t Volk van Ronsse: Vlaamsch katholiek weekblad voor Ronse en het arrondissement Audenaarde

3862 1
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 28 Juin. t Volk van Ronsse: Vlaamsch katholiek weekblad voor Ronse en het arrondissement Audenaarde. Accès à 22 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/4x54f1qr56/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

mmmmmÊam Zonelag 28 Juni 1914. 0,05 fr. per Nummer 16e Juax'gaiig, Nr 31 Lnschrijvingsprijs. \( Voorop betaalbaar ) Per jaar fr.2,75 (i maanden fr. 1,50 3 maanden fr. 1,00 Buiten het land, de ver-zendingskosten erbtj te voeeen. De boeken, waarvan wlj één exemplaar ontvangen, worden aangekondigd; deze, waarvan wll iwee exemplaren ontvangen, worden beoordeeld. 't Volk van Rcusse Aankondigingen. Annoncen., per regel fr. 0,11 Reklamen fr. 0,2i Rechterlijke eerherstellingen fr. 0,61 Ongeteekende brieven wordei niel opgenomen. Aile artikels en aankondlginge dienen ten laatste Donderdag' middags ingezonden te zijn. "n TAAL, GODSDIENST, yyjj — . ■ ■ l ■ ■ ■ ■■ or- HUISGEZIN en EIGENDOM Katholiek-, Volks- en Vlaarnscbgezind Weekbiad Druk en Uitgaaf der Drukkerij GOEBEERÏ, Spilgremstraat, 121, Ronsse ALLES VOOR VLAANDEREN ! VLAANDEREN VOOR CHRISTUS ! MiiifMurwr'rMTOTffrT-'wrtfnar'iiTirtimiiiÉiriMrfnir-Tiww—---■ Heii onzen Bisschop B1J ZIJN JUBELFEESTJfj v- 4 Andermaal trilt het bisdom van Cent van innigen dank toi God ; andermaal brengt het zijne eerbiedig-genegene hulde aan onzen Doorluchtigen Bisschop, Monseigneur Stillemans Eenige jaren geleden, in 1906, vierden wij met geestdriftige herde, in dankbare opwelling, het vijftigjarig priesterschaj: van onzen beminden kerkvoogd. Dit jaar voltrekt de bijn« twee-en-tachtigjarige Herder het vijf-en-twintigste jaar vai zijn bisschopschap. Vijftig jaren priesterschap zijn eene zeld-l'.ame kroon ; vijf-en-twmtig jaren bisschopschap zijn een< rïoddelijke gunst welke slechts aan sommige uitverkorenei ten deel valt. ! - ; , En welk bisschopschap ! Het begon in eenen tijd van billijke zucht naar veranderin ;»en en verbeteringen in onze maatschappelijke toestanden zoo nauw verbonden, in ons katholiek Vlaanderen,^met d< godsdienstige belangen. De groote Paus Léo XIII zond in di wereld den beroemden brief Rerum Novarum over het lot de werklieden. Met apostelijke vrijmoedigheid en ongeëvenaarc gezag legde hij, op maatschappelijk en godsdienstig gebied ieders rechten en plichten voor oogen ; in breede trekken lijn de hij af den stand van den werkman tegenover den patroon den stand van den patroon tegenover den werkman, de plich ten der armen en der rijken en van geheel de maatschappi tegenover hare leden en van hare leden onder elkander. Vai eenen anderen kant waren de werklieden, onder den drang de omstandigheden, op het punt van geroepen te worden om door -de uitoefening van nieuw verkregene burgerrechten een aanzienlijk en werkdadig deel te nernen in de leidini van 's lands bestuur, van hunne eigene en van de algemeene godsdienstige, zedelijke en stoffelijke belangen. Die nieuw. kracht, nog onbewust en ongeregeld, moest geleid en gedrild opdat hetgene goed en welzijn moest teweeg brengen nie door wilden gang, zou dienen tôt verderf, zou leiden tôt onhei van Kerk en Land. Sluwer, zoo met heviger, dan ooit was d< strijd tegen het goede door de school en door de drukpers Het socialismus, vijand van Kerk, Land en Volk, stak over moedig het hoofd op en sleepte, als een onstuimige stroom tal van verdwaalde, op 't onvoorziens gepakte werklieden med Bisschop Stillemans hoorde de stem van den Opperherder Stadhouder van Christus, zag de nieuwe, nog onbeproefd* kracht en de zucht naar lotsverbetering bij het volk, den ver woeden aanval der goddeloozen en besefte de overwegende rc welke de Kerk, Moeder der volkeren, in de trapsgewijze op beuring en hervorming der maatschappij te vervullen had Zoo rees, van den eersten dag, voor den nieuwen Bisschop d moeilijke vraag op het billijke van het onbillijke der verlan gens te onderscheiden, het mogelijke van het droombeeldige en, eens het ondeischeid gedaan, hetgene recht was in de mat der krachten te bevorderen en te verwezenlijken, zonder na tuurlijk maar overdreven mistrouwen ruw tegen het hoofd t stuiten. Er moest geieverd worden door gematigde, doch aan houdende, standvastige en geduldige werking, om langzamer hand de gedachten te kneden en te hervormen en de noodig veranderingen te doen jiannemen en invoeren, tôt welzijn vai allen. Met welk klaarziend oog Monseigneur Stillemans den toe stand overzag en beoordeelde, met welke durvende voorzich tigheid, wijsheid en standvastigheid hij de werking onder nam en doordreef, is niemand onbekend. Het werkingsplai was opgevat, en zonder aarzelen ging hij vooruit : Rerur Novarum verscheen in Mei 1891 en reeds in Juli 1892 wijdd Bisschop Stillemans, in de Hoofdkerk van St-Baafs, bij een gedenkweerdige plechtigheid, het Vaandel van den katholie ken Antisocialistischen Werkliedenbond, gesticht door d werklieden, gesteund door eenigen uit de hoogere stander tôt rechtmatige verbetering van het werkerslot. In de plooie: van dit vaandel las Monseigneur de spreuk : Godsdiens\ Eigendom, Huisgezin, en in eene prachtige rede en voor een ontzaggelijke menigte volks in St-Baafs, ontleedde hij di kenspreuk der christene werklieden, en toonde hoe zij, onde de hoede der Kerk, zonder iemands rechten te willen krenker eerbiedig voor de groote grondslagen der maatschappi hunnen stand op billijke wijze wilden veredelen en verheffer Die rede en de wijding van dit vaandel, nog heel in 't begi van zijn bisschopschap, teekenden, op maatschappelijk gebiec het programma van hem welken de stemme der dankbare e bewonderende menigte — vox populi — weldra den Bit schop der Werklieden noemde. Van dien dag af tôt heden toe was het een onverpoosc wijs, bezadigd, doch krachtdadig werken tôt de alzijdige behoorlijke verheffing van den werkersstand : Àanmoedigin "en, stichten en steunen van onderlingen bijstand, vakvei eenigingen, pensioenkassen, vrouwenbonden en deigelijk werkersinrichtingen ; voorzichtig en krachtdadig steune van allen rechtveerdigen strijd om billijk loon ; inrichten va gilden en vereenigingen om de tijdelijke, zedelrke en gods dienstige belangen der werklieden van beide geslachten er niet minst, der uitwijkelingen te behertigen. Grootendeel door zijne raadgevingen en bemoeiïngen, kregen de katholiek werklieden zeg en spreek in onze groote katholieke partij. Nevens den werkman van vandaag, zag hij den werkma van morgen in het kind en den jongeling. Door een degelij en grondig onderwijs wilde hij naar ziel en lichaam den toe komenden werkman sterken en bekwamen : vandaar het ir richten der schoolkolonieën voor werkmanskinderen ; var daar de wonderbare uitbreiding van het vrij katholiek volk: onderwijs, vandaar het stichten of aanmoedigen der zoo hooi gewaardeerde vak-, ambacht-, kunst- en nuishoudscholen vandaar de vak- en volksbibliotheken ; vandaar die studi< kringen en hoogere godsdienstlessen... Zijne vaderlijke zorg bleef, op maatschappelijk gebie< niet enkel bij den werkman. Geene poging tôt opbeuren d< burgerij en behertigen harer belangen vond hem onverschi lig, en steeds was hij bereid om door woord en daad aile goec werking te steunen. Was hij niet in aile omstandigheden ee toegenegen helper van onzen machtigen katholieken Landboi wersbond, die reeds zooveel goeds heeft gesticht ten profij onzer landbewerkers ? Zijn onderwijzend wooid wees, in de leering der Ker den weg aan de werkgevers en de werkers, aan de rijken en ( armen, en beoogde immer liefde, vrede, eendracht, orde e duurzaamheid te stichten in de samenleving. Op zuiver godsdienstig terrein gaf hij eene heerlijke ui breiding aan aile godvruchtige werken. Priesters en klooste lingen, mannen en vrouwen, jongelingen en jonge dochter rijken en armen, grooten en kleinen ondervonden hoe Bi schop Stillemans, tôt heil hunner zielen, met aanhoudende iever arbeidde om de beoefening der deugd in aile standen bevorderen, om aile devoties, welke sedert eeuwen in ons duu baar Vlaanderen bloeien, meer en meer uit te breiden en ove I al, te doen doordringen : liefde tôt Maria en vereering in har aloude gezegende heiligdommen — hij kroonde, in 's Pause: naam, niet min dan vier harer" beelden — liefde tôt het H . Sakrament ; liefde tôt het H. Hert ; liefde en eerbied voor he I Opperhoofd der Kerk, den Paus van Rome ; liefde tôt dei 1 arme... i Kortom, hij was, altijd en overal, de liefdérijke Herder zij ! ner schapen, de zorgzame Vader zijner kinderen, de vrome lb" | noeste werker op aile gebied, tôt glorie van God, tôt heil vai | het volk, om Jezus te doen leven — Vivat Jésus ! — in d ap j herten, in de huisgezinnen, in de betrekkingen der verschil na lende standen met elkander, in geheel de maatschappij. j1 En nu, na vijf-en-twintig jaren, mag hij gerust neerzie op zijn werk, gerust en fier, in dankbaar herdenken aan d ne gunst en den zegen van God, in innig smaken der bewonde en rende liefde van zijn volk ! Toen hij in Januari 1890 het werkelijk bestuur van zijn bis dom opnam, stuurde hij aan zijne diocesanen eenen herder ,n~ iijken brief waarin hij zijne doorluchtige en roemrijke voor zaten Monseigneur Lambrecht, Monseigneur Bracq en Mon ,e seigneur Delebecque herdacht. En bij de herinnering die , e groote mannen en hunner werken, voegde hij de volgend 6j woorden : « Gij, zeer bemindc Broeders, herinnert u die man l, 'nen en die werken in kalme en zegenende dankbaarheic 1 ' » bij mij is dit zoet gevocl vermengd met het strenge gedacF 'n~ » der verplichting die op mij weegt mij niet te veel onweerdi }^' » te toonen van die gro©te en heilige voorgangers, en va » zoovele anderen die sedert drie eeuwen den bisschoppelijke P1J » stoel van Gent vereerd hebben en opgeluisterd voor Go jan 0 en voor de menschen ». er Hewel, de naam van MONSEIGNEUR STILLEMAN m' zal glorierijk schitteren in de geschiedenis van het bisdom va "n' Gent benevens de namen zijner grootste voorzaten. Hij wa overwaardig van hen, geteeld en gewassen op denzelfden roerr rie' rijken stam. Dit betuigen met klank, geheel het bisdom doo: de overheerlijke werken van zijn bisschopschap ; dit betuige . ' die talrijke nieuw gestichte parochiën en kerken ; dit betu: gen die ontelbare opgerichte scholen van allen aard ; dit be 1 j1 tuigen de bloei en de heiligheid onzer kloostergemeenten e dit betuigen de machtige groei en uitbreiding der broedei !S' schappen, congregaties, zondagscholen en godvruchtige ver er~ eenigingen ; dit betuigen het behoud en de versterkmg onze voorvaderlijke zeden en godsvrucht ; dit betuigen de mee broederlijke en rechtveerdiger betrekkingen tusschen d ^r' verschillende standen ; dit betuigen de dankbare herten di zijne weldaden, gekende en geheime, zoo talrijk genoter er"| Dit zullen getuigen de honderden. uit aile rangen en stander 0 die Donderdag, in St-Baafs, rond het dankaltaar van de ^ Doorluchtigen Grijsaard zullen nederknielen ; bovenal, d , ' zullen getuigen de duizenden mannen die Zondag, 28 Jun 6 in dezelfde Hoofdkerk, het Te Deum van dank en hulde zu in" len aanheffen ; de duizenden die, in machtige opwellins voor het bisschoppelijk paleis, hunnen hooggeëerden en be ate minden bisschop den bewonderenden eerbied, de geestdn ia~ tige liefde en de vurige dankbaarheid hunner harten zu'lle te . .. , toeroepen ! in" Dominus conservet eum el beatum Jaciat eum, bidden wij m< innig betrouwen : dat God hem beware en gelukkig make HEIL ONZEN BISSCHOP ! De Godsdienstige Week V(in Vlaandere. Is't niet wraakroepend' Het St-Janshospitaal van Brussel is van iedereen gekend Dm u een staalken te geven van de menschlievendheid de kartellisten die d'hooge toonen zingenin 'tbestuurvan dit hos pitaal, behoeft ge slechts het briefken te lezen dat verschenei is in La Déjense Médicale onder den titel van : EEN BEZOEK IN ST-JANSHOSPITAAL «Op uw aanhouden ben ik naar St-Janshospitaal den ziek »aan bezoeken, wiens hartverscheurende brief ge mij had gestuurd, mij vragende u de waarheid der zaken te doen ken nen. » Ziehier de feiten : » Om 8 uur 45 ging ik in de zaal waar uw beschermelin lag. » Och God ! wat droevig en teleurstellend uitzicht. Een donkere, droevige en koude zaal ; eene koude bibbering lie mij door het lijf ; geen enkel vuur was ontstoken en buite: had men maar 8 graden warmte. » Als uw zieke mij zag richtte hij zich langzaam op en ee: straal van hoop kwam zijn arm wezen ophelderen. » — Wat zijt ge goed, dokter, mij te komen bezoeker Ik heb aan Dr P... geschreven, want ik wil mijn lot nie langer dragen. » Peins ne keer, al vier maanden, ja, vier lange maande dat ik hier ben. Rond dien tijd, reeds een veertien dage lijdende, bevool de dokter, die mij had onderzochl seffens naar het sanatorium Brugmann te gaan. » Helaas ! drij weken nadien werd ik door eenen heei die nen dokter zou moeten zijn, onderzocht ; hij zegd mij krak-af : « Gij zijt te ver » Ik ben moedig, doktei maar als ik die woorden hoorde op zoo nen kouden e onverschilligen toon gezeid, dan heb ik veel geweenc » Nu, ik weet het, kan men voor mij niets meer doer en ik maak er eene reden van. » Ik ben wel geen dokter,.mijnheer, maar ik weet toc wel dat, indien men mij van in t begin uit dit stinkend midden had getrokken, (binst den nacht vooral is he een pest in de zaal) zou ik thans genezen zijn. » Als ik hier binnenkwam kon ik goed eten, ik ha kracht en moed ; nu niets meer. )> En zeggen dat drij of vier mijner gezellen hier i deze zaal in hetzelfde geval zijn. Heer dokter, ik heb e hier eenige zien ver gaan voor mijne oogen. ».'t Is om er van te wanhopen. Ah ! indien die heere het wisten, maar zij weten het niet of willen het ni* weten. De arme jongen werd dan door eene hoestbui overvallen ik wilde hem doen stilhouden, maar hij zegde : Neen, dokte ge moet ailes weten. » Ja, de minste koorts of fluim is eene reden om u I weigeren in het sanatorium ; ik weet het, men heeft h< mij gezegd en ik ondervind het nu. » En nochtans, dokter, hier wil ik niet sterven ; i ben nog maar 26 jaar, en onder die oude sterven, d: ondereen doen, is eene ware marteling ». » Ik verliet dien braven jongen na hem de hand te hebbe gedrukt. » Mijn beste heer Bestuurder, die arme drommel zei d e ; waarheid niet. n J )> Die zaal is^geen'toevlucht voor het lijden ; neen, 't is eer Ugraf, eene ware\helle.|Men sterft er niet, maar men leeft e: it een langen doodstrijd. Ga en zie en ge zult lijk ik weerkomer n hetjhert toegenepen. . ;>•' » Waar is dan de verantwoordelijkheid ? i- » 't Is eene ware schande die jonge borstlijders in eene zaa î. te stoppen waar er maar 12 zieken in kunnen en waar er som n tijds 28 tôt 30 inliggen, waarvan er 16 zich bevuilen. ^i??} e » 't Is eene schande die jongelingen tôt eene maand toe t< l- stoppen in zulken verpestenden lucht. » 't Is eene schande ze zoo naar de slachtbank te leiden al n men ze zou kunnen helpen of genezen met hen naar Alsem ie berg te sturen. î- » Maar neen, de dienstoverste telt voor niets. Wat weet hi van ziektenteekenen ! 5- » 't Gedacht van den bestuurdokter van 't sanatorium i f- geldig. » 't Is meer als schande : 't is een schandaal ! i- » Is een menscnenleven dan geen goud meer weerd ? ^r » Is er iemand die durft beweren dat een teringlijder on le geneesbaar is ? » î- —.. - • — w— • • -" W— • • — W • w • • Peper en Zout. ■d — 1 — PRAKTISCH SOCIALISAI. — Gezel Destrée, Kamerlic ^ voor Cliarlefoi, heeft een sciirift uitgegeven over socialism :n daariri zegt hij dat het Waalsch socialism het socialism i: 1S van « praktische en verstandige lieden ». î" Hm ! wil dat nu zeggen dat het Vlaamsch socialism nie r> verstandig en niet praktisch is ?... J1 We denken het niet ! Ieder prijst de toestanden welke hi l~ best kent. In aile geval, indien gezel Destrée het Vlaamsch socialisn ; wilde kleineeren — wat toch mogelijk is, aangezien de sosser l" van Charleroi wel eens den spot drijven met het Vlaamscl" r- socialism — hij heeft voorzeker ongelijk -r Wij meenen dat het Vlaamsch socialism moeilijk kan over-■r troffen worden op praktisch gebied. Ie De gaaien doen leggen lijk de kiekens en zelve leven als ie dikke heeren : speelreisjes doen, banketten bijwonen, der Zomer aan de zee doorbrengen — kan men îets uitdenken dai 1' meer praktisch is ? :.n Gezel Destrée moet voorzeker mis zijn, het Waalsch socia-lt: lism kan het op praktisch gebied niet verder gebracht hebben — 2 — •- VROUWENSTEMRECHT. — Vooruit laat ons wa =' weten over het vrouwenstemrecht. s" De socialisten zijn voor vrouwt-nstemrccht en zij behoudei het op hun program, maar het is nog niet rijp, en daaron ïn mogen de liberalen gerust zijn : de socialisten zullen nog d< invoering van het vrouwenstemrecht niet vragen. e* De vrouwen moeten eerst genoeg ontwikkeld zijn en ver J • stand hebben van politiek. Tôt hiertoe zijn ze niet genoeg ontwikkeld ; ze zijn nos n• maar goed om in socialistische inrichtingen bottienstipster te zijn onder het zweetstelsel van het over loon ; maar om t kiezen... hola !... zwijgen of buiten... Het stelsel van Vooruit leert ons toch iets nieuws : 1. he stemrecht is dus geen natuurlijk recht, want dan zou het aai • de vrouwen toekomen lijk aan de mannen ; 2. dat stelsel laa ons toe partijgangers te zijn van aile mogelijke en onmogelijk j stelsels, bij voorbeeld het stelsel van « niemand kiezer behalv er de roode kopstukken », op conditie dat ze genoeg ontwikkel< ,s- zijn om verstandig, onparlijdig, gematied en verdraagzaan en te kunnen besturen. Prachtig ! zoo een stelsel ! - 3 - KARTELHELDEN. — Had citoyen Furnémont op tij< het hazenpad niet gekozen, zoo zat hij tegenwoordig achte ke de grendels. (jj- Citoyen Furnémont, volksvertegenwoordiger, socialisl gemeenteraadslid van Brussel, groot-meester der vrijmetselari; moest over eenige dagen voor de boetstraffelijke rechtban van Brussel verschijnen, met een half dozijn propere kerel llcr en ontving voor zijn paart zes maand gevang. Wij zullen zijne vuile historié maar best zwijgen. ne En zeggen dat die zelfde Furnémont broeders en pnester ep tôt in de Kamer toe schaamteloos dierf belasteren ! j en In die dagen kwam voor dezelfde rechtbank de citoye Wilmart, die met de medewerking van den gewezen bestuui en der der liberale Chronique, erin gelukte, bij middel van val sche titels, ruim zeventien millioen aan de Brusselsche bar ken te ontfutselen. v :: [et Nestor Wilmart, kasteelheer, eens liberale kandidaa donderde meer dan eens tegen de « allesinzwelgende kloos en ters » en och arme... intusschen verbrastte hij miljoenen o en miljoenen in slempenjen van de ergste soort. Ze mogen ze hebben,*hun kartelhelden ! LANDBOUW. en - X ,d. ZORG VOOR NAGRAS în, Juni is de hooirnaand. Het zal dus niet ongepast zijn.Jons ich lezers.^die het aanbelangt, eenige oogenblikken over^ln de hooien en dies meer te onderhouden. j: îet Vooreerst zij gezegd dat het verkeerd is te lang te wachte van maaien. ... \ , . v,._ . iad Immers, in den bloeitijd bevat het gras meest voedsel e is het hooi dat men bekomt het best verteerbaar. Ten ander-in het nagras kan des te spoediger beginnen uitschieten. er Die onze goede raadgevingen over het bemesten der weide gevolgd hebben, zullen gewis zich over eenen schoonen hoo *en berg mogen verheugen. Maar « dubbel is nog zoo dik », zeî liet een gekende spreuk en daarom beter twee goede sneden da eene slechte. Het is overbekend dat er nog weiden steeds g< n ; vonden worden die al te stiefmoederlijk behandeld worde er, en dus maar een schrale snede geven. Dezulke hebben vooi zeker nen duren pacht en zullen het met ver brengen. I te tegenstelling met deze, zouden we hier een gebruik willen ir iet voeren dat reeds in andere streken van ons land in voege i Daar geeft men na het hooien nog eene dosis snçlwerkenc ik meststoffen, om de ontwikkeling van het nagras te verzekerei die Bij eene omreis heb ik verleden jaar, onmiddellijk nadat ht hooi weggehaald was, zien gebruiken per hectare : ►en 100 tôt 150 kgr. zwavelzuur ammoniak, 250 kgr. superfo: faat, 150 kgr. chloorpotasch of 500 kgr. kaïniet. de Al deze meststoffen werden goed ondereen gemengd e samen uitgestrooid. Heeft men echter gedurende den Winter of in het vœrja ■ eene sterke dosis fosfaatmest toegediend, dan kan de hoevec i heid superfosfaat achterwege blijven. Wij zagen die zomerbemesting toepassen op weiden waa van het nagras ool; gemaaid werd. Doch even voordeel [ ware die praktijk op weiden waar het nagras gewied worc . Het spreekt van zelfs echter, dat men in dit geval moet wael ten er de dieren op te laten totdat eene goede regenvlaag c ? meststoffen heeft opgelost. William. (Œk •• <Sftt • • JfiQi •• Alk i Van tak op tak. Rubenscantate, Gent. Gansch Vlaanderen door is de propaganda aan den garn 2500 plakkaten werden tôt nu toe verzonden. Het is van n af zeker, dat juist als verleden jaar, voor De Schelde, he Feestpaleis op 19 Juli stampyol zal zijn ! Uit Kortrijk e Aalst zullen wederom bij de 500 man afkomen. Ook Eekloc Brugge, Ninove, St-Nikolaas, Temsche, zullen flink \rertegen woordigd zijn. Te Lokeren werden reeds 104 kaarten ver kocht, te Buggenhout 100, te Oost-Roosbeke 87, te Eerneger 34, te Thourout 26, te Harelbeke 24, te Landegem 21, c:i2 Er kan niet genoeg op aangedrongen worden opdat me: zoo gauw mogelijk de kaarten zou bespreken ; want duizendei stoelen dienen gehuurd te worden. De inrichters huren slecht stoelen voor piaatsen, die op voorhand ger.omen zijn. Zoi werden verleden jaar voor De Schelde honderden plaatseï geweigerd omdat er geen stoelen meer waren. Te Gent werden 18 verhuurbureelen geopend. Kaarten : le rang, 2 fr. ; 2e rang, 1 fr. ; 3e rang, 0,50 fr. ; kunnen ook schriftelijk met bijvoeging van het bedrag, be steld v/orden bij : H. JV1EERT, 20, Spiegelstraat, Gent A. SEVENS, 7, Steurstraat, Gent. Honden-Sport. De Wederlandsche Tentoonsteiling van Honden welk aanstaanden Zondag zal plaats hebben in het Jubeljaars paleis (Ingang : Avenue de la Renaissance) te Brussel, heef bij de liefhebbers aller landen het beste onthaol ontvangen zooals de twee vorige jaren.Meer dan duizend honden (juis 1044) zijn ingeschreven en, een groot aantal in meerdere klas sen mededingend, zal het werk der Keurmeesters zeer merk waardig zijn. De tentoonstelling zal elken dag open zijn (Zondag 2i Juni en Maandag 29 Juni) van 9 uur 's morgens tôt 6 uur 's na middags. Kiezing te Dendermonde. Zondag had te Dnedermonde de kiezing plaats voor de be noeming van twee provincieraadsleden, in vervanging vai MM. Omer Van Damme, overleden, en Vermeersch, volks vertegenwoordiger benoemd. • Uitgebrachte geldige stemmen : 14.610 ; nietige en witt briefjes, 715 ; volstrekte meerderheid, 7306. Zijn gekozen : MM. De Bruyn, 8610 en Van Mossevelde 8969 stemmen, katholieken. De liberalen behaalden : MM. De Vuyst 4820 en Vande Gucht 4778 stemmen ; de twee socialisten 537 en 516 sterr men. Bij de vorige provinciale kiezing behaalden de katholieke 9310 stemmen, de liberalen 4250. Ailes bijgenomen, ir> het aantal anti-klerikale stemme met 1000 toegenornen, dai der katholieken met 400 afgenc men. Nieawe koieiiiagen. Dat de Henegouwsche ondergrond nog aanzienlijke hoe veelheden steenkolen bevat, blijkt uit de bonngen die gedaa zijn in de ornstreken van Bergen. Men heeft er uitgestrekt lagen kolen ontdekt, verspreid over het grondgebied der ge meenten St-Ghislain, Baudoin, Hautrages en voortîoopen naar het Noorden van Franknjk.Men gaat nu nieuwe putte boren te Gougnies-Chaussée, te Quévy, te Roisin en te Feic ■ nies. De mijnwerkers uit de Bon nage, die nu verpiicht zij ' uit te wijken naar het Noorden van Frankrijk, zullen binne betrekkelijk korten njd werk genoeg kunnen vinden in hunr streek. De groote legeroefeningen 1 zullen dit jaar plaats hebben van 31 Oogst tôt 4 Septemb< in de provinciën Luik en Luxemburg. De Belgische Bedevaart naar Lourdes. De Belgische bedevaarders die thans uit Lourdes zijn teruî ' gekeerd, waren getuigen van drie wondere gebeurtenisseï Eene inwoonster van St-Nikolaas-Waas, Jufvr. Livir } Verstraeten, 20 jaar oud, ter verpleging in het hospitaal d< stad, leed sinds twee jaren aan eene ziekte van het ruggemer. Zij kon zonder hulp niet gaan, het was haar zelfs onmogeli recht te staan, zij moest gedurig liggen. Woensdag laatst, tijdens de processie met het H. Sakramen voelde zij eensklaps eene merkelijke verbetering, en na c plechtigheid kon zij gaan en staan, evenals aile andere mei schen. Zekere Jozef Baurhit, van Hoei, was vijftien jaren gelede: tengevolge van een ongeval, blind geworden. Hij heeft Doi î derdag tijdens de H. Sakramentsprocessie, plotselings h t gezicht weder gekregen. • Eindelijk een meisje van Bressoux, Juffer Helena Wattele i werd verleden jaar plotselings genezen van diepe etterene wonden ; zij is thans naar Lourdes wedergekeerd, waar e i geneesheeren hebben bestatigd dat haar herstel volledig e , hare genezing voortdurend was. i On weder en geweldige regens in den Borinage. Een nieuw onweder is Dinsdag losgebroken boven Berge t en ornstreken. Een geweldige plasregen viel een uur lan i velden, straten en huizen overstroomende. Eene groote locomotief is tusschen Hyon-Ciply en Ha i mignies tengevolge van het overvloedig water ontriggel -1 De spoorbaan was weggezakt. i1 Het hulpmateriaal van Bergen en een ploeg van 20 mann< - zijn ter plaats getrokken. Te Jemappes werd de kolenstatie overstroomd. le Flén î Quaregnon en Hornu staan de kelders der huizen vol wat . en de hovingen zijn verwoest. De landbouwers zijn wanhopi Eene huisvrouw - die kan rekenen, weet dat Liebig's Vleesch-Extract, nie tegenstaande de kleine prijsverhooging, het goedkoops i keukenhulpmiddel blijft. «i Kort van geheugen. ,v De Verbroedering neemt een artikel over van Vooruit, , " waarin wij lezen : Ig : : j « Het Ministerie van Landbouw en Openbare Werken ^ » wordt bestuurd door M. Helleputte, in hoogsteigen persoon. c » Dat heerschap heeft door zijn bestuur eene brochuur » doen schrijven gericht aan de « Boerinnen » en handelend » over de voeding van den landbouwer ». Ziehier wat De Waarheid daarop antwoordt : Het boekje in kwestie kennen we niet, maar naar we in Vooruit zien, worden o. a. er kooklessen in gegeven voor kleine, beurzen, dit met het oog op de duurte der ievensmiddelen, r waarvan de prijzen na de droogte van over drie jaar fel ge-^ rezen waren. Er wordt in aangetoond hoe men met betrekke- lijk weimg kosten voedzaam eten kan bereiden. n Hierop schiet F. H. in vuur en scheldt hij het ministerie ^ uit, dat voor de boeren, die koeien, vaarzen en zwijnen kwee-^ ken, lever, verkensbeenderen en smout goed genoeg acht, en boter, looze ribben, staartscliotel, enz., alleen van de rijken wil laten opeten. L Maar heeft F. H. dan vergeten dat hij zelf over een goed n j^ar geschreven heeft dat een werkersgezin van 5 personen, n kon leven met 1,50 fr. per dag ? s Is het met die som dat ze rijne brokken kunnen koopen ? 0 Als het politiek belang der heeren in het spel is, kunnen de n arbeiders ieven met een hier soep en een broodje, maar eens j dat voorbij, dan is het beste nog niet goed genoeg voor het I volk... in woorden, want in daden wordt er gezorgd dat ze . ! niet veel overhouden voor de keuken. . ! Goed beschouwd heeft F. H. hier weer een dwaasheicl be-gaan, voortkornende uit zijne zucht — of uit verkeerd be-grepen plichtsgevoel — orn de arbeiders op te ruien. i Vooruit heeft er belang bij de werklieden zoo goedkoop e 1 mogelijk te voeden. Hoe mm zij voor hun zelve noodig hebben, _ ' hoe meer er overschiet voor Moeder Vooruit en hare talrijke :t lievelingen, die met dien overschot schoon weer spelen. ( Konden de arbeidersgezinnen doorgaans leven met 1,50 fr. per dag, ziet eens wat nieuwe vereenigingen men zou kunnen , oprichten, met in elk een betaalden secretaris, en hoe de in-leggen m al de bestaande vereenigingen zouden kunnen ver-• hoogd worden ?! ^ g En dan de feestpaleizen, de cmema's, 't kasteel, enz., hoe ^ zouden clie niet floreeren ? Geheel zeker zouden er op zijn minst nog een^5 propa-gandisten kunnen gered worden. Was F. H. niet gestadig buiten Westen, hij zou dit hebben mgezien, en ge weten hebben dat er aldus meer voordeel te n behalen was dan met de boeren en werklieden te trachten afgunstig te maken op de lekkere beetjes. Allen naar Gent ! i- Aile christene werklieden en vooral de gesynd ikeerden zullen reeds kennis genomen hebben met de feesten van 12 Juli n in Gent. SCHIKKÏNGEN ;n De grootsche betooging te Gent, op 12 Juli aanstaande, ). ter gelegenheid der tiende verjaring der stichting van het Algemeen Seçretariaat der Christene Beroepsvereenigingen, belooft schitterend te zijn. Minstens 12.000 vereenigde christene werklieden zullen deelnemen aan elen feeststoet. Zeventien muzieken luisteren in den stoet op. De staatswerklieden komen met minstens 1500 te man naar Gent. Minstens zooveel vrouwen nemen aan de j betooging deel. [(J I Wij herinneren hier de orde der feestelijkheden. n ■ Zondag 12 Juli : ^ 1. Om 7 uur 's morgens, in de kerk der Predikheeren, jn algemeene communie voor de leden der christene vakver-;n eenigingen van Gent, met gclegenheidsaanspraak van E. P. ie Rutten. 2. In St-Mic'nielskerk, onrniddellijk na de mis van 10 1/2 uur, plechtig Te Deum, getoonzet door M. Robert Herberigs, prijs van Rome. Zijne Eminentie Kardinaal Mercier zal zelf er het Te Deum aanheffen. 3. Om 111/2 uur, in de groote feestzaal van den;Casino, opening van het Derde Syndicaal Congres. Openingsrede door den voorzitter van het Algemeen Christen Vakverbond g- en van de vreemde buitenlandsche afgevaardigden. n. 4. Om 2 1/2 uur namiddag, groote feeststoet. Deze wordt ia gevormd aan de Zuidstatie en aanpalende lanen. Op zijn door-er tocht zal de stoet gaan hulde brengen aan Mgr Stillemans, g, Bisschop van Gent. jk 5. Om 4 uur, in de feestzaal van den Casino, plechtige feestvergadering, vereerd door de aanwezig'neid van Z. E. ,t, Kardinaal Mercier, Aartsbisschop, en Hoofdminister Baron ie de Broqueville. De feestreden julien gehouden worden, in het Vlaamsch door Hoogleeraar Frans Van Cauwelaert, en in het Fransch door Hoogleeraar Mabille, volksvertegen-n, woordigers. n- Uitvoering eener feestcantate, woorden van M. Filiep De et Munnynck, hoofdopsteller van Het Volk, getoonzet door M. Maurits Henderick, bestuurder der Harmonie « Het Volk » ît, van Gent. Je 6. Om 8 uur 's avonds, in den hof van het feestlokaal ie St-Jozef, Holstraat, 65, Gent, concert door de harmonie 2n <( Exelsior » van 't Gildenhuis van St-Nikolaas ; bestuurder : M. Arm. Segers. • 1er gelegenheid der feestbetooging is eene herinnerings-medalie geslagen met de beeltenis van Pater Rutten. Deze en medalies, die prachtig gelukt zijn, zullen te koop geboden tg, worden te beginnen van 50 centiemen het stuk. Door M. Am. Simoens is eene gelegenheidsbrochuur ge-ir- schreven, voor titel dragende Pater Rutten en zijn Werk■ d. t Is eene echte prachtbrochuur. Per exemplaar (volksuitgave): 25 centiemen. en E. H. Floris Prims heeft een passend staplied gedicht dat getoonzet is door M. Arm. Segers. Dit staplied zal door de u, muzieken in den feeststoet worden gespeeld, en door 't volk er worden mede gezongen. HULDE £N DANK AAN PATER RUTTEN ît- ;te Het feest is eene hulde-^en dankbetuiging aan hem die reeds zoolang werki voor onze groote en heilige zaak : de

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre t Volk van Ronsse: Vlaamsch katholiek weekblad voor Ronse en het arrondissement Audenaarde appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Ronse du 1898 au 1936.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes