Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

318 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 27 Janvrier. Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger. Accès à 05 decembre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/8c9r20td3c/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

- 3U22I - Gesetz-und Verordnungsblatt for die okkupierten Gstiieîe Belgiens. dtgegeven door de politte&e *!deeling ni] den Gene raa) gouverneur in België. Gedrukt in de drukkerij van het Wet- en Veror-deningsblad. Brussel, Leuvensche straat 40. Het Wet- en Verordeningsblad « in Belgie verkrijgbaar bij boveagenoomde druakerij, in Duitscfiland en in het onzijdige buitenlanrt bij de Duitschc post-kantoren te^en een kwartaal-abonnemont van 2.r>0 mark En-à«ie numrners kosten 25 Pfennig P^r stuk. De doôrloopende toe-tending van bot tiijblad t.ot het Wet- en Verord<'ii!ngsi>lad kan tte *oonioenjd«* dnikkerij logen i* aan *t einde van elk kwartaal te inher, som va ri < Pfennig per van iedef nu m mer besteld Wel- en Yerordehîngsblad voor de bezette_slreken van Belgiè. Bulletin olciel des Lois et Arrêtés pour le territoire belge occupé. FTerausgegeben von Jer Politischett Abteilung bel dem Generalgouverneur tn Beigten. Qedrucltt :j der Druckerei dos Gesetz- und Verordnungshlatles zu Brllssel. Lowenerstrasse 40. lias Gesetz- und Verordnungsblatt kann in Holgien durcii die genannte liruckerei. in noutschland nd im neutralen Ausland durch dio doutn-hen Postanstaiten fûrî.V) M. viertoljulirlicli regelmas-ig bezogen werden. nie einzeine Nummor kostet W Pfennig, nie fortiitnfende Zusondung des loibiattes zum Gesetz- und Verorttnung-blail kann bel der genannten Kruckerei gegen die ara :nde jerten VierteUahre» einzuzielienden Betràge von < Pfennig (Ur ein Rlati der einielnen Nuraracr eantragt werden. Publié par ledep.irtoment poil tiqua près le gouverneur gène r .1 en Bel g iq uc, i m p rimè à BYuxe ' 1 e ' dans l'imprimerie du Bulletin de=j Lois ci Arrêtés, rue de Lou-vain 40. On peut s'abonner au Bulletin , en Belgique, à la susdite impri meris, en Allemagne et dan - 1 -pays neutres, par l'interr. dialrt de l'administration des au prix de 5.50 M. pour un a'101 nement trimestriel. Vendu p i rément le numéro'coût, jij-f aig. La susdite imprim ri charge également, sur dernan de l'envoi rcgulir de l'aimr: au Bulletin des Lois et Arrè\<--contre paiement, A la h, Jo chaque trimestre, de 4 i'(<nn>t par feuille de chaque numéro. dd ireer"! »«> 8. 27. JANUAR 1917. INHAI.T : Verordnung, betr, StOrung von DraMleitunig'en, S. 3521. — lîelianntmaeliutig. botr. Stellung ciner Firma un ter ZwhwgsvenvaHunf? «nd Frïîennuntf eines Zwangsverwalters. S -:!??2. WHOCD . Verordening betreffende de storingen veroorzaakt in de draadgeleidingcn. M ::■?-?! - Bekendmalving betretTorrte liet plaatsen onder dwangbeheer van een handolshuis on rte benoeming van een rtwangbeheerdcr, bl. s?22. SOMMAIRE : Arrêt. - ooneornant 'es perturbations causées dans le fonctionnement des nis électriques, p. 3552. — Avis concernant la mise sous séqm s-tre d'une entreprise et la nomination d'un séquestre, p. 3322. 1. VERORDXU N G, betreffs Stôrung von Drdhtlcitungen. Die Verordnung vbm 27. 8. 13 (Geselz- und Verordnungsblatt, Seitc 922) wird aufgeboben wid durch folgende Vcrordimng ersetzt : 1. Jede Stôrung der Drâhtleîtungen, môgen sie Starkstrom- odor Schvvachstrcnmleitungen sein und môgen sie benul/t oder unbenulzt sein, ist verboten und wird durcii die deutseben Wflitârgerichte oder Jlililarbefehlshaber bestraft. 2. Bei vorsiilzlieher Stôrung trilt Gefàngnisstrafe nicht unter 3 Monaten und, wenn durch die Stôrung Menscben gelâhrdet werden, Gefângnisstrafe nicht unter 1 Jahre oder Zuchlhausstrafe ein. 3. Bei fahrlâssiger Stôrung tritt Geldstrafe bis 1000 Mark oder milllerer oder strenger Arrest oder Gefangnis bis.zii 3 Monaten ein. 4. Sind die Tiiter nicht strafmiindig, so tritt die Strafe des Art. 3 gegen deren Eltern oder Erziehcr ein, sofern sic es an der Beaufsichiigung haben fehlen lassen. 3. Ausserdem werden die Gemeinden durch die Gouverneure ztfr Vefàntwortung gezogen, in deren Bereich Storungcn vorkommen. Bï'i'isselj den 20. Januar 1917. Der Generalgouverneur in Belgien, in Vertretung : von Zwehl, G. G. 111 132,17. ' General der Infanterie. V EROBDEN IN Gr betreffende de storingen veroorz-aakt in de draadyeleidingen. De Verordening van 27 Augustus 1913 (Wet- en Verordeningsblad, bl. 922) is opgeheven en vervangen door ondeïMar. . Verordening : 1. Het is verboden eenige storing te veroorzaken in de draadgeleidingen, om het even of het grleidingen zijn voor slerken ol" \ zwakken stroom en of zij in gebruik zijn of niet; wie zulkdanige storingen veroorzaakt zal gestraft worden door de Duitscho krijgsrectit-banken of krijgsbevelhebl)ers. . ■ 2. Ingeval de storing opzettelijk veroorzaakt is, zal niet minder dan 3 maand gevangonisstraf worden uîtgesproken; bijàldieà teu gevolge van de storing menschenlevens in gevâar zijn gebracht, zal de straf -niot minder dan 1 jaar gevangenis of dwangàrbei 1 hf>flra rtp n Bei den mu are, Slerneu Dezeictineien Nerordmmgeu Dcmet drjesierreijes.gcinertce. Vër#denjngcn wurijéa Le? arrêtesmarrinés de trois îstêrisques seront îifiché tel Bcïanntgahe aueli durcit Maueransclilag besbsu litîgt. ook duur middel van aanplskbncven hekrr.d gemaakl. Les autres doivent être portés à la connaissance du pabl' Bie tlbngen sind durch die Gemeindebehurden in ortsflb- Aile anilere Verordeuingeii moeten door de gemeonte- et spécialement des intéressés par les administratioj Bther Weise insbesondere an die lDterpssenten bekannt overheid volgensde gebniîkelijke svijze vaijbekendmalen communales, qui procéderont ainsi qu'elles ont CïntttB «i sabea Tooral aan de belanghebbcnden mede^edeeid worden. de le taire.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Gent du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes