Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

515 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 11 Août. Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger. Accès à 23 octobre 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/8911n8084h/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

4305 Gesetz-und Verordnungsblatt TJitgegeven door de politieke afdeelittg bij den Generaalgou-verneur in België. Gedrukt in de drukkerij van het Wet- en Veror-deningsblad, Brussel; Leuvensclie straat 40. Het Wet- en Verordeningsbiad is in België verkrijgbaar bij bovengenoemde drukkerij. in Duitschland en in liet onzijdige buitenland bij de Duitsche post-Vantoren legen een kwartaal-abonnement van 2,5u mark. En-Itele nummers kosten 20 Pfennig per stuk. De doorloopende toe-jending van het bijblad tôt het ■Wet- en Verordeningsbiad kan de voornoemde dj'MkkerU tegen deaan 't einde van elk kwartaal te innen som van 4 Pfennig per vel van îeder nummer besteld Vorden for die okkuplsrfen Gsbieîe Belgiens. Wet- en Verordeningsbiad voor de bezettc slreken van België. Bulletin officiel des Lois el Arrêtes pour le territoire belge occupé. Publie par le département politique près le gouverneur général en Belgique; imprimé à Bruxelles dans l'imprimerie du Bulletin des I.ois et Arrêtés, rue de I.ou-vain 40. On peut s'abonner au Bulletin, en Belgique, à la susdite imprimerie, en Allemagne et dans les pays neutres, par l'intermédlaira de l'administration des postes, au prix de Ï.50 M. pour un abonnement trimestriel. Vendu séparément le numéro coûte 20 Pfennig. La susdite imprimerie s« charge également, sur demande, de renvoi régulier de l'annexa au Bulletin des Lois et Arrêtés, contre paiement, à la tin d« chaque trimestre, de 4 Pfenni# par feuille de chaque numéro. Herausgegeben von der Politischen Abteilung bei dem Generalgouverneur in Belgien. Gedruckt m der Druckerei des Gesetz- und Verordiiungsolattes zu Brussel, Lôwenerstrasse 4U. Das Gesetz- und Verordnungsblatt kann m Belgien durch die genannte Druckerei, in Deutschland und im neulralen Ausland durcli die deutschen Postanslalten (Dr 2.50 M. viertelj ihrlich regelmas-sig bezogen werden. lue einzelne Nummer kostet 2u Pfennig. Die fortlaufende Zusendong des Beiblattes /uni Gesetz und Verordnungsbluti kann bei der genannten Druckerei gegen die am Knde jedeu Vierteljahres einzuzielieiiden lietr.ige von 4 Pfennig fur ein Rlattder einzelnen Nummer beantragt werden. BRUSSEL. PU* 3? 9. 11. AUGUST 1917. 1NRALT: Verordnung. betr. Werkzeugmaschinen, S. 4305. — Verordnung Uber Mindeststrafen, S. 4306. — Verordnung, betr. die gewerbliclie Verarbeitung von Obst und Beerenfrachten, S. 4308. INHO TJD : Verordenlng betreftende werlttuigmachienen, bl. 4305. — Verordening betreffende het minimum ran de straffen, bl. 4307. — Verordening betreffende het verwerken van fruit en beziën bij wijze van beroep, bl. 4308. SOMMAIRE : Arrêté concernant les machines-outils, p. 4305. — Arrêté concernant les peines minima. p. 4307. — Arrêté concernant l'utilisation industrielle des fruits "et-des baies, p. 4309. 1. VERORDNUNG, betreffend Werkzeugmaschinen. Die Verordnungen 1) vom 7. Juli 1916, betreffend Bestandserhebung fiir MetallbearbeiUingsmascliiiien im Bereiche des Generalgouvernements in Belgien, 2) vom 5. September 1916, betreffend Transport von Giitern (Metallbearbeitungsmaschinen) innerhalb des Generalgouvernements in Belgien, 3). vom 20. Oktober 1916, betreffend den Handel mit Metallbearbeitungsmaschinen innerhalb des Generalgouvernements in Belgien, werden dahin berichtigt, dass die Anmeldungen fiir neu hergestellte Metallbearbeitungsmaschinen, die Anzeigen bei Besitzwechsel von Metallbearbeitungsmaschinen, die Gesuche wegen Transport, Ankauf und Verkauf von Metallbearbeitungsmaschinen nicht mehr an den General der" Fussartillerie beim Generalgouvernement irî Belgien, Brussel, Wetstraat 10 ,zu richten sind, sondern an den Stabsoffizier der Fussartilleri'e beim Generalgouvernement in Belgien, Brussel, Koningplaats 10. Briissel, den 27. Juli 1917. Der Generalgouverneur in Belgien. Freiherr von Falkeniiausen, G. G. A. 4621. II. 17. Generaloberst. VERORDENING betreffende werktuigmachienen. De Verordeningen 1) van 7 Juli 1916 betreffende de stapelopneming van metaalbevverkingsmachienen binnen het gebied van Jhet General gouvernement in België, 2) van 5 September 1916 betreffende den uitvoer van goederen (metaalbewerkingsmachienen) binnen het gebied van het General gouvernement in België, 3) van 20 Oktober 1916 betreffende den handel in metaalbewerkingsmachienen binnen het gebied van het Generalgouvernement in België zijn in dier voege gewijzigd, dat de aangifte van nieuw vervaardigde metaalbewerkingsmachienen, de aangifte iogeval bedoelde Bei den mit drei Sternen bezeichneten .Verordnungen ist Bekanntgabe auch durch Maueranschlag beabsielitigt. c Die ttbrigen sind durch die GemeindebebiSrden in ortsub- 1 licher Weise insbesondere an die InteressenLen bekannt c îu geben. 1 £>e met drie stervetjes gemerkte Verordeningen wordea aok door iniddel an aan;ifikbrieven bekeod gemaakt Aile andere \erordeningca moeten door de gemeente-sverheid volgens de gebruikelijke wijze van bekendmaken vooral aan de belanghebbenden inedegedeeld worden. Les arrêtes marqués de trois astérisques seront affichés. Les autres doivent être portés à la connaissance du public et spécialement des intéressés par les administration» communalesj qui procéderont ainsi qu'elles ont coutum» de le faire.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Gent du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes