Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland

1184 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 15 Mars. Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland. Accès à 05 mars 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/mk6542kv2t/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

I 7oor Bclgië 5 centîemen, voor Kederlmd 5 cent het nummer * ▼IJFTIENDI JAA* Zondag 15 Maart 1914 30, St-Fieterstraat, 30, Brasse! ABONNEMENTEN : 1 jaar 6 raaand i m. Belgit, vrachtvrij lr, 14,00 7,80 4,00 Nederland, s > 20,0^ 10,80 S,fSO Andere lancUn » 32,00 16,00 8,00 len kan inschrijven op aile postkantoren De inschrijven voor een jaar ( 9 4k frank), hebben reckt op eene gratis boeienpremu en een J" ftttluttrttrd neXelijXtch btjvoegsel van 8 blad%. Vlaamsche Gazet fioofdopstgiler-Eigenaar : T7LITJS HOSTE, BRUSBEL van BRUSSEL VERSCHIJNT 7 MAAL PER WEEK ^^^Miiii,rarmiiirinMrmri ' SESTtTUR E3ST RED A.OTIB » TELEFOOH MO Nr. 74 Zondag' 15 Maart 1914 30, St-Pietersteat, 30, Brassai AANKONDIGINGEN t» Bladiijde, per kleine ref«l , . . tr. 0,5# I" BUdzijd» ......... » 1,00 2- Bladiijde . t . . . . (r. S ea i S,00 Reehterlij'M eerherstsllingen . « *,0® BERIGHT. — Blj dit nummer van heden Zondag behoort een bijblad. De Bulgaarsche Verkiezingen De uitslag. — Zegepraal der regeerinr. — De beteeKenis erwan. — De dwaze polem ek over » Bulgaarsche overdre-venheden ». — De ware toedracht der zaken. — « Bulgarïa irredenta ». — Wat Bulgarije's politiek voortaan zal be-oogen.Van onze» mcdm'erker uit Lonieti : De volledigei uitslagan (ter algemeene ver-kiezirjgér», dûe.op 8 Maart in Bulgarije hebben pJaats gegreperi., zijn thans belcendl. Zooals men het verwachtte, geven zâj: aan Je vocratsWevende regeering eene meerder-■haid, die ivel niet zeer. groot is, iraaair toc'h vol-dbende: 128 tegen 117 stemmen. De -rorige ICamer, dlade'ijk na. d'e sluiting van dlen reaht- en redeschendenden vrede van Boekarest gekazen, koni bezwaarlij'k ails een tromva wealrs'pieigeling van d'à natie be-scihouwd wotrdenl. Ziji \verd immers in een oogenblik van veirbij'St'ering b>enoi2!mdl onder ^ dcn indruk der dliepe en al te recfatmatige — verbittering dbo'E ongsdioord'e riampeni ver-weikt, welke het Buigaarscihe voilta in het ge- -, toeel niet veittiiendl ftadl. « î De waarheid is diat Bulgarije nooit op iete 201 tuwfers aanisipraak maakte -d'an opi t.treken: ^ waarvan de beVoiLkàng in meerderheidl uit Bu.l- j)e( gaarschspreksnde Bu'garen bestond. lie! Dat d'e grootere helft van voo-rmelde stre- < ken, in weenvil van dlen luid uitgedrukteit sol wensch d'ar inwoners, niet aan Bulgarije, maar ^ aan Griekenilandi, Servie, Roemenie en fur- ge] kije war'den toegewezen, is een dier daden zal waaraan de evian oftbekwamie ab ooeerigte Europeesche diplomatie -gewoon is ziicih schiul- ^ dig te maken. 201 De wefkende ocrzaak van die scihianddaad cip was, ten e'erste, de houding van dlen Dnie- st'e bondi, dise Serv-ië en Griekenlandl, van hetgeen be; zij, met vofle reeihit vrcegen, 'beroofdle an ihèn j,, aanspeorde zicb ten koste van huin bondge- jui noot Bulgarije sclhadeiloos te stellen; ve.rvol- ^ gens, de verracfertlijike aanval van Rosmenië te] en Turkije, Bie de verdrageni, welke zij zoo- — evem badid'en gieteiebeadl, œbesoha'aimidi ver-scibeuirende, zich op> 'bet weerloos Bulgarije îvierpsn als strandœbuimers-op een verooge'- G j'uikt sohip em zicli uit d'en buit wat bun lust- j te tceëigenden, diit allés onder dfen neus van da dlat vermakelijikl Eu-ropeéscih Konoert! kw *** "Wi Bulgaiije, trouwens., heeft 00k fouter» bg j® gaan. De voornaamste is dat het al te gretig naar lit? nïtrZnibk van da* orkest 1 ~■' geluiisterd en bopaaltdielijik naair het verieidie- to lijik gefluit van den artisT, dlie dp de oevers i» dbr N'eva de sohalmei zoo verdiensteïdjk be-speelt. De Bulgaren ivaren gelijk de lc-u\ven, die door de toren van wijlen O'rpheus in slaap warden gewieigd. En zoo kwam het dat, totn zij a.lll'e troaven in liandien haddten, zij. er van afzagsm IConstantinoipel te bezetten en daar de ^ vredesvoonvaarden op te leggen, dlie het biun aj, zou believen vooir te schrij^-en. Het bing van aa' hen af. Xiemand had ze kunnen of.wflien be- Ca letton. Zij wierpen vrijwilEg hun kaalrtan -\veg SP en d'io misgreep hebben zij te meer moeten tD bezu.ren, daar zij met 'Grieken-, iikl meen met do valsohspeieiœ te dloen hadden. Se *** De les, gelluikkig, is op geen blamv'en steen gevallen. Bij deze kiezmgj ovénal.s biji de vo-rigia, heeft G'c aan Ru si and versilà-afde pan ij, d:ie voor de rampeni van dien laa.tsten oorlog verantwoatdelijk is, een veelbetee&elnenide ne-derlaag geleden: sjlechts. dlria harer kandidla- va ten kwanien er dkïor, behialve 7 van d'e met st( ha.ar min of meer bevrienïïB fraktie Geshof. -Mierkwaardig is 00k die aobteruitgang der so-cialisten, die bijna die helft bunner zetels VeT->iezen. Voor drie maanden hadd'en aille mis-noegden, als doargaans gebeuirt, hun' stem-, men aan de uiteirste oppositiepartiijl gegeven. dit Het blijkt nu dat volen beginnen in te zien dat er andere- en doelmatigar1 middelen be- tc; staan om het la.ndi weer op tp beureo. tei Evenais na 1860 het terugwirmeb vani Ro^ N me en van Venetië 'het hoofddbal werdl van Italië's bedirijvigheid; ap staatfcundigi ge'bied, |'e gaat voortaan Bulgaôje er eenst voorai op aa uit zijn om- de verlossing te waeig te b rengen clc-der stam- en taailbroeders, welke men tegen 8e «il en dlank aan den vreemdelinig heeft mœ- ge ten overleveren en die door hun rrieuw.é mees- _ ters ergar word'en verd:rukt dan ziji ihet dboir de' Turkien ooit wareni. De Tuilken ilieten toch d'e nationaliwdt, de taal en d'en godsdienst van hun onderdlanen onverlet. En dat-ïs precàes wat noah Serviërs, noch Roemenen, noefh Grieken dbeni. Kost wat kost wili'ien zij' in, 'hiuï .ge.bnedl da B.uliga.arscha nationa'liteit, '3n mieïëen de BulgaaTschia taaili in en de Bulgaairsche kerk, met talk en wortel uit- he roeien en die middielen, die ziji aa.nwendeni, y. zijo àeâalfdia, met nog Wat meer brutaliteit Al erbij:, als die waaraan het Rusland van die kc Tsaren zijn goeden naam diankt. _ De ondernemiing,, overigens, zal niet slagen. ^ De tagenwoordige toestanden in hat Balkan- ]1( scilna Schiereiland ikunnein niet lang voo'rtdlui- Fi ren. En op dlen dag dier eindelijike afrekersing zal, men mag er vast op vertrouwen, Buiiga-rije gereed zijn om zijin on^ervreemdbaar recht ;s naar behooren te doen geldlen. A. Prayon van Zuylen. NEDERLAND f( : * : V€ Koninklijk bezoek aan Rotterdam en Amsterdam Do <koningin. bren.gt de vdlgende week een n.i«t offieieel bezoek aan Rotterdam, ten eiinde zich op het ijrobied van het ibedirijfsw'ezen ver- V.' schillend-e inl^htinigen te doen vemtrekken. ^ Vaji 21 tôt 25 Maart bren-gt de koningin een ^ officieus bezoek aan Amsterdam, waarna zij. het 1 « Huiû ten Bosch » betmkken gaat. Voor 7000 gulden cpgelicht Een 35-jarig hee«r uit Indië, te Amsterdam îi< vertoevend, is daar door een bende dobbelaars en or.-! a eh tors een bedîrag van 7000 gulden af- n> liandig gemaakt. De man bleek roga-1 lichtàin- u' ni g •met^geld' om te gaan. 'h- Het Nederlandsch Sportpark te âmsterdam ALGEMEEN OVERZICHT VAN HET BIJNA VOLTOOIDE STADION Den 5 en 26 Avril zullen in het station te Amsterdam, de u:oi<itbuhved?irijdcn Ncderland-Dnitschland en Nederland-België uchouden ivorden. Fransche spitsboeven in Surinams )e berichtgever te Ôayenne vaau de Parijsclie Latin » meldt in een brief aan z.ijn blad bijr iderheden over het binneiidrimigen van Fran-•2 vlucih.telingen udt Guyana in Suriname. De der.iaaidsc.he opper'landvoogd baron van As- da :k, :ou hem daar over het volgende verklaaa-d aa )l>en : ve Do strafkolonie ligb vlak bij de Hollànd-e grens en -de ontsnapten hebben slechts en-e nonderden m et ers te va ren om op Nedcr-dsch grondgebied te zijn. Hen opjagen, van-î. en terugbrengen zou groote ko y ten verooir-cen, en onze kolonie is ann. paarom reveren ge tèSenwoor-dii'g sledhts hen uit, diei een mis-id begaan hebben of ziek zijn. Dat maafet ) van do 500, die per jaar bij ons komen. De e& ) anderen zijn ons van veel nut ais heoipers m. j: liant âges en in de fabrieken, waav men ediâ kradhten te kort komt. » ni< D,e « Tvieuwe P.otterdamsc/he Courant », dit y] •icht besprekend, t.rekt de cchtheôd daairvan twijfel, daar, zejt het blad, er^in Suriname jte st d>'e;' gek'Iaagd1 wordt dat de Nederlandsclie gj-îrlu den al te gemakkelijk de Franschen toe- (],0 en de vlucJht-ende st'rafkolonis'cen op te pak- gc] î. sel — en EiNGELAND — ■ v ■ — . ni: îvecht tusschen werkelcczsn en de politie vo .onden, 14 Maart. — Uit Dublijn meldt men na een vergadering, wer.keloozen m gevecj't fr{ amen met de ipolitie. Tôt tairijke aan h', n- ee: i,oH>n "\verd overgegaan1, waaronder kapitein te îite, zoon van den iverdedager van Lady- b < ith. Deze hadi 'het gelaat aansch met bloed | lokt. Hij frad het woord genomen tijdens de ! sel •sadeving en verklaard dat hij iioh naar het bli {H^n-teiHix.s />€Hï- hegovon aan <le uiuniciuah'oi.t vragen wcrk'to bczorgen aan de thans zonder je, :igheid zijnd'e arbeiders. ko FRAN KRIJÎC ^ o— ge De aanval len tegen de Regeering te p-a.rijs, 14 Maart. — In d'e Kamer is gisteren on er een peging gedaan, om het m.inisterie- ve ij.laux te doen vallen. Een nationalistisch- ge ;evaaN(rdi.gçlé uiad een motie ingediend naar oe il, lidin.g vain xekere besc.hukligin^en tegen -ko iîlaux, in die bladen en met name in de « Fi- •o » gedaan. De socialistisc'he leider Jaurès Pc loot echter de xegeering ter hnlp en ten slot- «a Averd een cenvoudige dagorde, voorgesteld oe n- eon aanhanger der regeering, met 360 te- v' î 135 pfcemmen aangenomen. al TTALIE S or o , De Kabinetskrisis f? Rome, li Maart. — VoLgens een halfambte- z1' ce nota heeft Sonnino gemeend de opdracht ^ L een kabinet te vormen, niet te kunnen aan- ^ arden, op grond van den parlementairen toe- ^ - J ALBANIE wi _ p Ei De ontruiming van Zuid-Albanië Tanina, 14 Maart. — De Grieksohe troepen, y ■ zich nog in Epirus bevinden, hebben bevel w, tvangen de tijdelijk gestaakte ontruiming te m rva.tten. Zij maken zich gereed om de distrik- a], î Premeti, Delwino en Argirokastro te vevla- g£ i. Sf ederlandsche cfficieren gevangen genomen ]u Vthone, 14 Maart. — Op uitnoodiging def m rtijgangers van Essad Pasja, liebben honderd ndïw-men, door Nederlandsohe oifficieren J) ageleid, Storovo bezet. s Namâddags wer- w, ri de Xederla.nders gevangen genomen. Het 0f /eclit duurde voort. _ le Albaneesahe dorpelingen zijn hun ter hulp brokken. * ze 4-^ ]H V€ amerika h o d! DE MEXIKAANSCHE KRiSIS iet lijk van den geriooden Engelschman ^ Benton werd verbrand fa Mexiko (stad), 14 Ma.art. — Mcxikanen, die Gc het noorden der republiek '.voonachtig zijn, qc: bben aan familieledem in de hoofd'stad ge- vi îieven, dat het lijk van Benton op last van lia verbrand was, toen men vreesde, dat de g, nerikaansche solda ten die grens zouden over- Zg men om het lijk te halen. . . oj Uit FA Paso -word't gemeld dat do kommissie, g) or geneaaal Carranza ingestekl om een on-rzoek te houden naar het geval Benton, aan _ t liclit heeft gebracht, dat majoor Udolfo erro Benton heeft gedood. .. I/icden uit Ohihuahua, diie te _ l'.l Paso zijn zj ngekomen, hebben het, nog, niet bevestigde rucht meegehracht, dlat Fiecnro in hechtenis r genomen, op aanklacht, oin twee spoorweg- bi ambten te hebben gedbod. „ Fierro ber.ond zich in het kantoor van Vnlla, en Benton vermoord werd. . ^ Ook heeft de komiiriiïsie bewijzcn in lianden jj kregen, dat kolonel Fidal Avila, de gezagr £ erdeir der regeeringstroepen, last had ^ege-m om den D'uitsch-Amerikaan Bausch terecht g stellen. g De slag bij Torreon werd nog niet geleverd Uit een telegiram aan d'e « Daily Tele,çgraph » ilt cio te makem dlat de greote slag bij Torreon d !2 niet is geleverd'. Generaal Villa, zoo seint r ^New-Yorksche briefwissel'aar van het Ehgel- v he blad, maakt zich gereed om met zijn leger, d it over 65 kanonnen en evenveel machienge- h sren beschikt, de stad1 aan te vallen. Als zij er « silagen Torreon te veroveren zuillen zij vantai- "den veldtocht tegen de Mexiikaansche d jofdstad beginnen. g Deze kotrnpspondent verwacht, dlat in het b ) or den van Mexko een te.gen.em wenteling zal k tbreken, zoodra de op^tandeliingen met hun jofdmac'ht naav het zuiden oprukken. k AFRIKA Nseuw geveht in Spaansoh Marokko Madrid, 14 Maart. — Uit Tetoean meld't mon t de Marokkanen een bevoorradlingskonvooi nvielen. Luitenant-kolonel Sosa werd zwaar r>.vond Luitenant Giièrra is gedood. 4M mm\ï mm l an oiczeii OériclihjcvcT : n fiera terugblik. roekonienden D'insdag, 17 Maart, zal dus de :ste opvoering van « Parsifal », het laa.tste en uchtigste d'c-ir me ester wer.ken lvan E.ichard1 agsner. die meit ziiilke gewettigde groote nTwsgierigheid1 word't tegemoet gezien, .in de aamsehe Opéra te Antwerpen pkaats hebben. Deze regekm doen ons als van zeif terugden-ii, ietwat 20 jaar geleden, aan den ti.jd toèn spraak was deze opéra te stiohten, wat sob'iei* Dr iedereen als eene onmogelijikheid Averd1 be-louwd, en zelfs door velen, voorai in de Fran-îe pers, op de hevigste wijze werd bestreden tegengewerkt. Wij herinneren ons nog, hoe uit Antwerpen, 24 Juni 1893, nog voor dat de eerste vertoo-)(o- werd gegeven, aan de « Chronique » het 'igende werd gesohreven : :< De gemeenteraad komt acht'tien duizend mk te stemmèn. Deze som tôt opsmeren aan lige Flaminganten ^oegeworpen, is een ech-geldVe r mo i"s i n g, De zaak is doodge-> r e n. » Zoo klonk het als in koor, in bijna al de Fran-îe bladen, en wel' bijzonder in dito tooneel-ladjes.Ja, zelf< bestond er, toen een Vlaamsoh blad-dat zich niet schaamde mee te zingen in dit ôr en onder ander op 23 Juli 1893 dit schreet : ( Die toelage afkeuren achten wij. onzen cht. » Men ondersteunt dus eehe kunstuiting, die en de minste ien'ensvatbaai'heid toont ; die telijk niet bestaat dan in verbeekling der twerpers. Nu werpt men 18 duizend frank riloren aan iets dat uitbranden zal, omdat liet en reden van bestaan heeft, geen levenskraoht ait, zeer ontijdlig en voorai te voorbarig mt. » Het zijn, wij anogen het met vreugde nitroe-n, slechte profeten gewoest, want het kind, t zij doodgeboren of niet leefbaar verklaar-n, staat er"tilians kloek voor en s een forsche aamsehe reus geworden, die sinds jaren de jemeene bewondering afdwingt. Het heeft werken durven aanvatten waarvoor tnmige der grootste schouwburgen met angst rugdeinzen, en thans gaat het vastberaden s' te zâen en te hooren gciven, Avat het opper-ï en het hoogst verheven is in de tooneelmu-ïkkuiKst : Wagnér's « Parsifal » ! Wij-, Vlamingen, mogen dus fier en trotsch ikken op dit verieden, ais wij nad'enken dat j, ondanks aile kwade voorspeH'ingen^ sipijt ie vijandsdiap en moedwilllige tegenwerkingen, ze sch/iitterende Vlaaimsohe zegepraal door stberadenheid en taaie Avilskracht hebben ;ten te behalen. in ander uiterste. Zonderl.ing genoeg, op het oogenblik dat de aanrsohé Oi>era, die zoogezegd' n'iet ieef-baar is, het hoogyte gaat vertooneai in de tooneel-nzie'k, kondigen Fransche tooneelbladen aan 5 eene gebeurtenis, dat onze Fransche 0>pera at opvoeren « La, Chauve-Souris », van J. •rauss, dus eene operet, wat Avij met reoht t onderste op dit gebied zouden, mogen noe-e/n.Dit stuk werd voor de eerste maal in het n'itsch te Weenen vertoond in 1874. Te Ant-M-pen is hVt geene nieuwigheid meer. Avant 5 6 jaren gelrden, werd het versoheidene ma-i door onze Vlaamsche Oipera opgevoeTd. Gemélde tooneelbladen voegen er bij|, dat de-operet, in 't Duitsch « Die Fledermaus » ge-eten-, getrokken Averd uit het blijspel « Le Éé-li'llon » der Fransche schrijvers Meîlhao en alévy. Dat is Avaar ; do ah Avat zij niet weten, die b!a-n, en Avat hen raar zal doen opkijken, is dat ze twee Fransche schrijvers tien tegen een nnis moeten gehad hebben van een Duitsch uchtspel in 4 bedrijven, getiteld « Das Ge-ngnis », van Roderich Benedix, waarvan do .rstë vertooning c>p 11 Deoembcr 1851 —_dur> : jaren geleden en lang voor het verschijnen m « Le Eéveilîon » — te Berlâjn plaats had. Wel is dit stùk niet ganscli eender, maar de ondi — de 'hecfdgedachte ervan is geheel de-J'fde : een verkeerd man, die in de gevangenis •gesloten Avordt, Avait de zonderlingste gevol->n n a zich sleept. et huis van Rubens. De huuroeel vani het huis, dat gebouwd werd lar de plannen van Rubens en dat hij/ tôt aan jn d'ood bewoonde, is .îifgeloopen ; «pogingen orden àangewend, om dit huis, Avaar van nog lerkwaardige overschotten, v,an viroeger „tiijd ïstaan, aan te koopen en het dan in zijn vori-îii toestand terug te herstellen. . Met het oog daarop is een Komiteit gèvormd, ïstaaikl'e uit de hli. Van Kuyck, schepen, Max ooi-es, L. Kinsdhots, H. Blomme en baron IsTbeke. Ieder zal zeker liopen, dat deze pogingen met >eden uitslag bekroond worden. terfgeval. De bladen melden liet overlijden, in den ou-erdom van slechts 41 jaar en na eene langdu-ge ziekte, van den h. Henri Kennes, zoon an Avijlen onzen konifrater H^in Kennes, en ie gedmrende eenige jairen de dru'kker Avas van et hlad « La Métropole » en vroeger van den Fscaut ». De a.fgestorvene Avas eeni l>raaf- man., die tij-erts den tombola dev AntAve.r.psche pers 5 jaren eleden, aan deze liefeladige onderneming de este di.ensten beAvees en dagelijks zij ne hu'lp wam verî^onen. Wij betiuiigen zij ne. moeder, zijne vroxiAV en inderen onze innigste déeineming. Een Belangrijk Jubelfeest -—fr- — Het 25fjarig jube-Ifcest van M-a-vrouiw Caro-.ina Va| de \\:ele als toon-ee:speel9ter, dat !)in-sùagfeansiaa.n4«, 17 Maart, in den Necler-andscheui Schouwburg. te Gent, gevierd iVovù;. / al een kun^tgei!>eurtenis weze^n, dâe de geesi^li\H.:p'j bc'.an-gstell'-ng niet alieen van • i-et too^'elii-evende Geint,- maar, van gan&ch '.'et l'inné. i jV'.'iicie Vlaàms-rhe larrd heeft mo-?e.n op\V'kken. Want Aei-'? sympat.tii;:ke eerste hoofclroî va.n 3n2::.:i G^ntsch-.m schouwburg heeft voor haar verl>ir..t'jkp.iô aan liet uit.steikèmcl g-e.zelsc.hap /an den lieeï Arthur Hendriîkx, ontelbare Lr:o.rrjfei> geiv^rd in de grootste tooneelmaat-sch ipi.'r-îi van gaiisch het Vlaamsche land. Als pî.s vijueinjarig meiisj>e, deibuteerde zij, nu îveda h-eit vi-arde v eener eeuw ..geleden, in [leii to m 'i eeds bestàand'SP « MoiltatuM-kring » van Geint. De roi van «Lat.je» uit" «De School-meiester », van Hippoliet van Peene, fc*ezorgde aa.n omv .kunstenai^sje in den dop den vuur-doop, dien zij gla.nsrijk doorstond. Na opge-treden t-î zijn in de voor naam ste Gentsehe krin-gen, bôgon' z.ij haar zegeitô'cht door onze Vlaamso.be gouwen en ves«tigde, door haar wonderJpar en steeds naar de volmaaktheid groeien.cl spel, den roem van menige toon-eel-maaiti&cliàppij op onwanjkelbare grondslagen. Overal werd zij op de handein gedragen, want men w:&t d<at,. voorai in v-e'.e kieiine steden en belartgrijke gemeen.ten uit Vlaanderen, de faam vàri een tooneellvring met haar stond of vielr Tôt zeJfs in Ho.Mand ging zij kostl>a.re lauw-sr® plukke.n. Was het nie.t te Breda, dat haaf in een tooneelwedstrijd een massief-goniden- medalie der Koningûi werd geschon-kên ? | Nadat Ii:ere.n Edmond Hendrikx en Honoré \ '.innijn vruchteloos hadden gepoogd dez«e opkc'mende ster van eerste grootte aan hun wederz'j.rdS'Clie gerze.lschapipen te verbin-den, sOç) o t. zij edndelijk, nu zeven jaar geleden, een uiterst voordeelis en eervol kon-trakt met den h. Arthur Hendrikx, den be-stuui-d'é^ van den Gentschen Schouwbuir-g. Deze v.èrbond "haar dadeiàjk als eerste jonge ihtoofdixfl en met een flinke bezoldiging aan z!ijn geizeilscihap. DE VLAAMSCHE TOONEELSPEELSTER MEVR. C. VAN DE W1ELE Al dadeliijk werd, in het Ned'eti'land&ch Too-neel, aan Mevr. Van de Wie-le — die reeds in de laatste t.ijden van haar maatschappij-loop-baan in het modem repertorium mooi en vol-drageh werk had geleverd - - ge:,ege>nheid ge-sOhoniken om haar weelderig talent ten voile openbaar te laten gedijen, na een be-shssend triomsfan.telijk debuut in « Steilla », van ^'aelprU, en ^AValter Soltau». In kome-dâe en MijspeJ levert zàj uitstetoend werk, maar in het draina en het treurspel bereikt ziij- een zeldzame tra-gis-che hoogte en neemt pJaats naast de zeer enkele betgenadigden in den. lande, die in dit moeilijk genre, dat reà'kt naar de h.oogste siferen der kuinst, werk van bl-ij vende wâ.a.rde hebben gepresteerd Wie herinnèrt zich haar glansrollen niet, zooals « Elga » en « Rosa Bernd » van Haupt-mann, « Marguerite Gauthier », van Dumas, « Flora Tosca », van Sardou, « Sapho », :van Daudet, « Wilde Lea », van De Tière, maar voorai hare meesterlijke schepping vol over-weldigende tragische schoonheid van «Medea» in Legouvé's treurspel van dien naam ? Mevrouw Van de Wieîe voelt zich, als too-neelspeelster, nauw verwant aan de grootsche, onbesnoeide, weelderig-tierende en eclit-Vlaamsche kunst van onzen Nestor De Tière, wiens werk zij steeds met voorliefde speelt. Zij is geen tenger, b.loedeloos prod'ukt van overbesch-aving, geen angstvallig-opgekweekt vreemd-schoone kasbloem, maar een sterke, weelderige plant, in onzen eigen vruchtbaren Vlaamschen bodem vastgegroeid en die steeds nieuwo- levenbarende sappen put aan de zui-verste bronnen van natuur en leven. Haar kuhst is eenvoudig, echt en spontaan, maar rijk en grootsch als onze bloeiende boomgaar-den, onze groenende landouwen en eindeloos-wisselende wolkenluchien. Haar kunst is door-gloeid van de zon, die ons zwoegend en verne-d:erend Vlaanderen bli j de maakf.cn liefelijk om aansohouwen. En zoo deze echt Vlaamschc raskunstenares thans, voor haar jubileum, « Monna Vanna» heeft gekozen van den grooten Dichter en Den-ker, ma'ar beschaamden Vlaming Maurice Maeterlinck, die met zulk een-voorname sma-delijke minachting naar ziin volk en diens taal met sljjk heeft gegooid, dan is 't. enkel, omdat zij, verdraagzaam als aile ware kunste-naars, bewijzen wil dat het hoogstaand werk van dien Verloren Zoon, ook in ons « jargon vaseux » en door en voor onze domme, lompe Vlamingen, met liefde en toewiiding en bewon-derenswaardige kunst kan" gespeeld worden. De dag van 17 Maart zal voor Mevrouw Caro-lina Van de Wiele een onvergeteliike schoone dag ziin. De « Vlaamsche Gazet» si uit zich var harte aan bij de hulde, gebracht aan haai groote gaven, die een zegen zijn -voor ons volk Richard de Cneudt. Proefnummers der VLAAMSCHE GAZE1 wordprt op «snvraaf kostelooa toegezonden ©©©oë©ëG0©©©©©©©©©e©©©©©©©< DAGKLAPPER D Voor de tolbeambten. — De regeering zal L-ens te meer gelsgenheid hebben hare genegen-tieid (!) aan de lolbeambten te betoonen. Inderdaad, v ij f leden der linkerzijde hebben :tan de begrooting van financlën een wijziging /oorgesteld, strekkend om een krediet van >0,000 fr. uit te trekken, om.de jaarwedde van le tolbeambten te verhoogen en aan de gepre-[>oseerden d/. dienst-kleeding kosteloos te ver->cha.tfen. w ht Het verkeer to Londen. — De drulae van het g( straatverkeer in de Engelsohe hoofdstad gaat m aile denkbeeld te boven. za In den loop eener voordracht over het vér- be keer, zegde sir Edgar Speyer, dat in 1913 de subway's en de « bussen » een milliard honderd oi millioen reizigers hebben vervoerd- de De dienst dezer vervoermiddelen wordt ver- si zekerd door 27.000 personen ra sp Buitensporige rijktîom — De ambtenaren «1er sohatkist in de Vereenigde Staten, belast- v< de inkomsten vast te stellen van John De Roc- g< kefeller, schatten dat hij omstreeks 500 milMoen1 per jaar opstrijkt. Dit maakt zoowat anderhal! i C], milioen frank per dag of 862 frank per minuut. j ^ Er zijn veel Vlaamsche wevers en vellenbe-; ^ reiders, die mits hard werken, op een gansch jaar maar zooveel verdienen als Rockefeller zende»1 veel moeite op één minuut. 21 oi Een uitvinding des duivels. — De gemeente- di raad van Miorwal-k, in den staat Wiscousin. b-i beslist hebben d d'at de Tango een zetdiem- oi kwe>tsende dans is, werd de u.itvoering daar-van op straf van boete en gevangenzetting d verboden. a: Kraolitens dit besluit, heeft een ambtenaar k der politie eene dansakademie op hooger bevel gesloten, omdat daar deze uitvinding des duivels, zooals men ze noemde, werd a ange- leerd. ™ —& A' AAN DE DAMES. — Een bezoek is beslist noo- ^ dig aan de Anspachlaan 106, om de pracht- v voile uitstalkasten te bewonderen van de groote magazijnen «A LA SAMARITAINE», ^ veranderd in groote Specialiteit van Konfec- v tien voor Dames en l.Ieisjes, waar de aller- c\ nieuwste modellen tentoongesteld zijn, en ge- a. merkt tegen werkelijk voordeelige prijzen. s Al de kleedingstukken beven 59 frank kun- ti nen voor denzelfden prijs op maat vervaardigd worden. I s Voor de kellners. — De kellners en koffiehuis- e bedienden hebben eene vergadering belegd, om v de middelen tôt lotsverbetering te bespreken. y Op die vergadering zijn eenige cijfers medege v deeld, waaruit blijkt dat i:et sterîtecijfer in het vak tusschen 55 en 60 jaar, hooger is dan in an- h dere vakken. De ongezondheiel der lokalen waar kellners en koffiohuisbedienden verblijven is daaraan niet vreemd. - t, Als voornaamste elschen zetten de kellners (< op den voorgrond : de àfschaffing van de zoo-/renaamde «voorschoottaks» wat eigenlijk een taks is om le mogen werken, door de koffie- ' hnisbedienden aan den baas betaald. alsmede ",- de beperking der werkuren. 1 GRANDS MAGASINS de la BOURSE, Brussel. ^ Zondag 15 Maart en volgende dagen : Bijzon-dere Tentoonstelling der Laatste Schepplngen: s Kleederen, Mantels, Tailleur-Kostumen. Veiling van diamant uit Kongo. — In eene ^ bank te Brussel werd overgegaan tôt de twee-de veiling van diamanten uit Kongo. Er wer- ' den 4,884 karaat te koop gesteld, die kooper vonden aan 132,038 fr. Een Antwerpsche firma kocht gansch den voorraad op. De gemiddelde prijs is .37.03 fr. 0 per karaat, tenvijl bij de eerste veiling, 30.02 fr. per kraat werd' betaald. ^ Onder de steenen waren er weinig d.ie het n gewicht van een karaat te boven gingen. I ]< De Nieuwe Nationale Bakkerij, 14, Delaunoy-straat, i.s ingericht volgens de laatste verbete-ringen. g d Militiaire fakkeltochten. Luidens een mi- ^ nisten'ëe-le verordening moesten Zaterdag de militaire îientstoeten hernomen worden. Ook maakte men zich hiertoe in de kazernen be-re;d, wanneer een nieuwe rondschrijven werd Jj ontvangen, de korpsoversten aanzettend deze ^ avondwandelingen nog een.igen tijd uit te stel- ll len. ^ jd A. E. G. — UNION ÉLECTRIQUE, 54, Steell- l weg van Charleroi, Brussel. — Elektrische & broeitoestellen, elektrische kweektoestellen voor a het uitbroeien en het kweeken van kiekens en d eenden. 80 per honderd normale uitkomst. Kosteloos en vrachtvrij geïllustreerd verkla- S rend vlugschrift in de Nederlandsclie of Fran- s' sche taal. ,v Ginds en hier. — IJsland mo'et, te oordeelen naar de bijzonderheden over zijne be^ners -verstrekt, een lustoord zijn voor brave men-pchen. Inderdaad. sedert 1829 werd er geen^en-kele misdaad bedreven. ! Alhoewel IJsland driemaal grooter is in op-pervlakte dan Relgië, wordt de openbare orde er gehandhaafd docir twee schâbletteTS. | Wij zijn er in Belgenland, na 28 jaar kleri-kaal bestuur, wat erger aan toe. Elliaas ! .|s Landbouwtentaonstelling te Brussel j; \ OPENING DER TENTOONSTELLING VAN LANDBOUWWERKTUIGEN IN 'T JUBELPARK i 1 e Ter gelegenheid van de jaarlijksclie Belgi- { sche landbO'iiwweek werd Zaterdagmiddag, on- i de!' veei blijken van belangstellling in de groo- i te hal van het Jubeljaa.rpark, de zesde tentoon- ; stelling van landbouwwerktudgen geopend. Evenals aile jaren, is de tentoonsteLIlng goed . voorzien. De wonderbaarste landbouwwerktui- j gen zijn er voorhanden. Behalve nieaiwsoortige ploegen en ploegmachiienen en reusa.cht.ige ge-drochten van dorschmachienen, vindt men er allereigenaardigste eggen, Aviedmaohâenen, maai- en bindmachienen, enz. enz. Versdiel- ; dene stands zijn ingenomen door allerhande melik'afroomers, terwijl ook pracihtige uitstal-lingen van sc.heikundige meststoffen te zien zijn. Kortom, de tentoonstelling is in aile opzich-teri belangwekkend, zelfs voor menschen die niet van het landbouwbedrijf leven, want men , kan er zich een denkbee-Id vormen van den vooruitgang dien het menschelijik verauft op het gebied der landbouwnijverheid heeft knn-n en v er w e z en lijken. Het. lijdt dan ook geen twijfel of talrijke personen zullen er aan houden de tentoon6tel-> ling een bezoe-lî te brengen. De officiëele opening had Zaterdag namiddag plaats door d-n m mister van Landbouw en Openbare Werken, den h. Helleput.te, die zich met verscheidene tentoonstellers onderhield. Men verwacht. dat ook de Konlng dezer dageu ) de tentoonstelling met een bezoek zal vereeren. le Studentenwoelingen te Leuven Van onzen medewerher Terug uit Mechelen naar Leuven Uit Meeheilen naar Le-uven leruggekeerd, erd eene vergadering belegd in 't Studesnten-lis... Na over de ontvwngen antwooixlen na-edaoht te Ihebben, weixï vatsgesiteld dat en aan hooger. h and het inzieht had de i.ak op de lange baan te schuiven, om de sweginig le doen uitbranden. De afgevaard'igdeiï, door kard.inaal Mercier ut van gen, kwamen inderdaad mededeelen it'de. aartsbischop had verklaard geene be-issing te kunnen nemen vooraleer hij den tad der Bolgi&che bischoppen had aange-)roken.De vergadering der bisschoppen zou de grie- :n der studenten onderzo'e'ken en recht laten eschieden waar het • beihoor t. Dooh, dit ondieirzoek zou verscheidene dagen uren en de studente n werd en aangezet, in- îiddels, kalm te blijven e-n liunne studiëii te ernemeoi. Deze med^deeling werd in uiteenloopenden bn besproken. Een redenaar deed ten slotte pmerken dat zoo de studenten toegaven, het en schijn zou hebben d'at. de overheid de eweging heeft. gedempt en de betoogers zich nderwerpen. — Er moeten aile dagen betoogingen wor-en geihouden, bes'loot spreker en zoo wij geen ntwoord ontvangen, moet de algemeene sta-ing worden uitgeroepen. Eene begrafenis Vrijdagavond heeft het de onderrektor al-^•eer een s moeten veindiuren. Rond 8 uur ver-aderden een 10004a! studenten op de Groote T.arkt, om de begrafenis van den « vice », .aags te voren in beeltanis op de Volksplaats erbrand, bi|i .te won en. De -studenten hadden zich woten een doo-enwagen aan te-schaffen, waarop een zil-eren kruis bl.onk en dit voertuig werd naar e Markt g>ebraoht. Men zon den « vice » dien ,vond begraven. . De doodenwagen trekt fie ;t>atiestraat in, gevolgd door al dé studenten, reurl iederen zingend. Aan den &chouwburg in de Statiestraat, bot-en de betoogére op eene sterke pol;itiemacht. )e polit!ekommissaris Giiibert tneedt vooruit n doet aan de betoogers de on-be.tame 1 ijkheéd ran die spottern.ij begrljpen. De studenten uisteren naar den raad en stureri den dooden-vagen terug; dH>ch de betooing wordt voort-reizet.De doodsbrief van den enderrektor 's Avonds werd in "de stad en op den door-ociht der betooging de doodsbrief van den vioe » verkocht, de/zeis dood melde.nd. Deze doodsbriief is in zeer onbetamelijken ekst opgesteild en getuigt van weinig eerbied ran wege de klerikale jeugd jegéns de kerke-ijke overheid- ^ ll0^|d^^ùXL0iPla^n.A'aji d,ieti^br^^wpr- w De betooging treikt door de voornaamste itraten ; er wordt g&roepen, gefloten, gezon-?en. Zelfs de « Inte.mationale »-weerklinkt. Het algeaneen gevoelen is dat de hooge-àchooloverhei.d ma^at.i^gelen' zal namen, de ^aasehvakantie vervroegen en de hoogeschool duiten tôt einde April. De eensgezindheid der studenten Iets eigenaardigs is deze beweging tegen 'verdragerij en verklikkerij. Een student zei ons gisteren : Ge moet niet lenken, dat alleen aan onze beweging dee.l lemen, de rollers en plëziermakers. Xeen, ge ;unt aan ons hoofd en in ons midden de ern-tigste studenten zien stappen, die nog het levigst van al zijn. In sommige bladen leest men • Deze beweging is niet tegen één man gericht, maar tegen le verordeningen dier Hoogeschool, die van lezen tijd niet meer zijn, en te st-reng worden oegepast. Dan komt weer een ander verk.laren : De loogeschool is niet. eens het voorwerp der luidige betoogingen. Alleen de persoen van [en «vice» wil men getroffen zien ; de strenge oepassing van het règlement wil men wreken loor >Tijn ontslag te eischen. Ons dunkens is die beweging der studenten ■oor h an ne ontvoogding zooiwel t egen de Hoogeschool als tegen den onder-rektor gericht. De studenten willen niet langer verdragen ,1s schoolknapen behandeld te worden en zich loor atlerlei verklikkers omringd zien. Wie kan die betoogers ongeliijk ge\ren ? Wij denken dat de zaak heel typisch samen-■evat kan worden in deze woorden door een tudentenblad gedrukt : We willen welbewaakt vorden maar niet bespied ! Inderdaad, die woorden hebben niet dezelf- le bet-eekenis. — De Telefoon îe Brussel NRICHTING VAN VIER MIDDENKANTOREN De uitbreid'ing, d/cor het telefoonneit te B>rus-;el genomen, heeft doen iinzien dat, om aan de i'teeds to allemande veirgirocti.ngen het hoofd te cunnen bieden,, het noodzakeirijik is de hoofd-;tad te voorzâen van 4 centralen, die ebk een /erschiiLle.rid gedteelte der a-ggCiomeratie zullen )edienen. Het eei^te dier middenk.antoren,. ongericht n de 01 m straat (Jubelpark), wer kit van 15 Maart 1914 af. Het wordt aangeiduid met de letter O m zal ongeveer 4,000 abonne n ten ibed.ienien. Om ?emeenschap met die abonnenten te vragen, moet men dus, van 15 dezer af, hun nieuw noepnum.mer (dàt met de letter O er voor) op-çieven. Voorbeeld : O 37S1. Met puib'liek wordt di-ingend verzocht de fanu.airi-uitgave van het Telefoonboek te raad-plegen.Schipbreuk aan de Fransche Kust DRIE VISSCHERS VERDRONKEN Amiens, 14. Maart. — Een traigische &c.hip-breuk is in de baai der Somme voorgekomem. De visse 11 ersboot - « Emesi-Geneviève » \verd door het tempeest overvallein. Drie personen, de visschersipatroon Emest, en twee matrozen waren aan boord Door den storm voortge-jaa.gd, kantelde de boot, b?stormd door de woedeinde baren. Wel gaven de vis&chers op-gemerkte nood&einen, maar die zee stond zoo hol, dat het onmogelijk was de.boot te nade-ren. I^a.ngen tijd worsteldem de drie mannen, die zich aan het wrak hielden va.stgeklam.pt, maar zonken eiindelijk met de boot en ver-dronken.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland appartenant à la catégorie Liberale pers, parue à Brussel du 1900 au 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes