Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland

686939 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 08 Juin. Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland. Accès à 15 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/xp6tx36z4x/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Voor België 5 centiemen, voor Nederland 5 cent Ixet nommer Maartdag- 8 Juni 1914 » 30, St-Pieterstraat 30, Brnssel ABONNEMENTEN: 1 jaar 6 maand * m. Belgii, vracktwij fr» 14,00 7,50 4,00 Nederland, » » 20,00 10,50 5,50 Andere landcn » 32,00 16,00 8,00 Men kan inschrijven op aile postkantoren Di inichrtjvcrt voor cm jatr (14 frank), ktèbtn rccht op cette gratis boclenprcmu en een fcïiiulirttrd ttcUHfijch iijvotgtcl van * hladt. Vlaamsche Gazet van jzsxtuooj±.j_ loofdopttiller-Eigeniir : JtTLIXJB HOBTE, BHUBBKL VERSCHIJNT 7 MAAL PER WEEK BBSTTTUR EN RED AOTIE TELEFOOM III Nr lby Maandag 8 Juni 1914 K), St-Pieterstraat, 30, Bmssal AANKONDIGINGEN 4i Bladiijde, per kleme reftl . . . fr. 0,S» t'IUdiijde . » i 1,00 1* Kadiijd* . « fr. * « i S,00 Keehterlijte eerher«tellinf«n . i S,04 De Taalkwesiie in ons Land Waalsch en Vlaamsch Het is eldendig te moeten vastel.len hoe de kamp, dien wij Jeveren voor ons zeLfbestaan, eerlij'k en vrank, hoe die bij sommige Walen en franskiljons aanleiding ge»eft tc«t hatelij.ke •gevcelens, tôt nijdige en gramme pogingen. Of is het misschién enkel lachen van hun-nentwege, kortswijl, spel ora de aandacikt af te leiden, spot dien ze graag zouden zien aan-dikken om er onze biliijke eischen onder te begraven ? Vroeger liadden \v»e reeds hier en daar ©en windje hooren Jispelen van het W a a 1 s c h, dat evengoed als het Vlaamsch, zou moe-ten erkend worden, ten onzent, als zijnde een t a a 1, die Tecbten heeft, offieiëe'.en steun veirdient, om te groeien en te bloeien. Dat windje schdjnt te waaien, het schij.nt te wiDen blazen vol onzin en aanmatig'ing^ het schijnt z>elfs hier en daar een molentje te hebben aan den gang gestooten, waarvan de wieiken af en toe menigen Waal reeds b.l.'ijken ge-streeld te liebben. Luister liever : Een groep Walen heei't naar de Regeering een brief opgestuurd, waarin ze vragen dat e!k hunner dialekten zou geplaatst worden op denzelfden voet als het Vlaamsch, welk. volgens hen, ook naar een dialeikt is, dat er dus in België zooveel talen zouden etfkend worden — houd u stevig vast — ais er voliks-spraken bestaan ! Dat is natuurlijk slechts een kwade trek van hunnentwege om onze taal o-p die hoogte, of liever op de laagte te brengen van hun bargoensch. Maar hij bewijst hoe onwitlig, en hoe omwetend zij zijn ten opzichte onzer toe-standen.Zij spreken gelijk blinden van kleuren, ge-lijk dooven van muziek. 't Is nog erger : zij willen niet zien, willen niet hooren; met een woord, zij hangem de onnoozelen uit. " Een tweede bewijs daarvan is het artikel, dat pas verscheen in een der Fransch-Brus.se!-sche bladen, wier persra-deren zoo graag eliken Vlaming zouden vermorzelen, zoodiat gee/n enkel meer in den weg zou staan voor de over-rompeling van Vlaanderen door Wallonië. Dat artikel hande.lt over de rechten dèr Walen. De Vlaming eischr zijn Rrrecht ! (zoo schrijft het). Ook de Waal wil 't zij ne. Is het Vlaamsch een taal, dan is het Waalsch er ook een. Zelfde Rrrechten voor beiden talen, elk in haar provinciën. Het Fransche aJ%. al-gemeene taal, het heele îand door. Dat is dus nog steeds het refrein, dat door Walen voorgezongen woirdt aan Walen : het Vlaamsch is geen taal, het is... enz., enz. Foei, en die heeren beweren, tocb zoo « be-sc^îiaaidjt -te., ziin. !. Moeten wij het nog eens herhalen ? Onze taal is een taal. Het Fransch, het EngeJsch, het Duitsch zijn talen. Het Waalsch is er geen: dit is een gemeenterm voor uiteenloo-pende dialekten, die verschillen van streek tôt stree'k, dialekten, die echter het Fransch als hun beschaafdste, meest gekende zuster-spraak moeten erkennen en deze aannemen als algemeene taal. Het woord VJaamsch dekt eveneens een heele reeks idiomen, wier beschaafde uiting, wier algemeene versprei-de, in het heele Dietsche land onderwezen vo.rm, een taal is, diie haar bronner. heeft in 't volk, en dus in 't geheel niet artificieed is. Tôt vo6r enkele jaren en thans soms ook nog gebruikte men zowder onderscheid den term V a a m s c h zoowel om de. volksspraak als om de beschaafde taal te beduiden. Zoo ook wordt het woord « Hollandsch », dat eigeniij'k maar op de dialekten van Noord-. Nederland s;laat, wordt het. vooral in België, aangewend om de besohiaafde taal aldaar aan te wijzen : het Nederlandsch. Xu, tussohen heit Vlaamsch (= beschaafde taal van VJaamsch-België) en het Xederlandsch is, in den grond, geen ander varschil dan hetgeen natuurlijk en on-vermijdelijk voortvloeit uit het Verschil, dat er bestaat tusschen de menschen die het . spreken. Het feit in een andere streek aangewend te worden om andere zeden en gebruiken en noodwéndigheden te vertolken brengt in een taal Lichte schakeeringen, die geen inbreuik ma-kea op haar eenheid, op haar wezen. Dat feit doet zich met aile talen vooir, zelfs voor het Fransch ! Er is een verschil tusschen de taal der beschaafde Franschen uit Lyon, uit Bordeaux, uit Parijs — en zelfs uit Brus-sel. Dat nemen overigens de Walen goed aan voor het Fransoh, doch niet voor het Nederlandsch. Zoo gebeurt het dikwijils met lieden, die spreken van hetgeen zij niet kennen. Doch we zijn een beetje van ons onderwerp aPgezeild. We scihreven dat beschaafd Vliaamsch en Nederlandsch een zelfde taal uitmaken. Gij hadt mij niet noodig om zulks beschaafde taal van Holland en Vlaanderen te weten, evenmin 001 als te vernemen dat in onze gouwen een overeenkomst bestaat om de met den naam van Nederlandsch te bestempe-Jen ! Mocht soms een lezer niettegenstaande ailes aan die gelijkheid tusschen de algemeene taal van het Noorden en die van het Zuiden nog- twijfelen, dat zou ik hem vragen of hij niet dezelfde mensch is en niet denzelfden naam draagt, wanneer bij van dasje of van •boordje verandert, of een vilten hoed op-zet in stee van een zij den buis ! 't Spiijt ons dat we die «waariheid als een koe » nog herhalen moeten. Doch een nagel moet steeds op den kop gesJagen wordien wil men dat hij stevig in den wand dringe. Zoo ook met de kwestie onzer taal : Ons Vlaamsch, ons Nederlandsch is een taal, ten spijt van den Waal, die Jt benijdt. Wil nu deze zijn bargoensch tôt taal her-soheppen, bemerkt hij dat het Fransch niet de beschaafde vorm van zijn cBialekt is : het kan ons weinig schelen, dat is iets dat hem aileen aanbelangt.Zoo overigens de Waalsche Kemp-haan volstrekt voortgaain wil zich bespottelijk « aan te stellen, wij zullen hiet hem niet belet- 1 ten. De VJaming houdt zich niet bezig met 1 wat achter de omheining zijrier erve giebeurt. Die levensleer moet ook ec'htoi die van Coq Hardy worden : hij moest ze zich als een gul-den zedeles eigen ma;ken en ze dan kraaien , ver heel Wallonië heen. Johannes. : NEDERLAND Nederland, Belgi'i en het gedenkteeken te Quatre-Bras Het « Vaderland » van Den Haag schrijft: « Naar aanleiding van den opuoep der kommissie voor het gedenkteeken te Quatre-Bras werd ons de vraag gedaan, wat er waar is van de bewering, dat de^ Beltgen op onze kosten het monument willen doen verrijzen. » Ons antwoord is : niets. » De Be'gen hebben reeds de helft van het benoodigde bedrag vour het monument bij-•aengebracht ; onze Zuideiijke naburen zijn ons dus reeds voorgsgaan. » Nederland zal trachten dezelfde som te vei'krijigen. » Het bedoelde praatje zal — hopen wij — hiermee voorgoed uit de were'.d zijn, en naar wij vertorouwen zal deze weerlégging daarvan medewerkein om de offervaardi.gheid onzer landgeiKX)ten voor een zaa.k die ons eigenlijk nog meer aangaat dan de BeJgen, te vergroo-ten ». De schouwburgkwestie te Utrecht De gemeenteraad der stad Utrecht had besloten den schouwburg aldaar zelf te naas-ten. Gedeputee;rde Staten van Utrecht ver-nietigden dit besluit, doch bij koninklijk be-sluit is het nu toch goedigeikeurd. Droevige verdrinking te Zceterwoude f»Te Zoeterwoude is een i8-jarige dienstbo-ae'bij den heer Van Wijk. aan den Hoogen Rijndijk, toen zij water wilde scheppen uit den Rijn, te water geraakt en verdrohken. Menschen aan de overzijde van de rivier zagen het ongeval plaats grijpen, doch konden geen hulp bieden. Ontvluchting bij Apeldoorn Uit. het gesticht Nieuw-Veldzicht, aan den Amersfoortschen weg bij Apeldoorn, een der doargangshuizen van de Vereeniging Tôt Steun. is een paar nachten geleden een min-derjarig meisje ontvlucht. Zij is daarbij ge-holpen door een gehuwd persoon, vader van kinderen, in' wiens o?ezelschap zij naar Rotterdam is vertrôkken. De Fra-sche Kabinetskrisis VIVIAN! GEEFT HET 0P Zooals wij gister&n reeds meldden, lieeft Vivian i zijn pogingen om een- kabinet samen te stellen, moeten opgeven. Viyiani was begonnen de e'schen der radika-lei' gctlecltclijk iu i-e v, illig^n, doch naarmate Vivian 1 toegaf, werden dezen veeleisehender, mot name op het stuk van den militairen dienst-plicht.Op grond daarvan heeft Viviani er de voor-keur aan gegeven, zich terug te trekken. De toesta.nd is nu hoogst moeilijk. V'iviani is zeer ontstemd over de mislukking zijner pogingen. Tegen een medewerker van de « Temps » heeft hij gezegd : « Ik kon niet op tegen repnblikeinen, die me in 't gezicht spuw-den als ik hun in de militaire kwestie &prak van den buitenlandsclien toestand. d Delcassé zou met de kabinetsvorming belast worden Parijs, 7 Juni. — Men noemt den gewezen miiiister Delcassé aJs de man, wien verzodht zal worden het kabinet te vcs-men. Men betwij-felt echter of hij bereid zal zijn die opdracht aan te nemen., Président Poincaré had Delcassé verzocht Za-terdagavond op het Elysée te ko men, doch Delcassé was door eene lichte ongesteldheid ver-hinderd. Men den.kt dat hij heden aan de uit-noodiging gçevolg zal kunnen geven. Anclerzijds heeft de h. Poinoaré ook den h. Desc'hanel, voorzitter der Kamer, ont'ooden. Na Délassé, Clemenceau Parijs, 7 Juni. — Delcassé, die lijdend is aan eene liichte veikoudheid met anthrax, heeft een slechten nacht doorgebracht. Hij kon dus aan de vraag van den vooraitter der Republiek om te ko men onderhandelen, niet voldoen, achtend dat hij niet in staat is ziich thans met de vorming van een kabinet te belasten. De h. Poincaré heeft dan Clemenceau laten ontbieden. Het Albaneesche Wespennest ONRjJSTBARENDE TOESTAND Vergadering van den kabinetsraad Skoetari, 7 Juni. — Verleden nacht is te Durazzo een ministerraad gehouden, waarop de namen van agitatoren zijn genoemd, dde ge-tracht hebben de Malissoren en Mirdiieten af-vaLliig te maken ; vandaar de afkondiginig van de krijgswet. Drie batterijen van twaalf beirg-kanonnen zulJen weldira op de heuvels, die Durazzo beheerschen, in batterij worden ge-bracht teg'en de rebellen. Een telegraaf 's aangelegd tusschen het paleis en de uiterste voorposten, ten ein'de het artilîlerievuur te kunnen richten. Sommige Kabinetsleden beschouwen den toestand als hopeJoos, anderen, zcoals Nogga, zijn o-ptimistisch. Allen stemmen daarin over-een, dat, tenzij de koninklijke troepen een besliste zegepraa.l behalen, de Mbret voor-goed zal hebben te vertrekken. De ministers betreuren zeer, dat de Mbret zich niet van den aanvang af te midden van zijn onderda-nen vertoond heeft. De Oostenrijksche en Ctaliaansche gezanten te Durazzo Weenen, 7 Juni. — Naar de M^ïtâiische Rundschau meldt, onderhandelen de kabinet-ten te Weenen en te Rome over geKjktijdige terugroeping hunner gezanten te Durazzo en l'ervanging door andere titularissen. Het tijd-stip is nog niet bepaald, doch overigens is reeds o\ereenstemming bereikt. Een Bonaparte op elen troon van Albanie Rome, 7 Juni. — Men seint uit Brindisâ tan het Giornale d'Itafta. dat de mohamme-laansche en K.ristelijike Albaneezen zijn pver-;engekomen een prins uit het huis Bonaparte :ot vorst uit te roepen, ter vervanging van den ;:rins van Wied. Volgens een telegram u-it Brindisi aan de Fribuna heeft de prins uit het huis Bonaparte, • ;epolst door Albaneesohe hoofden, te ver- 1 itaan gegeven, dat hij de kroon van Albanie \ »u willen aanvaarden. SPORTPLAATS VOOR STUDENTEN TE BERLIJN - . , DE 0PT0CKT DER STUDENTEN VOOR HET KEIZERLIJK ECHTPAAR Dczcr dagcn is te Berlijn eene sportplaats inuewijd, die de studenten der hoooeschool aldaar uitsluiterid le liunnen behoeve hebben laten inrichtcn. Onze plaat stelt de studenten voor terwijl zij, ter (jelegcnhcid van de inwijdingsfeesten, in akademische kleedij voor den Keizer en dç Keizerin voorbijtrekken. De Mexikaansche Krisis Wat Bryan over den toestand denkt Washington, 7 Juni. — Staatssekretairis Bryan heeft namens président Wilson ver-klaard, dat hij geen besllssende gebeurtenis-sen verwacht voor het begin van de volgen-de week. Schout-bij-nacht Maya heeft bevel gekregen de haven Tampico oipen te hou-dèn, terwijl de Mexikaansche kanoneerbooten blijkbaar zullen trachten de haven te blokkee-ren. Carranza wil zijn antwoord aan de be-middelingscoinferentie uitstellen tôt hij zeker weet of hij de lading wapenen van de Antiila kVijgt, en misschién tôt hij de republiek van het Noorden te Saltillo geproklameerd heeft. ^ BL0EDIG BELEG IN HONGARIJE EEN MOORDENAAR SLUIT ZICH IN EEN TOREN OP EN LOST TWEE HONDERD REVOLVERSCHOTEN Drie personen gedood en negentien gewond Een zondeirling drama heeft zich Zaterdag in het Hongaarsche dorp Grosshoeflam aïgespeeld, zooals wij reeds gisteren in een telegram der tweede uugaaf bt'kend maakten. Sodorv tijd veikeerde ae landuou- wer Tomsicz met het meisje Krauser, wier ou-ders echter hun toestemmhig tôt het huwelijlk weigea'den. Tijdens een twist met de ouders, ontstalc Tomsicz in woede en doodde zoowel de moeder als de vader van zijn meisje. Zonder een oogenblik te waahten^ begaf de moordenaar zich daarna, met een revolver ge-wapend en van leeftocht voorzien, naar den kei ktoren van zijn dorp en sloot er zich op. Gehdarmen omsingelden weldra liet kerk(ge-bouw, drongen in de kerk zelf en sloten den tcegang tôt den toren geheel af. Tôt het bestij-gen van den toren zelf konden zij zioh eohter niet wagen, want bovenaan de steile en smalle trap die naar boven leidde, had zich Tomsicz verschanst, vooredurend schoten los'send. Zaterdagnamiddag had hij reeds tweehon-derd levofversc'hoten gelost, en vele personen gewond. Het altaar en de heiligenbeelden in de kerk waren nagenoeg geheel vernield door de talrijke geweerschoten die Tomsicz edk oogenblik op de aldaar opgestelde gendarmen afvuur-de.Zaterdagmorgen ri&p hij den gendarmen toe: « Ik dank u er voor, dat gij mij toegelaiten hebt wat nachtrust te nemen. Ik ■•voel mij nu geheeî uitgerust en ik verzeker u dat er vand<aag eene groote slachting onder u zal aangeric'ht worden. Als mijn laatste kardoes affiesdlioten is, zelf-moord ile mij. » Daa.rop lostte hij eene nieuwe reeilis revolver-schoten, die echter gelu.kkig niemand doodelijk kwetsten. Tomsicz geeît zich over Boedapest, 7 Juni. — Zaterdagmiddag open-den de gendarmen een lievig geweervuur op den toren waarin Tomsicz zich verschanst had. Deze beantwoordde echter het vuur en kwetsto versclieidene personen. De gendarmen riepen Tomsicz toe zich over te weven ; de woestehng weigerde echter vlakaf. loen tracl de dorpspastoor vooruit en wist er Tomsicz toe te bewegen naar beneden te komen. loen hij op den drempel der kerk vei-scheen, riepen de gendarmen hem toe : « De handen op, of wij schieten u neer! » lomsiez gaf zich alsdan over zonder non- eeni-gen weerstand te bieden. Men vond in zijn bezit een browning-revolver. ' met zeven kogels geladen. Hij had nog dertig kardoezen 111 zijn zak en bekende er in 't geheel oOO gehad te hebben. Er zijn in 't geheel drie personen gedood en 1J gewond; een paar dezer verkeereirin doods-gevaar.— | DE ZEERAMP BIJ RIMOESKI j ! " "1; r ^ i ! ^ ^ H ' j | LORD MERSEY, bencemd tôt voorzitter der onderzoeks- kommissie , ln ons blad is gemeld dat de Kanadeesche ' ■ecjeerïnrj een officieel onderzoek naar de ' amp der « Empress of Ireland » lieeft laten nstellen. Tôt voorzitter dier kommissie is be-xoemd Lord Mersey, die ook de onderzoeks-:ommissie der Titanic-ramp voorzat. RUSLAND Propaganda voor geheelonthouding als gods-lasteringf St-Petersburg, 7 Juni. — De zending.sraad v|n het bisdom Petersbur,g heeft besloten, d|n bekenden propadandist voor geheelonthouding, Iwan Tsjoerikof in dien ban te doen, uitidat zijn pogingen om het volk van dromken-schap af te brengen officeel als... «Godslas-terlijk » beschouwd worden ! ! Een fanatieke dwazerik gedekoreerd , De lijst van bij geiegenheid van het Rus-stsche: Paaschfeest gedekoreerden vermeld-de ook Pranaytis, den priester, die tijdens het Beilis-procès, ails expert fuiïgeerde in zake hel vraag stuk van den « ritueelen moord ». ■Voor zijn goede diensten bij deze gelegen-heid ontving hij de Orde van St-Stahislas 20 klasse. De pogingen van de Russische Regeering om Pranaytis tôt éen hoogeren kerkelij-k'n rang te bevorderen zijn afgestuit op de k|achtige tegenwerking vàn den Aartsbisschop \an Mohilef, het hoofd van de Roomscb-Ka-th >lieke Kerk in de Russische provinces ; en de aartsbissobop Kloeszynski k( n <x>k maar niet inzien, dlat Pranaytis, door tijdens het Beilis-proces zijn onwetendheid en llîgh'iid-t&H-tof.K -t-2- spfekk-n,-eerrigeiri dienst aan de Kerk had bewezen, veel minder, dat hij daarvoor beloond behoorde te worden.c Politiek en Klein-Burgerij De check van den h. de Broqueville De 'kilerikalen verliezen overal veld. Dat zijn zij vooral gewaar geworden door den udt-slag. van de laatste verkiezingen. Noohtans hadden die heeren geen enkel van hun gewx>ne kiesmiddelen verzuimd. De h. de Broqueville zond den 22 Mei aan het « Katholiek Middenstandsverbond van België » een cheok Van 10,000 fr. On noodig te zeggen dat al de katholieke bladen den tijd hadden om die koninklijke gift nog voor den 24 Mei uit te bazuinen. De h. de B.ioqueville heeft 10,000 fr. gegeven en in een brief verklaard dat « de Regeering zich het lot van de kleine burgerij ernstig aantrekt ». Dat is volgens het Burger,sbelang een blad, dat zich uitgeeft als het « officieel orgaan van den Middenstandsbond De Kleine Burger» voldoende opdat het aile neringdoenden in de kîeiika'e partij zou willen inlijven. Wij vestigen de aandacht van onze politieke vrienden op de loensche doenwijze van sommige klerikale kiesdravers,die de beweging tôt verdediging der belangen van den mididen-stand wihen uitbuiten fên voordeele van den klerikalen winkel. Te Antwerpen hebben de heeren van het B u r g e r s b e 1 a n g en De Kleine Burger ten m.inste den moed te verklaren dat zij voor en met de klerikaJe partij werken. Daarover kan er dus geen misverstand bestaan, . maar het gebeurt nog al te di'kwijls dat liberale vrienden niet genoeg inzien waar-toe men hen in sommige vereenigingen van den middenstand gebruikt en misbruikt. De kleiikalen weten dat er een groote mis-noegdheid heeirsc.ht onder de kleine burger s tegen de Regeering. Kost wat kost — al is de hèt ook met een chedk van 10,000 fr. — wilJen zij diiebeweging indijken. Maar of het lukken zal ? Wij denken het niet, want heel wat klerikale kiesmiddelen — zooals het opzenden van wat geld twee dagen voor een verkiezing — geraken versJeten. STA AT^TBI .AD 7 Juni 1914 Leger. — Bij koninklijk besluit wordt de ma-oor, staf-adjunkt, du Roy de Biicquy, A.., van let r regiment gidsen, kommandant van het . lepartement van den opperstalmeester, ont- ' 1 âge 11 uit de betrekking van ordonnansoffi- . ier des Konings. Gemeentewapen. — Koninlilijke besluiten lachtigen de gemeenteraden van Halle-Boy en- ; Loven (Braiban.t) en Knocke (West-Vlaanderen) 1 m gebruik te maken van het aan deze ge-(îeenten vergund wapen en wel-k is : 1° voor Halle-Boyenhoven : « gedwarbalkt < an 10 stukken, goud en rood, het schild links > gehouden door een zilveren Sint-Bart.holo- 1 neus »; i 2° voor Knocke : « in goud, een roode keper 1 ►eladen met drie zilveiren schelpen, in de punt ) rergezeld van een duinkruisdfl'stel in natuurlij- i :e kleur ». Gemeenteleeningen. — Koninklijke besluiten naohtigen navermelde gemeen'teraden tôt het : leenen, docir bemiddeling der Maatischappij ,'an het Gemeentekrediet : Seherpenheuvel, (*5,000 frank ; Marche-Iez-Ecaussineis, 53,200 fr. Orde van Leopold II. — De Roissart, rustend <amervoorzittar in het hof van beroep te Brus-?sl, is benoemd tôt groot-offieieir in die Grde ^an Leopold II. ANTWERPSCHE KR0N1JK ' Van onzen berichtoever : c en les voor Antwerpen ledereen zal zich herinneren, <Jat de h. Corty, ^ oorzitter onzer Kamer van Koophandel, on- -mgs het gedacht opwierp, om zoo niet geheel an tooli gedeeltelijk het gezag over onze ha-en aan de stad te ontnemen en het over te le- . eren in de handen van een soort trust, gedacht aarbij zekere klerikale bladen zich terstond ^ iet vrcugde aan.sloten, alweer met politieke ( ijbedoelingen. ^ Terecht ontmoette die ontwer.p de kraclitda- j igste tegenkanting en sedert heeft men er niet ueer van gehoord en wij zijn er van overtuigd, lat er niet meer over gesproken za.1 worden, iaar de opvatters ervan ondervonden hebben, lat dit nooit lukken zal. 1 't Is noodig dat het stadsbestuur alleen heer •n meester over onze haven "blijven : daarvan nnden wij nu in « Bruxelles-Maritime » en de ; Chronique » een klinkend bewijs. Er wordt in dat laatste blad geklaagd, dat iet maken der voorhaven van Brussel deerlijk ilecht vooruit gaat, en de oorzaak daarvan is, zegt dit blad, omdat het kanaal, in plaats van toe te brhooren aan een enkele overheid, den Staat of de Staa, beheerd wordt door een maat-sehappij, waarin de Staat, de Provincie, de Stad en de voorsteden vertegenwoordigd zijn, wat aanhoudend verdeeldheden veroorzaakte. » En dat juist, waarover men klaagt te Brus-sel, waar de haven nog niet voltoo'd is, zou men willen ondringen aan Antwerpen, dat reeds bijna lôO millioen lieeft besteed aan zijn haven-inrichtingen, die de sohoonste, de beste van gansch Europa genoemd worden en zijn ? Dat nooit! en wat 1111 te Brussel gebeurt zal voor Antwerpen een les zijn en een reden om krachtiger dan vroeger tegen dit plan op te treden, zoo men er nog zou durven mede voor den dacr komen. Provincicraad De hxlen van den provincieraad zijn tegen Woensdhg 17 dezer, te 2 uur namiddag, in voor-bereidende zitting bijeengeroepen. I11 deze zitting zal hij zich enkel bezig hou-den met het verzenden naar de bestaande af-tloelingen of do bestendige kommissiën van de zaken, welke hij tijdens den gewonen zittijd, die op 1 Juli aanvangt, zaJ te behandelen hebben en waar van de lijsten eerstdaags zullen be-kend gemaalct wrorden. Deze bijeenkomst mag niet langer dan een dag duren. Huldebetocn-Van Doosseiaere A\rij hebben onlangs gezegd, dat een hulde-betoon ingericht werd ter eere van den h. Is. Van Doosseiaere, die sinds 25 jaren deel uit-maakt van het Weldadigheidsbureel in lioeda-nigheid van bestuurder en van voorzitter. Deze plechtigheid is* thans vastgesteld op Zondag 14 dezer,, te 11 uur 's morgens, en zal plaats hebben in de groote feestzaal van het Kunstverbond, Arenbergstraat. Al de overheden zijn er op u'tgenoodigd en zullen er zeker aan'houden aan dit huldebotoon deel te nemen. Een gekend kunstenaar Deze w eek werd te Parijs « Parsifal » opge-voerd in den schouwburg der Champs-Elysées, met de sehermen. die verleden winter gediend hebben voor hetzelfde stuk in onze Vlaamsche Opéra. Het gezejschap was te Parijs samengesteld uit Duitschers, en de orkestleider was de be-roemde komponist Weingartner. De Parijzer bladen wijden lof aan de vertol-king, maar het blad « Excelsior » roemt vooral den h.\ an Huls*fc, die de roi van Amfortas speel-de, voor zijne kloeke, welluidende stem en de ontrooringwekkende wijze, waarop hij deze roi speelde. D e h. \ an Hulst is voor de Antwerpenaars geen ongekende : hij is de h. Butter, de praeh-tige baryton, dien wij in verscheidene rollen dezen winter in de Vlaamsche Opéra toesrejiricht hebben, onder ander als Amfortas, Wotân en Graaf Chabert. Hij is een Nederlander e venais de andere baryton \ an Rooij. Een welgekomen kaart Verleden maand schreven wij een artikel, waarin wij herinnerden in welk dr'anldokaal te Antwerpen de eerste piano s'tond en hoe zij daar kwam. Thans ontvangen wij de volgende kaart': « Oude goede Vriend. veel genoegen las ik in uw blad van 16 Mei uw artikel over « Pianos in drankloka-len », dat geheel e c h t en juist is. Het was voor mij nog een aangename herinr.orino-aan mijne vroolijke jongelingsjaren. Ik dank er u voor. T w steeds toegenegen, .. Fr. Van Doeselaer. » \ an al degenen, die in ons artikel, dat han-delde over dmgen van voor 60 jaren, genoemd werden en van versohedene andere personen wier namen met vèrmeld werden, is de h Van Dooselaere mderdaad de eenige overlevende zoo a. s- hij ook de eenige overlevende is van al clo tooneelspeiers en speelsters der stichting in loo.i van ons Nationaal Tooneel. Hij is thans ongeveer 87 jaar oud en wii wen-sehen er hem nog veJe bij in goede gezondheid. BRIEF SII CENT Van onzen berichtoever ■ Beroepsonderwijs voor jongelingen + • n'1 'Ybachtsoholen voor jongelingen geves-t gd t-odshuizenlaan 143, bevatten twee afdee-nigen : de school Carels, bestemd voor het me-taalbewerken (smeden, draaien ajustocron slotœaken, plaatwerken, ietelmafcen, kopcrsla--.en, mouleeren, modelmaken, enz., en de school -Nieaise, bestemd voor de bouwnijverheid fechrijnwerk, huisschilderen, nabootsing van hout en marmer). 0m als leerling aangenomen te worden, mac men met minder dan 13, en niet meer dan 16 ?"■ Z1Jn --.daarenboTen moet mon godu-ende mmstens een iaar de lessen der hoogste ugI>rB of ere»arcnde lilas bij- SS ''obben en drager z.jn Tan oen bewijs-^ ï ? aanboudende vlijt on onberispelijk £1 i afRcleTOTd, <l°or den bestuurder der school, waar men de studiën gedaan heeft. 15 JulfvTefl'1- t0t aanJaarf™g moeten véér LLruV, ]f®r a™ de•,, ^wurdor gedaan oïden , zi,i moeten vergezeld zijn : 1° Van het -lovenvermeld getmgschrift ; 2' van een uittrek-<"t de geboortealrte Tan den aan-rrager • 3° S11"1,"8 va'!.don Tader of°TOogd iehi'kt afdeelmg hij den aanTxager bo- Voor Terdere inliehtingen zich te Ter™eg® jet Beiaardkoncert ' Ambacht-h-'- Het beiaardkoncert van Zaterdagavond heeft •en buite-ncrewooîi. grooten bij val gen ot en. D e >t-Baafsp!aats, de Gouden Leeuwplaaits, <le îotermarkt, de Katalognestraat waren inpeno-nen doojr een aandachtig, ont/roerde meniigte, uisterend naar het fijn-gesdhakeeaxle spel, zoo nachtigvrijk aan ldanken, van den meester-Deiaardiier Jef Dendjn..., ^enietend- in de d:iepte /an de oude fttad Gent, tusseihein al die groot-;che, oude g^bouwen, van dezen muzi.kalien ïtemmingsavond, ...geetoord telikens door het u/idtruchtig en hardknanaenfd' vooirbijrollen der tiramrij'buigen. Men had ons aangefcond/igd, dat toijzondfere &chikkimigen genomen waren ten einde het beiaardikonoert niet door het verkeer te laten store n, We 'hetoiben van deze « sohilckingen » niiets bemerkt... 'ropaganda-voordracht. Do h. Heins, bewaarder van het muséum der 7ereeniging van Ni.iverheidskunst, heeft Zon-agmorgen in het loïîaal van dit muséum, eene oordracht gehouden om het docl en de verza^-îelingen der Vereeniging bc^ter te doen ken-en. Een vijftigtal belangstellendon waren op-ekomen. Do h. Heins gaf eenige inlichtingen ver de bezoeken aan het muséum, de diensten 1er Boekerij, enz. en leidde vervolgens de toe-loorders rond in de zalon van het muséum, of iever gezegd in de hoeken en kanten, tôt zelfs nder de hanebalken, vvaar het muséum is on-lergebracht, in afwachting dat het kunne over-;ebracht worden naar het lokaal der Steen-traat, waar thans het muséum van Oudlieid-;unde geves-tigd is, en dat naar het Oud-Man-lenhuis moet verhuizien. De h. Heins oogstte met zijne wandeling-voor-Iracht veel bij val in. [ Koninklijk » Ter .q-elegenbeid van het ibenoemen toit « ko-linklijk » der A. A. La Gantoise krijgt onze ionfi-ater Vaderland een zalj^e ingevinig. Hij schirijft. : « Met vett-wonderinig vragen wij Dns af, waarom Gent, evenals Brussel, Luik ?n Antwerpen, geen koninklijken fichouw'burg bezft, le meer omdat onze Groote Schou\vbur\g een dèr oudste van 't land is. De opening' had immers plaats in 1840. Heeft omis gemeente-bestuur diaar missohSen nooit aan gedacht om dien titel te bekomen ? » 't Scihijnt dat het gunstig oogenlbJiik diaairtoe gekomen is... Wamneer de titel « l<oninklijk » verleemd moet worden aan een schouwburg als dien Grooten Schouwburg van Gent, ,waar sedert jaren en janen met de muziek'kunst oip de be-lachelijkste wijze geschiipj^erd wordt ; waar een foroeinest van Franfichge^i'nd^n d' een dxvaze kuur na d/' andere verricht ; waar de nationale toonkunst op de stiefmoederlijksle wijze wordt behandeld ; w-aar menig seizoentje zijn tijd niet uitdeed en waarvan men terecht. zegt dat. : hij geroepen is eerlanig te verdwij-nen. omdat hij niet meer aan de fcehoeften van onze/n Vlaamsc-hgeKinden tijdl voildoet dlan... ja dan daalt de waarde van dien titel op onge-meene wijze. Wanneer een Sclhouwburg te Gent, den t-i-tel « Koninklijilv » dient te dragen, dan is ihet wel de Neder'.andscbe Schouwburg. Deze ten-miinste speelt in de beweging van ons volk een veelbetee'kenende roi. Deze ten.minste toon.t leefflbaariheid en is geroepen &tei'J<er en steriker te bloeien, ons Nationaal toôneel ter eere. De Nederlandsche Sohouwburgen van Antwerpen en Brussel dragen reeds den titel : « Koniinik-lijk». Wanneer volgt die van Gent? Grooter-Gent Gent wil trots ailes een groote stad worden! Het is de overtu.:ging van velen, dat het lctven in onze stad sedert de wereldtentoonstelling, heel wat bewe^elijker en drukker is geworden. Dit belet niet dat intusschen verschillende zich meer en meer ontwikkelen, de stadsmid-dens, tegen elkaar op, een « konkurrentie aan 't voeren zijn van belang. Terwijl het komiteit tôt verdediging der be-langen van Gent-Zuid, erg in de weer is met het aanwerven' van zooveel h a ndteek enii ngen mogelijk, op zijn rekwest gericht tôt den minis-ter van Spoorwegen, vereenigen ziqb, 1"1»1 bestrî! de- beÂvoners der wijk Gent-St-Pieters, \ asthesloten zich te weren u t al hun kraoht, te houden wat zij hebben en er bij te pakken wat zij krijgen kunnen. Intusschen laat de KoornmarJst en de kuip van Gent, de statiewijken hun gang gaan en droomt ervan weer terug het levende, Icloppen-de liart der stad te worden. Men spreekt ge-heimzinnig over g.roote, prachtige koffie- en spijshuizen, welke weldra in het gering aantal in deze wijk zullen verrijzen. En men hoopt al de beweging terug naar daar te trekken. Laat ze maar doen, zegt de Gentsche filozoof : hoe^ meer volk, hoe meer leute. l'.n waarom zouden we al deze verzuchtingen met aanmoedigen? Laat Gent, na Brussel en Antwerpen, nu ook eens zijn groote vlucht nemen Misschién kunnen we er dan weldra ook een badplaats op 11a houden ergens op de oevers van het kanaal van Terneuzen ! ? MeuJestede-baden, t en zou bijlange niet slecht klinken. Imgkla P P ËR~ Gekleurde belastingschuldigen. Werken 1s zalig, zegt een oude spreuk... Van (lit stand-punt uitgaande, komen de liooge Oome's van het département van Koloniën te beslissen, dat men wat dieper in den geld;beugel za.1 grijpen van onze zwarte broeders in Kongo ./inder-daad, een ontwêrp van dekreet, ingedi^nd door . m.njster Renkin, brengt de inJandsche belas-ting door negers te betalen op 25 frank. Vroeger "bedroeg deze belasting sleciits 12 frank, zoodat de verhooging nog al merkelijk is. . I-eitehjk staat het gelijk met de kleurlin-gen eene niaand lang voor den fiskus te doen werken, daar het gemiddeld maandloon in de Ko.ome slechts 10 frank bedraagt. Ook de negers ondervi'nden dus, tôt hunne schade,... de weldaden der Klerikale regeering! Een lepeltjevoi «Bovrii» hier en daar in, doet won der en bij de bereiding van een groot aantal schotels Bovril verhoogt de voedings-waarde van soepen en ragoûts. Het is voldoende er een weinig Bovril aan toe te voe-gen om hun smaak fijner te maken. Bovril verbetert de keuken en is voor den kok onont-i^eeriijk, doch men moet zorgen dat het Bovril Een stortbad. — De Waalsche kleppers die hunne stamgenooten tôt. den lcrijg opriepen om overal waar in "t openbaar Vlaamsch gesproken wordt, < het fiere Waalsche « jargon » te laten weerklinken, krijgen heden in de « Chronique » van prof. Wilmotte in persoon, een stortbad dat hun voor lang den lust zal op teduiken^ ^ onliel>beJijk voorstel — « Wel menschen, roept Widmotte uit, iJioS1J n?.ar toe.! - Ge zult malkander înet verstaan... Een Luikenaar en een Doorni-kenaar zullen feitelij]< « stommen ambacht » spelen tegenover ell^ander. « Ons koeterwaalsch verschilt oneind.ig meer dan de Vlaamsche gewestspraken en waar drie Walen te zamen zijn en met hun taaltje willen uitpakken, verstaan ze malkaar niet Men spreekt zelfs geen Waalsch in de streek van virton, m de arrondissementen Bergen, Zinik en Doormk De volksspraak aldaar is het Picar-ciiscn', zooals net gesprotken wordt rond Valen-ujn en Dowaal, en dit heeft niets gemeens mei de Waalsche spraak ». «c De taal der Walen is bet Fransoh en niet 3e gewestspraak ». Zeer wel, doch waarom steunt dezelfde h. Wilmotte dan de Waalsche kampioenen, wan--neer zij aanspraak maken op staatstoelagen i^oor Waalsche tooneelstuikken, Waalsche woor-lenboeken, Waalsche literatuur. onder voor-ivendsel dat het Nederlandsch insgeliiks onder-steund wordt in Beigië? De burgerwacht naar 't kamp. — Er is aan tioogerhand beslist, dat de bijzondere korpsen lei-J)ingeiwaoht voortaan zouden deelnemen lar^ de oefeningen der legerdivisies in het kamp van Beverloo en zul'ks gedurende viif dagen. J mî? 1914 î? de deelneming nog vrij, doch vanaf 191o wordt zij verplichitend. De volgende korpsen van het Vlaamsche land zullen bij de le legerdivisie (Brussel) worden ingelijfd: de jagers te voet van Brugge * het half bataljon jagers van Gent en het half escadron bereden burgerwachten van Kortriik en van Gent. Bij h are aankomst in het kamp, zal de bur-gerwaoht dadelijk onder kommando staan van de generaal bevelihebbe<r der legerdivisie.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland appartenant à la catégorie Liberale pers, parue à Brussel du 1900 au 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection