Vlaamsch-Belgisch Verbond

223 0
01 janvrier 1918
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 01 Janvrier. Vlaamsch-Belgisch Verbond. Accès à 25 octobre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/7w6736nm45/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

| No. 1V JANUARI 1918 I Vlaamsch-Belgisch Verbond Redactie en Administratie : François Valentflnstraat 70, 's-Gravenhage. I N H O U D : Beginselverklaring. -— iien Vlaamsche landdag. — Eene volkszaak. — Open brief aan de Vlaamsche geînterneerden ; A.B.C. —-— De Belgische Eendracht; A. Jager. — Aan de Walen ; O. — Een lied om te zingen (gedicht) ; J. De Maegt.— Een schrijven naraens H.M. de ningin. — Het Vlaamsch bewustzijn bij de geïnter-neerden; L. Noë. — Hoe zal het gaan? — Econo-mische Commissie.— Het werk der afdeelingen. — Kern. Beginselverklaring. Allen zijn wij in het Verbond vereenigd door onze liefde voor land en volk. De beginselverklaring, welke elk lid te onderteekenen heeft, bepaalt onze verplichtingen en bevestigt onze rechten. Eenheid in gedachte brengt van zelf eenheid in handelen met zich, want wij kunnen slechts sterk zijn, indien wij nimmer het doel uit het oog verliezen en eensgezind blijven omtrent de middelen, die aan het Vlaamsche volk het volledige rechtsherstel moeten verzekeren. Het eerste punt der beginselverklaring zegt dat „het onontbeerlijk is de gelijkheid in feitf zoowel als in rechte tusschen Vlamingen en Walen en tus-schen beider taal volkomen door te voerén." Die gelijkheid bcstoad voor de Vlamingen r.och op onderwijsgebied noch in zake bestuur, leger en gerecht. Gelijkheid in rechn>' en in feite beteekent dat krachtens de leus „In Vlaanderen Vlag.msch" de Vlamingen onderwezen, bevolen en bestuurd wor-den in eigen taal. * Gelijkheid in plichten, gelijkheid in rechten; zie-daar den deugdelijken grondslag, waarop van staats-wege tegenover Vlamingen en Walen dient ge-bouwd. België kan slechts groeien naarmate Vlaanderen in dezelfde gezonde voorwaarden als Wal-lonië zijn volkskracht ontplooien kan. Ook wijst het tweede punt van de beginselverklaring er te recht op, dat „alleen op den grondslag eener al zijn standen omvattende taaleenheid het Vlaamsche volk" zijn voile geestelijke en stoffelijke ontwikkeling kan bereiken." Onder vreemde vorsten, van het huis van Bour-gondië af, heeft men Vlaanderen zijn taal willen ontrooven, maar ondanks overheersching en vreemd geweld, ondanks afkeer en onverschillig-heid vanwege eigen regeerders, die tôt plicht had-den de aangeboren gaven van het Vlaamsche volk te ontwikkelen, heeft Vlaanderen zijn taal bèwaard, zijn ziel en zijn levenswil gaaf gehouden. Nooit waren onze Vlaamsche gewesten tweeta-lig; zelfs een stelselmatige verfransching heeft dien uitslag niet kunnen bewerken en slechts de onder-mijning teweeg gebracht van onze Vlaamsche volkskracht. Taaleenheid beantwoordt meer dan ooit aan de sociale behoeften van den Vlaamschen stam. Om iets te zijn moeten wij eerst en vooral oas zelf zijn, dus Vlamingen, die als burgers van België hun vol Vlaamsch levensrecht kunnen laten gelden. Vertrouwend op eigen recht, overtuigd dat het groeiend Vlaamsch zelfbesef de zegepraal van het Vlaamschgezind ideaal bewerken zal, „wijzen wij beslist elke buitenlandsche staatkundige inmenging af en verklaren wjj^dat van de hulp der Duitschers geen gebruik fnag ;gemaakt worden om nieuwe taalhervormingen op te dringen". Die taalhervormingen gebeuren immers in het teeken van de Duitsche inmenging, van de Duit-sche aanleutnngspolitiek, van het Duitsche geweld, en wij willen niet ,,dat er op taalgebied pogingen worden ondernomen, die het bevrtjdingswerk van België schaden." Steeds was voor ons de Vlaamsche beweging een zaak van binnenlandsche politiek; wat er van Duitsche zijde gebeurt, laat de gevaren uitschij-nen, welke opdôemen, wanneer men van dat stand-punt afwijkt. Stellig had de bezettende macht tôt plicht de Belgische taalwetten tè doen naleven, maar verder ging haar bevoegdheid volgens de bepalingen van het volkenrecht niet. Al het overige is oorlogs-politiek.Het V. B. V. heeft zich principieel op een na-tionaal standpunt geplaatst. Het heeft deze hou- " ding aangenomen in het besef, dat een rechtvaar-dige zaak alleen door rechtvaardige middelen kan gediend zijn. Het Vlaamsche volk kan zijn heil slechts vin-den in een zelfstandig optreden los van elke inmenging. Staande op de jdzijdige onafhankelijkheid van België, beschouwt het V. B. V. de trouw aan het Vlaamschgezind ideaal als het hechtste pand van de vaderlandsliefde. Zij, die dat ideaal aantas-ten of besmeuren, verlagen het vaderland zelf. Het V. B. V. wil het Vlaamschgezind ideaal hoog hou-den tôt heil van land en volk. Fen Vîaams'^e Landdag. Het Hoofdbestuur van het Vlaamsch-Belgisch Verbond heeft zich voorgenomen jn den loop van de maand Maart een Vlaamschen Landdag te hou-den. Reeds vanaf heden worden maatregelen geno-men om dezen dag tôt een bijzondere gebeurtenis in het geestelijke leven van ons volk te maken. Sinds- lang doet zich de dringende behoefte gevoelen om onderling van gedachten te wisselen en de banden die reeds door het gezamenlijke werk in het Verbond werden gelegd, sterker samen te snoeren. Ook zullen de Vlaamschgezinden op dezen dag plechtig hun geloof in Vlaanderens rechtsherstel, op grond eener vaderlandschgezinde hou-ding, bevestigen. De taak van de Vlaamsche beweging in het al-gemeen, en de werking van het Vlaamsch-Belgisch Verbond in het bizonder, zullen breedvoerig be-sproken worden. Elkeen zal het zijne er toe bij-dragen om deze gedachtenwisseling vruchtdragend en tôt heil van ons volk op te voeren. Ten besluite van dezen dag zal een kunstfeest worden mgericht, waarop Vlaamsche kunstenaars vas Vlaanderens schoonheid zullen getuigen, gelijk deze in het werk der onzen zoo heerlijk tôt open-baring komt. In het volgend nummer van het Orgaan • hopen . wij verdere bizonderheden over een en ander te kunnen mededeel-en. Eene Volkszaak. De zaak van Vlaanderen, is de zaak van het volk. Niets ligt meer in de lijn der demokratiséhe beginselen, dan het Vlaamschgezind ideaal, waar-voor wij onverpoosd strijden. De Vlaamsche beweging is alzijdig; zij bepaalt zich niet tôt den taal-strijd alleen,\ maar omvat het geheele leven van het volk. Met het verdwijnen der taalgrieven houdt het werk der Vlaamsche wedergeboorte niet op. Dan eerst zal het zich kunnen ontplooien op den stevi-gen grondslag van het nationaal bewustzijn. Tôt dan evenwel zal de taalstrijd het onmiddel-lijk hoofddoel van ons program blijven, daar Vlaanderen eerst zijn eigen ziel moet wedervinden, alvorens de wijde wereld in te gaan. Ungetwijield is zulks de negatieve taak, het wegruimen van val-sche toestanden, het brekeh met een stelsel van mis-vorming en verbastering, dat al te lang geduurd heeft. Als Vlaanderen's geluid zal weerklinken in hoo-geschool en staatsbestuur, als Vlaamsche regimen-ten de Vlaamsche jongens tôt de verdediging van den vac^erlandschen grond zullen vereenigen, als de oude leus: „In Vlaanderen Vlaamsch" leven-wekkende werkelijkheid zal geworden zijn, dan eerst zullen wij kunnen bouwen aan den rijkdom en de glorie van ons volk. .Waar we nu minderwaardig zijn, en dwalen in onwetendheid, daar ligt de schuld niet aan ons zelf, maar aan hen die de macht bezitten en, we-tens en wiHens, ons door een verkeerd onderwijs pogen te verknoeien om ons zoodoende te dwingen naar hun eigen misvorming en ons zedelijk en stof-felijk onder hun dwang te houden. Daarom is de Vlaamsche beweging een bij uit-stek demokratische zaak. Zij voert den taalstrijd om het Vlaamsche volk zijn levend woord terug te geven en het op te heffen uit zijn zedelijke minder-waardigheid, die noodzakelijk een stoffelijke ar-moede met zich medebrengt. Zij streeft naar een . afdoende oplossing van- het vraagstuk door zich te steunen op het wezen zelf van het volk, dat Vla^rnsch i= en Vlaamsçh alWn Zii kçnt , tegemoetkomingen aan een klasse van verbasterden, die hun Vlaamsche ziel verloren hebben en het volk drijven willen op den weg, die naar een roemloos einde leidt. Verfransching beteekent: verminking, autokratie, zedelijke dood, daar het als tegennatuur-lijk streven ingaat tegen de wetten der ontwikkeling en daarom ten doode is opgeschreven. Ver-vlaamsching daàrentegen: leven, voorspoed, demo-kratie, naar den logischen gang der dingen. Nu in den oorlog de demokratische gedachte luisterrijk zegeviert, gaat Vlaanderen zijn einde-lijke, verlossende toekomst tegemoet. Vlaanderen zal zich doen gelden door de onweerstaanbare macht van het volk, dat zijn recht weet en er ailes voor geven wil. De Vlaamsche gedachte bouwt geen kasteelen in Spanje, maar belforten en torens in onze gouwen. Vlaanderen is ons brandend geloof en niets zal ons ooit kunnen weerhouden van zijn fiere belijdenis. Wij weten dat wij strijden voor miskenden en verdrukten en armen. Hun recht is het menschen-recht; hun heete begeerte, de drang van heel de wereld naar geluk en vrijheid. En wij zullen strijden, tôt het einde, en zegevie-rend ons volk naar zijn hooge bestemming leiden. Open Brief aan de Vlaamsche geînterneerden. Mijn waar de Taal- en Lotgenooten, Ge denkt zeker, wat is dàt voor iets: 'n opfen brief aan de geînterneerden?.... Wordt onze sol- / ' dij nu eindelijk verhoogd? Of worden onze slaap-barakken verwarmd? Of worden we allemaal .te-werkgesteld? Of is de vrede in aantocht? Of dàt "zal het zijn: Hebben die van Zeist weer een M, te' humoristischen redenaar uitgefloten? Of. . ? Of ,. ? Neen, vrienden, neen, hoog de harten en 'n oogenblikje geduld nog maar — 't geduld oeferien hebt ge immers sedert drie jaren prikkeldraad-W.uur genoegzaam geleerd —, deze brief dan is eernvou-dig open, omdat hij aan aile Vlamingen zondeJr 0n-derscheid is gericht en dat iedereen, die V('Klamsch verstaat, hem wel lezen mag. Ik weet wel dat ge liever gesloten brie»Ven ont-vangt — ge hebt. ook al een broertje ;dood aan il

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Vlaamsch-Belgisch Verbond appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à 's-Gravenhage du 1918 au indéterminé.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes