Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland

957 0
20 août 1914
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 20 Août. Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland. Accès à 04 octobre 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/h707w6830f/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Bijvoegsel der Vlaamsehe Gapet van Donderdag 28 Oogst *W .. Jl lJL!H!!iIi!BU'JJ*ili!'!L. De Schelde Pol de Mont van zij u krach tige 11 polo- en h a 11 e slag, zoo ontwikte*ut en eigen de blik van zijn :. zoo wondeirvaardig zijn nooit hap 1 aarzelende hand, zoo machtig en us zijn gene1, dat alIe en ontleende in den rijkdom vanhet eigene als liet ware overwonnen, v ken aan de klauwenhatenen1 . en in g u ; ze waagdenman ldie hen durf vonden ziij 1 en middel om, zol 1 benadleeleii in zijn.aan. Hij maand ach dlOOh oaalaiI Zulks blijkt ui; on/e vorige ai 1 11 - 1 ben ie P ld' : Mini gezind laan noi nu. v, i ! he maai i '1 MiWaal zijn, d blijf! : x-vooruit der Vlaamsclilhia Wij : 1 hoe hi in one \\ a'aa: o voor h 1)'' 11. Iïr.iiMiiiriov;hei d. m 9Chl m om o\aa- vervolgintg be zwij § KUNST- EN LETTERNIEUWSg *©&©©£ÇlK>©©©©©©©©©©a©*4J«©*fcS fovm ;i rm!ÜJT ,VAXGUID0GEZHTJJE AAN Hl ..(»yi.lïl?lh-l.I:, ! S aanIle. an.twoord op een gectëaM de Klare « Vaar al og ke, " w-ijlen dat ■ z : 8!? » k imsmre en hoore uw su m » en, i wanakani■ als M luid e » — stemme zoo had': — van d klotsend w " ,k ■N\v k.la.eei.d|jed 1beven n 't ruischende rartke van zijme Vlaam XVI. II Waarlijk- men kan niet genoeg maatregelen treffen voor de veiligheid der loodsen... En een voorname post der begrooting van Zeewezen moet wel zijn de pensioenen ten behoeve van lood s weduwen en kinderen ! Michiel De Ruyter. — De loodsen. — De stad. ■en lofwaardig Duttscb gebruik, de smolten en venUetóigd-wordt Het Vüssingens stadhuis was weleer een bijzondere woning. Aan den overkant staa genaamde Beeidenhuis, aldus gsheeten naar de marmeren beelden, die den voorgevel versieren. En men vertelt, dat (Je eigenaar, die het in 1705 liet bouwen, zich verhing uit wanhoop, omdat zijn sehoonbroeder recht over zijn woning een schoonere (had opgeriaht, 'het rong raadhuis. Maar dan had die een zonderlingen ,smaa'k, want 't Beelden? huis wint het in sierlijkheid. We spreken hier niet over andere gebouwen, en vertoeven " 1 wijle bij 't monument vanIff enAagje Deken. van wier geschriften i.ontwikkelde. Nederlander en Vlaming zoo genooten heeft. -' Om het meest opvallende in Rubens' we■ kenmerki'ii,wees Muther op de voor. waad mee hij de dieren eiu hun di ' lerd heeft. « Hijzelfheel'i immers tets vanschoon, oveikrachiigdier, en siaal a Qiinen ». in wexQtelijktbin dlschïjndng van dvn man, die, kennend dan de antiekiM-lie, wiens sand in corpore saho, w:nstweede nà hem van alle asketb seiieontiitrving, en dde, als 52-jarig weduwnaar in den eohj1 een nauwelijks in haai 16e lente bloeiend mint meesl opvaduiurzaan . gelijk blijvend kenmerk : zij-n ongeëvenaard gezond en rijk, sangu onuitputtelijk gestel aldooj eu a . overigens altijd schoone zinmielijk- » Als alle zinnelijke naturen oaprut geleeikunstenaars van het udtg and liefdelijkte herdenken,,ren, wanneer zij vijf■ tachtig jaren oud gealleen hvan den . geschiedknndjige of s . maar aks het ware de natie ïa haar geheel. De dag- en weekbli ktijdschriftein nrengen n het rt liet. g'eboroemddich- ijke geld- ■ weiden over•k• als hden. tijdgenoot- m dit n aard bestaai ar bij 1 zijn mannen en Haaks niet kent, waar een ijskoud}/ onverschilligheid de gemoederen ver- Te Vlissingen. = Wolff en Deken. ut van zijn moeder. Alid'a Jans alleen hiad den straatjongen begrepen... Michiel de Ruyte.r 'bleef steeds een nederig man* Ec.',1! a gezant, die hem moest be- zoeken, meende hem te gullen s is, maar werijn verba- •:|'-- ; woning geleid. Xeen ]'-'iraal- lie zijn ouders en meeste] driet berokkende. Zijn vader &j van Sa; en d LT wàt Ki< & nd matrozen hem mem- tenv ?J,lr r»,zooa.1 Es in zijn dood nog; een s ;' taM ;-"^l,!k Frankrijk, dat hl St [aft f "'''";kanongel, lijk be- i h,;!, "";1;ir:: ,!h huiswaarts word" gevoerd. l ;~i:i ,r J:l ;'',K,'ni Cfe Rum,,ligt te Amsterdam 1, derhi>l':j " ' m:i -aan de Schelde te Vlissinf 1 Ru- :i\"' o, maarop het hcoge bol werk , d; 11 zoo «do k wij 1 s die\-ei wordt gebeukt, prijkt zijn beeld. iich^lf niet hoo&Wat hij d tersbtte hdj uit plidit...Hiji viel inden strijd anders zijn dan in booge uniteim i' als mensch en in dezelfd Aagje Deken was?d gewerden in v,ie.als de re ld er van de nationale een weeshuis te Amsîèîveen, en toen zij dit:" - een konin 0. ning va.u 1 !-, viel q zocht zijn . den rlandsin zijn in zijn blootendering iid. 't Sermoen werd plots geschorst, >rden iieel onmogelijkis door te dringen tot, de y.iei zeil van zijnkunst, mee te voelen vm schep- pen drong, wan: eer men e ■ 1 op deze heide,eigenlijkaa-r voort- •ndehoedlan: diezinuelijkhidd en daj lyrisme. ■' .lui.-M omdat hijlyi :cuffl aard zelf van zekere hem ng'eh de vlucht van zijn genie, ja, pkiok verliet ging ze ata dienstmaagd by|f * o«, dat hei. .endichteres .Maria Bosob,kun- Hugo'Jena,. js het te danken ? dïge gaven bij 'haar meid ontdekte. Na den-/Vlaamsohgeziride stijfkop- Als men Vlissineen nadert, zoekt men on- dood van Maria Bosch kwam Aagje Doken P'''llin -tüCinhebben dooree- jvülekeurig den toren, waarop de waaghalsbij Elizabeth Woliff wonen, een predikants klom en toen reeds zijn echten matrez.naardv.1 ook* schrijfster.deiren, hi ,,.;,..,! niet.meer!'t Wâseén ijverig tijdvak toen, in hetidan ,!^lsh .1 . - ' tOGh^ P,aaaOnlang word hijmet de kerk een prooi derder 18" eeuw. De schrlie her 1i^se tf*J»pjSlULlrderaristokraten erg "hadden gek _ Dar nieuws bracht rouw m t landen nietkeld, moesten naar Frankrijk wijken, waar hz.ijne werken, zijn FAlnr Vere t minst onder de jeugd, die zoo goed De-Ruyze nauwelijks aan ''t schavot der Jacobijnen IHier heef 1 ni ■déniskent.Inschrijvingen werdenontkwamen.n ! ,11reeds is men aan't werk om den Bij hun terugkeer in 't vaderland waren zij in zijn voorgaand g>edaante te herstelarm. want '1 ge-ld, dat zhad- den toevertrouwd, kregen ze nimmer t-rug. Herinnering aan deze schrijfsters treft men een groot manaan in de Oudheidskamer, wekke ireve.-iicrdis , , . j. . JL,_ u:;,-,: , .L xioJ ,., , clrots alles ? ijd 1 van 1 'o kla :d . . . . ' : wijIs kasitijdd1 en dirift. En p hij « den schrik der stn den ! ,,, w —«•♦•—ete le\"en, den liarlsn dichtilijken beminnt . sevhoom ie m op- De m^stöil van dei.a'venvemen, vang en, dat het beste deel van l;heel hun vi [', hun kunst, hun iideaal, ln zijns. al /ijn ji wifclLk (Trillende piut zijn ly ROYA \ni)S-\"Kiri ()()\i\(,voor mSKOmmS. - De Sien VG weder v les was u zeer■ verruw over de p,i gfweld van een 1,i uur- meen..ki.irdn.en hymnen aan hei lichaam,lid wion- Ik wie,dikwerf der-warme, ii rlijk-zacMe, 1ijnen- herd.in Noord, erinde licfhaam bloei)il do beste, Zuid- en Nederland- mensch, hymn 0IM1.1-.ij dn. De jongen ver- le zee ! Maar de werklieden', die niet wisten dat uw agi>. .giek lommen was 'haddldiders w.1 te knaap Ie dan een z1 hem uit zijir be- . Wat ge- tg leverden, een plaatsje wordt, inge- w1 mag, om d. even Wetenschappelijke Berichten ruimdof dezeLn, een| wereldsoh oï de wordt getuigd : Aawerd een hoidcuseh gegeven te pas loan: n Uit « L'Élite des Contes du Sieur d'OuviÜc. * (\) 01gebracht door mannen van a.l- En zoo gaal bet voort, naa denzell I heeft een onzerlezers dit eigenaardig rerliaal lei'n^.dezelfde kennis, dezelfdi'■ en Een telegraafkabel van 13,000 ki!oma2er. Tw. i Comoany •> l •en, ern nienwen kabeJ aan te over se van n naar Bomb Alexandrie en Aden op eer Ut worden. ' iDe nieuwe kabel is 19,000 kilon, en 25 mifhoeu Crank kost-en. voor mis hhnl vertaald :^'deb 1 zer di tegi LsteUing 1'aèiisag \wondler- Op zekiman in de kerk te niia,i op onz n. Daar ziet hij oen beurs vol goud op \ mschrijvers[sten —■ i l liggen .u heef 1n : Jan Van !I ais 90]. p ■ ■; a «iln pro- twee zijner beste vrienden nuaakl iis pan- zaïsivan: hij knie»taal ,als w'is en téii,s de beelden votw hel 1 ir J. i'. *■Hi»» wa'i-:|' dan.scnoonheid en stemming, bleef vrouw vmadevergoeding voor zijn 8rep^n - ^,iKir/JeMent, i ie /diazieke vrouw:e !:lU'nr,n;,i''vurig oven ,, kon wal zün ezel1 hl"a ' !'!ldwm'gen. Hij wees dat hij uit 't water had gehaald. Di tehijrend... Boob, nid f met aan Jan en Alleman te toonen, dar ik mijn plient heb gedaan ». zei hij hen dier medaljes is thans in mijn bezit en draagt aks randsohrift « Vçor mensch- uevenia miipöetoon. » Ja, zoo was het bij dien betaald..aar eenvoudigen, braven "loods: helpen uil oüe\ , ndheid.'■ peniedebs 1.aanhoord En hu denk ik aan een anderen loods, die di n binnen. r\ . lissingen begjreep d jongen. Ja, één tixfa, zijn moeder' Zij waszwak, Alidai J;dierf haar reeds s}eIVdaiair wat. niemand vermocht, dal kon die zwa'kke mcödar. Zijhaar kiaida : « MieLnVa.l ! » Enom haar hals. en in snikken uitbarstend, riep ïblrj : « ] eest, miaatf ikhet er niet om. O, ik zUdemi wor- sfeuuïr mij 1 ig spralk Lk' moedor mei haar kind. < h 7\\ wist hei v, Mi ' ' ; \. als niet sleqbit, hij ■■. Tdij had leiding p zij.M.iru est muil z: e ! Alida Jans \k haar kind. en won haar zaark. V nimiiiiig ->M' Zoo is in 't kt irt. Leze I van Mi- 'Ivudka-, van (\.-n \ i dia' admiraalwerd'.En de ;ais van zijn beven is alge- o . Hij wevd een a.ndere jonga! zee. gehoorzaam, sprak met lof over imm. Snel klom hiji in rangtot de Staat, hem 't hoogste ambt der zeeschonk. In meer dan vijftigslagen 'veelt Michiel do Ruyter1zijn Ie rlandagd. Wat de V izen en d aneed hao hij togenheeft men i.under van vu a non van de Ruyter, die de Theer om d n Brit wat /stemmen te: land bij da zee... Ls vierde "t land weer feest tea iverwinni Hjei1 staaltje ven die verdrukking • ^ erleden jaar hield do pi rs za-.p geruimen trjd mei hei gevall ld eren beziig. lol, naai was laken omdal ïiej de partijdiLgiheid ■/

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland appartenant à la catégorie Liberale pers, parue à Brussel du 1900 au 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes