'rlp'n blîîiien t-D drin^en. besonnois. bij verboden werd â^nbiedingen dsn te Het bestuur ^van den_wOTUieden- ?»|ol- de m^ch'!orir<6weîve)n te ratelea. Men spraekt nemen komend van firma's die met den datenraad m wederona m vrijheid gestold. van lg dooden en veel gekwetsten. vijand gehandcld hôdden. * * » * De achterstallige jaarwedden. — De ^ Een Fransche generaal le Berlijn. —De xafer. — De gevechten tusschen de aan- sedert 1914 achterstallige jaarwedden Fransche generaal Dupont, gelast met d.e jlangers officieele socialisten van den -yan ambtenaars en werklieden van den inrichting van het vervoer en het naar huis eenen icant. do aanhangers van Liebknecht staat, zullen, naar het schijnt, binnen kort sturen der IVansche krijgsgevangenen, is Spartaklstcn van den anderen kant, heb- hetaald worden den 7 December te Berlijn aangekomen. ben plaats golrnd in de voornaamste straten Anderziids wordt gezegd, dat de ro- Berlijn. Er Hevon 60 dooden en een ^t begeven der ambten de de Badùche TMwleezeUung verteK dat Te sMlmM de ht voorkeurzal schenken aanoorlogsvennJnk- Berlijn vreeswekkende dagen beleefd heeft r onnes„st, n o.;;an -vast i , saai, ae ub militniren die dienst te velde Vrouwen en kinderen llepen als waanzinnig toogmgen Liabknecht-Spartacus den vol- ten aan oud-mdxtaiWffl^cile dienst te veioe rond; tegen het geweervuur eene schuil- genden dag bernomen weraen. gedaan hebben en aan weezen van «01 plaats zoekende. De aanhangers van Lieb- * daten aan hun won den overl c. n. knecht zijn niet zoo volledig geslagen gelijk * * 1 de officieele socialisten wel pogen te doen Lie.bknec.ht président der re.nubliekl. — ih>k<m!cnif>l)$ « geloovon. de Liebknecht's soldaten bezet- q g dcepmber werd uit Berlijn naar /UUClUOUlCUrtO. ten de staties der ÎWednchstrasae, van pa(jen jn Zwitserland geseind : In Berlijn Melsers en houtbewerkcrs van Gent en Lehrte, Weddmget en htettm. (loet jiet gerucht de ronde dat de Sparta- omliggende. — Ge wordt opgeroepen aon- * ** kisten besloten hebben dezen nacht dag 15 December, te 3 % ure, in 't lokaal Berlijn, 8 December. — liebknecht rede- Liebknecht tôt président der republiek « Het Volk », Oudburg 36, Gent. Dagorde : voert in de opene lucht. — Onder de lekling roepen. l°De voorwaarden van de werkhememing van Liebknecht heeft eene indrukwekkende yan âen an(jeren kant wordt gemeld en bespreldng voor de ioonsverhooging. betooging in den Lindonlaan plaats gehad. , . t. die 't bewind in handen heeft, 2° De uitbreiding en zendîng der beroeps- fe.nt?î^i^ss^s versterking van soldaten naarBerlijn organisatie. heeft ontbodetu . Als ééu rnan moet ge op post zijn I ■ "ii i un. Aug. Van Iseghem, uitgevçr voor de naaml. maatsch. «Drukkerij Het Volk », Meersteeg, nr 46, Gent, dagblïd door de censuur toegelaten. De Belglsehe Samsr. Zitting van woensdag 11 December. BRUSSEL, 11 December. — M. POUL-; LET, voorzitter, opent de vergadering met een lofrede op de twintig, tijdens déni oorlog gestorven Kamerleden, en huldigt; M. Colenveaux, die in Duitsche balling*! schap den dood nabij kwam. Hij leeatj telegrammen van gelulcwensch, door, vreemde Parlementen gestuurd ter ge-legenheid der bevrijding van België'ii grondgebied. MINISTER RENKIN biedt een wets-, ontwerp aan betrefïende kontrakten van, vervoer. HOOFDMINISTER DE LA CROIX legt een wetsontwerp voor, zeggende dat-de belastingen in 1919 zullen ontvangen-worden op de basis van 1914. De belastin-, gen, door de Duitschers gesteld of toege-' laten, mogen blijven bestaan voor zooveel5 zij billijk en rechtvaardig zijn. Hij biedtj de besluitselen aan van de werkzaamheden der financieele onderkommissie bij de, kommissie voor wapenstilstand te Spa. MINISTER FRANCK legt een ontwerp voor tôt venlenging van het man-daat der leden van den kolonialen Raad. MINISTER JASPAR biedt ontwerpen aan tôt regeling van de vergoeding voor oorlogsschade, tôt schepping van een nationaal gesticht voor oorlogsweezen, tôt, inrichting van een nationale stichtin J voor oorlogsinvalieden. De geloofsbi'ieven van M. Marcq, plaat#-vervanger van M. Demeester, wo r des goedgekeurd. VOORZITTER POULLET leest het; antwoord op do troonrede. 't Is de inseerar mende omsclirijvmg van al de punten.dte in de troonrede voorkwamen. 1 M. PONCELET stelt voor, er een hulde aan de burgemeesters aan toe te voegen« M. DUBUS acht zulks onnoodig, wfil; de burgemeesters deel uitmaken van d»; ouenbare besturen, die ln het antwoorai vermeld zijn. M. "WOESTE maakt voorbehoud be-trekkelijk het algemeen stemrecht en de. kiezing der Constituante. Men mag da-' Grondwet niet als een vod papier aanzien. Velen zijn ook partijgangers van h«t vrouwenstemrecht. De redenaar maakï insgelijks voorbehoud aangaande de syn* dikale vrijheid en de verzaking aan w, Belgische onzijdigheid. MINISTER HYMANS antwoordt, da% het voorbehoud van M. Woeste voorv*! komt uit oude meeningen, welke de ge-j beurtenissen niet kon den wijzigen. V», vordTagen beschermen ons niet. De be--woordingen van het adres beantwoordea aan het gedacht der regeering en de vOT-j langena van het land. België heeft recht, op volkomen onafhankelijkheid en op d#. uitoeîening van zijn volledig zelfgezag. j M. MECHELYNCK zegt dat, uit vaj derlandseh opzicht, geen enkel lid de? linkerzijde in de bespreking tussch«v komt. M. VAN CAUWE'LAERT zal uit Vlaamsch opzicht het adres stemmen alhoewel de hervormingen In taalopzicht hem onvoldoende sohijnen. M. FIEULLIEN verheugt zich over d* aanstaande invoerlng van het algemee» stemrecht, maar zou er het vrouwen-stem* recht willen bijgevoegd zien, gelijk in verscheidene verbonden 1 an den. MM. VANDEVYVERE en WINANDY; behouden zich volledige vrijheid voor op de kwesties welke hot adres aanraakti Zij zullen tekst stemmen uit gevoel van; eendracht. De tekst van het adres wordt met alg&-meene stemmen aangenomen. MINISTER MASSON kondigt aan, da|, de regeering zinnens is de legerklassm van v66r 1899 vrij te stellen, vervolgm» tôt 1903, dan 1904 en 1905. Men zal ook; de vrijwliligers van 1914 ontslaan, als« mede degene die van het bezet gebied kwamen, en insgelijks de vrijwliligers dM vaders van drie kinderen zijn. Men be-studeert de vrijstelling der andere oor-logs vrijwliligers. MINISTER VANDERVELDE kon-: digt aan, dat een ontwerp wordt opge« maakt, tôt hetlnvoeren van den éénigen rechter voor de rechtbanken van oersten aanleg, en Kamers van drie leden bij het Beroepshof. De openbare zitting wordt geheven m; de Kamer gaat in geheime zitting om de, kwestie van het vervoer der Kamerledea; te on derzoeken. fioning ea Kardinaal. Zonder eenigen officleelen noch open-: baren aanleg heeft Z. M. konîng AId*1*, zondagachternoen Z. Em. kardinaal Mer-: cier te Mechelen bozocht, vergezeld vaj^: den heer hoofdîninlster Delacroix en graaS John d'Oultremont, alde-de-camp de* Konings. Enkel een paar uren op voorhand warai de aatrsbisschop en het kapittel verwit-tlgd geworden. De Koning drukte zijn hartelijke bewondering uit voor hot held-haftig gedrag en de vaderlandsche vol-harding van den kardinaal onder de vijan-delijke bezetting, en schonk hem het grootlintder Leopoldsorde, tôt blijk voor de onschatbare, door hem aan het vader-land bewezen dien s ten. Het nieuws der aankomst van den Vorst had zich intussehen in de stad ver-spreid, en als hij het aartsbissclioppelijk paleis verliet, werd hem door de Mecliel» sche beyolkîng levesdig hulde betoond.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à - du 1891 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes