t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom

1360 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 26 Juin. t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom. Accès à 10 decembre 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/r49g44k427/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

ftelIseltèlttleéeennseB en Terordearagtt- 505. - VERORDENING. Voor de tôt het gebied van het 4° léger be-koorc-nde gedeelten der Belgische provincies Oost-en West-Vlaanderen, werdt er bestemd »ls volgt : Artikel t. — De door verordening van 18 Maart 1918 (Verordeningsblad voor het Etap-pengebiei' van 't 4e leger blz. 1094 n° 483) tôt 30 Juni 1918 verlengde termijn voor protest-opmaking en andere tôt vrijwaring van verhaal noodige reehtshandelingen wordt tôt 30 Sep-'tember 1918 verlengd. .. Art. 2. — Da verordening van den Koning «Jer B?lgen van 3 Augustus 1914 betreffende het terugirekken van baktegoed blijft met de be-perkirtg, welke zij door de verordermg van deii IKoning der Bslgen van 6 Auguatus 1914, en met de uitbreiding, welke zij door de verordening van 8 Novembsr 1915 (Verordeningsblad voor het Etappergebied van 't 4e loger blz. 96 n° 72) verkregen heeft, tôt 30 Ssptember 1918 van kracht. A. H. Q., den 16 Juni 1918. Der Oberbefehlshaber, Sixt von Armin, Ornerai der Infanterie. ©&6. — VERORDENING over de in betlag- neyniitg en het gebruilcen des oogst van dit jaar in 't Étappcngebied van het 4e leger. § 1. De oogst van dit jaar wordt in besleg genomen. Da.atOT bshooren aile soorten granen alsonede siroo, erwten, tuinboemen, veldboonen, (briùne boonen) en p^ardeboonen, boekweit, iooi van Ie en 2e snede, klaver- en Luzern-Jda.vtrb.ooi, nardappelen, suik rbeeten,raapzaad en andere olievruchten, hennep en tabak. B treffende den suikcrijoogst zal eene afzon-derlyke- verordening verschijnen. De vlasoogst is door verordening van 16-3-18 (Vcrordeninga-blad voor h"t Etappengebied van het 4e leger .'blz. 1084-1087) reeds geregeld. H®t is V' r'ooden voortbrengsels des oogst van dit, jaar, voor zoover zij onder toepassing dezer verordei iug vallen, zonder toelating der Ettap-pen-Ii jspek'ion 4 te koopen ente verkoopen, te vervoerenen er over te bssehrkken. Alleen het vervoer van den akker naar de <6ohuur,iot het dorschec,naar de bewaarplaatsen en magazijnen ia toegelaten. § 2. Da oogst moet door de landbouwcra zorgvuldjg icgcoogst, bewaard en zoo ,spoedig mogelijk tôt zij ne doelmatige bastemmh g ge-braeiitwordon. De burgemeesters, hunne plaata-vervatsgers en de polieie moeten het oog op den oogst hauden en zijn voor zorgvuldige inoogstirg ; bew. ring en aile vering der voortbrengsels verant waardeîijk. § 3. Ton ehjde de verbouwvlakten nauw-keui'ig te -kunnen bepalen, moeten in elke «goMeeajfce vei'bonwlijsten opgemaakt worden. Daaitoe moet de reecis in 1917 gebruikte, vorjteterc'e « Algemeane optelling van den Landbouw in 1918» gebezigd worden. Tôt hrvuttrng der verbouwlijsten is zelfs de Uleiiaste landbouwer verplicht, ten einde de verbowwvlakten geheel en al v? st te .stellen. Voor de juistfteid der aangîften in deze lljsten is iedere huishondvoorstand door zijue hundteekening borg, daarna de burge-measters en de.gemeenten. Buitendien moeten, ten einde ce voorLrengsels des oogst te veïkrijgén en de leveringen te kunnen con-treleeîen, door de gemeente afzonderlijke oegsfcbecken en door de voortbrengers af-zonderlijke ieveringslijsten opgenuifckt en ■voortdni end ingévuld worden zoodat de aangiften in de oogstboeken en de Jeverings-Uisten .steeds aj.n <;e werkelijkheid bemt Ïfoçïden. D.c forinnlieren voor de lijsten en oogstboeken' zijn bij de Landbouwafdeeling der Et,sppen-lnspektion 4 tegen betaling Èer koften verkrygbaar. g 4.- Na de inoogsting der granen motet aan-«tonds mef het dorsclien begonnen worden. Het uitdorschen moet volgens de voorschiif-ten der Jievoegde Komraandantuur uitge-voerd en zooveel mogelijk bespoedigd w^r-dm. In geval van n 1 tigheû! zuilen én de nàlatigen én de burgemeesters gestreft worden, voor zoover deze niet voor eene vol-doende toezicht hebben zorg gedragen. Al het gedorschen graan moet afgeleverd vrorden met nitzondering van het afvalkoren en het zaaig ed. Het is toe gela ten het telkens uit het dor-'«chen voortkomende afvalkoren terug te houden, maar heegenaamd niet meer d' n 8 p.x. bij rogge, 5 p. c. bij tarwe, 3 p. c. bij ha ver, 5 p. c. bij gerst, 5 p. c. bij spelt, 5 p. c. 'bij masteluin. Het daarna terughouden afvalkoren moet ■steeds als dusdanig te herkennen zijn. Het mag geene normale, voile kosels bevatten, maar moet uitshiitelijk afvalkoren zijn. Afvalkoren van andere hoedanigheid zal als igraan aanzien en zonder schadevergoeding aangeslagen worden. Het z uxigeed voor den verbouw In 't toe-komende je.ar ma-g insgelijks teruggehouden worden,'t ts te zeggen voor 1 hect re opper-Vlafete te Ireste'den met rogge 160 kilo, tarwe 170 kilo, ftarer 160 kilo, gerst 160 kilo, Epelt 250 kilo, nwsteluin 170 kilo. Het teruggehouden zaaigoed moet voor leder i-.mdbouwef' in de oogstboeken inge-gchrpven worden, ten einde altijd te lcunnen ■vaststeBen,'heeveèl zaaigoed l)ij de versekei-dene landbouwers mag voorhanden zijn. Het als zaaigoed teruggehouden graan' en Jiet afvalkoren moeten de landbouwers afzonderijk en van het overige graan geschei-den bewaren, zoodat het altijd als dusdanig -te herkenuen en te vinden is. Al het overige gedorschen graan moet zoo spoedig mogelijk •afge?everd worden. Het wordt uitdrukkelijk verboden, gvooter hoeveelhecïen gedorschen graan op st°.pel te houden. De dngen van levering worden voor iedere gemeente door de Kommandantuur bepaald Van aile soorten granen moet tôt 1 Septem-ber ten minste één vierde, tôt 1 Novembei het tweede vierde, tôt 15 December het derde viei'('e en tôt 1 Februari al 't geen ùitge-dorschen is, geleverd zijn. § 5. Ten einde een overzicht te hebber over den vermoedelijk ter aflevering komen den oogst, moet in elke Kommandantur d« oogst na gemeenten geschat worden. Toi 25 Juli 1918 moet de uitslag aan de Efeip pen-Inspektion opgegeven worden. Het wordt er nadruk op gelegd vast te stel len, dat de uitslag dezer schatting niet be 8llssend is voor do hoogte der afievering Integendee', al 't geen uitgedorsclien is mcet afgeleverd worden. (Zie § 4). § 6. Van den' hooioogst moeten — be rekend naar de oppervlakte der voorhandei Weiden, Raijgras-, klaver- en Luzemklaver akkers — van 1 hectare afgleverd worden ii de Kommandanturen Eecloo, Ertvelde Thielt, Deinze, Moeskroen, Roubaix er Toerkonje 400 kilo en in de Kommandan turen Dendermoqde, Wetteren, Lokeren Audenaerde, Geeraardsbergen, Ronse, Gen in Aalsfc 500 kilo boeL V Ct Verrolgt.). 28e Jaar; — Hr 146i Goésdlenat — Ëuis&^ln — ElgeBtfom Wosasdatj, 26 Janl 1918 'T VOLK v«s.Ms>tît-iijrn r t> MAAU PER iïet gelijk Stemi'echt en 't Parlement. Zelden wordt het stemrecht voor de Wetgevende Kamers in zijn uitwerkse! ingezien : of de personen, door een be-paald stemrecht-stelsel aangewezen, een degelijk Parlement zuilen uitmaken, waar-door het aigemeen welzijn wezenlijk batc heeft. Onder het cijnsstelsel, vôôr 1894, waren het, bij uitsluiting van de werk-lieden, over 't aigemeen burgers en landbouwers, die door hun stembriefken de vertegenwoordigers verkozen. Het Parlement van dien tijd in België bestond uit vertegenwoordigers der katholieke en liberale partij. Voorkomend en fatsoenlijk voor elkaar was de bespreking kalm en welvoeglijk. De voorzitter, met een zeei vrij règlement van inwendige orde, was voldoende gewapend om de orde te hand-haven, zelîs dan als de thermometer, door de warmte der bespreking, tôt den hoogsten graad klom. De wetten kwamen toen uit de beraad-slaging, volgens het oordeel van des-kundigen, degelijk en doelmatig gefor-muleerd.Nu, de keerzijde van dit stelsel: de vertegenwoordigers warên de gekozenen van een stand. Dezes.bijzondere belangen moesten worden in acht genomen op gevaar af het vertrouwen van den kiezei te verliezen. Die omstandigheid was den werkmansstand nadeelig. Die geleerde. welvoeglijke Kamer bracht aldus, in zeker opzicht, eenzijdig wefk voort, dat de ontevredenheid en zelîs den geest van opstand onder het volk in d'iiand werkte. Het meervoudig stemrecht, ingevoerd na 1894, bracht een geheel Parlement tôt stand, bestaande uit vertegenwoordigers van aile standen. De de'igden maar ook de gebreken dier Kamer van volks-ver tegenwoordigers, zien we nog vooi de oogen. Die Kamer verrichtte wat de vorige niet had voortgebracht : de beschermende wetten ten voordeele van het volk. Doch, in 't opzicht der welvoeglijkheid en dege-lijkheid, was deze aan het vorig Parlement minderwaardig. De dorpspolitieîi drong in de zeden en door het voorbrengen van talrijke wijzigingen aan de ont-worpen wetten kwamen deze dikwijlj ongeordend of verminkt uit de be-raadslaging.Yôôr de oorlog uitbrak was de her-ziening van 't kicsrecht in grondbeginse! door de meerderheid der Kamerleden aangenomen. Sindsdien is 't gelijk stemrecht voor mannen, of vrouwen daarbij, op weg of bepaald aanvaard in meer dan één land van Europa en ook in de Vereenigde Staten. Aan den drang naar gelijk stemrecht. dat beweert iedereen, zal België niel ontsnappen, des te min daar de meerderheid der kiezers éénstemmers zijn. Van welk gehalte en degelijkheic zuilen de veïkozenen zijn door gelijh stemrecht verkozen? Personen, behoorende tôt menige er verschillende gezindheden, om 's land; welzijn bezorgd,zijn meer om de samen-stelling van de Kamer als uitvloeisel vai: gelijk stemrecht bekommerd, dan on dit kiesrecht zelf. Het-recht om verkozer volksvertegenwoordiger te zijn zou stren-ger moeten opgevat zijn dan dat van der kiesgerechtigde. En als praktisch beslnil brengen ze voor : niet zoozeer de kiezei maar de gekozene moet waarborger leveren van...? Ja van wat? Van welker aard moeten die waarborgen zijn? Het woord is verleend aan wie die WEEK £ OflicieeleMeËeâssIiages Id Vlaanderen, Frankrljk en Ëlzas, (DXJITSCHE MELDING.) BERLIJN, 23 Juni 'a avonds. — Dit het groote hoofdkwartier : Van de atrijdfronten niets nieuwa. — 24 Jui i. — De toestar.d is onveranderd. Aan de Ancre en de Avre bleef de gevechta- bedrijvigheid gedurende den dag gespannen. Tegen den avond nam zij ook in andere vakken van het front toe. Geduronde den nseht drukke verkem ingabedrijvigheid. Ten Ooste?' van Ba-donvillera dro' gen stormtroepen in Am ri-kaanseh-Fransehe loopgrachten, brachten den vijand zware verliezen toe en namen 40 ge-vangenen.Luitenant Udet behaaldo zijn 31e en 32e, opperluitenant Gohriixg zijn 20e en 21e over-wnming in de lueht. — Avrindbericht. — Nietsnieuws. (FRANSCHE MELDING.) PARUS, zondag 23 Juni. — Officieel : Wij hebben tussclien Montdiriier en de Oise verset ei( ère overvallen gede.an en ge-vangenen genomen. Tussehçn c'.e Marne en Reims heeft de vijp.nd de hoogte van Bligny ar'ngevallen en een oogenblik den top be-mee=>terd. Een ievendige tegenaanval van Ifcdiuansclie treepen iieefter bj m k.ortnadien van weggeworpen en gev:aige; en genomen. Onze lijn is gansch hersteld. Rustige nacht op de l'est van het front. — Avondbericht. —* Rustige dag op gansch het front. (ENGELSCHE MELDING.) LONDEN, zn ter dag 22 Juni. — Officieel : Ge '.urende schermutselingen tussclien pa-troeljes en aanvallen namen wij gisteravond gevungei'en en brachten cien vijand verliezen tue in de vakken van Villers-Bretonneux en ^trazeele. Anùers niets bijzonders te melden. ©S» (BULGAARSGHE MELDING.) SOFIA, 23 Juni. — Van t'.en generaalstaf : Am versekei :ene plaatsen van liet front was ce vuurbeftrijvigheiu van weerskanten bijwijien leven-..iger, bijz> n .er tussci.en het Ociiri a- en het Piespa-meer, in de Moglena-st.eek en in ..e nabijiieia van de montling der Stroema. In de Muglena-st eek, OosteiijK ce Waruar, verstrooii.en onze voorposten ; door vuur vijandelijke stormafdeelmgen. Duitsch-Oostcnrijkscii-llaliatsnsciie Ooriog (OOSTENRIJKSGHE MELDING.) WEENEN, 23 Juni. — Ambtelijke mede- deeling : , , , Ook gister waren de gevecliten aan e,en PLive wet.eT hevig. Alîeen aan den Zuiae-lijken vleugel van ons iegerfront l.emam c-.e . vijend is nanti ne.ags ziin tegenaanvallen Ani.ers overal geschutgevechten. De zw.ae wolkenbreuki'.chtige regen, die de laatste dagen bijna îegelmatig over Ver.etie viel en een ge ee te <• er via Rte 'jn ei ! water zette, 1-eei't voe^i- c.e t:< epen c.e asten en ontueringen nog vermemgvuldigd. De Piave is tôt een geweldigen stroom gewassen, waorvan c.e Wateî'înîissu s meei m.uils lie verkeer tussclien ce beice ce ver s voor t ilrijKe . uien onderbieken. Alleen ton l-;oste yan c.e i$rootste moeite islietinogelijk ae strjjt.ent-ea aan het front te voor zien van uen nootugen voorraad munitie en verpleging. Onze groote dankbaarheid gelut deze brave treepen, ; waarvan de kruchtatrijd, in zulke Uar^e ■ teest.inc.en ongebroken blijft. — 24 Juni. — De door hoogwater en sJecht weder ontstane toestand zette ons aan, den Montello en eenige sectors van andere, op den ; rechter oever van den Piavegewonnen stell.Dgen te ontruimen. Het reeds vôôr vier dagen daartoe gegeven bevel werd ondar.ks de moeilijkheden i der oeverwisselii^g zoo doorgevoerd, dat onze ' bew. gii gen voor den vijand volledig verborgen cebleven zijn. ..... ^ • Versch^idene reeds ontruimde Unies waren Sibter het doelwit van Italiaansche gesehuts-w.rkiiig, die hier en daar tôt roffelvuur steeg. Ook vijandelijke infanterie gitg ten aanval ' vooruit tegen de door ons verlaten graven. Zij werd door onze verredragende batterijen terug-' gecireven. # (ITALIAANSCHE MELDING.) ROME, zaterdag 22 Juni. - Officieel : D- machtige druk van liet vijandelijk offen-; sief dat aan gansch het front door den vasten weerstand en den aanvalsgeest onzer troepen S weerhouden w rd, hernieuwde zich > CENTIEMEN HET NUW1IVÎER Gister deed. de vijand npg een sterken plaal selijben sanval in de riehtirtg: van Losson (Zuic wet,telijk van Gossalte),.maar werd met bloedig verlieze® teraggeslagen, Zijn ftevig samengev® vuur op den Montello en in de streek Noorci westelijkden Grcppa verweirte werkzaamteger vuur onzer batterijen. Op elkander volgend pogir.gen van vijandelijte infaiiterie om vooruî te rukken, werden ondanks het hevig ondei steuni'.gsvunr der vijandelijke artillerie weei houden. Bij Casa-Zuccherina verbreidden onzedapper niatrozen en B. r, cglitri, met maohtige onder steumng der marine-batterijen, in r.ieuwe glane rijke .geveohten het bruggehoofd, namen 15 gevangenen en maakten talrijke wapenB e; ooilogsgerief buit. Op iiet overige'front stelde kieinen gevech ten ons in st-aat onzeiinie voordeelig te recb ten en brachten ons nog gevangenen en bui in. Op de hoogvlakte van Asiago drong ce: onzer afdeelingen bij klaren dage doodkalr in een vooruitgesclioven vijandelijken pos en nam hem na hevig gevecht gevangen. Tien vijandelijke vliegtuigen en drie k8 belballons werden afgeschoten. — Later bericht.-— Op den vijfden en zes den dag van den slag is de werking beperk geweest aan don inidden-Piave, waar d troepen van' generaal Wurms trachten he bruggehoofd uit te breiden met handhavin van het gewomien terrein. Bij het Fosetta kanaal is de toestand voor den vijand onge wijzigd, ondanks de versterkingen die g« zonden zijn. Het derde Oostenrijksch legei korps en eenige regimenten hebben gepoog verder op te dringen, doch werden na vei woede .gevechten tôt staan gebracht. Gene raal Wurms besloot de ri vier over te trekke tusschen de bruggehoofden van Priula e Oandelu. Do wisselingen in den slag hebbe een zwaar bloedbad in de Oostenrijksche gc lederen aangcricht. De Italiaansche storrr troepen slaagden er in zich van eenige stuk ken lie-lit geschut meester te maken, die d vijand naar de overzijde (Zt-idzijde) va-n d rivier had weten over te brengen. Tegen het einde van den vijftlen dag i de toestand als volgt : de vijand, die doo den onwrikbaren tegenstand der Italiane en hun voortdurende tegenbeweging vei pliclit is geworden, om van zijn aanvankelij plan af te zien, troktal zyn krachtsinspar ning samen in de sectors van den Montell en van San Dona, doch slaagde er niet i zich een doortocht te banen, daar h,j vasi genageld is aan de terreinstrook, die h i] no op den Teçhteroever van de rivier bezet houdt en die niet breeder is dan twee kilc meter. TER ZEE. BERNE, 22 Juni. — De Matin meld uit Marseille : De Japansche stoomer Tatici Maru, 5800 ton groot, is midden April doo eene Duitsche U-boot in de Middo'landsch zee getorpedeerd geworden. De stoome vaarde voor de Italiaansche regeering tuf schen New-York en Italie. Paarmede is d vijfde Japansche stoomer sedert het uil breken van den wereldoorlog in de Middel landsche zee getorpedeerd geworden. B rlijn, 24 Juni. — Ambtelijk. — Nieuu duikbootgevclgen in htt a/sperringsgebied ron Engeland : 16000 br. r. t. — lu de nabijheid de Oostkust van Engeland werden 2 stoomboote uit sterk verzokerde geleidtreins weggeschotei De Overstevan den Admiraalsiaf der Marim Bsrlijn, 23 Juv.i. — Ambtelijk. — Vliegeraai vallen op Brugge, Oostende en Zeebrugge. — I de laatste dagen hebben hrrhaalde vliegtuij aanvallen op Brugg -, Oostende en Zeebrugg plaats gehad. Onder niiakeiirirg der volkei rcchterlijke overeei-.komsten, hebben vijandelijt vhegers het hospitael van Oostende aangevalle en gotroffen. In Brugge werden 5 inwonei gedood en 11 gekwetst. Er werd geen militan stoffelijke schade veroorzaakt. Een aanti vijandelijke vliegtuigen werden afgesohotei Luitenant ter zee Saeksenberg, de aanleider dî plaatselijke marine-jaehtvliegers, bereikte zij 15e luehtzegepraal. IN DUITSCHLAND- Het Berl. Tagebl. zegt te vernemen d« een nieuw kredietontvverp aan den Rijksda zal overgemaakt worden nog voôr het zome: verlof dat op 12 Juli aanvangt. dit jaar toegestaan, bedroeg 15 milliard-mark, zoodat, wanneer het nieuw kredieb' tôt hetzelfde bedrag zal beloopen de total» schuld van 't Rijk 139 milliard mark zal zijn. Van deze kredieten zijn tôt hiertoe geen#1 88 milliard mark dooT oorlogsleeni ngen ge-' dekt. TU dsn Rijksdag. Borlijn, 24 Juni. — Gezien de werken de#"' kommissies zuilen geene zittingen van den-Rijksdag gehouden worden te beginnen vaa donderdag tôt dinsdag der toekomendo week. Woensdag van toekomende week zal do derde Iezir.g der begrooting met de tweedo lezing van 't Russisch vredesverdrag plaats hebbsr. De tweede lezing van de begrooting van de * rijkskanselErij en van het buitenlandsch mi- msterio heeft plaats. J" Staatsmirâster Dr von Kuhlmann eprak ^ hier esne gebruikelijke redo uit. ! IN OOSTENBIJK. Kablnetskrlsis- ® WEENEN, 23 Juni. — De ministerraad ® heeft lieden besloten zijn ontslag te geven. Graaf Burlaa en ds io stand. WEENEN, 22 Juni. — Tengevolge van B besluiten van den Arbeldersraad van Weenett - waren de Rijksdagafgevaardigc'.en HanuscU - en Sever, evenals den lioofdopsteiler van l eb 0 arbeitiersblad V£>n Austerlitz, bij den minis- 1 ter van buitenlandsche zaken. Zij betooncien door het afschilderen van den tegenwoordi- " gen toestand der arbeidersklas en dezer - stemming, de dringende noodzakelijkheid t eene spoedige verbetering der voedingsver- houdingen bij te brengen. a In verband daarmed.e werd de vredes-kwestie der arbeidersklas aldus sameng vat> , dat deze kwestie, door een sp edig beieikca van eenen algemeenen o e'eenkomst îede en desgevallend uitgaaiîde op initiatief der " regeering,eindige met het insteiïen van eenen Natiebond. Hierop antwoordde graaf Burian hetgeen hij kon medecleelen. Hij was wel be-t wust van het groot belang der voedings-e kwestie; hij is steeds bezig c'.e overeenkomsiî ^ met het Duitsclie Rijk over de tegenwoordige levensmiddelenverzorging krachtd.adig te B doen naleven door Oostenrijk wordt al.'es gedaan om van zijne Verbondenen onder-" steuning te bekomen tijelens den moeilijken !- zwaren tijd tôt aan den nieuwen oogst. De ■- politiek der regeering wordt claai'door niet) i gewijzigd. Zooals te voren is de oorlog die zij voert eenen verdedigingsoorlog. Hij kan.,grv niet aan denlcen den"oorlog al ware ,tzijcisCliè eenen dag ts vcrlenben om veroverh 7,0ôlang 11 deen of imperialistische doeleinden ^-tijen Q reiken. Wanneer den vijand alleen maat Q gei.eigdheid tôt onderhandelen vertoonde i- dan zou deze de monarchie steeds bereid vinden in onderhandelingen te tieden om - eenen vred.e te sluiten voor beice partie» e aanneembaar. Ook in Weenen bestaat de wensol» mede te werken aan de herstelling van zulke batrekkin-gen tusschen de volkeren, die de vermindering s mogelijk maken der militaire lasten, en die hot r gevaar voor toekomende oorlogen zouden ver-n ininderen. Wij zouden, zegde de minister verder, ■- ailes doen en niets ongebruikt laten, wat ook k nxaar met eenig uitzioht op uitslag zou kunner». htlpen tat het bijbrengen van de vredesonder-0 liandelingen. Zoolang eehter onze vijanden, gelijk het tegeuwoordig ongelukkig het geval is, nog geen geneigdheid toonen om ernstige bespre- 5 kiagen te beginnen, zijn wij verplicht ons te verdedigen en ailes te vermijden wat onze i- vijanden zouden knnnon l'itlcggen als een teeken van zwakte, hetgeen hen moet aanmoedigen om den oorlog te verlengen. De regeering is volkomen bewust welka zwareoffersde volksmassasreeds voor het vader-t land hebben gebracht en die zij nog brengen. n Blijft ook in de toekomst de offerwilligheid r der bevolking waardig van de dapperheid van e 't leger, dan is het te hopen dat wij in eenen r naastei» tijd het gemeenzame doel van eenen eervollon, duiirzamen vrede zuilen bereiken. e 1 IN RUSLAND Moskou, 22 Juni. — Van het Tsohok-SIo.i wakscho front wordt gemeld : De raad van '® volkakommiEfBr -sen heeft uit Jekaterinnenberg d bericht ontv&ugen dat de Sowjet-troepen na r een strijd op het front in oen Oeral, in de richting n van Uralsk, de fabrieker in Caslii sk bij do '• statie Maquet, 125 werst van Jekaterinnenburg '• en 160 werst van Tajeljabinsk hebben ingeno-men. Aldus bevindt zieh de helft van den spoor-n weg Jekaterinnenburg-Tsjeljabii;sk in handen der Sowjet-troepon. 6 Volgens betrouwbare berichten staan in het dal van de Soimanuska, Noordwestelijk van :e Tsjsljabinsk, zeven afdeelingen Tsohek-Slo-11 wakken met drie lichte en twee zware kanonnen. 's Moskou, 19 Juni. — Omtrent de inheehtefcis-6 neming van de deeluemers aan eeno konferencie van rechts-revolutionairen (Mansjewiki) wordt medegedeeld, dat blijkens de inbeslaggenom»» ,r papieren, het doel der bijeenkomat was, da n Bolschewiki-regeeiing ten val te brengen en eene wetgeving bijeen te roepen. —Op 17 Juni wordt uit Charbin gemeld : generaal Semenof werd tôt den plotselingen it terugtocht naar Mantsjoerije gedwongen, g daar 3000 zijner kozakken zich bij den vijand > aansloten nadat zij hun oiïicieren gedoed haclden,'en de Roode Gardisten de troepen vraag wenscht te beantwoorden. MRMnF.I.WRRK 91 HUGUENETTE De BocMer van des Beeldkoiiwer XXit het Fransoh door Ct. QsLbriël. Mat verstomming aansohouwde meester Pierre ' zijne dochter. 'j — Heel alleen, vcrvojgde Huguenotte. En ■ deze violetjts zijn wij gaan plukken langs de Seine, tôt Chaillouet. Ziedaar ! En het vrougdig .meisje laehte haar gulsteo - laeh. _ Alain en Michel waren kalm geworden. , Meester Pierre wilde zijn dochtertje gaan be-kijven,maar eenkliukenden kusanoerdehemden - mond dioht. i — Daar vwder, deze bloempjes zijn voor u, - Vaarwel, wij go«n messire Auclere ons avontuui l vertellen en îuoteen gerust stellen. , En vooralecr de ouderling het had kunaer i beletten, was Huguenette de deur uit, Jeanne - met haar meèvoerende. , Alain verbrak de volgende stilte. b — Meester, sprak hij, erge beschuldiginger ■werden tegen mij uitgebracht. Kunt gij dat ge loovent niet „gpn _ Aiijn zoon, antwoordde de be. l ihouwcr, ceef Michel de hand en vergeet wat hij zegde. Aan zooveel vabchheid van uwentwege geloof ik niet. — Het is wel onnoodig on« te verzoenen, meester, kwam ÎVKehel tusrchen, wij zijn immers „een vijanden. Ik heb u gezwnren dat ik waak op mejuffer Huguenette ; mijn Word zal ik houden. — En ik, ik zweer bij den Christ us, sprak Alain inni" ontroerd, ik zweer bij al den eerbied on al den°dank welke ik U verschuldigd ben, dat ik niets weet van de ontwerpen welke Collinet beoogeivkan. Ikookzal waken op Hugusnnette en ik zalliever stervea dan ze u te laton ontroo-ven.— Goed, goed, mijn zonèn I Ik aanvaard uwe beloften. God leest in de diopten uwer harten. Ook ep Hem stel ik al mijn vertrouwen, opdat ik onder U den waardigste leere kennen. Michel, gij kunt u vertrijderen. Met Alain heb ik nog 't e % en 't ander te bespreken. Michel vertrofe. Een nijdige spotlach plooide zijne lippen, en met gedoofde stem, wijî hij de deur dieht trok, grolde hij Alain het woord t valschaard » toe. ®p dit o*genWik WBefktenk ia de atraat het | Kedje van Avy : «Er was ee» {silîigegas* •M* Het laatstQ krectiet, rond, nalr iMaart van — Arme broeder, zuchtte Alain, wiens gelâat de droevigste uitdrukking aannam. — Waarlijk, arm kind 1 antwoordde meestei Pierre. De onsehuldige knaap was binnengekomen, Alain giog zijn broeder te gemoet en trok hem aan de borst. Avy liet begaan, maar scheer niet iemand te herkennen. Hij kwam terug van zijne lagen looptochter welke hij gansche dagen door de stad maakte: altijd maar zijn zsîîde liedje zingende. Avy ging zich in een hoek nederzetten. Hr blikto als in do vefte, zonder te hooren wat zijr broeder en meester Pierre tegen elkander zeg den. Alain, herbegon meester Pierre, er is eer kwestie waarvan wij nog niet spraken waar over ik met u wil handelen. Gij noch Michel hebi gevraagd wie die Jude Coquinois wel mg zijn. Avy schrikte op. Dien naam had hij hoorsr uitspreken in den molen Grace-de-Dieu, dooi Clarence Warwick. Hij luisterde gejaagd. Noël meester Pierre, noch AUain hadden iet8 vai deze plotsèlinge verandering bemerkt. — Wat kan dien naam beduiden, vroeg Alain vermits gij noch ik weten wie hem draagt 1 — Gij bedriegt u, Alain.. Ik ken dien man, Hij wil ons goed doen. Hij is bezorgd om Hu gy.'nette, faeelaeker uit dwiken wederlieWe on va-n semenoi m au j-icinivcii uuiuc^cu, wat ik voor uen uw broeder gedaan heb, wsnt die man is.... Avy wasrechtgestaan. Alain waehtte gejaagd. Uw vadejH Een kreet weerklonk uit den hoek der zaal. De twee mannen keerden zich om. Avy stond bij hen, Zijne oogen hadden eene schitterende uitdrukking aangenomen. Men had kunnen ge-looven dat het verstand in zijn geest was weder- ■ gekeerd. Koud, gemeten ondervroeg hij meester Pierres — Jude Coquinois is onze vader î — Maar gij zijt niet meer zinneloos, gij zij6 ■ genezen î riep Alain uit, vol twijfelende blijd. schap. i Zonder zich om zijn broeder te bekommeren, • stelde Avy nogmaala dezelfde vraag : i — Is Jude Coquinois onze vader î — Ja, mijn zoon, antwoordde Pierre Sedanne. Uw vader noemt zich Jude Coquinois. — Ooh îslaakte de ongelukkige jongen en vie! ; ■weenend in de armen van zijn broeder, waar' hij langen tijd sprakeloos zijn tranen vloeien' liet... Meester Pierre bezag Alain, aldus te keimon 1 gevende dat de verstandsvermogens weer weg zonken. «, De jongea begreep dien blik. i ' - - • "

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à - du 1891 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes