Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

1393 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 15 Novembre. Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger. Accès à 26 septembre 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/d21rf5n12f/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

4737 - Gesetz- und Verordnungsblatt UltgeceTen door de politlele afdeeling bij den GeneraaUrou-verneur in Belgié. Gedrukt in de drukkerij van het Wet- en Veror-deningsbiad, Brussel, Leuvensche straat 40. Het Wet- en Verordeningsblad ls in Belglê verkrijgbaar bij bovengenoemde drukkerij, in Duitschland en in het onzijdige buitenland bij de Duitsche post-kantoren tegen een kwartaal- • abonnement van 2,50 mark. En-ïele nummers kosten !0 Pfennig per stuk. De doorloopende toe-sending van het bijblad tôt het Y/et- en Verordeningsblad kan de Toornoemde drukkerij tegen ie aan 't eicde Tan elk kwartaal te innen nom van 4 Pfennig per rei van ieder nummer besteld îûr die okkupierten Gebiete Belgiens. Wet- en Verordeningsblad voor de bezette streken van Belgié. Bulletin officiel des Lois et Arrêtés pour le territoire belge occupé Herausgegeben Ton der Politischen Abteilung bei dera Generalgouverneur In Belgien. Oedruckt in der Druckerei des Gesetz- und Verordnungsblattes zu BrUssel, Lôwenerstrasse 40. Das Gesetz- und Verordnungsblatt kann in Belgien durch die genannte Druckerei, in Deutgchland und im neutralen Ausland durch die deutschen Postanstalten Nlr 2.50 M. vierteljiihrlich regelmâs-sig bezogen werden. Die einzelne Nummer "kostet 20 Pfennig. Die fortlaufende Zusendung des Beiblatte3 zum Gesetz- und Verordnungsblatt kann bei der genannten Druckerei gegen die am Ende jeden Vierteljahres einzuziehenden Betrage von 4 Pfennig fflr em Blatt der einzelnen Nummer beantragt werden. Publié par le département politique près le gouverneur général en Belgique; imprimé à Bruxellea dans l'imprimerie du Bulletin des Lois et Arrêtés, rue de Lou-rain 40. On peut s'abonner au Bulletin, en Belgique, à la susdite imprimerie, en Allemagne et dans les pays neutres, par l'intermédiaire de l'administration des postes. - au prix de 2.50 M. pour un abonnement trimestriel. Vendu sépa-rement le numéro coûte 20 Pfen-• nig. La susdite imprimerie m charge également, sur demande, l de l'envoi regulier de l'anneie ■ au Bulletin des Lois et Arrêté», ! contre paiement, à la fin 4• i chaque trimestre, de 4 PfennW par feuille de chaque numéro. BRUSSEL H» 415. 15. NOVEMBER 1917. IN H ALT: verordnung, betr-Ruhegehaiter der in den Staatsdienst Ubernommenen Beamten, S. 1737. - Verordnung, betr. regelmasslgen Nachweis des vieh- DC&lcLOQCS, o 47oo. INHOUD : Verordening betreflende de pensioenen van de ambtenaren en bcamtten. die ait een provinciedienst in den staatsdienst zijn overgegaau, bl. 1737. -Verordening betreffende de geregelde aaugiftç van den veestape:, bl. I73S. «» «Ju «"«««Vf SOMMAIRE : CCZCS. *.ant la pension de retraite des fonctionnaires et employés qui passent d'un service provincial au service de l'Etat, p. 4737. — Arrêté concer nant iç relevé permanent du bétail, p. '17SU. 1. VERORDNUNG, betreffend die Ruhegehulter der Beamten, die ans dem provinzialen Dienste in den Staatsdienst iibernommen werden. S(nats.KAairit.An; die aus dem Prôviîiziaidienst ùbernommcn woi'den sincl, kann bei der Festsetzung des pensionsfiihigen Dienstalters die Zeit, die sie'vor dem Eintritte in den Staatsdienst im Dienste einer Provinzialverwaltung zugebracht haben, in Anrechnung gebracht werden. Brussel, den 1. November 1917. Der Generalgouverneur in Belgien. Freiherr von Falkeniiausen, G. FI. V 973. Generaloberst. VERORDENING betre/fcnde de pensioenen van de ambtenaren en beambten, die uit een provinciedienst in den staatsdienst zijn overgegaan. Voor de uit een provinciedienst overgenomen staatsambtc-naren en -beambten, kan de tijd, dien zij in den dienst van een provincie-bestuur hebben doorgebracht voordat zij zijn overgegaan in den dienst van den Staat, in 3anmerking worden genomen voor de vaststelling van den dienstouderdom, waarop men aanspraak op pensioen mag doen gelden. Brussel, den 1" November 1917. Der Generalgouverneur in Belgien. Freiherr von Falkeniiausen, G. FI. V 973. Generaloberst. ARRÊTÉ concernant la pension de retraite des fonctionnaires et employés qui passent d'un service provincial au service de l'Etat. Pour la pension de retraite des fonctionnaires et employés d'une autorité provinciale qui. entrent au service de l'Etat, il peut être tenu compte du temps passé au service de l'administration provinciale avant l'admission au service de l'Etat. Bruxelles, le 1er novembre 1917. Der Generalgouverneur in Belgien. Freiherr von Falkenhausen, C. Fl. V 973. Generaloberst. j Sel des mit 4rel Sterne» bexelchmeten Verordnunge» De met drte sterretjes gemerku Vcrordenlngen worto. I Les arrêtés marqués de trois astérisque* seront afficM*. kt Bekanntgabe aueh durch Maueranschlag beabsiehtigt. ook deor middel rsu aanplakbrteven bekend gemaakt. Les autres doivent être portés à la connaissance du publia Ke tihrigen sind durch die GemeindebehSrden in ortstlb- Aile andere Verordeningen moeten door de gemeente- et spécialement des intéressés par les idisiniatratiOMi ficher Weise insbesondere an die Interessenten bekannt | overheid volgens de gebruikelijke wijze ran bekendmaken communales, qni procéderont ainsi qu'eUes oat contuan sa gïies. , voorsl aan de bclanghebbendea medegedeeld worden. de le faire.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Gent du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes