Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad

3255 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 04 Juin. Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad. Accès à 06 octobre 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/wm13n21c55/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

HOE STAAT HET MET DEN OORLOG VLUCHTIGE OOGENSCHOUW DER VERSCHILLENDE FRONTEN Van Verdun 1\ /TEN weet dat sinds de Duitschers het Op het Engelsc'h front van Ro\-e naar Yper hebben naar 1V1 dorp Cumières bezetten, de Duitsche enkel plaatselijke gevechten en wederzijdsche bombardement de Noordzee liniën ten westen van den Maas gevoelige plaats. veranderingen ondergingen en thans een lijn ^ xT^ln-An A\t± u'in 1-n^f \-cin A \Tnmnrf Kimn rpor^lrprht- n^nr - • ■ • —1 \ v- . i Kaart van het Italiaansch-Oostenrijksch gevechtsterrein. den Maas loopt, langsheen de hoogte 304 en den « Dooden Man ». De laatste week is vooral gekenschetst geweest cloor Fransche aanvalien tegen die lijn en Duitsche tegenaanvallen, daar wâar die lijn was aangetast. De Duitsche mededeeling van den 30 Mei voegt erbij : «Ten Zuiden van het Raven-en Cumières woud namen Duitsche troepen cle Fransche stellingen tusschen den Zuidelijken top van den « Dooden Man » en het dorp Cumières in hunne gansche uitgestrekt-heid. Daarbij vielen lien als ongewonde gevangenen 35 offi-cieren, waaronder verscheidene stafofficieren, en 1313 man-schappen in handen. Twee tegenaanvallen tegen het dorp Cumières werden afgeslagen. » Ten Oosten van den Maas zijn de Franschen ten aanval getogen tegen vvat nog cverblijft van het fort Douaumont, waar zij erin gelukten vasten voet te krijgen, om er bijna aanstonds weder uit verjaagd te worden door één tegen-offensief, door de Beiersche troepen geleid. De Duitschers zetten den aanval voort. Hunne stellingen ten Westen der steengroef werden uitgebreid, den Thiaumont-bergpas overschre-den, en den tegenstander ten Zuiden van het fort Douaumont weder achteruitgeworpen. Den 30 Mei verklaarden zij dat zij ten Oosten van den Maas door plaatselijk terrein-winnen, de nieuwgewonrien linie in het Thiaumont-woud verbeterden en den 2" Juni geeft het Duitsch Stafbericht kennis van de verovering van het In Trentino. Den 25 Mei reeds kondigden de Ooster rijkers nieuwe voordeelen aan op hun cer trum en hun linkervleugel, t. t. z. dààr waar zij het meest d versterkte stellingen van Arsiero en Asiago, welke den toegan tôt de vlakten van Venetië beheerschen, bedreigden. Hun stafbericht meldde dat zij ten Noorden van het Sugan; dal de lioogte-liellingen van Solubio naar Borgo bezetten, alsoo het pantserwerk Campolongo. Den 30 Mei mochten zij reeds aankondigen : « In het versterkte vak van Asiago zijn onze troepen b » Roana het dal van de Assa overgetrokken, hebben den vijan » bij Canova teruggedreven en zijn op de dalhellingen te » Zuiden en ten Oosten daarvan opgerukt. » Andere strijdkrachten hebben, na de versterkingen o » den Monte Intérrotto te hebben genomen, de hoogten te » Noorden van Asiago, n.l.. den Monte Zebio, Monte Zing; » relia en Corno di Campo Bianco bezet. » In het dal van de boven-Posina zijn de Italianen n » hardnekkigen strijd uit hun stellingen ten Westen en te » Zuiden van Bettale verdreven. » Sindsdien nog namen zij het pantserwerk Punta Corbii 'l'en Westen van Arsiero bezetten zij den overgang over cl Posina-b'eek en maakten zich meester van de Zuidelijke oeve hoogten. De hevige aanvalien der Italianen op de Oostenrijkscli stellingen ten Zuiden van Bettale werden afgeslagen. Eindelijk werd ons den 31 Mei officiëel kond gedaan d; de Oostenrijkers de vestingen Asiago en Arsiero hadden beze en het cijfer der gevangen Italianen tijdens de veertien dage aanval gestegen was tôt 30,388 man, waaronder 694 officierer daarbij zijn 299 kanonnen buitgemaakt. Door het innemen dezer twee vestingen, welke de It; liaansche pers tôt geruststelling der natie over eenige dagen no « oninneembaar » noemde, wordt de toestand voor het lege van Cadorna hachelijk, daar de Oostenrijkers nog enkel 0 eenige ki'ometers van de Italiaanschè vlakten staan, en cl verbinding met het leger dat in Karinthië en op den Isonz bevveegt vvel zou kunnen worden afgesneden. In Rusland Van geen der Russische fronten is ie merkwaardigs mede te deelen. Te Saloniki Het Bulgaarsche leger is losgekomen e heeft met eene aanzienlijke strijdkràcht, 0 Grieksch grondgebied, het fort en de stellingen bezet die c Stroema-vallei beheerschen, dewelke voor het leger van gem raal Sarrail de natuurlijke baan openhielden voor een aanv; in de richting van Sofia. In de Noordzee Den 31 Mei had een samentreffe plaats tusschen de Engelsche en de Dui sche \-loot tusschen Skagerrak en Horne Riff'. Het Duitscl: offtcieel bericht van 2 juni meldt dat het voor lien aile

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad appartenant à la catégorie Culturele bladen, parue à Brussel du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes