Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland

1157 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 12 Avril. Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland. Accès à 14 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/154dn40j18/3
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

?oor Belgii S centiemen, voor Nederland 5 cent het nummer VIJFTIENDE JAAR Zondag- 12 April 1914 30, St-Pieterstraat, 30, Brussel ABONNEMENTEN : l jaar 6 maandi m BelffiÜ, urachtvrtj tt. 14,00 7,304,00 Nederland, » > iO.Öd 10,505,50 Ândire landen > 32,00 16,008,00 len kan inschrijven op alle postkantoren De inschrijvers voor een jaar (14 frank), heèben recht op eene gratis boehenpremu en een feïllustretrd wehtlifksch bijvoegsel van S blad* „ floofdopsteller-Eigenair : diging zareveneens te dezer gelegenheid plaats Raquez en onderzoeksrechter De Vos. Versleutel tot Klein-Azië en 't uitgangspunt voor nen hervatten.iLuik.hebben.scheidene getuigven werden onderhoord in he^ BERICHT. — Bij dit nummer van heden Zondag behoort een bijblad. (.lea Eiiphii Verder heeft Sven Hedin hetRus- sische d'ruikpers die op dezelfde wip als in 1808, kort vóór den oer'eg, toen zij __:;x::_in Zweden a 1lij, die op den Een vluchtschrift van den beroemden Koning verbitterd was, wist te onderhouden. FRANKRIJK —: : x : :— Zweden en het Russisch Gevaar DE BENDE DER ZWARTE MASKERS Twintig aanhoudingen Die drukpers besahuldigt Zweden van overdreven militarisme, juist wannec::' de Rus zelfzijn leger op vredesvoet met -een darerKt en \\ tot Odessa: aan de V grenzen, bijaondfer buitengewone verste gQn heeft uitgevoerd. « Enkel blinden ui dboven begrijpen wat dit beteekent », z.gt Hedin, welke diaar- landvorscher Sven Edin Men kent den omi zijn cinverschrcfkikeni tochten dftx>r Thibet beroemden lev Sven Hedin. die zich in zijn vaderland. Noorwegen zie h in 1905 van Zweden afscheidde, vooral met rjoütiiak inlaat,. Twee jaar geleden richtte hij tot het Zweedsohc volk zijn eersten verwittigingsbrief om dit tot versterking der verdedigingsmiddelen van het land aan te zetten. Tijdens de laatste maanden hééft hij, inde JhboFdstadi en in vele plaatsen van hetrijik in vcfevergacleriingein g,over wat hem zoo nauw aan 't harte ligt: namelijk,een door langeren oefentijd wel geschoold! enslagvaardig opgeleid' leger, een sterkei vlooten een uitstekende kustverdediging; in eend ove;r een kloeke uitrusting van het iaiid'tegen faez uit 't Oosten gedurig 'dreigendegevaar. Aan /hem is het grooteidan- ken dat de bcerienoptocht naar Stockholmzulk een greoten omivang genomen heeft. De'uit de koninklijke rede ontstane inlar.d^chepolitieke krisis, 't aftreden van het kabinetStaaff en de op-komst van het ministerie Hammark jold, evenals de ontbinding van liet parlement liggen], terwijl de verkieizingen der 'laatste dagen geenszins voor de verdedigingspolitiek noodlottigzijn gew< Vpdr deze verkiezingen (had Sven H een op millioenen exemplaren gedrukte chiminvan 80 b'adzijden dóen verspreiden, konservatief vlugschrift waardoor hij vooral op de geesten inwerkte door 'een vergelijking te maken tusschen de gebeurtenissen van 1808, welke voor Zweden 't verlies van Finland tot gevolg haddien, en de 'hedendaag>;che toestanden, welke met een even zwaar verlies ten kunnen eindigen. Sven Hedin's tweede verwittiging aan het Zweedsche volk doelt dus vooral1 op het «Russische gevaar». Roeaan, 11 April. — Eene bende misdadigers, 1 uveldaden enkel kunnen vergeleken worden met deze der gebroeders Pollet, der bende Bonnot-Garnir, enz., werd te Roeaan aangehouden. Twintig schelmen zitten reeds achter slot. Andere aanhoudingen -worden nog verwacht. Pas is het onderzoek ingesteld of vijftien misdaden : moorden, inbraken en diefstallen werden door de schelmen bekend. De bende wa"s bekend onder den naam van « Bende der Zwarte Maskers ». Zij pleegden hun misdaden steeds, 't gelaat met een zwart na over de bladen van den Diiebond handelt masker bedekt. De kapitein der bende was ze- en schrijft: gevaarlijkste ondernemingen. Onder de verneder bende treft fnen personen aan, welke tot Avc]geste!de familiën toehooren. Bucamp en zijne bende handelden bij voorkeur 's nachts, en op den buiten. Zij drongen in afgelegen hoeven of in huizen, die zij wisten door een enkel persoon te zijn betrokken. Op 9 Januari 1911 vermoordden zij te Henouville den grijsaard Piel en stalen te zijnent 30,000 frank; op 17 Jan. 1912 sloegen zij te StJean du Cordonnay den landbouwer Delabane dood en plunderden zijn huis. Onmogelijk is het « in de Duitsàfoe e"-: 0ostennij.kschie dagbladen vetTangt man integendeel ten sterkZweden, is men verheugd 1/.weedschdediging'sbeweging, spreekt men ever denoodzakelijkheid met Germania samen tegaan, doch dost tevens uitschijnen niet geu zijn de vcant>i.'heidvan een ontwapend en machte''ten op zich tenemen ». « Riii-i'bnd. aö0t de landivfctrschieï ver* wil integendeel', een machteloos en Verlamd al hun misdaden op to sommen ; zij zijn te tal- Zweden. De Driehond aanziet een wel verdedigd Zweden als. een versterking van Duitschiand'smacJit, en om doeowi'ile ais ihoogst wenijk. Voor den Dr ie bond beteekent onze,ei y/mo kratLuiting] langs» tGler- rijk : uur aan uur bekent deze of 2ene der aangehoudenen nog andere wanbedrijven. Een Belg mede aan 't hoofd der bende Fen Belg, zekere H. Van Steenkiste, welkt eens aangehouden. Hij stond mede aan 't hooid maansahe zijde, feit dat bij een aanstaanden der bandieten. Op het punt te worden aangc- houden, had de misdadiger zijn huis in brandgestoken, om al de voorwerpen, die noodlottigvoor hem konden zijn, te vernielen. Daarnavluchtte hij in België, kwam echter opnieuwde grens over, werd een.dezer dagen te Wattrelos aangehouden en naar Rocaan gebracht. , 1m+G* fwerd uit eon bergplaats te Rotterdam een auto- SPANJE Genade voor ter dood veroordeelden Madrid, 11 April. — Naar aanleiding van Goeden Vrijdag heeft koning Alfons genade verden. Zij bekenden rnct de gestolen auto langs leond aan acht terdoodiveroordeelden : zeven de gewezen autoen een hoveniers- De daders, den e'genaar Van de Perzische golf en den Bosforus mobjelgcstolenDeauto,v6rd 's anderendaagskan voorloopdng geen spraak zijn, daar deze teruggevonden op een boerenerf te Gouwsluisdoor andere Grootmoeendiheden warden af- bij Alfen aan den Rijn, waar de dieven haarten gehouden. Dienter.ijkt. Rus- .jjgggj h -^-a^-llg voerder van land aanhoudend int naar den Atlantischen daarheen ,leidt o\er oe knecht uit Boskoop, werden gisteren'aangehou- Skandinaafsohe sc'hierei'.'anden ». Daarop treedt Sven Hedin in omstandige bijzonderheden over 't Russische gevaar, omdat Zweden de aanstaande toekomstplannen van zijn machtigen nabuur in den weg staat. Voorloopig zall de Rus geduld uitoefenen, tot de tijd rijp is en de omstandigheden zich gunstig voordoen. Thans bestudeert hij de binnenlandsche toestanden van het land, om dez« tot eigen voordeel uit te baten en tracht oneenigheid onder de verschuilende partijen te verwekken. Om dan verder een voorbeeld aan te halen, hoe Rusland te werk gaat, wijst Sven Hedin. naar het verleden terug en toont aan hoe de Russische diplomatie tu'sschen den vrede van Nystad en 't jaar 1808 er rusteloos naar Oceaan, en de Amsterdam en Utrecht te hebben gore- burgers en een soldaat. Leiden, den. ->-•♦« ► ♦•—

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland appartenant à la catégorie Liberale pers, parue à Brussel du 1900 au 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes