Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

899 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 27 Novembre. Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger. Accès à 24 janvrier 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/xk84j0ct0h/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

- 4793 - Gesetz- und Verordnungsblatt , for die okkupierten Gebiete Belgiens TJitgegeven door de politiel afdeeling bij den Generaalgo verneur in Belgié. Gedrukt in ( drukkerij van het Wet- en \ ero deningsblad.Brussel, Leuvenscl straat 40. Het Wet- en Verordeningsblî is in België verkrijgbaai' t bovengenoemde drukkerij. Duitschland en in liet onzijdi< buitenland bij de Duitsche pos Itanloren tegen een kwartaï abonnement van 2,50 mark. E kele nummers kosten 20 I'fenn per stuk. De doorloopende to zending van het injnlad tôt h Wet- en Verordeningsblad kt de voornoemde diuklcerjj tegi deaan 't eindevan elk kwarta te innen som van 4 Pfennig p vel van îeder nummer beste ■vorden. Wet- en Verordeningsblad voor de bezette streken van België. Bulletin officiel des lois et Arrêtés pour le territoire belge occupi Herausgegeten von der Politischen Abteilung bei dem Generalgouverneur in Belgien. Gedrucl in der Druckerei des Gesetz- und Verordnungsblattes zu BrUssel, Lowenerstrasse 40. Das Gesetz- und Verordnungsblatt kann in Belgien durcli die genannte Uruckerei, in Deutschlan und im neutralen Ausland dureti die deutsche:i Postanstalten fUr2.r<iM. vierteljàhrlieh regelmâ; sig bezogeu werden Die emzelne Nummer kostet 2u Pfennig. Die fortluufende Zusendung d< Beiblattes zum Gesetz und Verordnungsblatt kann bei dor genannten Druckerel gegen die ai Ende jeden Vierteljalires einzuzielienden Betràge von 4 Pfennig fur ein Blatl der einzelnon Numme beautragt werden. Publié par le département poli tique près le gouverneur généra en Belgique; imprimé à Bruxellei dans l'imprimerie du Bulletii des Lois et Arrêtés, rue de Lou vain 40. On peut s'abonner au Bulletin en Belgique, à la susdite impri merie, en Allemagne et dans le: pays neutres, par l'intermediairi de l'administration des postes au prix de 2.30 M. pour un abon nement trimestriel. Vendu sepa rément le numéro coûte 20 Pfennig. La susdite imprimerie s< charge également, sur demande de l'envoi régulier de l'annex< au Bulletin des Lois et Arrêtes, contre paiement, à la nn d< chaque trimestre, de 4 Pfennil par feuille de chaaua numéro. BRÏJSSEL. iv« un. CiT MAVU'IUlîr'lï AClil INSA.LT : VerfUgung. betr. Aufstellung eines stellvertretenden Mltgliedes des Homologatiomsausschusses fllr Fiandern. S. 4793. — Verordnung, betr. die Elnteilung der bslgischen Postbezlrke in Wallouien nach Provinzen, S. 4794.— VerfUgung, betr. Elchamtsbezirk des Kreises Nivelles, S. 4794. — Verordnung, betr. Vertretung aDwesender volksschullehrkrâfte, s. 4795. INEOTJD : Beschikking betreffende de benoeming van een plâatsvervangend lid van de goedkeurlngsjury voor VTatanderen, bl. 4793. — Verordening betreffende de inrteeling der Belg^che postomschrjjvingenin wallonië naar provincles, bl. 4794. — Besohikking betreffende het ijkgebied van het arrondissement NO vel, bl. 4795. — Verordening betreffende de vervangmg van afwezige leden van het onderwilzend pereoneel hj) het lager onderwfls, bl. 4795. SOMMAIRE : Arrêté concernant la nomination d'un membre suppléant du j ury d'homologation pour la Flandre, p. 4793.— Arrêté donn ant aux circonscriptions postales ino mAm.,0 Hmitae /m'oiiT r>rr\trin^o.G r» 4*701 — arrôt.ô riètArmlnant. Ifi rpssnrf dp. vpr1flp.nt.inn rifi ra.rrnnrïififif»ment rte Nivelles p.ti a» 1. VERFUGUNG. Artikel 1. In Erganzung der Verfiigung vom 8. August 1917 C. Fl. Illa 90 wird der J. Van Hauwaert, Lehrer am gemeindlichen Collège in Nivelles zum stellvertretenden Mitglied des Homologationsausschusses fur Fiandern aufgestellt. Artikel 2. Der Verwaltungschef fur Fiandern wird mit der Ausfiïhrung dieser Verfiigung beaijftragt. ^ Briissel, den 20. August 1917. Der Generalgouverneur in Belgien. Freiherr von Falkenhaosen, C, Fl. Illa 1464. Generaloberst. BESCHIKKING. Artikel 1. In aanvullir.g van de beschikking C. Fl. Illa 90 van 8 Augustus 1917, is de heer J. Van Hauwaert, leeraar aan het gemeentelijk kollege te Nijvel, benoemd tôt plaatsvervangend lid van de goedkeuringsjury. voor Vlaanderen. Artikel 2. , • , Het Hooîd van bet burgerlijk bestuur (Verwaltungschef) voor Vlaanderen is belast met de uitvoering van deze beschikking. Brussel, den 20" Augustus 1917. Der Generalgouverneur in Belgien. Freiherr von Falkenhausen, , G, Fl. Illa 1464. Generaloberst. ARRÊTÉ. Article 1er. L'arrêté C. Fl. Illa 90 du 8 août 1917 est complété ainsi qu'il suit : M. J. Van Hauwaert, professeur au collège communal de Nivelles, est nommé membre suppléant du jury d'homologation pour la Flandre. Article ,2. Le Chef de l'Administration civile (Verwaltungschef) de la.Flandre est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 20 août 1917. Der Generalgouverneur in Belgien. Freiherr von Falkenhaosen, C. Fl. Illa 1464. Generaloberst. M dem mit dret Stsrnei beieich»eten Verordnungeu De met drie sterretje» gemerkM Verordeningen worden Le» irrités marqués de trois astérisques s»r»nt affiché», kt Bekanntgabe auch dure h Maueraaschlag beabsicMigt. uok dsor middel un aanplakbrieven bekend gemaakt. Les autres doivent être portés à la connaissance du publia Me ttbrigen sind durch die Gemeindebehiirden in ortstlb- Aile andere Verordeningen moeten door de gemeente- e» spécialement des intéressés par lés administration! ficher Weise insbesondere an die Lnteressenten bekannt overheid volgens de gebruikelijke wijie van bekendmaken communales, qui procéderont ainsi qu'elles oat cootun» eb (ebea. Tooral aan de belanghebbenden medegedeeld worie». de 1< iaire. 1

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Gent du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes