Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland

713 0
20 août 1914
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 20 Août. Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland. Accès à 25 septembre 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/n00zp3wv2c/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

mm mmm HOB VERSCHIJNT 7 MAM. PER WEEK VIJFTIENDE JÀA* Donderdag- 20 Aug. 1914 30, St-Pieterstraat, Brussel ABONNEMENTEN . 1 Jaar 6 maand. 3 maano ir. 147S.iO 2010S.Ot 3SU1.00 ,elglè, vrachtvr* Nederland, » Andere landen Men kan inschrijven ten bureele van het blad 10, tt. Pioterstraat, irustê! •n op de postkantoren Alle abonnentcn ontvangen een neuiustreerà bijvoegsel van 8 bladz. De inschrijvers voor een jaar (14 fr.) hebben reent op een gratis boekenpremie. Vlaamse van BR1&SSEL Hoofdopsteller-Eigenaar : JULIUS HOSTE, BRUSSEL Gazet TELEFOON) Beheer (aankondigingen) : A 291 Redaktie:A 2384 Nr 232 Dorderdag: 20 Aug. 1914 Ms : S ceBtiemeB AANKONDIGINGEN 4© Bladz^de, per kleinen regel. • .fr.0,30 3« Bladzijde»*»00 *2« Bladzijdefr. 2 en5,00 Rechterlijke afkondigingen• .»3,00 Voor alle antnoncen xich wenden ten buretft StPIBTERSTRAAT, If. BRUSSEL OOSTENRIJKSTE VERLIEZEN NADEN STRIJD ROND VISE ONTSGHEPEN DER ENGELSCHEN De Sluier opgelicht Heden, na het stilzwijgen yai hebben, geven alle Engelsehe Waden nLuwover 'x't vervoeren van Engelsehe troepen naai Frankrijk. 1\- Enj\ nmg /ei zijn soldaten t< Southampton vaarwel op 1 1 Oogst in, de ; in e Kamer aangaat, deze zaJ in de zaalLyriï- geen Duatsofier gezien. Zoo ge hoort dat de stad beschoten wordt, vrees /niksgebeurde verleden nacht reeds; wij, die te midden der .-aad wonen, bekwamen, evenmiïl als wie-ooik, eenyr letsel. Ik mag mijn indruk o-ver het gebeurde nietuitdrukken s vijandis hand vallen, docli rk sis dat onze gevoelens dezelfde z$n als ;n Engeland. Wij zijn allen in Gods hoede, en. ik hoop dat hij ons aen'zegepraal za:l geven. Wij bidden geduri'g. Bekommer u niet om mij, ik 'ben niet het minste bevreesd. Wees het dus ook niet. enkelenaburige gemeenten onder te brengen in een soort cantines, waar dan gezorgd zal worden, dat ze driemaal per dag gevoed worden, 's Morgens koffie en brood, 'g middags b con en of erwten, aardappelen en spek of vleesch, 's avonds weer koffie en brood. Ze hebben hier allemaal een verschóoning gekregen, en waar hel ncodig was pantoffels, bovenen onderkleeren, schorten en wat dies meer. 't Was voor menigeen, niet aan vragen gewoon, hard dit te moeten aannemen. Voortdurend kwamen kleederen, eetwaren en ook giften in geld in. Niemand, die de ongelukkige stakkers gezien had. ging heen zonder in den zak getast te hebben. Maar nu hun huizen allemaal in brand gestoken zijn en hun mannen mee naar Aken genomen, zcodat hef pVï vraag is of ze nog coit terugzien, zal ei nog veet ncodig zijn om die vrouwen en kinderen later, als de oorlog voorbij is, weer een beetje er boven cp te helpen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Périodes