Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland

959 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 21 Janvrier. Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland. Accès à 05 decembre 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/vx05x2727w/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

I ?eor Belgii 5 centiemen, voor Merland S cent M aurnmer I VIJFTIENDE JAAR Woensdagp 21 Januari 1914 30, St-Pieterstraat, 30, Brussel ABONNEMENTEN: 1 jaar 6 maand $ m. Bslçit, vrachtvrij tr. 14,00 7,80 4,00 Nedcrland, > » -20,OJ) 10,SO 8,S0 Ândtre landen i 52,00 16,00 8,00 Sën kan inschrijven op aile postkantoren Ht intchrijvcrt voor een jaar ( 14 franlt), keiben recht op eene gratis loeienpremu en un fitlluururd neXelijktch bijvocgtel van S tladf. Vlaamsche Gazet Nr. 21 Woerisdagf 21 Januari 1914 30, St-Pieterstraat, 30, Brossai AANKONDIGINGEN 4» Bladzijde, per kleine recel , . , lr. 0,34 t'Bladzijde ......... » 1,00 a* Bladzijde . «. . . ■ . fr. 1 en > 3,00 Reehterlijke eerherstellingen . » s,09 van BRUSSEL Hoofdopsteller-Eigenaar ! SlEjSTXXTJIiî. EN RBID AOTIE i JULXDaHOBTaBEuaBEL VERSCHIJNT 7 NIAAL PER WEEK telefoo* no De Strijd van een Volk Het wettig verzet der Finnen De Finsche poi'itieke tkrisis diuuirt reeds se diert 1899. Taaar Nikolaas. II, die ©vivais zijn voo: gangfârs bij' zijn troonsbeklimming dien ee< van - getrouWiheid aan die Finsche gjroodlwe •had gezworen, werdi dooi' die reaktionair staatsliedeii, die .hem oimringden, gcdiwonge het beruchte manifesit van 15 Februari 189 tût te geven, waaain ihij zich, in strijdl met hie gegjevèn woord, het redhit toskeindie de bt voegdheidi van 'het Finsche parlement naa zijn willelkem1 te beperken. Dat besfoiit brach groote otpisohiuddiing te weeg bdji de Finnen die alidlus hnn zelfstandig nationaaL leven bi direigdl voelden en die verrussisching van;hu Iand zagen beginnen. In 1905 ecihter, toen heèl Ru'slland dbor or roerige «bewegingen waren- losgebroken. von. het de tsaar geraadlzaam in Finland alite grond wettêlijke vrijhedien te herstellen. De nieuw wetten, waarop /hiet moderne Ruslandj in 190 wercli gevestigd, eirkennen 001k iiitdiru'kikelij Fimlàndis autonomie voor ailles wat de binnlen landschie. zaken betreft. Dooh toen de schirik eir1 uit was en die d'erd Ruftsâlsche doetma, in 1907, weeir een vaste be houidl>gezinde meerdJenheid aanbracbt, herbe gonnen de aanvallen tegen d'e Finsche grond wet. Wijlen Stollypine diiendte een weCsvoor steî in, waarbij de Finscihe regeering onde tcezicht van het Ru&sisch ministerie werdl gc p-laatst, en de grond wettelij ke vrjjiheden vai Ihet oude Groat-hertogdom feitelijk geschors werdlen. Deze oineerlij.ke dlaad Word, openiîijik afge keurd doori de voomaamste international recihtsgeleerdlen op een groot hongres in 19K te Londen gehouden. Mannen van hooge be teekenis als De Laprad'elle uit Parijs, Ern Nijs uit Brussdi, Westlake uit Cambridge e.a ■vveerlegden op afdbénde wûjiael die" -sOphnsmei van Stolypine. De heele E.uncipe(esche péri ikeuirde krachtdadlig de Russ-ischie iregeeTÎni af. In d'e Russische dbema zelf verhieven zicl wekprekende stemmen tegen Stolypine s voor nernen. Doch ailles was vergeefschj zijn we werd! gestemd eànde J.uoi 1910. Dat was maar een begin om aile verdert aanslagen tegen de Finnen te wettigen. Wel dra kondigde de Russische regeering nieuw* wet te n aan, waaruiit al spoedâg bleek,. dat he' groote doel, dat men nastreefde, de verwe zenlijifeing was van d'en pan-slavisehen dlroom die d'e mssificeering van Firuliand insludt. De zoogetiaamd'e « gelijkheidswet ». dOor Stoh" pane ontworpen en gestemd door de doemi ondler zijn opvoiger Kokovtzoff (Novembe: 191 i), l'aat in dit opzidht geen den minster twijifel! over. Deze wet erkent aan de Russen, die zich ii Finland vestigen de zeilfde redhten al's aan die Finsche burgers>, zondier d!at ze aan die ver plichtirijgen onderworpen waren, die op deze laatsten drukten. Bovendien werdl uitdirukke lijik biepaal.d, dat aile Russen, alhoewel ze ir Riis'land had'den. gestudeerd en dus als vreem detlingen stoindien tegenover die Finnen en hur beschiaving, recht liadiden op aile openbare betrelk-kingen in het Groot-he rtogdom. E>r i: o. a. in dîeze wet een artikel, dat in 't bijzon der d'e .leeraars in die gescliiedenis geldt. Waa hebben die heeren deze eer verdiend ? Wel zij moeten de. voorposten der verrussisching zijn ; Z;ij! moeten d'e jonge Finnen een geschie denisi aanleeren. die de grootheadl en de glo lie van Ruslancî en zijin tsaren ^rkondigt zij moeten de hinderlijke nationale oiverleve ringen dood'zwijgen en uitroeien. Buit'en die russifikatie van Finland hadl de « gelijkheidswet » nog tôt dOelll de Russische bureaucratie een nieuw,e prooi toe te werpen Sedert jaren genieten de Russen in Finlanr allerlei vooirreahten. De Russische taal wordl in de Finsche rechtbanken gebruikt wanneei de ibesprekingen een Rus geldlen ; Russisct geld wordt aangenomen even goed' als het Fin sehe ; Russische ondferdanen ikunnen eigen-dommen koopen zonder de xechten te moeter betalern, die daan'oor van vreemdelingen ge vergdl worden; enz., enz. Alileen hadd'en de Russen geen toegang tôt d!e openbare betreik-kingen en dit om zeer ernstige redenen. Ah zelfstandîige staat had Fin'and met alleen hel recht maar 00k den plicht het vol le burger-recht met al.les wat dit meeb:rengt uitsluiitend W3T zijn eigen, kinderen voor te behoud'en. Dat hinderde de almachitige Russische amb-tenarenwereld en zij was het alJeen, die voer-dee'len van die niemve wet venvachtte. Dat Werd in de doema gezegd door den leide>r dei kadetten Milyoukoff, door Boulats van de parti) van- den Arbeid, en door dlen sociaJist Tscheide, '— doch d'e wet ging dicor en moest kraciht van toepassing.krijgen in Mei 1912. Allerlei Russen voelden nu in eens de be--hcefte om in de eene of o.nilere Finsche stad een handel te 'beginnen, diie in de meeste ge-vall:len maar een loutere fiktie wasi. In pilàats van nu daartoa d'e toelating te vragen aan den goe\rerneiîir dler pravêncie, stelden zij zich te-vreden met een eenvoudig berioht te zenden aan dlen burgemeestar der pdaats zooals de Finsche '5urgers moisten doen. Het bleek al dade'ijk, dat de meeste diar zoogezegde ihan-delaars Russische agenten waren, die de Finnen moesten helpen uitdagen. Zoo vroeg de Russische regieering in verscheidene gevallen nieuw-s over de aa.nvragen, zelfs voor ze ge-daan waren ! D"e Finsche gemeentebesturen, getrouw aan de grond\\-et. Aveigerden rekening te houden met die aa.nvragen. Nu had de Russische regeering geleganheidi om tusschen te Ikomen. In 'haar « gelijkheidswet » hiad ziji 00k, be-paaldi, dat aile ovefrtrediingen op die wet, niet dtoor een Finsche maar wel dbor d'e St-Peter-burgscihe rechtbank zouden behandeld wor-d'en; zoo was men immieirs zéker recht ers aan te treffen, die in den geest der regeering zonv dien vonrdssen ! Dat zouden de (burgemeester Fageir'strom en de wethouders Palmroth en Lagercrantz van de grenssitad Wiborg het efcrst ondervinden. Zij hadiden geen rekening willen hooiden met de bij h en dbor Ru'ssen in^ediertde ad-viezen. De piro>kur0ur Pepof uit St-Petersburg werd op hen afgezonden om een ondbrzoek openenA doch z,ij, weigerden eensgezind ihem antwoorden en bevestigd'en, dat zij: ai! 1 een vo< een wettige Finsche rechtbank uitleggingie ovar 'hun diaden wilden geven. Daarop we] hun dbor d'e Russiscne rechters bericht, d .. ze in heentenis zouden genomen woirdeni. T gen betaling van een borgsom konden ze xoo •. l<x>pig hun vrijheidl behouden^. jl De h. Lagercrantz ve^nklaarde echter d: l het Finsch recht het gebrurk der borgsoon ni< s Ikende en hij; dus weigerde etr een te stortei ^ Hij werd onmiddeliijk, alhoewel hij' zieb ^ lijik was, naar St-Pietersbuirg o^vergebracht e t in de gevangenis geworpen. Deze gebeurtenis br^cht in Finland de diej r ste ontroering te weeg. Het wa's immers c t earste maa!1, dat een Finsch magistraat vo( een Russische rechtbank werd) gebracht. Hi was een histotriscb moment voor Finland. Oc 1 trokken cluizenden Finnen naar he.t station 1 Wiborg, toen Lagercrantz werd weggevoeax u Hij was de belich&ming van hun trouiwi aan c ji grond wet. Stiizwijgend, smart elijk ingetoge b;leef die voliksmassa, doch toen d'e trein zic :i in beweging zette, verhief zich uit aller boir - als eetn zang van vertrouwen Luther's koraa - a Een vaste burcht is onze God' ! » Dat gebeirrdie op 29 September" 1912. 0 5 Oktober worden (X)ik de h.h. Fagerstrom e 3 Palmroith naar St-Petersburg gebracht en a len werdlen veroordeeld tôt zes maande-n heol tenis in eien Russisclh .gevangenhuis. Dit was maar het begin. Andere gemeent jijike magistrat en, aïs b.v. die van Nystac r Tavasteibus e. a, ondergingen om d'e zelfe . redenen het zelfde lot. ! Een erger aanslag werd nog gepleegd t; [- gen het Finsche volksrecht. Al de .leden va het beroepshof van Wiborg, dat zich verze . had tegen het gevangennemen van Lage: ; orantz, werden in hechtenis gezet te St-Peter. > burg en op 27 Januari 1913 tôt 16 maande iecler veroordeeld met verbod binnen de tie jaar nog eenige openbare betirekking waar t nemen. , De meeste dezer rechters koehtien ihun vri ; heid af tegen een borgsom, dbch twee onde - hen Nordgreni en Brunon wilden dat niet dloe j en bleven in de vunzige, vuile, ongezonde gc vangeniscel, waar zij aan alilerlei kwellinge blobtgesteld werden. 2^oo werdlen hun de bri^ ven, die (hun met Kexstdag uit Finland1 we . den gestuiuird, niet overhandigd ondler vooi . vvendsel, dat ze in het Finsch g< , schreven waren ! Ook, bij de al'gemee - ne strafverJiichting, die ter gelegenheid va . het Romanoffjn-bileusn onl-angs werd toege staan, blev'èn de Finsche gevangenen uitg< ; sloten. De leden van 'het Wiborgsche beroepshol L diei in vrijiheid blevfcn, gingen voort met hu ■ verzet, met het geva'g, dat ze eindle Sej^ten D 'ber 1913 aile een-en-twintig te St-Petetflslbur in de gevangeini's weirdfen geworpen. L Men ziet het, Rusland wil het fiere en we . tîge 'verzet van Finland1 met geweld birekeT 't Is» een tragische strij<3 tusschen recht en 01 . recht, rede en dbrn geweld, die ginder in he hooge Noorden aanvangt. Geen modem- vol L kan daarbij onverschi.llig blijven. Al wie d waa.rde op pn"ys stelt van zeifstandige TO>lk: k regeering met in achtneming van eigen histc . rische overleveringen, eigen gewconten, eige ; taal en eigen heilig recht. moet met het le . der Finnen begaan zijn en met die warmst • sympathie hum ma.nnelijk koen verzet tege de d'wingelandty volgen. Maurits Sabbe. Naschiift.—Wie zich heelemaal op die hoogt - wil ste 11 en van den hierboven gescihetste. ; strijdl lieze van J. J. Caàpar, advokaat hij he beroepshof te Parijs: La résistance lé g a 1 e e n Finlande (Parijs, F. Alcun). NEDERLAND Een schoclschip voor de koopvaardij ' In hiet N>eclerland'&cih Zeiewez-en wordt cl1 wieir.isohci! ijkih.eiid bepieit om, e venais andier zeevan^ende naties dioen, schoo-lsobeip'en voo de- kooiP'va^rdi! j in'«die vaaTt te- brenigen. Waa die Neidieirlandsahe reed/erijen evenzeer als bo tenlandscbe te kampem.hebben met moeiJCijl Iheid'ent, a-1® bet gieldit cruanitiitatiief voldoend personeeil- te krijig?em voor haar bemannini en onze, stuiurlied'en en matrozen gualàtatito niet beter zijn dan die- van andere- 1 andier acihit bij aile reden aanweizig om heit buiter landseh? voorbeeJid/ te« volgen. iDe o'udere situu-rliiiiedien en gpza.gvoeiiicter zii'jn volkometn oip@*eiwass3n teigen de eisebeo van het btedrief, maar de jon.?e, d'ie al v or en toe^elaten te worden toi het 3° sttiurmans emmen, een jaar rruoeten hebben geivarer leren. in dezen verpliiidhten vaartijd bitter wet niig- van praïkitisehe zeevaair.tilwnde. Na hua examen zijn ze> in pralotrisehe kennis nog kin deren. Een. dergel.ijk seboolschi-p zou ook voor or IieiMingr van matrozem k-unn.en worden ge bnuukt, en àldtus' wellteht iets bijel'ragen en het tekoirt aan goed vatrensvolik aan te vu: len. De diamantdiefstal te Weenen Naar gemeld wordt, zal het nog twee tôt dri-weken duren voor de Amsterdamsche juweiie: Pinheiro, bctioht van dietfstal en op verzoek vai de Belgisohe regeering te Weenen aangdhou den, door Oostenrijk aan België -wordt uitgele verd. De messengeveohten in Limburg Limburg is nog steeds gekenmerkt door mes sengevechten. Zondagnacht is te Weerb de ar beider F. Schumann door zijn broeder in eei twist met een mes gedood. De dader is aange houden. Slachtoffers van het ijsvermaak Pater Neumann,, die Donderdag te Roer mond gered werd toen twee studenten in d< tbeologie, met wie hij op het ijs was, verdron loen, is nu zeif ook over'leden. Op verscheidene plaatsen zijn Zondag perso nen en voorai knapen. minstens eeti zestail, doo: het ijs gezakt en verdronken. De pest op Java Blijkens een regeeringstelegram uit Neder-landseh-Ind'ië zijn van 31 December tôt 15 Ja nuari de volgende pestgevallen op Java voorge ko m en : Afdeeling Malang 366 nieuwe pestge vallon, 325 dooden. Toeloengagoeng 7, Soeraba ja, 16, Mage ton 8, Ber-bek 3, Ngawi 1 en Ban gil 2 doodeli.ike gevallen. Madioen 23 nieuwe gpvallen, 21 dooden. Kediri 33 nieuwe govallen 29 dooden. Paree 48 nieuwe gevallen, 45 doo' den : in de vorige periode nog 5 gevalleii en ' dooden. Magetan in de vorige periode nog î doodelijke gevallen. £ FRANKR1JK Priester Lemire neemt ontslag als ondervoorzitter der Kamer Parij-s, 20 Jan. — Priester Lemire. verleden week tôt ondervoorzitter der Fransone Kamer :- gekozen, nam in die hocdaniglieid 'zijn ontslag. L-. Ziehier hoe hij dit ontslag nitlegt : — Alvorens deze beslissing te nemen, wou ik wachten tôt niijn ambt van ondcrvoorzntter beslissend was erkend ge worden, dat wil zeg-ît gen tôt ik had deelgenomen aan offioieele ge-beurtenissen zooals het bozoek aan den Voor-zitter der Republiek, enz. Zoo moest ik Ddns-dagmorgen do Kamer voorzctelen. Nu, ik ben 11 van meening dat een voorzittûi' g,een oorzaak van verdeokWieid ma g wezen, aJs hij t voorzit-). terschap waar neemt. Er viel te vreezen dat de aanwezigheid van mijn priesterkleed door de eenen zou worden aanzien als een levend Vfp-,r test, als eene uitdaging door de anderen. Mijn M ontslag is geenszins oene daad van onderwer-lc pinï. heb er aan gehouden mijn recht te be-vestigen. Slechts toen ik inzag dat ik mijn ambt j® zou moeten uitoefenen, besloor. ik mij terug te "• trekken. » h DOOD VAN GENEKAAL PIGQUART : ZIJN LOOPBAAN Zooals wij reedis gisteren meldden, is gene-n raai Picqnart Ma a 11 dagmorgen oveirleden. 1 Hij werd geboren te Straatsburg in 1854 en n volgde als afgevaardigde van het ministei'ie van 1- oorlog, de debatten van het eerste procès DTey-1-Hij twijfelde aan dezes plichtigheid en was overtui^d dat de bevelihebber Esterhazy de op- _x_ll Unf r,r,o,. K^cnr^L-ûn 1^ bordeie^ <ra /// t» De eewezen minister Picauart Zijne oversten verwijderden hem van Parijs en benoernde» hem iintenant-kolonel in 1896. Hij trad op, als getuige, in het procès Zola en weerstond aan den aîgemeenen staf. Hdj kwam in levendige oneenigheid met kolo-nel Henry, dien hij kwetste in tweegevecht. Na de debatten, werd hij zelf beticht van sohrit'tvervalsohing en meedeeling van belang-ol rijke stukken aan derde personen, 0 Later trad hij op in het procès van Rennes. Dreyfus werd in 1906 terug in het leger aan-vaard.1. Picquart werd generaal en vervolgens minis-ter van oorlog. t DUITRCHLAND .DE VOORVALt-EN TE ZABERN In den Elzassisshen Senaat il Straatsiburg, 20 Jan. — In de Eerste Kamer ,t is gisteren de interpeilatie over die gebe-urte-e nissen te Zabeirn aan de orcle gekomen. Zij luidt ■ « Wat denkt de sladlhouder te doen om 1 het land de zekerheid te versoba.ffen, dat de m.iiitiaire bevelhebbers in het Rjjksland zich voortaan binnen de wettelijke perken hunner a bevoegdiheid zuLlien houdien ? » 1 Curtius, V'ôorzii'tter van de Kerk der Augs-burgsche beilijdenis, een der ondeirteek-enaars, zegit dat hij de gevoelens der Elzassers éeel't. " en de voorvallen te Zabern besohouwt als een ptoging van het miliiitarisme om den staat van zalken in Elzas-Lofcbarinigen te veranderen. " : Staatssekretaris Zorn vexn Dmlach herinnert i m zijn antwoord dat de vonnissen der krijgs-! radien kraeht van gewijsde hebben gekre.gen-! De keizerlijke regeering heeft haar stanclpunt ' in zake Zabern uiteengiezet in de verklaring dier Norddieoitsche Algemedne Zeitung van 15 b dezer. e De voorzitter le06t een bij hem ingekomen r niotie voor, luidende : c De Eerste Kamer be-r trenrt het geibeurde te Zabern zonder de bui- - tensporiiglheden van burgiers en d>e bouding van zekere bladen goed te keuren. Zij is van a oordeel, dat de voorvalilen vermeden hadiden -, fcunnen worden, indien de oversiten cler jonge f offieieren onvervvijld die maaitreigelen, om een , einde t»e maiken aan de onwaardiige, uitdagende - en de bevolking kweitsende houding van som-m'ige ofCicieiren, openbaar hadden gemaaflit. Zij s is vesrder van oordeel, dat de militaire bevel-1 he-bber zijn bevoegdlheden schromelijk te bul-5 ten i$ gegaan en dat de bevolking recht heeft - op waarborgen dat de wetten van Elzas-Lotha-, ringen door de militaire over heid sti.pt in acht h znllien wordien genomen. De Kamer verzoeikt 1 de regeering bij de bevoegde overheden stap- - pen te doen, 0'Pdat in dien,.zin besUssingen wordien genomen. » Nadiat nog ve.i"seibeidene senatoren het woord - hadden gevoerd, werd die ingediende motie ten 1 sliotte met 33 teigen 3 stemmen en 2 onthou- - dingen aangenomen. Eene onderscheiding voor kolor.2i von Reutter Straatsburg, 20 Jan. — Kolone] von Reutte-r, 5 de held (!) van Zabern, is door den keizer r benoeimd toit ridder derde klasse in de onde 1 van df?n Rooden Adelaar. Een zwart gevaar Berjijn, 20 Jan. — Revevhe.bber Kurt. Schwa-be vesltigt de aandacht d'er regeering on. het « zwarte gevaar », dait de Duiitsche bezetlingen' j van Zurld-Wesil-Afrika b-x'ureig.t, Een (zrroote . opstandi van het zwarte ras is m dit gedeelte van Afrika naikemd De beweging zou geheel de Duiitsche kolonie oirrvatten, ten Nooidien . door die Basoetos en ten Zu den door de Hot-> ienteMen. De bevefih^bber vra agit dientengr-vv™ ■ eene versterking de.r ganiizoenen in gansch Zuid-West Aifrika, maar îiij is tegelijkertija ' " tegen de aanwerving der zwarten- Het nieuwe procès Krupp ' Berlijn, 20 Jan. — De Ji. Brandt, oud-bureel-' overste van het huis Krupp, verklaardo heden enkol de belangen van zijn huis voor oogen te hebben geliad, toen .hij zich de p-rijzen der me-dedingea's bezorgdo. Daarna zei hij niet in be-roep te hebben willen gaan, hoewel bij hij on-reohtvaardig werd veroordeeld. Ter wille van den bestuurder en van het huis Krupp, wou 1 hij nic-t dat het proaes zou heiJbeginnen. Het gewezen ljef van den veroordeelden Scheinder verklaarde, dat deze liaar zekeren dag zei dikwljls inlichtingen te hebben mede-gedeeld aan personen, die hern daarna ruim-schoots vergoedden. v, ENGELAND De vlootpolitiek der regeering Londen, 20 Jan. — De « Daily Telegrajili schrijfc uit zeer goede bron te hebben vem men, dat een een ernstige krjsis /ich voor den in den m;înisterraad naar aanloiding dea- vloo pclitiek. De .lewestie zal Donderdag grond wordien bespreken. Van stonden aan is < mee.derbtid der ininiisters voordeeliig geste n voor L'oyd Claorge, die zich verzet tegen. < door CMirehil'l .oorges'teldc begrooting van h. zeewezén. Tusschen Lloyd George en C'hurdhi zijn de oetrekkingen dan ook zeer gespamie: Het &!tdag van een hunner wordt binn< ■weinige .dagen vooraien, maar moest C'hurdh de nederlaag lijden dan is het bijna- zeker de ook al zijne parti'jgangers in het kabinet on slag zouden nemen. Voor den strijd tegen Home Rule Londen, 20 Jan. — Blijkens berichten in ( unionistische bladen, zou het leger vrijwillige in U'ister tlians zijn voile sterkee beredkt lie ben. Meer dan 100,000 nian s-ta an gereed Ulst> tegen home ruleyte verdedigen en het reserv fonds voor het verzet bijeengebraclït, bedraa] ruim een millioen pond sterling. De ziekendien is prachtig ingericht. Zaterdag heeft sir E ward Oarson wapenschopw genoudeai over < troepen te Belfast. NOORWEGEN De koude. — Een rekord I11 't Zuiden van Noorwegen heerscht thaï zulke hovige koiide, dat men er sedert me sûhengelieiigen dergellijke niet heeft aang "boeikt. Voorai op de Zuid-Oostelijke grens is de ko de buitengewoon bij tend. Het stadje Roeros schrijft het rekord aa der grootste koude, die ooit in Noorwegen wer aangesti.pt : 50 graden onder nul. De stad is als uitgestorven ; niemand diur zijn huis verlaten. SER.VTE De nieuwe minister van oorlog Belgrado, 20 Jan. — De Servische regeeriri is er eimlelijk in gjetlu kt een offioiea- te viiaidei die liefc arnbt van minister van oorlog wil ve vullen. Jt Is kolonel Stefanowitsj, die tôt du verre krijgsattaché te Boekaii'est was. Al de generaails, aan wie deze portefeuili was aatigeboden, hadden geweigerd omdat z zich niet konden vereenigen _met_ de besnoeic begrootia-g van oorlog. Het is niet bekend ■ Stefanowitj genoegen heeft genomen met c bezninigingen, die men voornemens is in 'trd-partemert van oorlog door te drijven. A M ERIK A Het procès van den priester-moordenaar New-York, 20 Jan. — Het nieuw prooes v£ den priester-moordenaar Hans Schmidit wei Maandag voor het assisenhof opgeroepen, Men herinnert zich dat de jury tijdens h eerste procès niet eensgezind was over de kwe tie of de besolmld'igde wel of niet gezond vif geest was. De verdediger heeft ditmaal de mo der van den beschuldigde uit Munchen ontb den. Deze zal de eenige onderhoorde getui| wezen. Men verwacht er zicli aan, dat uit haar ve klaringen zal blijken dat Schmidt sinds ve jaren zinneloos is. Eene stoomboot vergaan New-Yorlc, 20 Jan. — Groote onrust heersol over het lot der Italiaansohe stoomboot « Oce no », welke reeds sinds veertien dagen te Nev York moest zijn toegekomen. De « Ooeano verliet Lissabon op 16 December. Sindsdie heeft mon er ndets moer over vernomen. And re schepen, die Lissabon tegedijikertijd verli-ten en wier snelheid dezelfde als deze d< « Oceano » is, zijn in de liaven van New-Yor reeds toegekomen. Uit het ingestelde onde zoek bîijkt dat niet een sohiip de verdwene stoomboot ontmoet heeft. Te vergeefs pooge men en; mede in gemeenschap te komen doc middel der draadlooze telegrafie. Vee<rtig ze> lied en waren aan boord. DE KR1818 IN MEXIKO De vrouw van presiaent huerta Voorzitter Huerta wordt in zijn strijd teger de Aimerikaa,nsc.he "d'iiplomatiie bijgestaan d°Q-een aanzienlijk deel, en juist het meest ont wik'kelde, van Mexiko. Dit scihijnt te bewijzei dat zijn strijd nog zoo onrechtvaardig niet is Ook zijn vrouiw staat hem krach.tiig ter zijde Wiij geven hier haar poatret ontleend aan he Mexika'ansehe geïUlustreede blad « El Mund< [llustrado » ; deze foto werd genomen toen zij in galatoiOet, het eerebetoon vervulde tijden eene ontvanigist o>p het kasteel van ChapuLtepec naibij de hofoldstad Miexiko, waar Huerta than: ?rtoeft. DE BALKANKWESTIE HET VRAAGSTUK DER EILANDEN » De houding der mogendheden 0- De « Kolnische Zeitung » verneem-t dat, te: >di einde tijd te winnen, Griekenland en Turkij t- offieieel door Engeland in kennis zullen wor ig den gesteld met de beslisain,g der mogendliedei le ten opzichte van de Egeïsohe Zee. Er zal du id geen gezamenlijike nota gezonden worden. le De siemming in Turkije it Konstantinopel, 20 Jan, — De openbar-11 meening in Turkije is weinig ingenomen me 1. het voornemen der mogeindhcden, om de eilan n den Chios.en Mytilene aan Griekenland toe t 11 wijzen, en er is dan ook een strooming om Tur it kije tôt het uiterste te doen gaan bij het ver t- dedigen zijner aanspraken. Het gerudht loopt dat de Porte zou voorstel len al de eilanden, die door de Grieken zoow« . als door de Italianen zijn bezet, tôt een zelf standigen Staat in te richten, staande onder d [*s bescherming van de zes groot-mogendheden. ^ De grensregeling tusschen Servië en Bulgarij Londen, 20 Jan. — Eien telegram uit St-roc , mitza meldt dat de R-ussische generaal Holm ». sen, die als scheidsreohter was aangesteld i: q het geschil tussOhen Servië en Bulgarij e, nopen een grensdlistrikt dat door beide Staten wer-bet\vist, eene beslissing heeft genomen, welk CHINA De regeering en de oude godsdienst De Ohineesohe regeering heeft besloten dei ouden godsdienst, het Confinsianiism, weer al 18 regeerinigsgod'sdienst te .herstellen. De roi, dli: 1_ de keizer daarin vroeger speelde, zal thans eoli ^ ter door président Joeansjikai vervuld worden Joeansjikai krijgt daarin zijn zin en zal m 1_ evenals voorheen de keizers, in den « Tempe des Hemels » in het voorgesdhreven prenkge n waad en met de oude ritueele plichtplegingei d den Hemel de eer bewijizen. Zoodat China a.llengskens geheel terugkeea* t naar de oude tijden. Wie weet laat Joeansjika zich nos niet eens tôt keizer kronen. BRIEFlîlTt;E!\T Van onzen bericlUgever ■ De Onderwijskwestie en «Vooruit». g Ten einde met een sclxijn van verded.igin 1, wat al te laaltijàig over den afgetreden sch< r- pen van onderwijs te spreken, deed «Vooruit 3- deze week wat. al te vroegûijdiQ een svhijn va: aanval tegen den nieuwen sebepen van ondei ,e wij s. Eigenlijk had « Vooruit » het bij mond ij van den teergevoeligen Amatus tegen « He Le Laatste Nieuws », doch de eene zaak moee >f de andere dienen en in den smeltkroes va; le Amatus' woede komen zoowel persoonlijkht î-' den als algemeenheden van pas. Als he brouwsel maar net vuil genoeg is om de. , vijand mee te bed'retsen ! We zouden ons in antwoord aan «Vooruit»' aanfailen, gerust kunnen bepaien door dez vraag te stellen die ondanks al 1 langdradi, gebabbel van Amatus nog steeds onbeam woord bleef : Zou « Vooruit » ons niet willen zeggen waa? , om ook de yolitieke vrienden van den h. Cam hier, dezes ontslag gcv;enscht en behorne; .hebben? ' That is the question. Doch er zijn in « Vooruit »'s artikels aan on adres gericht, zoo veel leutigheden dat we nie weerstaan kunnen daar eventjes bij te vei ' meien. ;e j De eerste, kapitale leutigheid is die van he glazen kastje. « Vooruit » schrijft : « de 1 Cambier woonde in een glazen bureel ; ove ailes raadpleegde hij gedurig al wie hij dach | (sic) wat over zaken te weten, niaar zijn oc • volger trekt behoedzaam het gordijntje dicb it en keert weer tôt systeem De Ridder... « le st t- cret du cabinet ». O, dat kostelijk glazen bureeltje. Het i » maar spijtig dat het van binnen met een on n doorzichtbare verflaag bestreken was, zooda î- om er binnen te kijken de liberale groep rui î- ten heeft hoeven te breken ! r Wel was daar veel geloop, we] gingen daa k veel voetstappen over den vloer, wel duurdei r- sommige onderhouden vreeselijk lang.doch mei n zag er steeds dezelfde personen. En of al da e ge;oop veel bijdroeg tôt de degelijkheid en dei r vooruit.gang der onderwijszaken ; daarvan wee 3- «Vooruit» nu best dat het niet deugde! I Onder het sehepenschap van den h. De Rid . der waren, zooals nu zijn onder het schepen - schap van den h. De Bruyne.de bureelen steed open en de bedienden en hoofden steeds te: beschikking der belanghebbenden. Het kabine zelf van den schepen is open den Donderdag narniddag, verlofdag voor het personeel dei betaiende soholen, en den Zaterdagnamiddag : verlofdag voor het personeel der kosielooze ge meentescholen. . Van «secret du cabinet» kan er dus in geei geval sprake zijn. En demokratisch is het ool-al : iedër.een kan op de vastgestelde dagen toi den schepen gaan. En ordevol en tuc-htelijk is het ook nog; al dingen waar «Vooruit» im mers veel van houdt, of niet? Het verwondert ons niet, waar « Vooruit « verklaart binnen drie maanden ree<ls den nieuwen schepen om daadsverklaring en rekening van 't geleverde werk te zullen vragen. Immers, de nieuwe schepen van onderwijs zal wellicht meer dan drie maanden noodig hebben orri recht .te maken wat zijn voorganger verknoeide. VVant ailes wat de h. Cambier heeft verbruid, moet de h. De Bruyne uu weer goed maken. En c Vooruit» durft het dan nog dezen laatste kwalijk nemen dat hij zoo maar niet dadelijk aan 't roeren en 't tamboeren gaat, em hoeft na te denken over een heele boel zaken. door zijn voorganger in de war gestuurdl Kijk eens, van den « Onderwijzerskring » zelf, tôt wiens tolk Amatus zich maakt, gingen gron-dige klachten naar den h. Cambier. De « Onderwijzerskring » die ons aanvalt en den h. Cambier op eon voetstuk zetten wilde, heeft kort voor dezes heengaan een klaagbrief opge-steld waarin ovor Cambier's stelseLs werd ge-jammerd.De eigen vrienden van den h. Cambier, de leiders van den «Onderwijzerskring» waren dus genoodzaakt tegen hun afgod op te komen. De h. Cambier er van doorgaand, heeft zelf vergeten dien klaagbrief van zijn vrienden te bean,twoorden, zij wachten nog.... De rnoraal van deze gesohiedenis .is : « Vooruit » had als windkampioen voor den h. Cambier moeten optreden terwijl deze aan het bewind was, « Vooruit » had met zijn aanval op den li. de Bruyne moeten wachten tôt, deze door een feil daartoe aanleiding gaf. Voorloopig is deze laatste nog steeds bezig orde te stichten waar zijn voorganger wanor-de sch}ep, En moest Vooruit > nog lust tôt schrijven over deze kwestie hebben. dan eerst antwoorden op de vraag in den aanvang van dit artikel geplaatst ! Volksvartooning in den Minardschouwburg. Maandag heeft in Minardscihoaiwburg de . Volksvertoonirig plaats tegen verminderde prij-zen van «De Vijand des VoU<», toonee-lspel in " 5 bedrijven van Ibsen. Het Vlaamsch tooneel-1 geze'ischap «De Fonteyne» zal onder leidâng van . haren bestuurder ,A. Steegen dit kunsitwertv op-, voe>ren. Geen twijfel of elik kunstminai-aar zal i kennis willen maiken met bet meeste r werk van , den N'oorschen cler.ker, dat in de volmaaktheid za] worden opjgevoerd. ; Ivaarten zijn te verkrijgen tôt Zaterdagavond ' in 't Icikaal «'Café du Nouveau Théâtre», nevens - den M;inarasahouw(buirg en te beginnen met > Zondag in het verhuurbiireet van voornoem- den schouwburg. DAGKLAPPER Koning Aîbrecht als Oostenrijksch kolonel. — j Leopolc! I en LeopoM II werden tôt eerekolonei 3 benoemd van een der vermaardste Oo.steanjk-_ sche regimenten, liet 27° Styriscli infanterie-j regimeni der bezetting van Gratz. De eeretitel 3 werd drie jaar geieden overgedragen op l%o-n:ng Albrectit. Op (i Kebruari zal liet «Regiment der BeJgen» zooals men het 27° voetvoM; nto.emt, de 50e var-, jaring IterderUten van et'fin siag ijij Oversee — veldtocht in Sleeswijk Holsterln m 1861 -" waar het roem en eer hohaalde, doch 20 olllcie-ren en 231 soldaten verloor. Het wa're riiét onmotfelijli, dat Kondng Al-ireoht Ici1 gelfigfinheid van dit juibeifeest, een bezoek aan zijn ragiment zou brengen. Als ear-: bewijs komt liet staatshoofd, inderdaad, aan 1 kolonel \Ve,b.er von het regiment, het komman-' deurecliap in de Leoip'oldsorde op te dragen. 3 Xa den slagbij Oversee, stu/itrde Leopold I aan het regiment eene som van «100 frank aïs hulde - ".an de-dapperheiid der gesneuvelden. Het hoofdtooisel ij het leger. — Men \v:et 1 dat eeilari! onze piotten in stede van het plat 5 br'.wljfi, dat hun thans tôt hoofdtooisel aient 1 zullen hegiftigd worden met een helm. waar-3 boven een klitnmende leeuw troont. In den :.oop van de aanstaande week zal men zieh kunnen vergewisse'n welken indruk ons voetvolk maakt met het nieuwe hoofdtooisel Inderdaad. de waoht van het palels der natie zal den helm inwijden, zoodat de volksverte-genwoordigers zullen kunnen oordeelen over j den verwekten indruk. s Sinds eergisteren dragen de onderofficieren van 't leger den kepi of pet, in atede van d'en shako. Algemeen werd opgemerkt dat de pet beter | den soldaat kleedt en een voornamer uitzicht j geeft aan de jonge offieieren. 1 Eindelijk. — De schuldeisehers van prinses b I.ouiza hebben ziclr t'akkoord gesteld om de ; bon gedane voorstellen tôt vereffening dezer zaak te aanvaarden. Eene som van 4 milLioen m 500,000 frank zal te hunner beschi.kking worden gesteld, om ze onder eLkander te verdeelen Daarmede zal deze droeve zaak eindelijk af-geloopen zijn. Schaatsenrjjden. — Er mag sinds gisteçp^ gescliaatst worden op den vijver van Te-- Ka ? inerenbosch, te Brussel. De Koning komt te beslissen, dat van heden .. af mag gereden worden op den vijver der ko-î ninklijke warande te Laken. Toegans- lanus - het bek, s-an de kerk S 3 s ' In fie Kristene Volkspartij. — Het hoofdfs-stuur <ler Daensistenpartij heeft Zondat, m _ buttengewone vergadeiing gehouden te oint Waren aanwezig : de afgevaardiigden der arrondissementen Aalet, Gent, Kortrijk Oude-naarde, honse, Tongeren-Maeseyck, Birussel enz. De punten der dagorde waren ■ a) De in L-S? bespreMn* >iinde selWolwet" r \> t.f aanstaande K 11,1 rk iez i n; Na eenige uitleggingen van "dan h Daen* werden betreffenrte het eerste punt eeniie Si shssingen genomen welke Daens en Fonteyne _ tei Kanifir zullen uitvoeren. Over het tweede } puni werd een uitgebtreldie bespreking geliou-den ■in zooveel arrondissementen mogelijk zal er strijd gevoerd worden piet de aanstaande Kamer- en Senaatskiezlng. istaanae Waalsohe geesltighsid. i- «L'Exprès» van t Luik, beweert dat, ter Kamer, tijdens de rede-voenngen der Vlaamschgezinde Kamerleden r over het Vlaamsch amendement der school-t wet, een Waalsch rijmpje in de Kamer rond- - ging — toegedicht aan den heer Giroul — lui-t dend als volgt : Li terre esteuv' finie s Li bon Dieu s' ripoisait - To d'on coup, v'ià.qui crie : «Non di Diu, djel roviais!» I prind on' tiess' di dame r I l'emmentch' su deux boès. i Et po li fé one âme J Lèv' li cuiss' lâche on pet i Moralité. 1, Li Flamind astet fait. Voor de lezers, die niet voldoende Waalsch - verstaan, hebben wij het op rijm overgezet : Als de aarde nu gesohapen was, i En God fer ruste ging, Riep hij verbaasd: Wel ! Da's wat kras! 'k Vergat 't voornaamste ding. Hij neemt een vroûwenkop ter hand Dien hij op twee stelten plant, En hem nu stond âan te gapen, Hoe nu een ziel daarvoor gemaakt ? God laat... een vliegen dat het kraakt. Zedeles. De Vlaming was geschapen ! Die Waalsche poëzie (?) laat altijd een on-•aangenaam... reukje achter. De voertaal van het onderwijs. — De « Etoile Belge» js het voàîkomèn eens met den kLeri-' loaiiien komfra.ter «XXe Siècle». Wij kunnen noch het een. noeh het andleir bCad geluik. wen-scihein met hun, ongielukllc^ samengaan in deze towestie. Alleibei geven zij het bewi.js geen s-izins mei'-goede> bedbelingen tegenover hiet • Vlaamsc'he vOlk^ te/ zijn bezoe-ld. Het verwon-dlern ons van de «XXe Siècle», diei geWoonlijik voorziehtigier is. Nu eoliter. sehiijnt hij te han-Meuien op beve-l veto de règeériilng, d'ie derwti jze Bitiren ne-us vciorbtjlvlapt, Zou de* « Etoile... ■ Eelge », d>:«. altijd' mot. een flamingant op den, neius z/'tt, geen ge^ilk-wenschen " aan de katho-liellve regeerders kunnjen toestunen., dlaai- dezen nu het masker afneniein en zii'c-'h làiten kennen als de bes)ii9tei tegiensitrevi&rs eener algeheele Oiplbeiu ring van het Via a m.sche volk, opbeuring die niet mogie'liijk is zonder een goed onitler-wtijs' door midéeil van de mioedertaal. Spocrweg Brussel-Leuven. — Daar op de lijn Brussel-Leuven, enz. l:estendige vertraging heerscht in den Loop dèr treinen, heeft. het spoorwegbeheer besloten in zekere tussohen-statiën, a f wij k i n igss porèn aan te leggen, waar lokaal- en gtoe deren treinen zullen opgebracht worden, om rechtstreekscben doorgang te laten aan die snel- en internationale treinen. Te Velthem, onder andere, werd reeds met het oog hiero.p een strook grond aangekocht, waar men eerlang de hand aan 't werk zal slaan om een dergelijk spoor aan te leggen. Men hoopt dat de dienst alsdan meer gere-geld zal geschieden. Tevens spreekt men ook — wij vernemen het uit goede bron — dat deze lijn za] verdubbeld worden, door een andere lijn aan te leggen van Brussel over Tervuren naar Leuven^en verder naar Luik en Verviers. & Ontsmetting van woningen. — Door den ar-rondiss-ementskommissaris van Leuven werd aan al de veldwachters van zijne omschrijvinig bericht, dat ze moeten onderrichten voor het ontsmetten van woningen waar besmetteiijke ziekten gewoed hebben. Maandag werd met die proeven aanvang genomen in zekere belangrijike gemeenten, waar een aantal veldwaditers bijeenkwamen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland appartenant à la catégorie Liberale pers, parue à Brussel du 1900 au 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes