Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

467 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 05 Septembre. Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger. Accès à 27 octobre 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/wh2d797545/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

—, for dis okkupierten Gebiete Belsiens. Ybfi den*"GeaSgou- Publié par le département poli- remeur in Belgié. Gedrukt in de iir 4 ir j • ii 1 j • « enBelSfoni^inanHmA^VB toMaTBrSteuvenIcïê ^et"CD ^ eroidcningsblad voor de bezetic streken van Bekië. ^ns ™»S »traat40 des Lois et Arrêtés, rue de Lou- Het "VVet- en Verordeningsblad Viori^piit c'ahr.™»,- » 11 tSJSSUrtam. »! Melin *iel te Ws « Arrêtés pour le territoire belge occupé. Mtei££HîlSl: sssgy^DsaafSs S? HsSSHrS? kantoren tegen een kwartaal- — , au nrf\ dèï?n M min- un ?hîfn' abonnement van 2,50 marie. En- "■ pour un <if,>on- kele nummers kosten 20 Pfennig mpd" per stuk. De doorloopende toe- . Herausgegeben von der Politisclien Abteilung bei dem Generalgouverneur in Belglen. Gedruckt ni,«!?i t £ t2 zending van het bijblad tôt het ln der Druckerei des Gesetz- und Verordnungsblattes zu BrUssel, Lôwenerstrasse 40. Siire! Pr S™ mi ? . h \fet- en Verordeningsbiad tan Das Gesetz- und Verordnungsblatt kann in Belgien durch die genannte Druckerei. in Deutschland de l'envoi régu ieV de l'ïni?ex« de voornoemde drukkertS tegen und im neutralen Ausland durch die deutsehen Postanstalten fUr2.5ÔM. vierteljiihriich regelmiis- au Bulletin des Lois et Arrêtés de.aan 't einde van elk kwartaal sig bezogen werçlen. Die emzelne Nummer kostet 2o Pfennig. Die fortlàufende Zuseudung des contre paiement ? la n i dé teinnen soin van 4 Pfennig per Beiblattes zum Gesetz-und Veronlnungsblatt kann bei der genannten Druckerei gegen die am chaque ulmestre de 4 Pfennïï Tel van îeder nummer besteld Ende jeden Vierteljahres einzuzielienden Betragevon 4PXennig fur ein Blattder einzeiaen Nummer par feuille de chaque numéro BRtîSSEL. N° 250» 5. SEPTEMBER 1916. OFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN, — AMBTELIJKE BERIGHTEN. — AVIS OFFICIELS. Ausweis des Uïotendepartements «1er Société Générale de Belgique voui 31. August 1916. Aktiva. Passiva. Metallbestand und deutsches Geld . . Franken. 500919465,32 Betrag der umlaufenden Noten . . . Franken. 751131094,— Guthaben im Auslande 8072556,09 Giroguthaben 146124057,56 Darlehne gegen Guthaben im Auslande. . . . 69959943,50 Sonstige Passiven 16756151,55 Darlehne gegen Schatzscheine auslândischerStaaten. 1360000,— Darlehne gegen Schatzscheine der belgischen Pro- vinzen (gemâss Art. 6 Ziff. 7 der Vorschriften) . 480000000,— Wechsel und Schecks auf belgische Platze . . . 41150756,34 Darlehne gegen inlândische Wertpapiere . . . 5890528,04 Sonstige Aktiven 9058055,82 Gesamtsumme. . Franken. 915991282,91 Gesamtsumme. . Franken. 915991282,91 Staat van het Département van IJitgifte der Société Générale de Belgique op 31 Augustus 1916. Actief. Passief. Metaalvoorraad en Duitsch geld. . . . frank. 500,519,-465,52 Bedrag der in omloop zijnde bankbrieven . frank. 751,131,094 — Te goed in den vreemde 8,072,556,09 Te goed in overdrachtsrekeningen 146,124,057,56 Leeningen op tegoed in den vreemde .... 69,959,945,50 Verscheidenepassieven 16,756,151,55 Leeningen op Schatkistbons van vreemde Staten . 1,560,000 — Leeningen op bons der Belgische provinciën (luidens art. 6 en 7 der voorschriften). ..... 480,000,000 — Wissels en chèques op België 41,150,756,54 Leeningen op inlandsche waarden 5,890,528,04 Verscheidene actieven y 9,058,055,82 Samen. frank. 913,991,282,91 Samen. frank. 915,991,282,01 - 2o79 —

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Gent du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes