t Vrije Vlaanderen: vrijzinnig, volks- en Vlaamschgezind weekblad voor Brugge en de provincie West-Vlaanderen

545 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1913, 06 Septembre. t Vrije Vlaanderen: vrijzinnig, volks- en Vlaamschgezind weekblad voor Brugge en de provincie West-Vlaanderen. Accès à 27 janvrier 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/2r3nv99t98/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

naab nieu'we ivegen w Vooruitst revend* Vrijzinnig, Volks- en Vlaamschgezind ALLES VOOB EN LOOB EET VOLK _ . VOOB TAAL EN VBIJEEID Weekblad voor Brugge en de Provincie West-Vlaanderen. Abonnementsprijs : j j Bureeleq Van 't Blad : 33, Wollenstraat, Brugge. I , Aankondigingen : Belgie, een jaar . . . fi. 2.00 II — Telefoon 589 | | Rechteflijke aankondigingen ^1.00 Buitenland, vr&clitlooii 6îbij. EBssasssïsal t-»* «77 t 7 t 7 • ✓ * 7 • 7 7 l*™****»»! ■■■■»■■■■■■* IMen wordtt vèrzocht aile artikelen en mededeelmaen, evenals de briefwisselinq, rechtstreeJcs II TT ,, , -, . . , „«■ *„ Bestuurder „ senCen. ^ ^^2 SET" " m a—— Alwie verlangt 't « VRIJE VLAANDEREN » regelmatig tôt einde December 1913 te ontvangen abonneert zich voor fr. 1,00. Zie iflschrijvlngsbewiis op de 4d° bladzijde. ——I—— 't VRIJE VLAANDEREN ls verkriigbaar bl) Edward Bossier, Gazetverkooper, Phllipstockstraat, 6, te Brugge. Belangrijk Bericht. Vele kiezers ontvangen nu rond dit tijd-stip vanwege het Gcmeentëbestuur humer icoonplaats, eene ivaarschuiving hun mel-dende, dat zij voor de eene of de andere reden van de Tdezerslijsten geschrabd zijn, of dat het getal hunner stemmen vermin-derd is; zij die zulk stujc ontvangen mogen het doen geworden aan de « Vooruitstre-vende Arrondissements federatie ». Le personen die mondelings mlichtingen begeeren en in de week niet vrij zijn, mogen zich daarvoor aanbieden den Zondag voormiddag in de Bovenzaal van het u ZWART HUIS » 23, Kuipersstraat te Brugge, van ■'1 ure tôt 12 1j2 ure. Liberalen, opgepast! Le kiezerslijsten die nu voorloopig ge-sloten zijn, liggenter inzage van het publiek tôt SI Januari 49i4, op het Secretariaat en in elk der Politie-kommissariaten der stad en in de buitengemeenten in het Ge-meente-secretariaat.Wij verzoeken al onze vrienden niet na te laten deze lijsten te g aan onderzoeken en in geval zij er niet of met een ontoe-reikend getal stemmen op voorkomen, vôdr den 31 Oktober aan het Collegie vanBurge-meester en Schepenen de bezwaren ie zenden ivaartoe de lijsten aanleiding geven. Le bezwaren moeten, van elken kiezer, afzonderlijk en met de noodige bewijs-stukken ingediend worden; bij gebreke van bezwaar, binnen gezegd tijdbestek aan het gemeentebestuur gezonden, zou het latere verhaal, strekkende tôt de inschrijving van eenen kiezer of tôt de vermeerdering van het getal zijner stemmen, niet meer voor het beroepshof ontvankelijk wezen. Nog meer lasten ! De Senaat heeft dus de nieuwe lasten gestemd, die het Gouvernement voorge-steld had. Die lasten moeten zoogezegd dienen, om de meerdere oorlogsuitgaven en de toelagen, welke tengevolge van de nieuwe sclioolvvet aan de kloosters zullen verleend worden, te dekken., Maar... de nieuwe lasten zullen ten lioogste 33 1/2 miljoen opbrengen zoodat de llegeeriDg zelfs niet eens over liet noodige geld voor de legerkerinrichting I beschikken zal, aangezien die uitgaven op 47 miljoen frank gesckat worden. Verder zijn 15 à 20 miljoen noodig voor arbeidspensioenen en 5 miljoen voor goedkoope woningen, zondet te spreken over het aan te vullen tekort van Kongo en dit van den Spoorweg. Het is dus onbetwistbaar, dat het Goevernement op het einde van het jaar alweer, niet alleen voor een ledige kas zal zitten, maar ook voor een kolossaal tekort. Uit politieke bezorgdkeid heefc minis-ter de Broqueville een middel bedaclit om het vavken te kelen, zonder het te veel te doen schreeuwen. Hij wil aanvan-kelijk slechts een klein gedeelte van het déficit aanvullen om den slechten indruk van de legerwet niet al te zeer te ver-meerderen. Want het staat vast dat de voorgestelde belastingen totaal ontoe-reikend zijn. Dat blijkt uit het feit, dat de klerikale regeering, om het tekort aan te vullen, vroeger reeds een lionderdtal miljoenen (83 volgens minister Levie) leenen moest. Sedert meer dan tien jaren had de Herikale Regeering nieuwe lasten moeten heffen om het evenwicht in 's lands finan-c-iën {je verzekeren. Om'de kiezers echter niet te mishagen, htfcben de klerikale ministers, welke elkaar sinds 30 jaren opgevolgd hebben, verkozen de openbare schuld te vermeer-deren, welke op 15 Oogst 1.1. de kolos-sale- som van 4 miljard 605 miljoen bereikte. Te vergeefs hebben liberale afgevaardigden dien noodlottigen toe-stand in de Kamer en Senaat aange-klaagd. Loochenen kon de Regeering echter niet, dat de openbare schuld van anderhalf miljard in 1880, thans tôt ruim 4 miljard is gestegen, en dat we tôt over de ooren in de schuld steken. Toch poogde zij den indruk te milderen, welke die onrustwekkende vermeerdering der Belgische schuld bij de bevolking teweeg-bracht. Steeds voerden de ministers aan, dat die Staatsschuld een gelijke som staatseigendom vertegenwoordigde. Alleen onze spoorwegen hadden, volgens hen, een waarde welke gelijk stond met onze openbare schuld. Ongelukkiglijk voor onze klerikale Regeering, bewees de heer Hanrez in den Senaat, dat de waarde onzer spoorwegen met 800 miljoen overschat werd. Waarom zouden wij dus, zooverklaar-den eenstemmig al de ministers, nieuwe lasten heffen ? Dat werd bij de laatste kiezingen zelfs in vlugschriften en plak-kaarten aangetoond en bevestigd. Toch begonnen vele klerikale volks vertegen-woordigers en senators in te zien, dat het verderfelijke stelsel der aanhoudende leeningen en uitgiften van schatkistbons ons krediet vermindert. Yolmondig be-kenden klerikale hoofdmannen, dat de toestand van ons geldwezen onhoudbaar was, dat de Belgische schuld niet langer mocht vermeerderd worden, dat een ein de moest gesteld aan allerlei prachtuit-gaven 'velke ons land onbetwistbaar naar den afgrond leiden moet. Onze lezers zullen zich verder herin-neren, dat de klerikalen over de daken schx-eeuwden, dat zij slechts één zoon per familie voor den krijgsdienst -zouden vergen, dat de vergeldmg in zake militie zou behouden blijven, dat er geen nutte-looze krijgsuitgaven meer gedaan zouden worden... als zij maar aan het bewind bleven. Nu de kiezingen, dank zij de officieele omkooperijen, in hun voordeel uitgeval-len zijn, komen de belastingen te voor-schijn, wordt de militievergoeding afge-schaft en worden honderden miljoenen besteed aan de uitbreiding en verster-king van het leger ! Kortom de kiezers werden... bedrogen. Thans weer worden ze in de doeken gelegd, aangezien het Ministerie den waren toestand van 's lands geldwezen verduiken blijft en nog steeds voortgaat met uitzinnige uitgaven van weelde te doen. Op de buitengéwone begrooting worden alweer miljoenen uitgetrokken voor de woning van den minister van geldwezen ; voor de veeartsenijschool en dezer bemeubeling, welke reeds zooveel miljoenen heeft gekost, staat nogmaals 3 miljoen 900,000 frank aangesclireven. Verder treft men er nog ettelijke miljoenen op aan voor de verdedigingswerken rond Antwerpen, welke reeds 156 miljoen vergden ; nieuwe forten en kazernen moeten [nog gebouwd worden, de gron-den voor een niéuw kamp moeten aan-gekocht worden, ter wij 1 op de meeste forten gebrek aan geschutis. Enhoeveel begonnen werken moeten eindelijk niet voltooid worden ? Werd reeds vroeger gemiddeld 83 miljoen per jaar geleend, met hoeveel miljoenen zal in de eerstkomende jaren onze schuld dan nog vermeerderd behoe-ven te worden, eer dit ailes tôt stand zal zijn gebrachî?'? Feitelijk staat het Ministerie dus op dit oogenbiik, ondanks de nieuwe belastingen, voor een grooter tekort dan ooit de geschiedenis van ons land zal gekend hebben. Het is derhalve onbetwistbaar, dat nieuwe lasten noodzakelijk zijn, wil men niet in den ingeslagen weg der voortdu-rende leeningen voortgaan, De belastingbetalers wezen dus verwit-tigd. De eerste stap tôt verzwaring van lasten is gedaan. De andere zullen niet lang uitblijven. L. B. Politiek Overzicht. De politieke beweging zal weinig of niets beduiden gedurende de maand Septernber. Ministers, senators, volks-vertegenwoordigers en leiders der ver-schillige partijen hebben voor een viertal weken vaarwel gezegd aan hunne bezig-heden* Voor wat onze meesters der Wetstraat aangaat geven wij hier het verblijf waar zij gedurende hun verlofdagen gaan vertoeven. Hoofd minister de Broqueville zal zich uitrusten op zijn kasteel te Postel in de Kempen ; ministers Carton de Wiart en Renkin zullen elk eene villa te Hastières betrekken ; minister Berryer en Segers gaan naar Spa ; minister Poullet is reeds op zijn villa te Middelkerke ; minister Vandevjvere is voornemens eene reis door Europa te ondernemen ; minister Helleputte zal te Corbeek-Loo verblijven terwijl minister Davignon naar zijn bui-tengoed te Masures vertrekt ; minister Hubert gaat zij ne verlofdagen te Mor-lanwelz doorbrengen. Alleen minister Levie zal geen vakan-tie nemen daar hij de toepassing der nieuwe belastingswetten moet voorbe-reiden.* * * Woensdag laatst zijn de belgische Parlementsleden naar de intérparlemen-taire conferentie getrokken die in den Haag werd gehouden : 93 leden, waar-van 31 senators en 62 kamerleden uit aile partijen zijn er heengetrokken. * * * Men zal zich nog herinneren dat minister Levie tijdens de bespreking der belastingswetten hield staan bij hoog en laag dat de nieuwe wet geen cent meer dan veertig millioen zou opbrengen. De klerikale brieiwisselaar van een Oostendsch blad, die ambtenaar van het ministerie is, schrijft het volgende : « Blijkens berekeningen gemaakt door bevoegde lieden van het département der Schatkist en die van goeder hand zijn ingelicht over ailes, zouden de nieuwe lasten verleden week door de katho-.lieken van den Senaat gestemd, driemaal zooveel opbrengen dan tvordt voorzien ! » Dus 120 millioen in plaats van 40 ! ! Nog een staaltje van de politieke eer-lijkheid der klerikalen ! Hebben wij ja dan neen in die omstandigheden het recht te houden staan dat het hoogtijd wordt dat de kiezers die volksbedriegers van het bewind wegjagen ? * * * Te Antwerpen werd in den loop der verledene week eene provinciale ten-toonstelling van Huisarbeid geopend. Alwie de tentoonstelling van den Huis-beid tijdens de wereldtentoonstelling van 1910 bezocht heeft zal zich nog den pijnlijken indruk herinneren die hem door de verschillige uitstallingen van huisarbeid gegeven werd : slafelijk, on-gezond en slecht betaald werk ! Uit " Vooruit », het blad der Gentsche Socialisten, knippen wij het volgende aangaunde dit aangrijpelijk vraagstuk : « Wat we van lieden af kunnen zeggen, is dat onze legers zullen versteld staan, wanneer zij vernemen dat in onze twintigste eeuw van verlichting en beschaving, de heei'schers van ons gezegend kapitalistisch België nog tien-duizend arbeiders, voor de provincie Antwerpen alleen, (N. der R.) een bestaan schenken slechter dan trekbeesten en lien bovendien nog een loon betalen waarmede zij hunne schootlionden den kost niet zouden kunnen j geven». ,r Te Cappellen, bij Antwerpen, greep verleden Zondag eene groote liberale betooging plaats ter gelegenheid van de inhuldiging van tien blauwe vaandels, geschonken aan de tien verschillige af-deelingen der liberale werkliedenvereeni-ging. Pas tien maanden gesticht telt zij reeds 700 leden. De heer Pécher, volks-vertegenwoordiger, stelde de beteekenis der grootsche betooging in het licht. « Dit feest, zegde hij, is een teeken dat het sociale leven in de liberale partij ontwaakt is. » Op dit gebied werd te lang geslapen. Gelukkig is de tijd van werkeloosheid op maatschappelijk gebied voorbij ; in de meeste dorpen onzer provincie zijn reeds liberale mutualiteiten. Ze tôt stand bren-gen en doen bloeien is het werk van heden ; dat zal ook het streven in de toekomst zijn ». ^Vij geven die laatste woorden van den koenen en dapperen leider der vooruit-strevende liberalen van Antwerpen, ter overweging aan de doctrinaire associatie-mannen van Brugge. Mochten zij er hun profijt uit trekken ! * * * Men begint reeds te redeneeren over de aanstaande wetgevende verkiezingen. De Kamer van Volksvertegenwoordigers, zooals men weet, telt thans 186 leden, namelijk, 100 katholieken, 84 liberalen en socialisten en 2 kristen demokraten. In 1914 zal de Kamer gedeetelijk moeten hernieuwd worden en hiertoe zullen verkiezingen plaats grijpen in de provinciën Luik, Henegouwen, Oost-Vlaanderen en Limburg. De politieke toestand in deze gouwen is aldus : Henegouw, 31 Kamerleden, waaronder 21 liberalen en socialisten en 10 katholieken ; Luik, 22 Kamerleden, namelijk 14 libei'alen en socialisten en 8 katholieken ; Oost-Vlaanderen, 28 Kamerleden, namvJijk 18 katholieken, 9 liberalen en socialisten en 1 krister demokraat ; Limburg, 7 katholieken. De aanstaande verkiezing loopt dus over 88 zetels waarvan 43 worden be-kleed door katholieken en 45 door leden der oppositiepartijen. In 1912 werd het antiklerikaal kartel gesloten in 12 omschrijvingen. Liberalen en socialisten streden afzonderlijk te Bergen, te Luik en te Gent. Voor wat de Hooge Kamer echter betreft zullen er in 1914 geene verkiezingen plaats hebben, daar het mandaat voor de senators der provintiën Antwerpen, Brabant, Namen, West-Vlaanderen en Luxemburg, slechts in 1916 ten einde loopt en het mandaat van de Senators der vier andere provinties slechts in 1920. In 1916 zouden wij dus te Brugge verkiezing moeten hebben voor Kamer en Senaat ter zelver tijde. Naar onze meening zal het zoolang niet meer duren, daar het bijna zoo vast als zeker staat dat na de uitslag der « Herzieningskom-missie » die men voorziet tegen einde December 1914, er ontbinding der beide Kamer zal zijn met algemeene verkiezing in ganscli het land. Argus. cjW Tweede Jaargang. — Nummer 36. PRIJS PER NUMMER : 5 CENTIEMEN. Zaterdag 6 Septernber 1913.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes