Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

272 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 13 Novembre. Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger. Accès à 06 août 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/d50ft8g43r/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Verordnungsblatt für das ETAPPENGEBIET der IV. ARMEE Uitgegeven rioor de Etappen Inspectie. Het blad verschijnt volgens behoeftc en is ter inzage bij ieder gemeentebestuur. Ook is het verkrijgbaar bij de Etappen Inspectie,Zivilverwaltung, aan 20 Pfennig- per enkel nuinmer. VERORDENINGSBLAD voor het Etappengebied van het 4e Leger BULLETIN OFFICIEL DES ARRÊTÉS pour le rayon des Etapes de la 4me Armée Herausgegeben von der Etappen Inspektion. Das Blatt erscheint nach Bedarf und liegt bei jedem Gemeindevorstand zur Ein-sicht olfen, ist auch bei der Etappen Inspektion, Zivilverwaltung, zn 20 Pfennig fUr die Einzelnuraraer khuflich zu haben. Publié par l'Etappen Inspection.Ce bulletin paraît suivan besoin, et peut être consulta chez le préposé de chaque cora mune. Il s'obtient égalemen à l'Inspection de l'Etape, Zi vilverwaltung, moyennant 2l Pfennig par numéro. r.FNT N° 12 13. NOVEMBER 1915 i IN H ALT der No 12. — 80. Befehl hetreffend Krlegs^ontribution, S. 108. — 81. Verordnung betreffend. ausserordentliche Tagung der Provinzial-râte, S. 109. 2NHOUD Van N° 12. 80. Bevel belreffende krijgsbelasting, bladz. 108. — 81. Verordening belreffende de buitengewone zitting der provincie-raden, bladz. 109. [ CONTENU du .No 12. - 80. Ordre concernant contribution de guerre, page 108. — 81. Arrêté concernant la session extraordinaire des conseils provinciaux, page ! 09. 80. BEFEHL. Jn Gemàssheit des Artikels 49 des Haager Abkommens betreffend die Ordnung der Gesetze und Gebràuche des Landkrieges wird hierdurch der belgischen Bevôlkerung bis auf Wei-teres als Beitrag zu den Kosten der Bedûrfnisse des Heeres und der Ver-waltung des besetzten Gebietes eine Kriegskontribution in Hôhe von monatlich 40 Millionen Franken auferlegt. Der deutschen Verwaltung bleibt das Recht vorbehalten, die Auszah-lung der monatlichen Raten ganz oder teilweise in deutschem Geld zum Umrechnungskurse von achtzig Mark fur hundert Franken einzufordern. Die Verpflichtung zur Zahflung liegt den 9 Provinzen Belgiens ob, die fur die geschuldeten Betràge als Gesamtschuldner haften. Die Zahlung der ersten Rate hat spàtestensbis zum 10.Dezember 1915, die der folgenden jeweils spâtestens bis zum 10. eines jeden Monats an die Feldkriegskasse des Kaiserlichen Generalgouvernements in Briissel zu erfolgen. Werden zur Beschaffung von Zahlungsmitteln seitens der Provinzen Schuldurkunden ausgestellt, so be- 80. BEVEL. In overeenstemmmg met art. 4V der Haagsche Konventie betreffende de regeling der wetten en gebruiken van den oorlog te lande wordt hierbij de Belgische bevolking voor de hand als bijdrage tôt de onderhoudskosten van het leger en het bestuur van het bezette gebied eene krijgsbelasting ten bedrage van 40 millionen frank maandelijksch opgelegd. Het Duit-sche heheer behoudt zich het recht voor, de uitbetaling der maande-lijksche stortingen geheel of gedeel-telijk n Duitsch geld op den voet van tachtig mark voor honderd frank te innen. Tôt de betaling verplicht zijn de 9 provinciën van België, die voor de verschuldigde bedragen als gezamen-lijke schuldenaars aansprakelijk zijn. De betaling der eerste storting moet ten laatste voor 10 December 1915, die der volgende telkens voor den 10" van elke maand geschieden aan de Feldkriegskasse des Kaiserlichen Generalgouvernements te Brussel. Worden tôt het aanschaffen var betaalmiddelen van wege de provin ciën schuldbrieven uitgegeven, zot 80. ORDRE Conformément à l'art. 49 de la Convention de la Haye concernant la réglementation des lois et usages de la guerre sur terre, il est,imposé à la population belge une contribution de guerre de 40 millions de francs par mois, payable jusqu'à nouvel ordre comme quote-part aux frais d'entretien de 1' armée et aux frais d'administration du territoire occupé. L'administration allemande a le droit d'exiger que les mensualités soient payées, en tout ou en partie, en argent allemand, calculé au change de 80 marcs pour 100 francs. Le paiement de la contribution est à charge des neuf provinces belges, qui en sont responsables comme débitrices solidaires. La première mensualité dévia se payer le 10 décembre 1915 au plus tard, les mensualités suivantes, au plus tard le 10 de chaque mois, à la Caisse de 1' armée de campagne (Feldkriegskasse) du Gouvernement général impérial à Bruxelles. Si les provinces, pour se procurer les fonds nécessaires, doivent émettre des obligations, la forme et la teneur Druckerei y/» Ad. Hoste, G. m. b H. Cent

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Gent du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes